Børne- og Skoleudvalget

06-12-2022

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 75 - 77

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

 1. Orientering om Islev Skoles deltagelse i forsøg med de skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Orientering om Islev Skoles deltagelse i forsøg med de skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi

Status på indskrivning af børn
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i 2022, et overblik over udviklingen i børnetallet siden 2018, samt forventninger til børnetallet i 2023.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på indskrivningen i 2022

På Dagtilbudsområdet blev der i 2022 udlagt 930 0-2 års pladser. Der har i 2022 i gennemsnit været indskrevet 920 0-2 årige. Derudover er der otte børn i Dagplejen, som har optaget to pladser. Det vil sige, at der har været anvendt 928 0-2 års pladser i gennemsnit i 2022, hvilket betyder, at der er overensstemmelse mellem prognoserne og indskrivning på 0-2 års området i 2022.

Dog skal det bemærkes, at Dagplejen har vanskeligt ved at rekruttere nye dagplejere, ligesom at der er et højt sygefravær i Dagplejen. Det betyder, at Dagplejen ikke pt. passer de børn, de budgetmæssigt forventes at kunne passe og der i stedet skal findes plads til disse børn i de øvrige dagtilbud i kommunen. Forvaltningen vil uddybe denne udfordring i en budgetresolution i foråret 2023.

I 2022 blev der udlagt 1.414 3-5 års pladser. Der har i 2022 i gennemsnit været indskrevet 1.389 3-5 årige. Det vil sige, at der i gennemsnit har været indskrevet 25 færre 3-5 årige end forventet. Nogle af de ledige 3-5 års pladser er blevet konverteret til 0-2 års pladser.

Fra 2021 til 2022 har der været et stabilt pasningsbehov. Der er således en stigning fra 2021 til 2022 på tre 0-2 årige og syv 3-5 årige børn.

Forvaltningen er opmærksomme på, at tilflyttere ofte beholder deres pladser i fraflytningskommunen. Der ses en tendens til, at det har stabiliseret sig til 2-3 % af kommunens samlede pasningsbehov. Nedenfor ses udviklingen inden for mellemkommunal pasning.

Antal Rødovrebørn i andre kommuner:

 • 142 (2020), 160 (2021), 150 (2022)

Antal børn fra andre kommuner i Rødovre:

 • 54 (2020), 52 ( 2021), 69 (2022)

Difference:

 • 88 (2020), 108 (2021), 81 (2022)

Udvikling i indskrivningen fra 2018 til 2022

Herunder fremgår udviklingen i indskrivningen af 0-5 årige siden 2018 og frem til 2022.

Børn 0-2 år:

 • 917 (2018)
 • 954 (2019)
 • 905 (2020)
 • 924 (2021)
 • 928 (2022)

Børn 3-5 år:

 • 1.303 (2018)
 • 1.363 (2019)
 • 1.371 (2020)
 • 1.382 (2021)
 • 1.389 (2022)

Samlet antal enheder:

 • 3.137 (2018)
 • 3.272 (2019)
 • 3.181 (2020)
 • 3.230 (2021)
 • 3.245 (2022)

Forventede børnetal i 2023:

Med udgangspunkt i de vedtagne befolkningsprognoser er der udlagt 917 0-2 års pladser og 1.405 3-5 års pladser i 2023 svarende til i alt 3.239 enheder. Udvidelsen i Børnehuset Skibet er ikke indregnet i de udlagte pladser, da det endnu er uvist, hvornår byggeriet præcist står færdig. Forvaltningen forventer at åbne for to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper i foråret, hvilket svarer til 64 enheder.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.