Børne- og Skoleudvalget

15-11-2022

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 70 - 74

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

  1. Status på indsatsen Sundhed og Trivsel
  2. Orientering om status på modtagerklasser i Rødovre Kommune

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Statusnotat Sundhed og Trivsel
Bilag 2: Status på modtagelse af nyankomne elever i Rødovre Kommune

Tillægsbevilling - Renovering af Børneinstitutionen Skanderups skovhus
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler ansøgning om en tillægsbevilling til renovering af Skanderup Skovhus i Hareskoven efter fund af skimmelsvamp.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio.kr. til Børne- og Skoleudvalget til renovering af Skanderups Skovhus inklusiv etablering af shelter og afsættes et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i 2023 som finansieres af kassebeholdningen, samt
  2. at Skanderup i renoveringsperioden benytter Bagperronen til genhusning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2022 foretog Teknologisk Institut en analyse i Skanderup Skovhus. Der blev i den forbindelse konstateret en forekomst af skimmelsvamp i bygningskonstruktionen. På den baggrund bad Børne- og Kulturforvaltningen Styrelsen for Patientsikkerhed om at give en sundhedsfaglig vurdering af, hvorvidt forekomsten af skimmel var sundhedsskadelig. Styrelsen vurderede, at skimmelforekomsten ikke var sundhedsskadelig, men at det var nødvendigt at foretage en gennemgribende renovering af bygningen, hvis der skulle kunne opholde sig børn og voksne i bygningen. I starten af juli oplyste Børne- og Kulturforvaltningen dagtilbuddets ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse om fundet af skimmelsvamp. Medarbejderne og forældrebestyrelsen havde et ønske om, at skovhuset ikke skulle benyttes, før bygningen var renoveret. Derfor har alle børn haft til huse i Skanderups bygning i Rødovre siden starten af sommeren 2022.

Fakta om skovtilbud i Rødovre Kommune

Børneinstitutionen Skanderup arbejder ud fra en skovprofil. Institutionen er normeret til 36 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Børnehavebørnene er delt op i tre grupper, hvor de er en uge i skoven på skift. Børnene har til huse ved Skanderup Skovhus i Harreskoven.

Børneinstitutionen Skanderup og Børneinstitutionen Søtorp har hver en skovgruppe og hver deres skovhus i geografisk nærhed til hinanden. Derfor deles dagtilbuddene også dagligt om en bus. I og med at samkørsel er mulig, så koster busdriften årligt ca. 500.000 kr. Både Skanderup og Søtorp får skovtildeling til ca. 24 børn, hvilket svarer til 0,25 ekstra normering. Dette for at kunne bemande fra kl. 8.00-16.00, hvor børnene er i skoven.

Fakta om ejendommen

Ejendommen, der huser Skanderups Skovhus, er opført i 1875 og er på 113 m2. Rødovre Kommune har lejet Skanderup Skovhus Frederiksborgvej 106 af Skov- og Naturstyrelsen siden 2010. I lejeaftalen pålægges al indvendig og udvendig vedligeholdelse lejeren.

Der eksisterer en rådighedsindskrænkning på ejendommen, som stammer tilbage til Furesø Kommunes myndighedsbehandling og godkendelse af ombygningen af ejendommen fra Skovløberhus til Skovbørnehus i 2011.

Rådighedsindskrænkningen omfatter blandt andet, at bygningen kun må benyttes til kortvarigt ophold, samt at temperaturen i bygningen skal holdes under 15 grader. Det betyder, at huset primært må bruges til toiletfaciliteter, opbevaring af skiftetøj, tøjskift og opbevaring af madpakker. Hvis vejret ikke tillader børn og voksne at være udendørs, skal de blive i Børneinstitutionen Skanderup.

Renovering af ejendommen

Teknisk Forvaltning vurderer, at det vil koste omkring 2,3 mio. kr. at renovere skovhuset under hensynstagen til den gældende rådighedsindskrænkning. Renoveringen omfatter udvendig og indvendig renovering heriblandt tag, vægge, gulve, kloakering og varmeanlæg. Lejekontrakten for skovhuset er gældende frem til 2030, hvorefter der er mulighed for forlængelse. Kommunen kan opsige lejemålet med tre måneders frist. Lejen ændres ikke efter renoveringen. Lejen er på ca. 100.000 kr. årligt.

Under en renovering vil bygningen ikke kunne anvendes som skovhus, og der skal derfor etableres en genhusning. I oktober begyndte Skanderup at bruge Dagplejens legestue Bagperronen, som midlertidigt står tom. Legestuen bruges som base for ture i Rødovre med den gruppe, der skulle have været i skoven.

Hvis det besluttes at renovere skovhuset, vurderer Teknisk Forvaltning, at det vil tage 6-9 måneder fra frigivelse af anlægsmidler til færdig renovering.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at skovhuset renoveres, så Børneinstitutionen Skanderup kan få gavn af skoven og dagtilbuddens naturprofil igen.

Inddragelse af brugerne

Børne- og Kulturforvaltningen har løbende været i dialog med Skanderups MED-udvalg og forældrebestyrelse om fund af skimmelsvamp og den mulige renovering. Samtidig har Teknisk Forvaltning deltaget i møderne for at forelægge sagen og få inputs til løsningsforslaget. Medarbejdere og forældre har igennem dialogen udtrykt bekymring ved rådighedsindskrænkningen og dermed renoveringen, da man ønsker et hus, der kan rumme længere ophold over hele dage. I praksis har medarbejdere og børn hidtil i et vist omfang anvendt huset ud over rådighedsindskrænkningen. På baggrund af dialogen har forvaltningen derfor tilbudt, at Skanderups MED-udvalg og forældrebestyrelse kan afgive en udtalelse til sagen.

Tilbagemelding fra forældrebestyrelse er vedlagt i bilag 1, og tilbagemelding fra MED-udvalg er vedlagt i bilag 2.

Opsummering af tilbagemeldingerne

Både MED-udvalg og forældrebestyrelsen fremhæver ønsket om at fastholde naturprofilen.

Forældrebestyrelsen har generelt et stort ønske om at få et skovhus, hvor der er mulighed for at trække indendørs ved al slags vejr og have længere ophold. Forældrebestyrelsen er bekymret for, at indskrænkelserne kan betyde en ekskludering af nogle børn. Der er for eksempel ikke mulighed for, at børnene kan sove lur i skovhuset. Det foreslås derfor, at der kan bygges et shelter i forbindelse med skovhuset, hvor børnene evt. kan sove til middag. Alternativt skal der ses på en ændret organisering, hvor børnene bliver i Skanderup, indtil de ikke har behov for middagslur.

MED-udvalget udtrykker et ønske om at forbedre udendørsarealerne, så der er bedre mulighed for at trække i ly for vejret. Teknisk Forvaltning er ved at undersøge mulighederne for dette. Det forventes, at udgifterne til forbedring af udendørsarealerne kan dækkes af bevillingen, hvis der ikke skal etableres en genhusningsløsning i renoveringsperioden.

Skanderups MED-udvalg ønsker at bruge legestuen Bagperronen som genhusning frem til foråret. Det er forvaltningens anbefaling, at Skanderup bruger legestuen som genhusning under hele renoveringsperioden, dvs. formentlig frem til efteråret 2023. Alternativt skal der opsættes en pavillon på skovhusets grund, som skal bruges i den resterende renoveringsperiode. Denne genhusningsløsning vil være underlagt samme rådighedsindskrænkelser som det eksisterende skovhus, samt gøre det vanskeligt budgetmæssigt at etablere de ekstra udefaciliteter, som personalet efterspørger.

Alternative løsninger

Forvaltningerne har undersøgt flere muligheder for et alternativ til skovhuset. Det er blevet undersøgt, om der er et andet skovhus, der ville kunne imødekomme forældrene og personalets ønsker. Der har været dialog med Naturstyrelsen, der ikke kan stille andet hus til rådighed i en bedre stand end det eksisterende skovhus. Det er overvejet, hvorvidt der kan tænkes en anden fordeling mellem Skanderup og Søtorp, men det vurderes ikke at være en god løsning for Søtorps børn og forældre.

Endelig kan det overvejes at nednormere Skanderup til 60 børnehavebørn, og derved opsige lejekontrakten for skovhuset. Såfremt lejekontrakten opsiges vil det være vanskeligt at skaffe en ny hytte i fremtiden. Nednormeringen kan ske gradvist ved at omplacere børnehavebørn frivilligt eller ved at have en lokal skovgruppe i 1-2 år. Derudover vil det være nødvendigt at omplacere op til tre medarbejdere.
Den løsning vil indebære, at færre børn i Rødovre Kommune får adgang til et skovtilbud.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i 2023, som finansieres af kassebeholdningen.

Udgiften på 2,3 mio. kr. vedrører hovedfunktion 5.25 ”Dagtilbud til Børn og unge”.

Tidsplan

6 - 9 måneder. Hvis det besluttes at renovere skovhuset, vil det fra frigivelse af anlægsmidler til færdig renovering vare 6-9 måneder at renovere.

Bilag

Bilag 1: Udtalelse forældrebestyrelsen
Bilag 2: Udtalelse MED-udvalg

Forventet regnskab pr. ultimo september 2022 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2022 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i forbruget pr. ultimo september 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2022 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2022 for Børne- og Skoleudvalget

Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har på sit møde den 9. september 2022 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024. Rammeaftalen beskriver de aftaler, der er indgået for 2023-2024 om udvikling og styring af det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

Vedlagt er Rammeaftale 2023-2024 samt aftalens to bilag vedrørende henholdsvis styrings- og udviklingsdelen. Desuden indeholder Rammeaftale 2023-2024 den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Med Rammeaftale 2023-2024 fastholder hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden den forrige rammeaftales fokus på kvalitet. Ligeledes fortsætter takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om en overheadprocent på 6 procent. Endvidere fremhæver KKR Hovedstaden i sine drøftelser behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Styringsdelen

Formålet med rammeaftalens styringsdel er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som aftalen omfatter. Der er indgået følgende aftale:

Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2023-2024
Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt "At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen".

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis det aftalte fraviges, skal forklaringerne indrapporteres til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Udviklingsdelen

Rammeaftalens udviklingsdel giver et samlet overblik over de højt specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen. Formålet er blandt andet at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper med videre på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Med Rammeaftale 2023-2024 har KKR Hovedstaden udpeget kvalitet som fokus. Arbejdet med kvalitet konkretiseres i to tematiske fokusområder, som videreføres fra Rammeaftalen 2021-2022:

Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af den fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Rammeaftalen er udarbejdet jævnfør Lov om social service §6 samt Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

1. december 2022: Frist for indsendelse af rammeaftale 2023-2024 til Socialstyrelsen. Rammeaftalen skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest 30. november 2022.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024
Bilag 2: Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel
Bilag 3: Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel

Diverse
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.