Børne- og Skoleudvalget

14-03-2023

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 21 - 30

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Orientering om opfølgning på budgetresolution om centrene/BØFA.
 2. Erstatning af brugertilfredshedsundersøgelse på Skoleområdet.
 3. Mundtlig opsamling på temadag den 28. januar 2023 om skoledistrikter.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Ekstern analyse af det specialpædagogiske center
Bilag 2: Ændring af brugertilfredshedsundersøgelse på Skoleområdet

Anlægsregnskab - Søtorp udbygning og legeplads
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2019 og 2021 givet anlægsbevillinger på i alt 9.900.000 kr. til udbygning af Søtorp samt ny legeplads. Anlægsregnskabet for den samlede bevilling forelægges til godkendelse. Projektregnskabets resultat er et merforbrug på 73.929 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 73.929 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 samt den 16. februar 2021 bevilget i alt 9,9 mio. kr. til udbygning samt ny legeplads til dagtilbuddet Søtorp.

Tilbygningen:

Bevillingen til tilbygningen blev givet på baggrund af et behov for udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på Dagtilbudsområdet. For at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn, er Søtorp blevet udvidet med en ny tilbygning mod syd.

Udvidelsen består af to grupperum med plads til ca. 40 enheder. Dertil er der opført tilhørende toiletter/puslerum, ny hovedindgang, fællesareal/garderobe, udetoilet og handicaptoilet. Endvidere er der opført en uopvarmet liggehal, som er placeret mod nord langs den eksisterende bygning.

Udearealer:

Bevillingen blev ligeledes givet til udearealerne, da de var nedslidte. Der var forholdsvis få legeredskaber og belægningerne var udtjente. Dertil var der i forbindelse med udbygningen af dagtilbuddet behov for en bedre disponering af legepladsen.

Forslaget til de nye udearealer i Søtorp er lavet med fokus på, at Søtorp har en naturprofil. Der er blevet fokuseret på, at legepladsen indrettes med elementer som sanselighed, bevægelse og samling i naturprægede omgivelser.

Der er lagt vægt på at skabe mange forskellige rum i forhold til både skala, funktion og form. Nogle rum er fleksible med flytbare plantekasser, andre er mere definerede af terræn og beplantninger.

Alle træer er blevet bevaret, så vidt det er muligt, og de eksisterende terrænbakker er blevet integreret i den nye legeplads. Meget af det eksisterende legeudstyr er genbrugt, blot på nye placeringer.

Der er indtænkt overdækkede opholdsarealer i hele planen. Der er lavet en ny indgangssti med legearealer med gynger, sandkasse og mudderkøkken.

Den eksisterende boldbane er blevet reduceret i størrelse og kantet af sveller, så der er et asfalteret område til boldspil og andre aktiviteter.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 9.900.000 kr.

Forbrug i alt: 9.973.929 kr.

Merforbrug: 73.929 kr.

Årsagen til merforbruget skyldes, at der har været ekstra udgifter til mindre tilpasninger på blandt andet overdækningerne omkring bygningen samt flere uforudsete udgifter end forventet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 73.929 kr. finansieres af kassebeholdningen. Der henvises til mindreforbruget på årsregnskabet på 184.442 kr. vedr. sagen Børneinstitutionen Søtorp, udvidelse. Mindreforbruget fremgår af overførselssagen, som behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2023.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab Søtorp

Anlægsbevilling - Forundersøgelse i 2023 om etablering af et nyt dagtilbud i 2024
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune er i gang med at udarbejde en plan for Dagtilbudsområdet, som på sigt skal udmøntes i en langsigtet anlægsinvesteringsplan frem til 2034. Der er i forbindelse med budget 2023 afsat midler til forundersøgelser med henblik på etablering af et nyt dagtilbud i 2024 på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2023 til forundersøgelse samt
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning eventuelt med bistand fra eksterne rådgivere.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på budgetseminaret i 2021, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede investeringsplaner for skoler og dagtilbud. Der blev med budget 2022 derfor afsat 0,5 mio. kr. til en analyse af kapacitetsbehov og helhedsplan for Dagtilbudsområdet. På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023 blev principperne for en dagtilbudsplan godkendt. Dagtilbudsplanen skal sikre tilstrækkelig kapacitet og tidssvarende pædagogiske rammer, under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.  

Børne- og Kulturforvaltningen er i samarbejde med Teknisk Forvaltning ved at udarbejde en rækkefølgeplanlægning, der skal sikre, at der kan tilvejebringes den nødvendige kapacitet i takt med behovet.

Som en del af den langsigtede investeringsplan blev der med budget 2023 afsat 3 mio. kr. til en forundersøgelse med henblik på etablering af et nyt dagtilbud i 2024 på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9, hvor det nu nedlagte Børnehuset Kompasset lå frem til 2021. I budget 2024 er der afsat 62,8 mio. kr. til selve etableringen af dagtilbuddet, der skal være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser, som følge af den generelle befolkningstilvækst samt genhusningsbehov de kommende år.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at et dagtilbud på de nævnte adresser vil kunne rumme 8-12 børnegrupper alt efter de konkrete byggemuligheder. De skønnede udgifter til etablering af et dagtilbud vil justeres, når byggemulighederne er endeligt afklaret.

Matriklerne er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, men etablering af et nyt dagtilbud vil muligvis være lokalplanpligtigt afhængigt af omfanget af nedrivning og nybyggeri.

Det nu nedlagte børnehus er en del af Horsevænget-bebyggelsen, som i kommuneplan 2022 er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Kommuneplanens udpegning giver ikke direkte hjemmel til at håndhæve de anbefalinger, der fremgår af kulturmiljøbeskrivelserne. Anbefalingerne har status af vejledning, hvor der ved ændringer bør tages hensyn til kulturmiljøets bærende værdier, som der er redegjort for i kulturmiljøbeskrivelsen. Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning er derfor i tæt dialog om, hvordan et nyt dagtilbud kan etableres uden at ødelægge de bærende kvaliteter i kulturmiljøet.

Forundersøgelserne er endvidere planlagt til bl.a. at kunne omfatte: Mulighederne for genbrug af bygninger eller dele af bygninger, muligheder for bevarelse af eksisterende beplantning, mulig jordforurening, terræn og afvandingsmuligheder, eksisterende kloaknet, skelforhold, beregning af CO2-udledning ved forskellige byggemuligheder og byggematerialer, parkering, trafik og adgangsforhold samt tidsplan, udbudsform, miljø og den samlede økonomi for det samlede projekt.

Der vil udover de planlagte nye dagtilbud på hhv. Horsevænget/Rødovrevej og Gartnerbyen også på kort sigt være behov for en række midlertidige kapacitetsudvidelser i form af etablering af ekstra grupperum til ibrugtagning allerede i 2024. Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning arbejder lige nu på initiativer på den korte bane og fremlægger løsningsforslag til budgetforhandlingerne for 2024. I den forbindelse afklares det samtidig, om der er behov for anlægsbevillinger allerede i 2023, som tillæg til budget 2023.

Lov- og plangrundlag

Teknisk Forvaltning iværksætter de nødvendige forundersøgelser og eventuelle forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen med henblik på, at der skabes tilstrækkelig byggemulighed. 

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2023 afsat midler til forundersøgelser og etablering af nyt dagtilbud på Kompassets grund med 3 mio. kr. i 2023 og 62,8 mio. kr. til etablering i 2024. Med forundersøgelsen vil beløbet til etableringen af selve institutionen og periodiseringen blive yderligere kvalificeret. En kvalificering af, hvornår etableringsudgifterne til institutionen vil falde, vil også indgå i processen for budget 2024.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til forundersøgelser mv.

Alle udgifter vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

2023-2024: Forundersøgelser mv., herunder evt. forslag til lokalplan.

2024-2026: Opførelse af nyt dagtilbud.

Anlægsbevilling og orientering - Valhøj Skole
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På baggrund af den stigende befolkningstilvækst i Rødovre Kommune blev det i 2019 besluttet at udvide og ombygge Valhøj Skole. I forbindelse med udvidelsen er der i alt afsat ca. 220 mio. kr. til projektet fordelt over en periode fra 2019-2026. Der ansøges med sagen om en anlægsbevilling på i alt 56,7 mio. kr.
Der gives i sagen endvidere en orientering om udbudsformen i projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 56.700.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget i 2023, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 42,7 mio. kr. i 2022 og 14 mio. kr. i 2023 til Valhøj Skole, udbygning/udvidelse inkl. idrætshal samt
 2. at orientering om udbudsform tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges om en anlægsbevilling til Valhøj Skole, da ombygningsdelen er opstartet i januar 2023 og pågår frem til sommeren 2023.

Bevillingen skal blandt andet bruges på følgende elementer i forbindelse med ombygningen:

Brandvej, parkering, byggeplads, facade, kreagang, kantine, centeret (stueplan mod syd).

Dertil skal den gamle Brandholmskole rives ned i perioden juli-september 2023.

Orientering om udbudsform og entreprise

På grund af projektets samlede omfang skal udførelsen jf. gældende lovgivning udbydes efter EU’s udbudsdirektiver.

Sagen udbydes i én samlet hovedentreprisekontrakt, da forvaltningen ønsker én samlet styring af projektet samt at reducere de risici, der er forbundet med styring af flere entrepriser.

Projektet udbydes i hovedentreprise efter proceduren begrænset udbud på grundlag af et gennemarbejdet projektforslag. Ved et begrænset udbud har udbyder mulighed for at opfordre et begrænset antal entreprenører til at byde på opgaven.

Processen for valg af entreprenører foregår i to etaper: en prækvalifikation og en egentlig tilbudsgivning. Når udbudsbekendtgørelsen bliver offentliggjort, annoncerer udbyder efter interesserede tilbudsgivere. Med baggrund i udvælgelseskriterierne, som eksempelvis erfaring med udførelse af nyt skolebyggeri, ombygning og renovering af skoler, opfordrer man/prækvalificerer man 5-6 entreprenørfirmaer til at byde på opgaven.

Efter udbud til de prækvalificerede entreprenører forudsættes entreprisen tildelt den bydende med laveste pris. De prækvalificerede er, som nævnt ovenfor, udvalgt på baggrund af deres erfaring med skolebyggerier, hvorfor tildelingskriteriet er den laveste pris/det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Den tilbudte økonomi for det samlede projekt skal være fordelt på nettohåndværkerudgifter, dækningsbidrag, styringsomkostninger og teknikerhonorarer.

Inden kontraktskrivning aftales det, hvordan opgaven konkret organiseres, ligesom der indhentes CV’er for nøglemedarbejdere. Der udarbejdes en procesbeskrivelse for opgavens gennemførelse, herunder beskrivelse af kvalitetssikring, sikkerhed mv. samt detailtidsplan.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat et rådighedsbeløb på 14 mio. kr. til Valhøj Skole, udbygning/udvidelse inkl. idrætshal. I budget 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 42,7 mio. kr. Rådighedsbeløbet indgår i sagen om overførsler på drift og anlæg fra 2022 til 2023, der behandles af Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023. Begge rådighedsbeløb søges frigivet, hvilket vil sige i alt 56,7 mio. kr.

De bevillinger, der er givet tidligere vedrørende Valhøj Skole, herunder renovering af Vestfacade (3 mio. kr. straksbevilliget i 2023) og Valhøj Skole, sti, lys og asfalt (der resterer 800.000 kr. af bevillingen i 2025), behandles fremover som en samlet sag under projektetnavnet Valhøj Skole, udbygning/udvidelse inkl. idrætshal.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Tidsplanen for udbudsperioden:

Prækvalifikationsperiode: 3. marts 2023 - 3. april 2023

Vurdering og udvælgelse: 3. april 2023 - 21. april 2023

Tilbudsperiode start: 24. april 2023

Licitation: 1. juni 2023

Vurdering og tildeling: 1. juni 2023 - 23. juni 2023

Standstill periode start: 3. juli 2023

Kontraktskrivning: 14. august 2023 - 25. august 2023.

Overordnet tidsplan for byggeri:

Ombygning: januar - juni 2023

Nedrivning af bygninger: juli-september 2023

Opstart af nybyggeri: januar 2024

Forventet afslutning af byggeri samt udearealer: sommer 2026.

Anlægsbevilling - renovering af gårdhaver på Nyager Skole
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Skoleudvalget fik i 2022 en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til renovering af tre gårdhaver på Nyager Skole. Grundet fordyrelser i projektet indstilles det, at renoveringen indskrænkes til to gårdhaver.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at renoveringen af gårdhaver indskrænkes til to gårdhaver.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2022 blev der givet en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2022 til renovering af tre gårdhaver på Nyager Skole, da gårdhaverne fremstår meget slidte.

På baggrund af brugerinddragelse er der i samarbejde med en rådgiver blevet udarbejdet et forslag til renovering, der efterfølgende blev sendt i udbud. For så vidt angår entreprenørliste, udbudsform mv. henvises til det lukkede dagsordenspunkt på kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2022.

Teknisk Forvaltning har nu modtaget tilbud på renoveringen. Det billigste entreprenørtilbud er ca. 1,5 mio. kr. over budgettet. Fordyrelserne i projektet skyldes dels højere priser og dels strammere krav til tilgængelighed og dermed afledte uforudsete udgifter til hævning af terræn. Desuden var man i forbindelse med anlægsbevillingen ikke opmærksom på, at kloakken burde renoveres og opdateres i forbindelse med gravearbejdet i gårdene, i stedet for at kloakken potentielt inden for en årrække skal graves op og renoveres, hvilket dermed vil ødelægge det anlæg, der laves i 2023. Der mangler derfor 1,5 mio. kr., hvis alle tre gårdhaver skal renoveres.

Det foreslås, at renoveringen alene omfatter to af tre gårdhaver inden for den allerede bevilgede anlægsramme på 3,2 mio. kr.

På grund af befolkningstilvæksten vil der være en stor stigning i antallet af elever på Nyager Skole de kommende år, og udearealerne vil spille en stadig større rolle for børnenes muligheder for leg, læring og ophold. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at renoveringen af den tredje gårdhave indtænkes, når kapaciteten på Nyager Skole skal udvides.

Som en del af gårdrenoveringen udvides portåbningerne ind til gårdene. Af arkitektoniske hensyn vil portåbningen ind til alle fire gårdhaver udvides.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalget fik i 2022 en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2022, til renovering af tre gårdhaver på Nyager Skole.

Der er forbrugt ca. 0,3 mio. kr. af anlægsbevillingen på 3,2 mio. kr. i 2022. De resterende ca. 2,9 mio. kr. søges overført til budget 2023 i forbindelse med overførselssagen, som også behandles i martsmøderækken.

Alle udgifter vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

I den oprindelige tidsplan skulle der være ibrugtagning i april/maj 2023. Projektet er bl.a. på grund af de økonomiske forhold blevet forsinket. Tidsplanen er nu følgende:

Udførelse: Marts-august 2023
Ibrugtagning: August 2023

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024-2025
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024/2025. Der er modtaget udtalelser til ferie- og fridagsplanen fra skolebestyrelserne på de seks almene folkeskoler, Ungecenter2610, Skole-MED-udvalget og Rødovre Lærerforening.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 godkendes.

Beslutning

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning om:

 • at der skal være 200 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni er skolefridage samt
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget udtalelser til ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 fra skolebestyrelserne på de seks almene folkeskoler, Ungecenter2610, Skole-MED-udvalget og Rødovre Lærerforening. Der er ikke modtaget høringssvar fra BUPL og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Skolebestyrelserne på Islev Skole, Valhøj Skole, Hendriksholm Skole, Rødovre Skole og Rødovre Lærerforening har taget ferie- og fridagsplanen til efterretning uden konkrete ændringsforslag. Dog bemærker bestyrelsen på Hendriksholm Skole, at såfremt St. Bededag afskaffes, ønsker bestyrelsen at blive inddraget i, hvordan dette implementeres på skolen. Bestyrelsen på Rødovre Skole bemærker bl.a., at de fortsat er optaget af vinterferiens placering, og at bestyrelsen har drøftet muligheden for en 'flexferie', hvor forældre og personale selv kan vælge, hvornår de vil afholde vinterferie over en periode på fx tre uger. Rødovre Lærerforening argumenterer for, hvorfor de ikke ønsker, at der rykkes på feriedagene i forbindelse med sommerferien.

Skolebestyrelserne på Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Ungecenter2610 kommer med konkrete forslag til flytning af enkelte dage. Dog er de tre bestyrelser ikke enige i, hvilke dage der skal flyttes. På Nyager Skole ønskes sommerferien forlænget med to dage (den 8. og 9. august), som skal tages fra juleferien (den 2. og 3. januar). Årsagen er, at skolebestyrelsen ønsker en mere ensartet længde på sommerferien fra år til år. Skolebestyrelserne på Tinderhøj Skole og Ungecenter2610 ønsker i modsætning til Nyager Skole, at forkorte sommerferien med en dag (den 7. august). Tinderhøj Skole foreslår, at feriedagen i stedet placeres den 2. maj, mens Ungecenter2610 foreslår, at den placeres den 6. juni.

Skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole foreslår endvidere, at St. Bededags-fridagen flyttes til den 6. juni. Børne- og Kulturforvaltningen er opmærksom på den igangværende debat om afskaffelse af St. Bededag, men påpeger i den forbindelse, at der endnu ikke er foretaget en lovændring.

Skole-MED-udvalget er ikke nået til enighed om et samlet høringssvar. En del af udvalget ønsker at fastholde det udsendte forslag med bemærkningen om, at eleverne får en god og rolig start i uge 32 med to dages skolegang. En anden del af udvalget ønsker at forlænge sommerferien med to dage (den 8. og 9. august), som skal tages fra juleferien (den 2. og 3. januar). Den primære argumentation for dette er knyttet til afvikling af pædagogernes ferie.

På baggrund af høringssvarene og de konkrete forslag til ændringer, som peger i forskellige retninger, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at den vedlagte ferie- og fridagsplan godkendes uden yderligere ændringer.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ferie- og fridagsplanen vedrører skoleåret 2024/2025.

Bilag

Bilag 1: Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024-2025
Bilag 1: Oversigt over høringssvar

Godkendelse af pejlemærker for Skoleplanen
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune er i gang med at udarbejde en skoleplan, som på sigt skal udmøntes i en langsigtet anlægsinvesteringsplan frem til 2034. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne indstilling forslag til pejlemærker for den kommende Skoleplan.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at pejlemærkerne for Skoleplanen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på budgetseminaret i 2021, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede investeringsplaner for skoler og dagtilbud. Der blev derfor med budget 2022 afsat 2,2 mio. kr. til en lokaleanalyse på Skoleområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen igangsatte på den baggrund i januar 2022 en række analyser på Skoleområdet. De aktuelle prognoser, konkrete kapacitetsudfordringer samt forslag til pejlemærker
for arbejdet blev endvidere drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni 2022 samt på en temadag for Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2023.

Baggrunden for udbygningsplanen på Skoleområdet er en markant befolkningstilvækst i Rødovre Kommune over de kommende år, og Skoleområdet skal således kunne rumme op mod 1000 børn over de næste 10 år. Rødovre Kommune er samtidig en stærk og ambitiøs velfærdskommune med høje ambitioner på børnenes og de unges vegne. Udgangspunktet for ud- og ombygningen på Skoleområdet er således fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige skoler og fritidsfaciliteter med tidssvarende lærings-, undervisnings- og legemiljøer til gavn for kommunens børn og unge under hensyntagen til den kommunale økonomi og kommunens øvrige ambitiøse mål på klimaområdet og idrætsområdet.

Som en del af det indledende arbejde har Børne- og Kulturforvaltningen fået NERD Architects, som er specialiseret i uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer, til at gennemføre en lokaleanalyse af de fem almene skoler: Nyager Skole, Rødovre Skole, Hendriksholm Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole samt af Ungecenter2610. Valhøj Skole er allerede i gang med en ud- og ombygning fra tre til fire spor. Derudover pågår der en lokaleanalyse af Skovmoseskolen.

Lokaleanalysen er gennemført med henblik på, at der kan gives konkrete illustrative eksempler på, hvordan kapaciteten kan udbygges, indretningen forbedres, og læringsmiljøerne moderniseres. Ledelserne på skolerne blev inddraget i arbejdet med lokaleanalysen. Analysen viser, at skolerne kan udbygges fra tre til fire spor, hvor læringsmiljøerne samtidig moderniseres, så kapaciteten kan tilpasses prognoserne. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at disse eksempler og anbefalinger fremover kan fungere som afsæt for forvaltningens om- og udbygninger. Børne- og Kulturforvaltningen er på baggrund af disse lokaleanalyser i samarbejde med Teknisk Forvaltning i gang med at udarbejde en rækkefølgeplanlægning, der skal sikre, at der kan tilvejebringes den nødvendige kapacitet i takt med behovet.

For at sikre den bedste anvendelse af kommunens midler og de faglige mål på Skoleområdet anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der vedtages en række pejlemærker for, hvordan kapacitet og kvalitet sikres i takt med udviklingen i behovet, herunder udformningen af en rækkefølgeplanlægning og en langsigtet investeringsplan. Pejlemærkerne tager udgangspunkt i Ejendomsstrategien fra 2016, en ambition om at styrke de faglige miljøer i udskolingen fra bl.a. 2012, samt de politisk vedtagne indsatsområder Læringsfællesskaber for alle, Teknologi og Innovation samt Sundhed og Trivsel.

På ovenstående baggrund foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der arbejdes videre med Skoleplanen ud fra følgende pejlemærker:

 1. Vi planlægger ud fra en fleksibel strategi med en udbygning, der matcher behovsprognosen og så folkeskolerne som udgangspunkt kan udvides fra tre til fire spor. Skoleplanen forholder sig dermed løbende til ændringer i børnetallet, således at kommunen ikke bygger til mere end kapacitetsbehovet tilsiger. Eksempelvis peger prognoserne på nuværende tidspunkt på, at væksten falder fra 2031, hvilket udbygningsplanen årligt skal forholde sig til.
 2. Alle folkeskoler skal være socialt, organisatorisk og økonomisk bæredygtige.
 3. Vi udbygger bæredygtigt og renoverer fremfor at bygge nyt og i tråd med øvrige kommunale strategiske indsatsområder.
 4. Der indtænkes lokaler med flere funktionaliteter, og hvor der er bedre mulighed for, at SFO og skole kan deles om udvalgte lokaler i større omfang end i dag.
 5. Udskolingen styrkes med stærke fagmiljøer i tråd med de gældende politiske mål om stærke udskolingsmiljøer. Organisering og indretning af skoledagen i udskolingen skal understøtte den faglige kvalitet, og fx give eleverne mulighed for at bevæge sig mellem forskellige lokaler i løbet af dagen og med mulighed for nytænkning af linjer.
 6. Der etableres moderne indendørs og udendørs læringsmiljøer, og der skabes læringsmiljøer for alle med fokus på bevægelse og leg både i skoletid og i fritidsliv samt et godt indeklima.
 7. Om- og tilbygningerne ses som anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så folkeskolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt.
 8. Trafiksikkerheden øges på skolevejene.

Det foreslås, at pejlemærkerne omfatter alle skoler, men at forandringerne i den pædagogiske praksis og arbejdsgange indføres i takt med, at de fysiske rammer muliggør det. Der gennemføres en bred medinddragelse af medarbejdere og ledere på alle skoler forud for ud- og ombygningerne, ligesom at børn og forældre inddrages i forandringsprocesserne. Pejlemærkerne skal således kunne rumme og tilpasses den enkelte skoles værdier og pædagogiske tilgang.

Foruden de langsigtede ud- og ombygninger på skolerne vil der også være behov for midlertidig kapacitetsforøgelse på kort sigt, da befolkningsprognoserne peger på en stor tilvækst særligt på Nyager Skole allerede i skoleåret 2024/2025. Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning arbejder på initiativer på den korte bane og fremlægger løsningsforslag til budgetforhandlingerne for 2024 samt formentlig forslag om midler til forundersøgelser mv. for Nyager Skole i løbet af foråret 2023.

Sideløbende med anlægsprojekterne er der behov for at drøfte, hvordan skoledistrikterne fremover skal se ud. Der henvises til en særskilt sag herom på april-mødet.

Skoleplanen skal derudover ses i sammenhæng med det visionsoplæg for idræt i Rødovre Kommune, der blev drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2023 samt helhedsplanen for Dagtilbudsområdet, hvor Børne- og Skoleudvalget den 17. januar 2023 godkendte principper for det videre arbejde.

Lov- og plangrundlag

Teknisk Forvaltning iværksætter de nødvendige forundersøgelser og forslag til lokalplaner og tillæg til kommuneplanen med henblik på, at der skabes tilstrækkelig kapacitet.

Økonomiske konsekvenser

Skoleplanen realiseres i takt med udviklingen i befolkningsprognosen samt i takt med, at Rødovre Kommunes økonomi muliggør de konkrete ud- og ombygninger. Børne- og Kulturforvaltningen vil løbende sørge for, at nye initiativer kan indgå i den årlige budgetproces i takt med det kapacitetsbehov, som prognoserne tilsiger, samt at eksisterende budgetposter i budgetprocessen revurderes og tilpasses den nyeste viden om byggeudgifter.

Tidsplan

Marts 2023: Pejlemærker for Skoleplanen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

April 2023: Drøftelse af og forslag til høring af en fremtidig model for skoledistrikter i Rødovre Kommune.

27. april 2023: Budgetseminar: Status for arbejdet og drøftelse af forandringsprocessen på Skoleområdet.

Medio 2023: Endelig godkendelse af en fremtidig model for skoledistrikter i Rødovre Kommune.

Medio 2023: Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder i samarbejde med Teknisk Forvaltning en rækkefølgeplanlægning.

August 2023: Budgetforhandlinger: Aktuelle anlægsbehov forelægges til forhandling i budgettet.

August 2023: Den færdige skoleplan 2024-2034 inklusiv en langsigtet anlægsinvesteringsplan forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse i sammenhæng med budgetforhandlingerne 2024.

Dispensation fra klasseloftet ved indskrivning til 0. klasse på Nyager Skole
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

På Nyager Skole overstiger elevtallet til kommende 0. klasser klasseloftet på 24 elever i nogle af klasserne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at der dispenseres fra klasseloftet ved indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2023/2024 på Nyager Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der på Nyager Skole dispenseres fra klasseloftet ved indskrivningen til 0. klasse i skoleåret 2023/2024.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. november 2021 (sag nr. 81) blev det besluttet at indføre et klasseloft på max. 24 elever pr. klasse. Klasseloftet implementeres over en 10-årig periode, startende nedefra, og omfatter dermed indskrivning til alle kommende 0. klasser.

På Nyager Skole er der på nuværende tidspunkt indskrevet 98 elever til skolestart i 0. klasse for det kommende skoleår 2023/2024. Ved oprettelse af fire klasser vil der være to klasser med 24 elever og to klasser med 25 elever. Derudover forventer skolen, at der skal gøres plads til enkelte omgængere, dvs. elever fra de nuværende 0. klasser, som skal have et år mere i 0. klasse i skoleåret 2023/2024.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget ikke godkender en dispensation fra klasseloftet, betyder der, at Nyager Skole skal oprette fem klasser. Fem klasser med det nuværende indskrivningstal inkl. omgængere vil have en klassekvotient på mellem 19 og 20 børn.

Der er på nuværende tidspunkt ikke optaget elever udenfor Nyager Skoles distrikt og forvaltningen forventer derfor, at klassekvotienten i de fem klasser vil være højere, da skolen har en venteliste med ca. 30 børn fra andre skoler. Omvendt vil det betyde, at der vil være andre skoler i Rødovre, som skal afgive elever til Nyager Skole, og som derfor kan komme i en situation, hvor de skal oprette fire klasser med et lavt elevtal. Som beskrevet i sag nr. 81 på møde i Børne- og Skoleudvalget i november 2021 er det uhensigtsmæssigt både af pædagogiske og økonomiske hensyn, når klasserne bliver for små, da børnenes potentialer for at finde venner og andre at spejle sig i mindskes, og da det vurderes, at økonomisk rentable klasser i gennemsnit omfatter 21 elever.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller derfor, at der dispenseres fra klasseloftet på Nyager Skoles 0. årgang, så klasserne kan være på op til 25 elever for den kommende årgang skolestartere.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Dispensationen gælder for klasserne, som etableres på 0. årgang på Nyager Skole fra skoleåret 2023/2024.

Orientering om igangsættelse af STIME-samarbejde
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I sagen gives en orientering om planerne for at afprøve en tidlig indsats for psykisk sårbare børn og unge i et styrket samarbejde med psykiatrien i Region Hovedstaden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orientering om igangsættelse af STIME-samarbejdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen er en fællessag mellem Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 afsat 200.000 kr. til at styrke Rødovre Kommunes indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel via det tværsektorielle STIME-samarbejde mellem kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien. STIME er en veletableret samarbejdsplatform, hvor alle kommuner i Region Hovedstaden kan deltage. Aktuelt er der ni kommuner med i samarbejdet. Det er kommunernes opgave at udbyde indsatserne lokalt, og Børne- og Ungdomspsykiatriens opgave at rådgive, uddanne og supervisere de udførende behandlere i kommunerne.

STIME har udviklet lettere behandlingstilbud til børn og unge mellem 3 og 17 år, der er i stigende psykisk mistrivsel, men hvor der ikke er behov for, at de bliver udredt eller behandlet i psykiatrien.

STIME har foreløbig udviklet fire "spor", som de deltagende kommuner tilbydes uddannelse i. Sporene er målrettet følgende problemstillinger:

 • Når bekymring eller tristhed fylder for meget.
 • Når svære følelser fører til selvskade.
 • Når tanker om krop og mad fylder for meget.
 • Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring.

Nogle spor er behandlingsforløb målrettet børn og unge, mens andre er målrettet henholdsvis familier eller forældre med henblik på, at de rustes til at støtte deres børn bedst muligt.

Indsatsen er i Rødovre Kommune forankret i Pædagogisk Udviklingscenter, hvor blandt andet Rødovre Kommunes Pædagogisk-Psykologiske Rådgivning er baseret. Pædagogisk Udviklingscenter har en god dialog med Børne- og Familieafdelingen med henblik på at afsøge muligheder for samarbejde og fælles deltagelse i projektet. Faglige drøftelser på tværs af Pædagogisk Udviklingscenter og Børne- og Familieafdelingens Familiehus peger på, at det er relevant indledningsvist at afprøve det spor, der er målrettet forældre til børn i alderen 3-10 år, der reagerer med uro, svigtende opmærksomhed og impulsivitet. Disse reaktioner er relativt udbredte, og de kan i høj grad forstyrre børnenes muligheder for at deltage i børnefællesskaberne.

Det er forventningen, at relevante medarbejdere med pædagogisk-psykologisk baggrund vil gennemføre det tre-dages uddannelsesforløb i juni 2023, som STIME udbyder. Uddannelsen følges op af målrettet supervision fra STIME og adgang til løbende rådgivning om konkrete problemstillinger.

Rekrutteringen af forældre forventes at ske via skoler og dagtilbud, hvor interesserede forældre modtager materiale om indsatsen og inviteres til at deltage i et informationsmøde. Herefter visiteres og sammensættes forældrene i grupper, der hen over 10 uger i efteråret vil deltage i de fire workshops, som behandlingsforløbet består i. Som supplement til behandlingsforløbet har STIME udviklet materiale til skoler og dagtilbud, så de øvrige voksne omkring barnet ligeledes rustes til at møde barnet relevant.

På baggrund af erfaringerne med de første STIME-forløb vil Børne- og Kulturforvaltningen tage stilling til, om der skal udbydes yderligere forældregrupper, og om medarbejdere skal uddannes i nogle af de øvrige spor, der udbydes i regi af STIME.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2023 afsat 200.000 kr. til indsatsen. Disse midler anvendes til kompetenceudvikling, kapacitetsopbygning og afprøvning af indsatsen.

Tidsplan

Det forventes, at de første medarbejdere uddannes inden sommerferien 2023, og at de første behandlingsforløb for forældre igangsættes inden udgangen af 2023.

Diverse
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.