Børne- og Skoleudvalget

13-04-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 30 - 40

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 3. Notat om udmøntning af budget til idrætsredskaber på skolerne.
 4. Orientering om afholdelse af Børnefestival 2021.
 5. Notat vedr. 'Status pr. medio marts 2021 fra Vores Sunde Hverdag'.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Schultz Lovguide
Bilag 2: Udmøntning af budget til idrætsredskaber på skolerne
Bilag 4: Børnefestival 2021
Bilag 4: Status fra Vores Sunde Hverdag

Ansøgning om anlægsbevilling - vaskestationer
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 844.500 kr. til etablering af permanente frostsikre udendørs vaskestationer på følgende børneinstitutioner:

 • Espelunden
 • Solsikken
 • Tjørneparken
 • Islemark
 • Slottet
 • Carlsro børnehus
 • Egegården

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 844.500 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af udendørs frostsikre permanente vaskestationer på børneinstitutionerne Espelunden, Solsikken, Tjørneparken, Islemark, Slottet, Carlsro børnehus og Egegården, og afsættes rådighedsbeløb på 844.500 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i november godkendt sagen om 'Etablering af udendørshaner med vamt vand i dagtilbuddene'. Af sagen fremgik det, at Børne- og Kulturforvaltningen på kommende møder ville fremlægge yderligere sager om etablering af vaskestationer med varmt vand i dagtilbud og skoler. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbud og skoler, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand.

Nærværende sag udgør således forvaltningens bud på næste fase i etablering af permanente vaskestationer.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at etablere udendørs vaskestationer med varmt vand, da erfaringen med hyppigere håndvask i corona-perioden har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne. For at sikre den gode håndhygiejne vil der fremover være behov for de udendørs permanente vaskestationer.

De permanente installationer vil være frostsikrede og etableres med materiale, der kan tåle udendørs opsætning samt med fast kloakinstallation.

 • På Espelunden opsættes to vaskestationer. Pris: 132.654 kr.
 • På Solsikken opsættes tre vaskestationer. Pris: 181.540 kr.
 • På Tjørneparken opsættes en vaskestation. Pris: 71. 965 kr.
 • På Islemark opsættes én vaskestation. Pris: 72.116 kr.
 • På Slottet opsættes to vaskestationer. Pris: 131.775 kr.
 • I Carlsro børnehus opsættes to vaskestationer. Pris: 170.537 kr.
 • På Egegården opsættes én vaskestation. Pris: 43.626 kr.

På Solsikken er der budgetteret med tre vaskestationer pga. det store udeareal, som bliver benyttet hyppigt.

På Egegården er der budgetteret uden varmt vand og frostfri installation. Bygningen er med store glaspartier og det gør rørføringen og placeringen af vasken meget besværlig og omkostningstung. Der bliver etableret kloakinstallation og monteret en udendørs vask med koldt vand.

Lederen har oplyst, at børnene i stedet vasker hænder indendørs, hvilket der er enighed om, er en god løsning for et mindre dagtilbud som Egegården med gode adgangsforhold til vaske indenfor.

Generelt kan følgende forhold have betydning for prisforskellene:

Indvendigt:

• Føring af brugsvand frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen; dette vil på hver installation være forskelligt, nogle steder er vandet tæt på, andre længere væk.

• Afskærmning af brugsvandsinstallation; installationen skal mange steder afskærmes (hvis den ikke kan føres skjult), så børnene ikke kravler i dem eller sidder fast i dem. Ved skjult installation skal plader nedtages og opsættes igen.

• Eventuel maling af afskærmning.

• Føring af strøm frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen.

• Etablering af magnetventil med ur, så uønsket vandforbrug undgås.

Udvendigt:

• Placering af vaskestation i forhold til kloak; dette vil på hver institution være forskelligt. Nogle steder er kloakken tæt på installationen, andre længere væk.

• Reetablering af arealet, hvor kloakken føres.

For så vidt angår den videre proces arbejder Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen fortsat på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende institutioner, som har fået etableret udendørs vaskestationer med koldt vand.

I maj 2021 vil den sidste sag vedrørende etablering af vaskestationer blive fremlagt til politisk behandling.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunens byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 844.500 kr. inkl. uforudsigelige udgifter til opsætning af udendørs frostsikre permanente vaskestationer på børneinstitutionerne Espelunden, Solsikken, Tjørneparken, Islemark, Slottet, Carlsro børnehus og Egegården.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften på 844.500 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Ud over indeværende sag er der givet anlægsbevillinger for samlet set ca. 1,6 mio. kr. bestående af en bevilling på 285.000 kr., 770.000 kr., 150.000 kr. og 352.360 kr. til etablering af permanente vaskestationer på daginstitutionerne Elvergården, Græshoppen, Skibet, Kæret, Træet og Bybjerget, Rønneholm, Skanderup og Mælkevejen samt Islev, Nyager- og Rødovre Skole.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Tidsplan

Udførelse: primo maj til midten af august 2021

Forventet ibrugtagning: uge 33 2021.

Ændring i optagelsesreglerne for venteliste til dagtilbud
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Optagelsesreglerne for venteliste til dagtilbud blev sidst revideret i april 2019 som følge af den nye dagtilbudslov. Det medførte en ændring i tildeling af anciennitet, hvor man gik fra aldersanciennitet til anciennitet fra opskrivningsdatoen. Børne- og Kulturforvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at børn der fylder 3 år udgår af ventelisten i aldersintegrerede dagtilbud, og mister deres anciennitet på grund af en administrativ praksis. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor at ændre denne praksis.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den administrative praksis i forbindelse med opskrivning til aldersintegrerede dagtilbud ændres.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Optagelsesreglerne for venteliste til dagtilbud blev sidst revideret i april 2019 som følge af den nye dagtilbudslov.

Loven medførte blandt andet krav om at tildele plads i dagtilbud på baggrund af opskrivningsanciennitet og ikke aldersanciennitet, som Rødovre Kommune anvendte. Ved at give anciennitet efter opskrivningsdato og ikke alder, er man som familie (med få undtagelser som fx søskendefortrinsret) sikret sin placering på ventelisten, når man først er skrevet op.

Grundet flere borgerhenvendelser er Børne- og Kulturforvaltningen blevet opmærksom på, at lovændringen om anciennitetstildeling har vist sig at have den utilsigtede konsekvens, at nogle familier bliver dårligere stillet end andre på ventelisten. Det sker, hvis et barn, der er skrevet op til en vuggestueplads (0-2 år) i et aldersintegreret dagtilbud, fylder 3 år før, familien har fået tilbudt plads i dagtilbuddet. I disse tilfælde nulstilles ancienniteten, da barnet administrativt overgår fra en vuggestueventeliste for 0-2-årige til en børnehaveventeliste for 3-5-årige. Se eksempel herunder.

Eksempel på nuværende praksis

En familie fra en omegnskommune flytter til Rødovre med deres barn på 2,5 år. Familien skriver sig op på en vuggestueventeliste i tre aldersintegrerede dagtilbud. Familien får ikke plads i et af de ønskede tre dagtilbud før, barnet fylder 3 år. Familien har optjent seks måneders anciennitet, men mister nu sin anciennitet og udgår af ventelisten, fordi barnet nu skal skrives op på en børnehaveventeliste i de tre ønskede dagtilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at man fremadrettet ændrer praksis, så familien ikke mister sin anciennitet på ventelisten til et aldersintegreret dagtilbud. Denne ændring sker ved en administrativ sammenlægning af ventelisterne for 0-2-årige og 3-5-årige i Rødovre Kommunes 17 aldersintegrerede dagtilbud.

Sammenlægningerne vil blive foretaget manuelt i løbet af maj måned 2021. Derfor vil ventelisterne i maj måned ikke være retvisende. Arbejdet vil være afsluttet pr. 1. juni 2021, hvor ventelisterne igen er retvisende. Dog vil de fleste familier herefter opleve, at deres placering på ventelisten til et aldersintegreret dagtilbud har rykket sig, da alle børn fra 0-6 år nu står på samme venteliste. Familiernes anciennitet ændrer sig ikke.

Alle familier opskrevet på ventelister til aldersintegrerede dagtilbud vil blive orienteret om omlægningen via e-boks. Derudover vil det blive indskrevet i optagelsesreglerne for venteliste til dagtilbud, at en opskrivning i et aldersintegreret dagtilbud er en opskrivning til et dagtilbud for 0-6-årige. Se bilag 1.

I alt 499 familier på ventelisterne har pr. 9. marts 2021 angivet et aldersintegreret dagtilbud som deres førsteprioritet. De 499 familier har behov i perioden fra marts 2021 – februar 2024. Antallet af familier der orienteres via e-boks forventes dog at være en smule højere, da nogle familier kun har aldersintegrerede dagtilbud som anden- eller tredjeprioritet.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • April 2021: Kommunikation udsendes til familier opskrevet på venteliste til en eller flere aldersintegrerede dagtilbud.
 • Maj 2021: Ventelisterne for aldersintegrerede dagtilbud sammenlægges.
 • 1. juni 2021: Ændringen af opskrivning til aldersintegrerede dagtilbud træder endeligt i kraft.

Bilag

Bilag 1: Optagelsesregler for dagtilbud i Rødovre Kommune

Resultatet af skoleindskrivning til 0. klasse, skoleåret 2021/2022
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger tallene for indskrivning til 0. klasse for skoleåret 2021/2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for planlægning af det kommende skoleår for 0. klasserne bygger blandt andet på Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende lov om folkeskolen (mere frit skolevalg indenfor og over kommunegrænserne) og klassernes planlægningstal, løbende ændringer af skoledistrikterne, antallet af børn samt udsættelser af undervisningspligten.

Tallene i orienteringen er et øjebliksbillede, og de kan løbende ændre sig i takt med rundflytninger, ind- og udflytninger i kommunen eller ved visitering til specialtilbud mv.

Forældre, der ikke har fået deres 1. eller 2. prioritet opfyldt, har haft mulighed for at henvende sig på skolerne med henblik på at få deres barn opskrevet på venteliste. Skolernes ventelister blev oprettet umiddelbart efter forvaltningens fordeling af børnene ultimo december og i lighed med de foregående år, har skolerne først fordelt eventuelt ledige pladser efter 1. februar. Dette er gjort for at give alle en fair chance i forhold til at få tilbudt en ledig plads ud fra de politiske prioriteringskriterier.

Indskrivningsresultater

Der er pt. indskrevet 447 børn til skolestart august 2021 i Rødovre Kommunes seks almene folkeskoler. Der oprettes som udgangspunkt tre spor på alle skoler bortset fra Islev Skole, som i år skal oprette fire klasser. Det giver en klassekvotient på knap 24 elever pr. klasse i gennemsnit. På Islev Skole ligger kvotienten lidt lavere med ca. 21 elever, og på Nyager Skole lidt højere med godt 25 elever. Dertil kommer eventuelle omgængere, dvs. børn som har brug for et år mere i 0. klasse.

Da fordelingen af børn blev afsluttet ultimo december, var der flere skoler, der var fyldt op med egne distriktsbørn. Efter der blev taget hul på ventelisterne, har det dog været muligt at imødekomme flere ønsker. Med udgangspunkt i skolernes ventelister pr. 1. februar har alle, der har søgt om optag på Islev Skole, Valhøj Skole og Tinderhøj Skole, fået plads. På Hendriksholm Skole har alle søskende med adresse i Rødovre fået plads. På Rødovre Skole er der fortsat enkelte børn på venteliste, som har søskende på skolen, mens Nyager Skole er fyldt op med egne distriktsbørn og derfor ikke har haft mulighed for at tilbyde plads efter de politiske prioriteringskriterier. Årsagen til, at flere børn på ventelisterne, har fået tilbudt plads efter 1. februar, skyldes, at flere børn efterfølgende er visiteret til specialtilbud, har fået godkendt udsættelse af undervisningspligten, er fraflyttet kommunen eller blevet optaget på privatskoler. Dertil kommer, at det ikke er alle, der fik afslag i december, som har benyttet sig af muligheden for opskrivning på venteliste på en anden skole.

Alt i alt har 26 børn fået opfyldt deres 1. eller 2. ønske om en anden skole end distriksskolen. For 32 børn har det ikke været muligt at imødekomme deres ønske om en anden skole end distriktsskolen ved fordelingen i december. Derudover er der givet afslag til tre børn uden for Rødovre Kommune. 36 børn har valgt en anden skole end en i Rødovre - enkelte af den årsag, at de fraflytter Rødovre Kommune, og 17 børn har fået udsat undervisningspligten et år. Pt. forventes 15 børn at starte i et specialtilbud/modtagelsesklasse.

Tidligere år

Til sammenligning kan det oplyses, at der til skolestart 2020 var indskrevet 479 børn i de seks folkeskoler, og til skolestart 2019 var der indskrevet 396 børn. 46 børn valgte i 2020 en anden skole end en i Rødovre Kommune. I 2019 var dette tal 34. I 2020 fik 27 børn udsat undervisningspligten et år. I 2019 var antallet 25 børn.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Indskrivningen gælder for skoleåret 2021/2022.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over kommende 0.klasser, skoleåret 2021-2022

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2022/2023
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2022/2023. Ferie- og fridagsplanen har været i høring på de seks almene folkeskoler, Helhedstilbuddet Skovmoseskolen, Ungecenter2610 og SkoleMED-udvalget. Derudover har spørgsmålet om placering af vinterferien været til afstemning blandt forældre og skolernes personale. Dette har også været en central del af høringen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at vinterferien placeres i uge 7 fra skoleåret 2022/2023 og frem samt
 2. at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2022/2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1:

Følgende forslag blev sat til afstemning:

’Sagen udskydes, så der kan foretages endnu en undersøgelse, hvor alle forældre og medarbejdere får mulighed for at stemme. Begge forældre skal have mulighed for at stemme en gang.

Der ønskes en afstemning i forhold til, hvorvidt der ønskes vinterferie i uge 7 eller uge 8. Derudover skal der være en høring i skolebestyrelserne og i MED-udvalgene’.

Forslaget godkendt.

Følgende ændringsforslag fra gruppe C blev sat til afstemning:

’Gruppe C indstiller, at afstemningen også omfatter stillingtagen til om 1. maj og grundlovsdag fortsat skal være skolefridage eller om fridagene ønskes afholdt i tilknytning til øvrige ferier’.

Ændringsforslaget faldt med 4 stemmer imod (A og F) og 1 stemme for (C).

Indstillingspunkt 2

Forslaget blev godkendt med 4 stemmer for (A og F) og 1 stemme imod (C)

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2022/2023 i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om:

 • at der skal være 200 skoledage
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt
 • at 1. maj og 5. juni er skolefridage

Placering af vinterferien

Spørgsmålet om placerering af vinterferien blev senest drøftet i foråret 2016, hvor en afstemning blandt forældre samt høringssvarene fra skolebestyrelserne pegede på uge 8.

I februar 2021 har spørgsmålet igen været til afstemning blandt forældre og personalet på skolerne. Resultatet viser, at 51 % af forældre (ud af ialt 2118 stemmer) og 64 % af de adspurgte blandt personalet (ud af ialt 551 stemmer) ønsker vinterferien placeret i uge 7. På trods af at forvaltningen henstilledet til, at hver person kun afgav én stemme, var det teknisk muligt at stemme flere gange, hvilket kan give en usikkerhed i resultatet af afstemningen. Af den årsag blev skolebestyrelserne og skolernes MED-udvalgs høringssvar et væsentligt parameter i den samlede vurdering af vinterferiens placering. Blandt høringssvarene fra skolernes MED-udvalg og skolebestyrelser er der en klar overvægt af ønsker - som bekræfter resultatet af afstemningen - om at flytte vinterferien til uge 7.

I spørgsmålet om placering af vinterferien fordeler høringssvarene sig således:

Peger på vinterferie i uge 7:

 • Rødovre Skoles MED-udvalg
 • Rødovre Skoles skolebestyrelse
 • Valhøj Skoles skolebestyrelse
 • Islev Skoles MED-udvalg
 • Islev Skoles skolebestyrelse
 • Skovmoseskolens MED-udvalg
 • Skovmoseskolens skolebestyrelse

Peger på vinterferie i uge 8:

 • Nyager Skoles skolebestyrelse

Peger på vinterferie placeret skiftevis i uge 7 og 8:

 • Tinderhøj Skoles MED-udvalg

Øvrige:

 • Tinderhøj Skoles skolebestyrelse vil lade beslutningen være op til Børne- og Skoleudvalget pga. uenighed om spørgsmålet i bestyrelsen.
 • Nyager Skoles MED-udvalg har ingen klar holdning til spørgsmålet om vinterferiens placering.
 • Følgende støtter op om resultatet af afstemningen blandt forældre og personale: MED-udvalget på Ungecenter2610 samt skolebestyrelsen på hhv. Ungecenter2610 og Hendriksholm Skole.

Der er ikke modtaget høringssvar fra MED-udvalgene på Valhøj Skole og Hendriksholm Skole samt Skole-MED.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller på baggrund af høringssvarene, at vinterferien fra skoleåret 2022/2023 flyttes til uge 7.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ferieplanen er gældende fra skoleåret 2022/2023.

Bilag

Bilag 1: Ferie- og fridagsplan, skoleåret 2022-2023
Bilag 2: Oversigt over høringssvar fra skolernes MED-udvalg og skolebestyrelser

Budgetresolution - Halvårlig opgørelse af elevtal
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev forvaltningen bedt om at undersøge konsekvenserne af en halvårlig opgørelse af elevtal på skoler og SFO området.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser, hvis budgetterne på de seks folkeskoler og SFO’er reguleres ud fra en halvårlig opgørelse af elevtallet, så reguleringen følger skoleåret.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at afrapportering om halvårlig opgørelse af elevtal på skole og SFO-området tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I dag er budgetterne til SFO’er og skoler baseret på børne- og elevtal d. 5. september året før budgetåret. Derfor kan skoler og SFO’er i en periode med befolkningstilvækst opleve, at de er underfinansieret i de sidste fem måneder af budgetåret, da deres aktivitet følger skoleåret.

Forvaltningen har gennemført en undersøgelse af konsekvenserne ved en halvårlig opgørelse af elevtallene på skoler og SFO, der viser, at skolerne samlet set skulle have tilført 0,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021, hvis budgetterne blev reguleret efter skoleåret. SFO’erne ville samlet set skulle afgive 0,4 mio. kr. årligt grundet faldende børnetal, hvis budgetterne blev reguleret efter skoleåret i perioden 2019-2020. Skole og SFO har fælles budget og ledelsesansvar, og det er derfor relevant at se på den samlede effekt af en regulering for halvårlige elev- og børnetal. I 2019 og 2020 udgør denne ca. 0,5 mio. kr. årligt, hvilket kan ses i forhold til institutionernes samlede budget på ca. 280 mio. kr.

De fleste skoler har år med stigninger i elevtallet og andre år med fald. Det betyder, at beløb, der skulle reguleres for, over tid bliver forholdsvis beskedent i forhold til skolernes samlede budgetter. Tinderhøj og Rødovre Skole har haft stigende elevtal i alle tre år, og begge skoler ville have fået samlede reguleringer for ca. 0,3 mio. kr. årligt, hvis budgetterne var blevet reguleret efter skoleåret. Det er dog ikke givet, at elevtallet på de to skoler vil stige med samme takt fremover.

Det har ikke være praksis at regulere skoler og SFO’ers budget som følge af ændringer i elev- eller børnetal. Baggrunden herfor er bl.a. at skolerne overfører mer- og mindreforbrug, og et eventuelt efterslæb som følge af op- og nedgange i elevtallet udlignes over tid. Selvom der er udsving på skoleniveau, er der dog en opadgående trend i befolkningsudviklingen i de næste mange år, og der kan derfor gå noget tid, inden et eventuelt efterslæb bliver indhentet. Der er dog ikke tale om, at skoler og SFO’er varigt taber midler, hvis elev- eller børnetallet stiger, da stigningen indarbejdes i det kommende budgetår.

Handlemulighederne i forhold til halvårlige reguleringer gennemgås i undersøgelsen. Da de økonomiske konsekvenser af en regulering er begrænsede set i forhold til skoleområdets samlede økonomi, og udsvingene vil udligne sig over tid, anbefales det, at den nuværende praksis fastholdes. Det skyldes ikke mindst hensynet til budgetsikkerhed for den enkelte skole og SFO, samt muligheden for et gennemskueligt budgetgrundlag for ledelser og bestyrelser.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Afrapportering om halvårlige elevtal

Fælles forår - genaktivering af de frivillige fællesskaber på kultur-, fritids- og socialområdet
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til nye initiativer, der har til formål at støtte en genaktivering af fællesskaber og foreningsliv på kultur-, fritids- og socialområdet ved en yderligere genåbning af samfundet.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at notatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På grund af Covid-19 situationen har fælleskaber og foreningsaktiviteter på kultur-, fritids- og socialområdet været lukket ned. Idrætsforeningerne har udtrykt bekymring for det manglende aktivitetsniveau, ungerådgivningen får færre henvendelser på trods af stigende mental mistrivsel blandt unge under corona, og gejsten hos de frivillige er med god grund udfordret. Alligevel har foreningslivet ikke ligget helt stille. Foreningerne har, hvor det har været muligt, søgt at gå nye veje, påtaget sig nye opgaver og indgået nye samarbejder. For børn og unge på kommunens skoler er det tydeligt, at alle har savnet det faste og stabile fællesskab, som klassen udgør.

Fællesskaberne skal genaktiveres efter en kold og mørk periode med lockdown, og det skal være trygt at være sammen og tage del i fællesskabet. På den baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen sammen med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en række forslag til konkrete fælles initiativer, såvel som initiativer målrettet henholdsvis kultur- fritids- og socialområdet. Initiativerne er beskrevet yderligere i vedlagte bilag.

Fælles nye initiativer for foreningslivet

For at give foreningerne de bedste forudsætninger for at få gang i foreningslivet igen foreslår forvaltningerne, at der med en fælles foreningskick-off igangsættes en række initiativer der har til formål at:

 1. hjælpe de frivillige med at finde gejsten igen/motivere og synliggøre handlemuligheder for de frivillige
 2. imødekomme behovet for viden om corona-sikker opstart
 3. skabe opmærksomhed om at foreningslivet starter op igen for gamle såvel som nye brugere og
 4. fastholde den nye type frivillighed, der er blomstret op under corona.

På den baggrund planlægges det at afholde følgende aktiviteter:

 • Fælles inspirations- og videndelingsmøde for foreningerne
 • Fælles kommunikationskampagne med temaet ”Sammen i foreningerne igen”
 • Fokus på ad hoc frivillighed

Endvidere planlægges følgende aktiviteter i Social- og Sundhedsforvaltningen:

 • "Kunne du tænke dig aktiviteter sammen med andre?" – en pjece til ældre
 • Straksbehandling og ekstra ansøgningsrunde til frivillig midler
 • Guidede virtuelle ferieture mod ensomhed - 18 lande på 18 uger
 • Markering af genåbning på plejehjemmenes caféer

Samt nedenstående aktiviteter i Børne- og Kulturforvaltningens regi:

 • Trivsels- og læringsdage med skolerne på Skovly
 • En avis for idræts- og foreningslivet
 • Forlængede åbningstider i kommunens idrætsfaciliteter til gavn for idræts- og foreningslivet
 • Rundt i Rødovre – skattejagt
 • Børnekoncerter for alle børnehaver
 • Korkoncerter for plejehjem og bosteder
 • Udeværksted ved Heerup Museum for skoleforløb, foreninger m.v.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne forventes i udgangspunktet afholdt inden for den eksisterende økonomiske ramme. I forhold til Skovly-initiativet afsøges muligheder for dækning via statslige puljer. Såfremt det ikke sker, kan der opstå merudgifter på op til 0,2 mio. kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Fælles Forår - genaktivering af fællesskaberne på kultur- fritids- og socialområdet final

Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning, når børn er udsat for overgreb, til medarbejdere i Rødovre Kommune til orientering.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handlevejledningen, når børn er udsat for overgreb, tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I følge loven om beskyttelse af børn mod overgreb skal alle kommuner have et beredskab med klare procedurer for, hvordan ansatte, der er i kontakt med børn og unge skal handle, hvis de har mistanke eller viden om overgreb.

Rødovre Kommune har udformet beredskabet som en handlevejledning til medarbejdere i kommunen. Handlevejledningen blev udarbejdet i 2013 og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Den skal godkendes i hver valgperiode. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning til orientering.

Beredskabet er tænkt som et opslagsværk for kommunalt ansatte, der har brug for viden om og hjælp til handling, hvis de pludselig får kendskab til, at et barn eller en ung er udsat for overgreb, som kan være såvel fysisk, psykisk som seksuelt.

I opdateringen er Socialstyrelsens definitioner af fysisk- og psykisk vold i nære relationer, seksuelt overgreb samt overværelse af vold indarbejdet.

Beredskabet skal medvirke til:

 • at fagpersoner får en tilstrækkelig viden til at reagere
 • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
 • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
 • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats.

Beredskabet beskriver, hvordan sager om overgreb mod børn og unge behandles, med angivelse af klare procedurer for handlinger ved mistanke eller viden om overgreb. Ved overgreb forstås såvel seksuelle overgreb, som vold udøvet mod et barn eller en ung. Såvel håndteringen af underretninger, som samarbejdet med politi og med Børnehus Hovedstaden i disse sager beskrives nøje i beredskabet.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Det skal sikres, at såvel kendskabet til, som den endelige implementering af beredskabet, bliver så bredt forankret som muligt i det daglige arbejde i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §19, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ydet kompensation (DUT-midler) for de meropgaver, som handlevejledningen medfører i form af flere administrative opgaver, da den blev indført i forbindelse med budget 2013.

Tidsplan

Loven trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Bilag

Bilag 1: Handlevejledning når børn er udsat for overgreb

Dispensation for regler om undervisningstid på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimumstimetal for undervisning af elever, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette. For fortsat at sikre sammenhæng i Udviklingscenter Skiftesporets undervisning og behandling søges der, i lighed med de seneste syv år om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget samt i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslaget om dispensation til, at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2021/2022 fastlægges til 30 timer pr. uge for alle klassetrin godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger et minimumstimeantal for elevernes årlige skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil det fulde timeantal for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet på Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

 • Individuelle samtaler med børn, unge og deres familier
 • Undervisning og supervision af personalet
 • Eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler og Børne- og Familieafdelingen.

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love " (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der om reduktion af timeantallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. og 8. klassetrin, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé om ugen. For eleverne på 4. til 6. klassetrin betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 undervisningstimer og tre timers lektiecafé. For de ældste elever betyder det fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 undervisningstimer og to timers lektiecafé.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2021 og frem til 31. juli 2022.

Status på handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status for det første års arbejde med handleplanen for Røgfri Fremtid 2020-2023.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status 2021 for handleplan for Røgfri Fremtid 2020-2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. maj 2020 (sag nr. 113) handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023. Handleplanen er en naturlig forlængelse af kommunens partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid samt de nationale mål om "Røgfri Generation 2030". Rødovre er et ud af 264 medlemmer af Røgfri Fremtid. Rødovre Kommune bidrager til en røgfri fremtid lokalt. På nationalt plan er der i december 2020 vedtaget en ny lov om forbud mod tobaksreklamer, lov om tobaksvarer og elektroniske cigaretter med videre, som også vil bidrage til målet om en røgfri generation 2030.

Handleplanen sætter fokus på at:

 • forebygge rygestart hos børn og unge
 • fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes
 • fremme rygestop blandt unge.

Handleplanen indeholder dermed initiativer, der er igangsat på tværs af kommunens forskellige områder. Med henblik på at sikre og monitorere en fremdrift af planen er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de relevante fagområder.

Nedenfor fremhæves de væsentligste resultater i forhold til handleplanens indsatser. Det har været en udfordring at inddrage de unge og borgerne i foreningslivet til dialog i denne periode, hvor de fleste aktiviteter i fællesskaber er suspenderet. Til trods for de udfordringer, som COVID-19 situationen har givet, er det forvaltningens vurdering, at der siden planens vedtagelse allerede er sket store ændringer, og at der stadig er, og fortsat vil være, stort fokus på røgfrie miljøer på alle forvaltningens områder.

Røgfri skoletid

Der er indført røgfri skoletid på alle kommunens skoler, SFO'er og klubber fra august 2020. Grundet COVID-19 er flere af aktiviteterne udsat, herunder drøftelse af forældreaftaler på forældremøder på 8. årgang, samt opsamling og vidensdeling med Fælleselevrådet.

Kræftens Bekæmpelses områdekontor har i samarbejde med SSP og skoleområdet lavet en indsats målrettet hver skole med virtuel undervisning af lærerne i "Den korte samtale om rygning". Lærerne er klædt på med mere viden om de unges rygning, samt hvordan de kan imødekomme de unge, der har vanskeligt ved at stoppe med at ryge i skoletiden. Ca. halvdelen af skolerne har haft undervisningen, og når de resterende har været gennem forløbet, udarbejder Kræftens Bekæmpelse en afrapportering.

Ungecenter 2610 har bedt om et fysisk møde med tættere dialog i forbindelse med undervising i "Den korte samtale om rygning". Derfor planlægges dette, når COVID-19-situationen tillader det.

Røgfrie miljøer på kultur- og fritidsområdet

Der er udviklet og opsat plakater med skiltning af røgfrie områder ved sporthallernes indgange. Ved skiltningen er benyttet positive budskaber, som fremmer målet om at passe på børn og unge. Eksempler er: "Tak fordi du ikke ryger foran børn og unge" eller "Her er vi sammen om en røgfri fremtid".

Askebægre ved indgange er flyttet væk fra indgange til hallerne. Der er i igangsat en dialog om det videre arbejde med BKF og foreningerne i forhold til at blive røgfrie. Når det bliver muligt at mødes fysisk i større grupper, bliver der igangsat en proces i et antal foreninger med henblik på at blive en røgfri forening. Processen vil tage udgangspunkt i en afprøvet model fra DGI og Røgfri Fremtid med inddragelse af foreningernes medlemmer.

Ungdomsuddannelserne og de unges røgfrihed

I 'Vestegnssamarbejdet' er der udarbejdet en række tiltag, som er opstartet i marts 2021 med et større virtuelt kick-off møde med ca. 11 tilmeldte ungdomuddannelser og de 10 kommuner. Der er udarbejdet en partnerskabsaftale, der skal indgås mellem Vestegnssamarbejdet "Klar Livet uden røg og rusmidler" og de ungdomsuddannelser, der allerede ønsker at starte op i år. Derudover er der udarbejdet et inspirationskatalog til ungdomsuddannelser over de aktiviteter, som de 10 kommuner kan bidrage med. Der er også oprettet hjemmesiden "Klar Livet..." til ungdomsuddannelserne.

Røgfrihed i børn og unges hjem

Sundhedsplejen har fokus på dialog med forældrene, når de er på besøg hos familier, hvor der ryges. Sundhedsplejen benytter "Very Brief Advice"-metoden i de hjem, hvor der stadig ryges indendørs. Her bliver forældrene gjort opmærksom på muligheden for at få et professionelt rygestopkursus, hvor sundhedsplejerskerne kan henvise direkte til kommunens rygestoptilbud.

Røgfrie legepladser

Legepladerne i henholdsvis Espelundens Park og Stadionparken er blevet røgfrie. Der opsættes tydelig skiltning om dette i foråret, når jorden er frostfri.

Mikroplastik

Mikroplastik fra skodder er et emne til videre bearbejdelse i forbindelse med Rødovre plastikstrategi, der er under udarbejdelse.

Rødovre Kommune som arbejdsplads

Hovedudvalget godkendte i august 2020 at indføre røgfri arbejdstid for alle medarbejdere pr. 1. januar 2021. De medarbejdere/ arbejdspladser, der har ønsket det, er blevet tilbudt rygestopkurser. Efteråret 2020 er blevet brugt til, at de enkelte arbejdspladser har drøftet betydningen af røgfri arbejdstid hos dem.

Rygestopkurser

Rødovre Sundhedscenter udbyder løbende rygestopkurser. Kurserne kan enten være individuelle forløb, gruppeforløb eller digitale tilbud. I alt 115 borgere har i 2020 tilmeldt sig en af rygestopindsatserne i Sundhedscenteret. Ud af dem er 65 røgfri (med et fremmøde på mellem 1-6 gange). I 2020 er der afholdt følgende kurser: 9 gruppekurser, 19 borgere i individuelt rygestopforløb, 1 arbejdspladshold (Rødovre centrum), "Rødovre kvitter smøgerne": 1 online hold, 3 hold med fysisk fremmøde fordelt rundt omkring i Rødovre (Islev bibliotek, Cafébiblioteket i Kærene og Sundhedscenteret).

Trods de skiftende restriktioner, hvor forsamlingsforbuddet og borgernes bekymring i forhold til at mødes med andre har haft stor betydning for muligheden for at afholde rygestopkurser, har det været prioriteret højt, at alle, der ønskede hjælp til at blive røgfri, også har fået støtte til det. Hvor kursusformatet ikke har været muligt, har borgerne fået individuelt tilpassede forløb. Der er i november 2020 oprustet med endnu en medarbejder i Sundhedscenteret, der er uddannet til rygestopinstruktør.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven paragraf 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ny status for handleplan for Røgfri Fremtid vil blive forelagt i april 2022.

Diverse
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.