Børne- og Skoleudvalget

05-10-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 71 - 73

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Notat om 'Borgermøde om Kommuneplanen 2022 – børn og unge i bevægelse'.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste oktober 2021
Bilag 2: Notat om Borgermøde om Kommuneplanen 2022 - børn og unge i bevægelse

Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 til godkendelse efter endt høringsperiode.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestytrelsen godkendte på møde den 31. august (sag nr. 137) at sende udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik i høring.

Udkastet har i september 2021 været i høring hos relevante råd og panel samt borgere og foreninger, der har bidraget med input i processen. Derudover har udkastet være i offentlig høring på Rødovre Kommunes høringsportal.

Høringsmøde

Der er afholdt et høringsmøde den 9. september 2021. På høringsmødet deltog repræsentanter fra Integrationsråd, Handicapråd og Seniorråd samt borgere og repræsentanter fra foreninger og en skolebestyrelse.

På høringsmødet var der bred opbakning til politikken og tilfredshed med den involverende proces. Flere deltagere udtrykte vigtigheden af at indgå partnerskaber og inviterede til tværgående samarbejde, når politikken skal udmøntes i konkrete indsatser.

Integrationsrådet og Seniorrådet udtrykte et ønske om at målrette sundhedsindsatser til særlige målgrupper som borgere med anden etnisk baggrund end dansk og ældre borgere særligt ved overgange og kriser i livet.

I udmøntningen af politikken vil der blive sat fokus på, at nye indsatser og planer bidrager til at skabe sundhedsfremme for alle borgere uanset livssituation og levevilkår med særligt fokus på mangfoldigheden blandt borgerne.

Handicaprådet ønskede fokus på tilgængelighed, både som fysisk tilgængelighed og som tilgængelighed i form af en hjælper eller hjælpemidler.

Repræsentanten fra Rødovre Skoles skolebestyrelse ønskede, at der i forordet kom fokus på, at vi skal udvikle samtidig med, at vi skal sikre stabilitet.

Rødovre Håndboldklub understregede vigtigheden af, at der er faciliteter til rådighed til at understøtte bevægelse i og uden for foreningerne. Derudover efterlyste håndboldklubben, at det fremgår tydeligere af politikken, at der også bliver arbejdet med indsatser i forhold til de øvrige KRAM-faktorer som eksempelvis alkohol.

Skriftlige høringssvar

Det har også været muligt at fremsende skriftlige høringssvar, og der er modtaget høringssvar fra Udsatterådet og Bedre Psykiatris lokalforening Rødovre/Glostrup.

Udsatterådet skriver i sit høringssvar, at de anerkender og tilslutter sig udkastet til sundhedspolitikken, herunder de fem strategimål. Rådet opfordrer til, at der i arbejdet med handleplanerne anvendes opsøgende metoder, hvor man tager direkte kontakt til de mest udsatte borgere ved eksempelvis hospitalsindlæggelser og i samarbejde med regionen, herunder at der skeles til det samarbejde, der allerede findes for ældre indlagte borgere. Rådet mener, at borgerne generelt vil se den direkte kontakt/opsøgende metoder som et positivt og forebyggende initiativ.

Bedre Psykiatris lokalforening Rødovre/Glostrup angiver et ønske om, at Rødovre Kommune styrker initiativer til børn, unge og voksne med psykiske udfordringer og diagnoser samt deres forældre og andre pårørende, herunder at der arbejdes på at få etableret en akuthjælp, og at det er nemt at finde vej til støtte og hjælp via Rødovre Kommunes hjemmeside.

Tilretninger i politikken

Input på høringsmødet og høringssvar har givet anledning til følgende større tilretninger i sundhedspolitikken:

  • I forordet er det tilføjet, at vi ikke kun orienterer os mod udvikling, men også mod at fastholde velfungerende indsatser.
  • I afsnittet "Tidlig Indsats" er overgangen fra at være aktiv på arbejdsmarkedet til at være pensionist indarbejdet.
  • I afsnittet om "Deltagelse og partnerskaber" er det under "Følgeskab og værtsskab" indarbejdet , at vi har øje for, at tilgængelighed kan være en barriere for at deltage i fællesskaber.
  • I afsnittet "Tidlig Indsats" er det præciseret, at vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om eksempelvis alkohol, rusmidler og seksuel sundhed.

De øvrige input fra høringsmødet og de skriftlige høringssvar vil samlet blive taget med i det videre arbejde med konkrete indsatser i handleplanerne, som vil være præget af høj grad af dialog og inddragelse på tværs.

Udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik vil efter den politiske godkendelse blive sat op med layout af tekst, billeder, figurer og citater og trykt samt lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside i november 2021.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den 2. november 2021: Borgermøde med lancering af sundhedspolitikken.

December 2021: Oplæg til arbejdet med de fem strategimål forelægges.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025
Bilag 2: Høringssvar fra Udsatterådet til Rødovre Kommunes Sundhedspolitik 2021-2025
Bilag 3: Høringssvar fra Bedre Psykiatris lokalforening RødovreGlostrup
Bilag 4: Opsamling på høringsmøde om udkast til sundhedspolitik den 9. september 2021

Diverse
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Anbefales.