Børne- og Skoleudvalget

30-11-2021

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 78 - 83

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Status på "Sti Valhøj Skole" samt "Fjernelse af træterrasser på Græshoppen og Mælkevejen".
 3. Status på "Læringsfællesskaber for alle".
 4. Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste december 2021
Bilag 2: Status på træterrasser og Sti ved Valhøj Skole
Bilag 3: Status på Læringsfællesskaber for alle
Bilag 4: Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedoemmelsessystem i folkeskolen

Lokaleanalyse på skoleområdet
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 2,2 mio. kr. til en analyse af areal- og lokaleanvendelsen på Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Hendriksholm Skole, Islev Skole og Rødovre Skole.

Analysen skal indgå som led i den langsigtede investeringsstrategi for skoleområdet. Det skal afklares, om man ved bedre lokaleudnyttelse kan reducere udbygningsomkostninger. Herudover skal analysen bidrage med forslag til en bedre pædagogisk anvendelse af de eksisterende lokaler og arealer, så man endeligt kan klarlægge udbygningsbehovet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2022 gives en anlægsbevilling på 2,2 mio kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,2 mio kr. i 2022 til analyse af lokaleanvendelse på 5 skoler, samt
 2. at forslag til analyse og tidsplan godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børnetallet i Rødovre vokser, og skolerne står over for en større kapacitetsudvidelse. Derudover har kommunen besluttet et klasseloft på 24 børn pr. klasse. Der skal derfor som minimum gennemføres en række udvidelser og ombygninger af fem skoler (Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Hendriksholm Skole, Islev Skole og Rødovre Skole), så indendørs og udendørsarealerne fremover kan udnyttes bedre, bruges klogere og vil kunne skabe endnu bedre læringsmiljøer for flere børn og unge sammenlignet med i dag. Det er således ambitionen at skabe opdaterede, attraktive indendørs/udendørs lærings- og trivselsmiljøer, som understøtter fremtidens skoles pædagogik og didaktik. Valhøj Skole er undtaget i denne sammenhæng, da skolen har gennemgået en tilsvarende proces i forbindelse med det igangværende forløb omkring udbygning og ombygning af skolen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. til en analyse af lokaleanvendelse på følgende fem folkeskoler:

 • Nyager Skole
 • Tinderhøj Skole
 • Hendriksholm Skole
 • Islev Skole
 • Rødovre Skole

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Foreløbig tidsplan:

 • December 2021: De 2,2 mio. kr. frigives ved forelæggende for BSU, ØU og KB.
 • December 2021: Opmåling af arealer påbegyndes.
 • Forår 2022: Analyse af eksternt konsulent firma pågår.
 • April/maj: Foreløbig resultater af lokaleanalysen foreligges med henblik på budgetforhandlingerne 2023.
 • Ultimo 2022: Anbefalinger til fremtidig arealanvendelse og forslag til investeringsplan forelægges i BSU, ØU og KB.

Status på indskrivning af børn
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i 2021, et overblik over udviklingen i børnetallet siden 2018 samt forventninger til børnetallet i 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Dagtilbudsområdet blev der i 2021 udlagt 925 0-2 års pladser. Der har i 2021 i gennemsnit været indskrevet 917 0-2 årige. Derudover er der syv børn i Dagplejen, som har optaget to pladser. Det vil sige, at der har været anvendt 924 0-2 års pladser i gennemsnit i 2021. Det betyder, at prognoserne på 0-2 års området har ramt rigtigt i 2021. Dog skal det bemærkes, at Dagplejen i 2021 forventeligt skulle have passet 185 0-2 årige, men i gennemsnit har passet 163 0-2 årige. Det skyldes, at en række dagplejere er ophørt, gået på pension, ligesom det er vanskeligt at rekruttere nye dagplejere. Det har derfor ikke været muligt at udnytte alle planlagte pladser i Dagplejen.
Det har givet et ekstra pres på de øvrige dagtilbud, der i stedet har fået indskrevet børnene.

I 2021 blev der udlagt 1.442 3-5 års pladser. Der har i 2021 i gennemsnit været indskrevet 1.382 3-5 årige. Det vil sige, at der i gennemsnit har været indskrevet 60 færre 3-5 årige end forventet. Nogle af de ledige 3-5 års pladser er blevet konverteret til 0-2 årspladser.

Fra 2020 til 2021 har der været et stigende pasningsbehov med 12 0-2 årige børn og 11 3-5 årige børn.

Forvaltningen er opmærksomme på, at flere tilflyttere end tidligere beholder deres pladser i fraflytningskommunen. Nedenfor ses udviklingen inden for mellemkommunal pasning.

Antal rødovrebørn i andre kommuner:

 • 33 (mar20), 129 (aug20), 183 (dec20), 178 (mar21), 143 (sep21)

Antal børn fra andre kommuner i Rødovre:

 • 67 (mar20), 50 (aug20), 44 (dec20), 50 (mar21), 54 (sep21)

Difference:

 • 66 (mar20), 79 (aug20), 119 (dec20), 128 (mar21), 89 (sep21)

Herunder fremgår udviklingen i indskrivningen af 0-5 årige siden 2018 og frem til 2021. Det fremgår desuden den forventede gennemsnitlige indskrivning i 2022.

Børn 0-2 år:

 • 917 (2018), 954 (2019), 905 (2020), 924 (2021), 930 (2022)

Børn 3-5 år:

 • 1.303 (2018), 1.363 (2019), 1.371 (2020), 1.371 (2021), 1.424 (2021)

Samlet antal enheder:

 • 3.137 (2018), 3.272 (2019), 3.181 (2020), 3.230 (2021), 3.284 (2022)

Med udgangspunkt i de vedtagne befolkningsprognoser er der udlagt 930 0-2 års pladser og 1.424 3-5 års pladser i 2022, svarende til i alt 3.284 enheder. I den sammenhæng er der udlagt 160 dagplejepladser og 770 vuggestuepladser.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Håndtering af klasseloft på 24 elever fra skoleåret 2022/2023
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Med budgetaftalen for 2022 har kommunalbestyrelsen besluttet at indføre et klasseloft på 24 elever i almenklasserne i Rødovre Kommune, startende fra skoleåret 2022/2023. Børne- og Kulturforvaltningen præsenterer her den nuværende procedure for klassedannelse ved skoleindskrivning samt et forslag om at indføre to systemer til håndtering af indfasningen af den nye politiske beslutning om klasseloft på 24 elever.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget om at indføre to systemer til håndtering af indfasning af klasseloftet fra skoleåret 2022/2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med det frie skolevalg har forældre krav på, såfremt det kapacitetsmæssigt er muligt, at deres børn kan optages i en folkeskole efter eget valg både inden- og udenfor kommunegrænsen, jf. § 36 i folkeskoleloven. Man har derudover altid ret til at få sit barn optaget på distriktsskolen, medmindre man aktivt har fravalgt den på et tidligere tidspunkt.

I Rødovre Kommune har grænsen for optagelse af børn fra andre skoledistrikter hidtil været ved gennemsnitlig 24 elever i klasserne pr. årgang jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 16. december 2008. Dette gælder både ved indskrivning til 0. klasse samt på de øvrige årgange. Grænsen ved de 24 elever har gjort det muligt at mindske antallet af store klasser samt at tilbyde plads til tilflyttere i løbet af et skoleår. Når det drejer sig om skolernes egne distriktsbørn, er der hidtil blevet planlagt med op til 28 elever i klasserne, jf. folkeskoleloven.

I Rødovre Kommune har kommunalbestyrelsen vedtaget følgende prioriteringskriterier, hvis der ikke er nok ledige pladser til at imødekomme alle ønsker om optagelse i andre skoler end distriktsskolen:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.

2. Søskende til elever på skolen går forud for andre. Mindre søskende går forud for ældre søskende.

3. Nærmere boende går forud for fjernere boende.

4. Herefter kan man ved indskrivning til 0. klasse optages på venteliste efter ovenstående parametre.

Klasseloft fra skoleåret 2022/2023

Det nye klasseloft på 24 elever pr. klasse vil blive implementeret over en 10-årige periode, startende med de kommende 0. klasseelever, som starter i skole i august 2022. Ved indskrivning til skoleåret 2022/2023 vil der blive taget højde for at gøre plads til kommende tilflyttere. Med afsæt i tidligere erfaringer, er Børne- og Kulturforvaltningen opmærksom på, at der kan være et frafald frem til skolestart i forhold til indskrivningstallene.

Det er dermed en balance at skulle danne klasser, der har plads til tilflyttere, og som heller ikke bliver for små. Børne- og Kulturforvaltningen er opmærksomme på, at det særligt af pædagogiske hensyn kan være uhensigtsmæssigt, når en klasse bliver for lille, og børnenes potentialer for at finde venner og andre at spejle sig i mindskes. Børne- og Kulturforvaltningen har endvidere et fokus på at skabe de bedst mulige økonomiske forudsætninger ved at danne klasser, der som minimum er på 21 elever, som på baggrund af den nuværende budgetmodel er indikator for, hvornår en klasse er økonomisk rentabel.

Af nedenstående vil fremgå, at der i den nye model ikke reserveres samme antal pladser til tilflyttere som hidtil ved indskrivning til 0. klasse, hvilket skyldes, at det skal sikres, at skolerne har økonomisk rentable klasser. Hvis der på samme måde som tidligere skal reserveres fire pladser pr. klasse, vil det ikke være tilfældet. Dertil kommer, at der er en tendens til et mindre frafald fra indskrivningstidspunktet i oktober-december og frem til skole- og SFO-start i maj måned.

På baggrund af ovenstående indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at der indføres to systemer fra skoleåret 2022/2023:

 • Klasseloft ved 24 elever, hvor:

1) kommende klasser startende fra 0. klasse årgang 2022/2023 er omfattet af klasseloftet på 24 elever. Dette udvides med en årgang årligt frem mod 2031.

2) der ved indskrivning til 0. klasse kan optages op til 23 elever i hver klasse gældende for både distriktsbørn og børn fra andre distrikter. Dermed vil der typisk være plads til 3-4 tilflyttere på en årgang afhængig af antal klasser.

3) klasserne, når de er etableret, kan rumme op til 24 børn, og hvor der deles ved nyt skoleår, såfremt elevtallet overstiger 24 elever. Konsekvensen heraf vil være, at der etableres klasser med potentielt helt ned til 12 børn.

4) de politiske prioriteringskriterier er fortsat gældende, hvis en skole ikke kan tilbyde pladser til alle, der har ønsket optag.

5) klasseloftet i særlige tilfælde og ud fra en konkret pædagogisk beslutning kan udregnes som et gennemsnit pr. årgang.

 • Klasseloft ved 28 elever, eksisterende model, hvor:

1) de nuværende årgange fra 0.-9. klasse i skoleåret 2021/2022 ikke bliver omfattet af klasseloftet på 24 elever, men fortsætter med en ramme på 28 elever. Alle eksisterende klasser vil derfor fortsat følge de nuværende retningslinjer, som udfases endeligt i 2030/2031.

2) de politiske prioriteringskriterier er fortsat gældende, hvis en skole ikke kan tilbyde pladser til alle, der har ønsket optag.

Derudover har Børne- og Kulturforvaltningen en særlig opmærksomhed på antallet af elever i udskolingsklasserne, da skolerne i varierende grad oplever en udsivning af udskolingseleverne. Skolerne arbejder allerede i dag på forskellige måder med denne tendens. I forbindelse med den kommende lokaleanalyse vil der desuden være et særligt fokus på udskolingsmiljøerne, som skal gøres til mere indbydende og attraktive ungemiljøer med henblik på fastholdelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i budget 2022 tilført 1,8 millioner, og det må forventes, at der vil være behov for et tilsvarende budgetløft til de efterfølgende årgange.

Når forslaget er indfaset på alle årgange i 2031, skal der som følge af loftet undervises ca. 23 ekstra klasser svarende ca. til en tosporet skole. En løsning på denne udfordring vil forudsætte ekstra anlægsmidler, udover det der allerede er afsat til at håndtere den demografiske udvikling.

Tidsplan

Den nye model med to systemer for klassedannelse træder i kraft fra skoleåret 2022/2023.

Status på handleplan for handicappolitikken
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplan for handicappolitikken.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for handicappolitikken 2020-2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 8. oktober 2020 (sag nr. 59) handleplan for handicappolitikken 2020 - 2021. I status for handleplanen er der arbejdet med følgende indsatser:

1. Bedre livskvalitet med øget tilgængelighed til sundhedsrådgivning inkl. sundhedstjek

For at skabe større lighed i sundhed for borgere med udviklingshæmning, arbejdes der på bostederne systematisk med samtaler med beboerne, samarbejdet med Sundhedscentret er styrket og med et nyt journaliseringssystem er der øget fokus på det sundhedsfaglige felt.

2. Bedre adgang til job og uddannelse

For at fremme adgangen til job og uddannelse blandt borgere med handicap, har Jobcentret iværksat en række initiativer under overskriften "Styrket indsats". Initiativerne omhandler bl.a. optimering af Jobcentrets arbejdsgange samt tværfagligt samarbejde med Børne- Skoleområdet og Social- og Borgerservice. For at styrke indsatser og vidensdele på område er Jobcentrets medarbejder på handicapområdet opnormeret og der er iværksat og gennemført undervisning af egne medarbejdere og information til medarbejder og de virksomheder, Jobcentret samarbejder med.

3. Tilgængelighed - borgerservice og byrummet

Det nye kontaktcenter i Borgerservice har stor opmærksomhed på at hjælpe borgere, der ikke er digitale. Det sker i tæt dialog med borgerne, så Borgerservice løbende bliver opmærksom på og kan reagere på digitale løsninger, der er uhensigtsmæssige for borgere med handicap.

I byrummet har Teknisk Forvaltning forbedret tilgængeligheden på en række konkrete lokationer, herunder nedlagt ledelinjer og etableret andre tilgængelighedsløsninger såsom niveaufri adgang.

4. Læringsfællesskaber i folkeskolen

For at styrke læringsfællesskaber i folkeskolen er der iværksat kompetenceudviklingsforløb "Læringsfællesskaber for alle". Der er gennemført forskellige indsatser for elever med dysleksi (ordblindhed) og Specialpædagogisk center har, med en ny struktur, samlet en stor del at kommunens specialpædagogiske ressourcer og kompetencer.

5. Medborgerskab

På bostederne skal der arbejdes med "Selv- og medbestemmelse" for at øge viden om medborgerskab og egne rettigheder. Processen er i opstartsfasen, og materiale fra Socialstyrelsen vil indgå og understøtte dette.

For en del af områderne gælder, at COVID-19 situationen og de medfølgende restriktioner har pauseret eller besværliggjort dele af indsatserne.

Handleplanen er forelagt Handicaprådet den 18. november 2021. Tilbagemelding fra Handicaprådet vil blive forelagt skriftligt for udvalgene til orientering.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020-2021

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for handicappolitikken 2021
Bilag 2: Handicaprådets bemærkninger til Status på handicappolitikken

Diverse
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.