Børne- og Skoleudvalget

02-11-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 74 - 77

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

  • Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste november 2021

Opfølgning på skolernes faglige resultater 2019-2020 og 2020-2021
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen følger op på skolernes faglige resultater i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2020 at erstatte den hidtil udarbejdede statusrapport med en systematisk opfølgning på skolernes faglige resultater (jf. sag nr. 109 af 26. maj 2020). Statusrapporten er blevet udarbejdet de år, hvor der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport. I forlængelse af aftalen om en systematisk opfølgning blev det ligeledes vedtaget, at forvaltningen i samarbejde med skolelederne systematisk følger op på samt evaluerer og justerer de tiltag, som skoleledelserne igangsætter for at indfri den politiske målsætning om, at karaktergennemsnittet som minimum skal ligge på landsgennemsnittet i afgangsprøverne.

Opfølgningen på de faglige resultater for skoleåret 2019/2020 blev som følge af COVID-19 udskudt og forelægges derfor først nu Børne- og Skoleudvalget sammen med resultaterne for skoleåret 2020/2021. I henhold til fremlæggelsen af resultaterne ønsker Børne- og Kulturforvaltningen at henlede opmærksomhed på, at både voksne og børn har skullet navigere under særlige forhold med omskiftelige vilkår i deres skoledagligdag under pandemien. Dette har vanskeliggjort arbejdet med en struktureret og systematisk indsats og opfølgning omkring de faglige resultater, men ambitionerne om en struktureret og systematisk tilgang tages med i det fortsatte arbejde omkring progression i de faglige resultater for alle kommunens børn og unge.

”COVID-19-bekendtgørelsers” indflydelse på afgangsprøver i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021
Som følge af COVID-19 blev folkeskolens afgangsprøver i 2020 aflyst, og det blev besluttet, at elevernes afsluttende årskarakterer blev ophøjet til prøvekarakterer for skoleåret 2019/2020. I skoleåret 2020/2021 blev følgende afgangsprøver afholdt; skriftlig dansk (retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling), skriftlig matematik (uden hjælpemidler og med hjælpemidler), mundtlig dansk og mundtlig engelsk. Afgangsprøverne blev afholdt med den lempelse, at hvis eleverne fik en lavere karakter i afgangsprøven end i årskarakteren, blev årskarakteren ophævet til prøvekarakter som i det foregående år (jf. bekendtgørelse 515 af 24. marts 2021). Dette har medført væsentlige ændringer i datagrundlaget for de seneste to skoleår sammenlignet med tidligere år, og udviklingen i karakterniveauet for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 kan derfor ikke udelukkende tolkes som et udtryk for en udvikling i elevernes faglige niveau eller som en udvikling i de faglige resultater i et givent fag. Der er på baggrund heraf en sandsynlighed for, at der i det kommende år vil være et mindre fald i karaktergennemsnittet.

Folkeskolens afgangsprøver i Rødovre Kommune 2019/2020 og 2020/2021
Skolernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/2020 indfrier den politiske målsætning om, at karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver for Rødovre Kommunes skoler som helhed, minimum er svarende til landsgennemsnittet i alle fag i 2019/2020 (se bilag 1, tabel 1). I både dansk, matematik og i de bundne prøvefag er gennemsnittet således en decimal højere end landsgennemsnittet i 2019/2020. Gennemsnittet i dansk er i kommunens skolers afgangsprøver 7,2 i 2019/2020 mod landsgennemsnittet på 7,1. I matematik var gennemsnittet i kommunens skoler 7,5 mod 7,4 på landsplan og i de bundne prøver var gennemsnittet 7,4 mod 7,3 nationalt.

I 2019/2020 stiger det kommunale gennemsnit markant sammenlignet med forgående skoleår i alle tre prøvediscipliner, således med hele 1,4 i matematik, 0,8 i dansk og 0,7 i de samlede bundne prøvefag. Dette kan bl.a. være et udtryk for, at der dette år ikke blev afholdt eksamener, men at de afsluttende årskarakterer i alle fag blev ophævet til prøvekarakterer.

I skoleåret 2020/2021 ligger skolerne i Rødovre Kommune i folkeskolens afgangseksamener i gennemsnit igen lidt over landsgennemsnittet i dansk og i de bundne prøvefag med henholdsvis 7,9 i kommunen mod 7,6 nationalt i dansk og 7,8 i kommunen mod 7,7 nationalt i de bundne prøver, imens det kommunale gennemsnit i matematik ligger lidt under landsgennemsnittet med 7,5 mod 7,7 på landsplan. Således indfrier skolerne i Rødovre Kommune i gennemsnit det politiske mål om mindst at ligge på landsgennemsnittet i dansk og de bundne prøvefag, dog ikke i matematik.

Overordnet set er der således sket en positiv udvikling i karakterniveauet på kommunens skoler i skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 i sammenligning med 2017/2018 og 2018/2019. I 2018/2019 lå gennemsnittet i Rødovre Kommune på 6,4 i dansk. Det var bedre end året forinden, dog lavere end gennemsnittet på landsplan. Hvad angår matematik lå det kommunale gennemsnit på 6,1, hvilket ligeledes var lavere end gennemsnittet på landsplan.

Overordnede tiltag med henblik på løft af faglige resultater
Skoleledelserne beskæftiger sig i øjeblikket med, hvordan der kan arbejdes mere målrettet og systematisk med prøveforberedende aktiviteter samt med læringsmål- og progression allerede fra indskolingen. Det handler bl.a. om at blive endnu bedre til at arbejde med tydelige og konkrete læringsmål, så progressionen er let at følge for både børn og voksne. Det er således vigtigt, at de narrativer, der knytter sig til enkelte klasser og/eller årgange, rent faktisk er databaserede og på den måde konstruktive. For at give alle børn og unge lige muligheder for at være en del af et læringsfællesskab, arbejdes der på skolerne med at rette opmærksomheden mod børnenes progression - både fagligt og personligt - frem for resultater i sig selv.

I bilag 1 følger en nærmere gennemgang af karaktergennemsnittene på de enkelte skoler i 2019/2020 og 2020/2021 samt et oprids af de tiltag, skolerne har sat i gang eller har planer om at sætte i gang med henblik på at løfte det faglige niveau.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Gennemgang af karaktergennemsnit på Rødovre Kommunes skoler 20192020 og 20202021

Forventet regnskab pr. ultimo september 2021 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2021 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i forbruget pr. pr. ultimo september.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "forventet regnskab pr. ultimo september 2021 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2021 for Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.