Børne- og Skoleudvalget

11-05-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 41 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 3. Orientering om lokal arbejdstidsaftale A20 for lærer og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune.
 4. Notat vedr. lokal arbejdstidsaftale A20 for lærer og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Schultz Lovguide
Bilag 2: Lokalaftale A20 Rødovre Kommune
Bilag 3: Notat vedr. lokal A20- aftale for lærere og børnehaveklasseledere

Ansøgning om anlægsbevilling - vaskestationer
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 240.000 kr. til etablering af udendørs permanente vaskestationer med varmt vand på følgende dagtilbud:

 • Solen
 • Nordstjernen
 • Bagperronen og
 • Legestuen Myretuen.

Ovennævnte dagtilbud er de sidste institutioner og skoler, som forvaltningen forventer at indstille til etablering af permanente udendørs vaskestationer.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 240.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af udendørs frostsikre permanente vaskestationer på dagtilbuddene Solen, Nordstjernen, Bagperronen og Legestuen Myretuen, og afsættes rådighedsbeløb på 240.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i november 2020 godkendt sagen om 'Etablering af udendørshaner med varmt vand i dagtilbuddene'. Af sagen fremgik det, at Børne- og Kulturforvaltningen på kommende møder ville fremlægge yderligere sager om etablering af vaskestationer med varmt vand i dagtilbud og skoler. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbud og skoler, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand.

Nærværende sag udgør forvaltningens sidste bud på etablering af permanente vaskestationer med varmt vand.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at etablere udendørs vaskestationer med varmt vand, da erfaringen med hyppigere håndvask i corona-perioden har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne. For at sikre den gode håndhygiejne vil der fremover være behov for de udendørs permanente vaskestationer.

De permanente installationer vil være frostsikrede og etableres med materiale, der kan tåle udendørs opsætning samt med fast kloakinstallation.

 • Solen: Der opsættes én vaskestation. Pris: 65.000 kr.
 • Nordstjernen: Der opsættes én vaskestation. Pris: 49.000 kr.
 • Baggperronen: Der opsættes én vaskestation: Pris 52.000 kr.
 • Legestuen Myretuen: Der opsættes én vaskestation. Pris 62.000 kr.

Der er afsat 12.000 kr. til uforudsigelige udgifter.

Generelt kan følgende forhold have betydning for prisforskellene:

Indvendigt:

• Føring af brugsvand frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen; dette vil på hver installation være forskelligt, nogle steder er vandet tæt på, andre længere væk.

• Afskærmning af brugsvandsinstallation; installationen skal mange steder afskærmes (hvis den ikke kan føres skjult), så børnene ikke kravler i dem eller sidder fast i dem. Ved skjult installation skal plader nedtages og opsættes igen.

• Eventuel maling af afskærmning.

• Føring af strøm frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen.

• Etablering af magnetventil med ur, så uønsket vandforbrug undgås.

Udvendigt:

• Placering af vaskestation i forhold til kloak; dette vil på hver institution være forskelligt. Nogle steder er kloakken tæt på installationen, andre længere væk.

• Reetablering af arealet, hvor kloakken føres.

Når ovennævnte institutioner har fået etableret vaskestationer er alle dagtilbuddenes behov blevet imødekommet.

I Bybjergets - og Carlsro vuggestue er det i samarbejde med lederne af dagtilbuddene vurderet, at der ikke er behov for etablering af udendørs vaskestationer. Dette skyldes, at Bybjergets vuggestue har direkte adgang til et toilet med håndvask med varmt vand ude fra legepladsen, og at det i Carlsro vuggestue er uhensigtsmæssigt at etablere udendørs vaskestationer, da legepladsen er placeret væk fra vuggestuen på 1. sal i Carlsro bygningen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 240.000 kr. inkl. uforudsigelige udgifter til opsætning af udendørs frostsikre permanente vaskestationer på dagtilbuddene Solen, Nordstjernen, Bagperronen og Legestuen Myretuen.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften på 240.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Ud over indeværende sag er der givet følgende anlægsbevillinger:

844.500 kr. (april 2021)

352.360 kr. (marts 2021)

150.000 kr. (februar 2021)

770.000 kr. (januar 2021)

285.000 kr. (december 2020).

Samlet set er der for nuværende givet anlægsbevillinger og rådighedsbeløb for ca. 2,4 mio. kr. til følgende dagtilbud og skoler: Espelunden, Solsikken, Tjørneparken, Islemark, Slottet, Carlso børnehus, Egegården, Elvergården, Græshoppen, Skibet, Kæret, Træet og Bybjerget, Rønneholm, Skanderup og Mælkevejen samt Islev, Nyager- og Rødovre Skole.

Såfremt nærværende sag godkendes af Kommunalbestyrelsen er der i alt givet anlægsbevillinger og afsat rådighedsbeløb for ca. 2,6 mio. kr. til etablering af udendørs permanente vaskestationer.

Det oprindelige overslag, som blev beskrevet i novembersagen 2020, lød på 3,5 mio. kr. til etablering af udendørs permanente vaskestationer med varmt vand i alle dagtilbud.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Tidsplan

Udførelse: uge 22-27 i 2021

Forventet ibrugtagning: uge 28 i 2021.

Principper for etablering af køkkener til frokostordning på Dagtilbudsområdet
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2020 blev det godkendt, at der skulle laves en analyse af behovet for produktionskøkkener på Dagtilbudsområdet. Resultatet af undersøgelsen og forslag til fremtidig model for frokostordningen i Rødovre Kommune fremlægges i denne sag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at principper for produktion af frokost til børnehavebørn i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven fremgår det, at frokostordning i dagtilbud er obligatorisk, men at forældre minimum hvert andet år skal have mulighed for at fravælge frokostordningen, hvis ordningen er forældrefinansieret. I Rødovre Kommune er børnehavebørnenes frokost 100 % forældrefinansieret, mens vuggestuebørnenes frokost indgår som en del af pasningstilbuddet.

Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2010 retningslinjer for fravalg/etablering af frokostordning for børnehavebørn. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2011. Af retningslinjerne fremgår det, at forældrebestyrelserne skal give meddelelse om eventuel fravalg senest ved udgangen af juni måned i lige år med ikrafttrædelse den efterfølgende 1. januar. I Rødovre Kommune er der tradition for, at forældrene vælger frokostordning med det forbehold, at maden skal produceres i det enkelte dagtilbuds eget køkken. Der har i den forbindelse også været tradition for at ombygge køkkener til produktionskøkkener efter behov.

I Rødovre Kommune er der 22 dagtilbud, hvor der er børnehavebørn. I perioden 2019-2020 har Espelunden, Græshoppen, Kæret, Træet, Rønneholm og Søtorp fået frokostordning for børnehavebørn. I alle dagtilbuddene er der etableret produktionskøkkener umiddelbart inden opstart af frokostordningen.

Ved den seneste afstemning for perioden 2021-2022 har yderligere fire forældrebestyrelser i Broparken, Slottet, Islemark og Mælkevejen ønsket frokostordning for børnehavebørn i de pågældende dagtilbud. Frokostproduktionen skal øges væsentligt, da dagtilbuddenes nuværende køkkener i dag kun har kapacitet til at producere til vuggestuebørnene. Teknisk Forvaltning vurderer, at det koster ca. 14,7 mio. kr. at etablere egenproduktionskøkken i de fire dagtilbud.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det koster ca. 50 mio. kr. at etablere egne produktionskøkkenener i de 16 dagtilbud, hvor børnehavebørn i dag ikke får frokost (inkl. de ovenstående fire dagtilbud, der senest har ønsket frokostordning). Da det er omkostningstungt at etablere og vedligeholde produktionskøkkener i alle dagtilbud med børnehavebørn, anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der træffes beslutning om principper for frokostproduktion i Rødovre Kommunes dagtilbud, som sikrer en plan for, hvordan alle børnehavebørn kan få frokost, hvis forældrebestyrelserne/forældrene tilvælger det.

Når forældrene kender produktionsformen i deres børns dagtilbud, er det mere gennemsigtigt for forældrene, når de stemmer om til- eller fravalg af frokostordning.

Forslag til fremtidige principper for frokostproduktion i dagtilbud

Der er store omkostninger forbundet med etablering af produktionskøkkener i alle dagtilbud. I flere af dagtilbuddene vil det desuden kræve inddragelse af dagtilbuddenes areal, og der vil derfor være færre pladser til børn i dagtilbuddene. En række dagtilbud er desuden placeret i lejede bygninger, hvor det ikke er kommunens egne lokaler, og hvor det derudover kan være problematisk at etablere et køkken.

Når forældrene i et dagtilbud ønsker frokostordning til deres børnehavebørn, behøver det ikke at ske ved egenproduktion i huset. Et dagtilbud kan få frokost på tre måder:

 • Ved egenproduktion
 • Ved samproduktion med andet dagtilbud eller
 • Ved levering fra en ekstern leverandør (privat firma, plejehjemskøkken etc.).

Hvis et dagtilbud skal have leveret frokost fra et andet dagtilbud eller fra en ekstern leverandør, er det nødvendigt at sikre gode adgangsforhold til dagtilbuddet, når frokosten skal leveres. Køkkenet skal desuden indrettes, så maden kan opbevares i kortere eller længere tid inden servering, ligesom at der skal sikres tilstrækkeligt med opvaskefaciliteter. Udgifterne til etablering af modtagefaciliteter er mindre end ved etablering af produktionskøkkener.

Uanset produktionsform vil det være nødvendigt at etablere en madelevator i dagtilbud i flere etager.

For at sikre den bedste anvendelse af kommunens midler, anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der vedtages en række principper for, hvornår der etableres egenproduktionskøkkener, og hvornår der leveres frokost til dagtilbuddet udefra. Principperne tager udgangspunkt i, at udgiften til etablering af et produktionskøkken i et dagtilbud ses i relation til antallet af børn i dagtilbuddet.

Principperne skal også være med til at sikre, at etablering af produktionskøkkener i dagtilbuddene ikke bliver på bekostning af plads til børnene.

Følgende principper for en fremtidig frokostmodel anbefales:

 • At der etableres produktionskøkken i et dagtilbud, hvis det kan ske uden inddragelse af grupperum, samt at køkkenet kan etableres uden større bygningsmæssige ændringer.
 • At dagtilbud placeret i lejede bygninger ikke kan få etableret et produktionskøkken. Hvis forældrene ønsker frokost, leveres den fra ekstern leverandør, et samproduktionskøkken eller fra et plejecenter. Forældrene vil i forbindelse med frokostafstemning blive orienteret om, at maden vil blive leveret udefra.
 • At der etableres produktionskøkkener, når der bygges nyt.
 • At der ved hver nybygning og større ombygninger i et dagtilbud ses på muligheden for at udvide køkkenets produktion så køkkenet kan levere frokost til andre dagtilbud.
 • At udgiften til etablering af et produktionskøkken skal stå mål med antallet af børn i dagtilbuddet, samt tage hensyn til kommunens samlede økonomi.

Af bilag 1 'Overblik over status og muligheder i dagtilbudskøkkenerne pr. april 2021' fremgår en oversigt over hvilke frokostproduktions- og leveringsformer, der vurderes at være til stede i de forskellige dagtilbud.

Fremtidig forældreinformation

Med vedtagelsen af en række principper for frokostproduktion til dagtilbudsbørn, vil forældrebestyrelserne/forældrene på forhånd få større gennemsigtighed om, hvorfra deres børn kan få frokost, når de hvert andet år skal beslutte om de ønsker frokostordning til deres børnehavebørn.

Forældrene skal før en afstemning være oplyst om følgende:

 • Hvilken type frokostproduktion, der kan etableres i dagtilbuddet til deres børnehavebørn.
 • Hvis det er muligt at etablere egenproduktion i dagtilbuddet, så kan et køkken tidligst være etableret 1-2 år efter afstemningen er gennemført. I den mellemliggende periode skal forældrebestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal modtages frokost fra en ekstern leverandør.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at anlægsmidler til etablering af produktionskøkkener indgår i den langsigtede investeringsplan på Dagtilbudsområdet, som fremlægges senere i 2021.

Der indgår i dag midler til løbende vedligehold af køkkener i institutionernes samlede driftsbudget. Vedligehold af produktionskøkkener antager dog et betydeligt omfang, hvorfor det anbefales, at der fremover afsættes årlige driftsmidler til vedligeholdelse af alle produktionskøkkener.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Overblik over status og muligheder i dagtilbudskøkkenerne pr. april 2021

Frokost for børnehavebørn i dagtilbuddene Islemark, Slottet, Broparken og Mælkevejen
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forældre i Islemark, Slottet, Broparken og Mælkevejen har i sommeren 2020 ønsket en frokostordning til deres børnehavebørn under forudsætning af at få eget produktionskøkken. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger i denne sag forslag til, hvordan børnehavebørnene i de fire dagtilbud kan tilbydes frokostordning med afsæt i de forslag til principper for etablering af køkkener til frokostordning på Dagtilbudsområdet, der behandles på indeværende møderække.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2021-2022 etableres et produktionskøkken i Broparken,
 2. at der i 2021-2022 etableres et produktionskøkken i Slottet,
 3. at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 5. mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til etablering af køkkener på dagtilbudsområdet,
 4. at der i 2021 gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til Børne- og Skoleudvalget på 3.1 mio. kr. og afsættes et rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. som finansieres fra kassebeholdningen,
 5. at der i 2022 afsættes et anlægsbudget på 3,9 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken i Islemark,
 6. at der afsættes driftsbudget til afledte driftsudgifter i produktionskøkkenerne, svarende til 290.000 kr. i 2022 og 365.000 kr. fra 2023 og frem, samt
 7. at der fremlægges en særskilt sag om tillægsbevillinger, hvis Mælkevejen ønsker at få leveret frokost.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forældrene i Islemark, Slottet, Broparken og Mælkevejen meddelte i sommeren 2021, at de ønsker frokostordning til deres børnehavebørn, under forudsætning af at få eget produktionskøkken. Frokostproduktionen i de fire dagtilbud skal øges væsentligt, da dagtilbuddenes nuværende køkkener i dag kun har kapacitet til at producere til vuggestuebørnene. Der blev i budget 2021 afsat 5 mio. kr. til etablering af køkkener på Dagtilbudsområdet.
Teknisk Forvaltning vurderer, at det samlet set koster ca. 14,7 mio. kr. at etablere egenproduktionskøkken i alle fire dagtilbud. Den samlede udgift til hvert af de fire dagtilbud ses herunder. Se en uddybning af udgifterne fordelt på byggeudgifter, løst inventar og omkostninger i tabellen i bilag 1.

Islemark: 3.905.000 kr.

Broparken: 4.706.500 kr.

Slottet: 3.429.500 kr.

Mælkevejen: 2.612.250 kr.

De foreslåede principper for etablering af køkkener tilsiger, at etablering af køkkener skal ske under hensynstagen til kommunens samlede økonomi, ligesom at udgiften til etablering af et køkken skal sættes i forhold til antallet af børn i dagtilbuddet. Principper for etablering af køkkener er:

 • At der etableres produktionskøkken i et dagtilbud, hvis det kan ske uden at der inddrages grupperum, samt at køkkenet kan etableres uden større bygningsmæssige ændringer mv.
 • At dagtilbud placeret i lejede bygninger ikke kan få etableret et produktionskøkken. Hvis forældrene ønsker frokost, leveres den fra ekstern leverandør, et samproduktionskøkken eller fra et plejecenter. Forældrene vil i forbindelse med frokostafstemning blive orienteret om, at maden vil blive leveret udefra.
 • At der etableres produktionskøkkener, når der bygges nyt.
 • At der ved hver nybygning og større ombygninger ses på muligheden for at udvide produktionen, så køkkenet kan levere frokost til andre dagtilbud.
 • At udgiften til etablering af et produktionskøkken skal stå mål med antallet af børn i dagtilbuddet, samt tage hensyn til kommunens samlede økonomi.

Børne- og Kulturforvaltningen har afdækket mulighederne for egenproduktion, samproduktion og etablering af modtagefaciliteter i de fire dagtilbud.

Broparken:

Broparken er et af Rødovre Kommunes største dagtilbud med 65 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Broparkens nuværende køkken er nedslidt, meget lille og utidssvarende og står foran en snarlig udskiftning.

Det koster i alt 4,7 mio. kr. at etablerere et produktionskøkken i Broparken, og vurderes ikke at reducere antallet af pladser i huset.

Islemark:

Islemark har i dag 36 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dagtilbuddet er placeret i flere bygninger og har børn på 1. sal i den ene bygning. Indretningen af Islemark er er fleksibel, så fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn kan tilpasses efterspørgslen. Produktionskøkkenet i Islemark kan etableres i eksisterende lokaler uden inddragelse af børneareal. Det er ikke muligt at etablere et samproduktionskøkken i Islemark. Uanset om Islemark selv producerer frokosten eller modtager den fra et andet køkken, så vil der skulle etableres en madelevator mellem stue og 1. sal i den ene bygning.

Slottet:

Slottet har 42 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Dagtilbuddets eksisterende køkken kan udvides ved at udbygge køkkenet i fællesarealet. Dagtilbuddet har netop været igennem en stor udvidelse i 2019, hvor der blev tilbygget to stuer.
Det er ikke muligt at etablere et samproduktionskøkken i Slottet.

Mælkevejen:

Mælkevejen har 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Dagtilbuddet er et af Rødovre Kommunes mindste. Udvidelse af det eksisterende produktionskøkken kræver inddragelse af lederkontor/ mødelokale, som i stedet vil skulle flyttes til anden placering i huset. Det er ikke muligt at etablere et samproduktionskøkken i Mælkevejen.

Løsningsmodel

Broparken og Slottet:

Med afsæt i principperne for etablering af køkkener og det afsatte beløb på 5 mio. kr., anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der etableres to produktionskøkkener i henholdsvis Broparken og Slottet i 2021-22. Her er lagt vægt på, at flest mulige børn får frokost under hensynstagen til de afsatte midler.
Den samlede anlægsudgift forventes at beløbe sig til i alt 8,14 mio. kr., fordelt på henholdsvis 4,7 mio. kr. i Broparken og 3,4 mio. kr. i Slottet. Dette forudsætter en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr.

Islemark:

Det anbefales, at etablering af et produktionskøkken i Islemark prioriteres i Budget 2022, da mange børnehavebørn vil profitere af køkkenet. Det samlede anlægsbeløb forventes at beløbe sig til 3,9 mio. kr.

Hvis der ikke afsættes budget til produktionskøkken i Islemark i 2022, og forældrene i stedet ønsker frokosten leveret, da vil der blive fremlagt en særskilt sag, da levering af frokost forudsætter modtage faciliteter i dagtilbuddet, hvilket koster ca. 2 mio. kr.

Mælkevejen:

Udgiften til etablering af køkken i Mælkevejen vurderes forholdsmæssigt høj i forhold til antallet af børn i dagtilbuddet. Derfor anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der ikke etableres et større produktionskøkken i Mælkevejen. Hvis forældrene ønsker leveret frokost, forventes udgiften til etablering af modtagefaciliteter i Mælkevejen at være 0,6 mio. kr. Det skal afdækkes, om Kærets køkken med enkelte justeringer ville kunne levere frokost til Mælkevejen, eller om frokosten ville skulle leveres fra en anden ekstern leverandør.

Kæret:

Ved ønske om produktion af mad leveret til Mælkevejen, forventes udgiften til opnormering af køkkenfaciliteter være ca. 250.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for budget 2021 afsat 5. mio. kr. til etablering af køkkener på Dagtilbudsområdet.
Med tillægsbevillingen på 3,1 mio. kr. bliver den samlede bevilling 8,1 mio. kr. i 2021.

Der skal afsættes 3,9 mio. kr. i 2022 til etablering af produktionskøkken på Islemark.

Driftsbudgettet til afledt drift på 290.000 kr. i 2022 og 365.000 kr. fra 2023 og frem, dækker udgifter til el, vand, varme og et mindre beløb til årlig vedligehold.

Alle bevillinger i sagen vedrører hovedfunktion 05.25 Daginstitutioner.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning vurderer, at produktionskøkkener og modtagefaciliteter kan stå klar ca. 10 måneder efter politisk afklaring og frigivelse.

Bilag

Bilag 1: Udgifter til egenproduktionskøkkener

Fordeling af midler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget midler fra staten til at håndtering af faglige og trivelsesmæssige udfordringer blandt kommunens folkeskoleelever, som konsekvens af nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Der søges om en bevilling på 1,15 mio. kr. og midlerne fordeles med denne sag.

Der er modtaget ca. 0,7 mio. kr. til prioritering af indsatser i skoleregi, 0,3 mio. kr. til indsatser i PPR regi, 0,1 mio. kr. til indsatser i klub regi og slutteligt 34.000 kr. til indsatser i elevrådene. Sagen er udgiftsneutral, da midlerne er tilgået kommunen. Midlerne skal anvendes frem mod sommeren 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2021 gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på samlet 1,15 mio. kr. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, samt
 2. at de 1,15 mio. kr. fordeles som beskrevet i sagen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Elvernes faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukningen af folkeskoler, SFO, fritidshjem og klubtilbud i 2020 og 2021. Den samlede pulje på 1,15 mio. kr. skal dermed understøtte fagligt løft og trivelsesindsatser på Skoleområdet. Puljen fordeles på fire områder. Forvaltningen af midlerne på de fire områder sker ud fra forskellige parametre, som beskrives i det følgende.

Beløbet til fagligt løft på 702.356 kr. fordeles hovedsageligt udfra antallet af afgangselever på Rødovre Kommunes seks folkeskoler og Ungecenter2610 jf. bilag 1. Og da indsatsbehovet kan være forskelligt fra skole til skole, lægges det ud til de enkelte skoler at iværksætte indsatser, der ligger indenfor puljens formål. Det kan være tolærerordning, turboforløb, ekstraundervisning og lignende.

Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, hvilket sker ved at afsætte 100.000 kr. fra denne pulje så skoleklasser, der har fået lejrture og skolerejser aflyst, kan få et endagsophold på Skovly.

Beløbet på 307.193 kr. til indsatser i PPR regi tildeles til PUC, med det formål at iværksætte initiativer i forhold til elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. Midlerne kan endvidere anvendes til forebyggende og motiverende indsatser for børn og unge.

Beløbet på 104.725 kr. til indsatser i fritidhjem og klubtilbud fordeles udfra indmeldelsestallene i SFO pr. marts jf. bilag 1. Indsatsbehovet kan være forskelligt fra SFO til SFO, hvorfor den enkelte SFO træffer beslutning om, hvilke tiltag de vil iværksætte indenfor puljens formål. Midlerne kan anvendes til opsøgende arbejde i forhold til elever i mistrivsel eller i risoko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende tiltag i øvrigt.

Beløbet på 34.210 kr. til elevråd fordeles ud fra det samlede elevtal på alle kommunes skoler jf. bilag 1, og anvendelsen af midlerne besluttes lokalt.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et kassetræk på 1,15 mio. kr. men Rødovre Kommune har modtaget en tilsvarende statslig bevilling via bloktilskuddet.

Alle udgifter ved hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af puljerne
Bilag 2: Brev til kommunalbestyrelser
Bilag 3: Fordeling af tilskud pr kommune

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2021 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i forbruget pr. ultimo marts 2021.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget 'Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 for Børne- og Skoleudvalget'.

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 for Børne- og Skoleudvalget

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020/2021 samt forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021, samt forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 godkendes samt
 2. at forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021

I handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 har de overordnede indsatser været "Vores Sunde Hverdag", "Vaneværkstedet", som er et gruppeforløb for borgere, der ønsker vægtstop eller vægttab, "Tobak", "Sundhedsfællesskabet", som er tilbud om sundhedsaktiviteter for borgere, der er psykisk sårbare, "Vestegnsprojektet" som er et samarbejde mellem vestegnens kommuner om sundhed for unge, "Mental sundhed", "Vægtenheden", og rehabilitering af borgere med Type2diabetes og kræft. Der har i handleplanen været fortsat fokus på ulighed i sundhed og på udvikling af indsatser i lokalsamfundet.

Coronapandemien med hjemsendelse af ansatte, restriktioner, afstandskrav med mere har spillet ind på alle aktiviteter i 2020. I perioder med hjemsendelse har en del tilbud været gennemført over telefon og video, og innovative løsninger er blevet skabt. Der er løbende blevet gjort reklame for Sundhedscenterets tilbud til borgerne på mange kanaler. Enkelte aktiviteter har været sat på pause i perioder, da de ikke har kunne gennemføres på grund af restriktioner.

De mentale belastninger, og andre afledte følger af corona, har tydeligt kunne mærkes hos borgerne. Ligeså har frygt for smitte også haft stor påvirkning hos nogle af borgerne, eksempelvis dem i risikogrupper. Dette har samlet set haft betydning for borgernes fremmøde undervejs i forløb og også for frafald.

Meget har kunnet lade sig gøre under Covid-19 og nye metoder og indsatser er udviklet. Men generelt har Covid-19 betydet et lavere aktivitetsniveau i de forebyggende sundhedsindsatser.

Fordeling af forebyggelsespuljen 2021

Handleplanen for sundhedsindsatsen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitik er under revidering, og der bliver vedtaget en ny sundhedspolitik til oktober 2021. På den baggrund, og ud fra det relativt lavere aktivitetsniveau under Covid-19 pandemien, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at de nuværende aktiviteter i handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 fortsætter året ud. Efter vedtagelsen af den nye sundhedspolitik udarbejdes en handleplan som udmøntning af de spor, der bliver lagt i den nye politik.

Økonomisk oversigt over forslag til fordeling af forebyggelsespuljen i 2021 er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er afsat 536.351 kr. i forebyggelsespuljen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021
Bilag 2: Økonomioversigt vedr. sundhedsindsatser 2021

Diverse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste - vaskestationer
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.