Børne- og Skoleudvalget

12-09-2023

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 62-64

Sager 62 - 64

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

 1.  Annullering af licitation i forbindelse med udbygning af Valhøj Skole.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat - Annullering af licitation i forbindelse med udbygning af Valhøj Skole

Sammenlægning af Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler sammenlægning af Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave pr. 1. januar 2024.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at sagen sendes i høring hos de berørte forældrebestyrelser, personalegrupper og relevante faglige organisationer med høringsfrist d. 5. oktober 2023, samt
 2. at sagen genoptages efter høring på Børne- og Skoleudvalgets møderække i november med endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I dag er Carlsro vuggestue lagt sammen med Børnehuset Solen med en fælles ledelse og forældrebestyrelse. Der er i dag ikke et børnefællesskab mellem Carlsro vuggestue og Børnehuset Solen, da vuggestuens børn ikke er sikret en plads i Solen ved børnehavestart grundet Solens normering. De seneste tre år er kun ét barn fortsat fra Carlso vuggestue til Solens børnehaveafdeling. Størstedelen af vuggestuens børn fortsætter i Carlsro Børnehave.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en sammenlægning mellem Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave, da det kan sikre større kontinuitet i børnenes dagtilbudsliv. Det skyldes, at børnene i et integreret dagtilbud ikke skal skifte dagtilbud, når de går fra vuggestue til børnehave. I et integreret dagtilbud kan der etableres et længerevarende forældresamarbejde og det pædagogiske personale kan sikre de bedste sammenhænge for barnet. Det betyder, at vigtig viden ikke risikerer at gå tabt i skiftet mellem to dagtilbud, og at barnets potentialer løbende understøttes. Dette er ikke mindst til gavn for børn i udsatte positioner, hvor personale og ledelse bedre kan følge barnet og dets familie i de cirka 5 år, som barnet har sin gang i dagtilbuddet.

Det har ikke tidligere været muligt at sammenlægge Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave, da børnehaven har været selvejende. I 2022 blev Carlsro børnehave kommunaliseret, hvorfor det nu er relevant at sammenlægge børnehaven med vuggestuen.

På baggrund af tidligere erfaringer med sammenlægning af dagtilbud i Rødovre Kommune arbejdes der ud fra fire principper for, hvordan en sammenlægning kan ske succesfuldt:

 1. De to dagtilbud skal kunne dele børn.
 2. Der skal etableres et stærkt ledelsesteam.
 3. Der skal være medarbejderinvolvering og faglig sparring på tværs af personalet i de to huse.
 4. En gennemsigtig proces for forældre og personale.

Processen med at undersøge mulighederne for sammenlægning er påbegyndt. Forældrebestyrelserne, forældrene og personalet er i juni 2023 blevet informeret om at mulighederne for en sammenlægning af Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave undersøges.

Det anbefales, at sammenlægningen sker pr. 1. januar 2024. Erfaringsmæssigt er det gavnligt for arbejdsmiljøet og den pædagogiske kvalitet, at ændringen træder i kraft så tæt på den politiske beslutning som muligt. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt i forhold til opdelingen af dagtilbuddenes økonomi, der dermed vil følge regnskabsåret.

Forslag til fremadrettet organisering for Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave:

Børnetal:

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der ikke ændres på antallet af børn eller medarbejdere i et nyt samlet dagtilbud. Der kan dog fremadrettet, som i alle andre dagtilbud, ske justeringer i alderssammensætningen af børn, hvis behovet for pladser ændrer sig.

Ledelsen:

Det fremtidige ledelsesteam vil bestå af en dagtilbudsleder og et ledelsesteam bestående af de to nuværende souschefer, som skal kunne indtræde i dagtilbudslederens rolle, hvis denne er fraværende.

Fysiske rammer:

På nuværende tidspunkt er dagtilbuddene placeret på henholdsvis Tårnvej 245, 1. og Borgmester Gustav Jensens vej 9-11. Der er ca. 600 meter mellem de to dagtilbud. På et tidspunkt skal Langhuset renoveres og vuggestuen genhuses. Der er ikke en konkret aftale om genhusningens placering på nuværende tidspunkt, men forvaltningen arbejder på, at det sker så tæt på børnehaven som muligt.

Øvrige tiltag:

Hvis det besluttes at sammenlægge Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave, vil de to dagtilbud og forvaltningen arbejde videre med følgende:

 • Nyt fælles navn til det samlede dagtilbud
 • Fælles forældrebestyrelse
 • Pladsvisitering til et integreret dagtilbud
 • Fælles hjemmeside

Forslag til fremadrettet organisering for Solen:

Børnehuset Solen vil blive et mindre, selvstændigt dagtilbud med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Solen fortsætter med deres nuværende leder og afdelingsleder.

Solens økonomi vil blive reduceret og forvaltningen vil i overgangsperioden følge økonomistyringen tæt.

Solen er på nuværende tidspunkt beliggende i midlertidige lokaler på Egegårdsvej 77. Det er forventet, at Solen skal flytte tilbage til den oprindelige placering på Kirstine Pedersensvej 70. Dette fremlægges som et særskilt budgetønske til 2024 vedrørende tilbageflytningen. Børnehuset Solen skal ligeledes have valgt en ny forældrebestyrelse, der skal vedtages nye styrelsesvedtægter for det selvstændige dagtilbud, ligesom der skal arbejdes med en ny pædagogisk læreplan for Børnehuset Solen, som retter sig efter deres nye struktur.

Den videre proces

Efter en eventuel sammenlægning vil der fortsat være fokus på at understøtte sammenlægningsprocessen for Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave. Der vil i samarbejde med forvaltningen blive afsat tid ved de kommende personalemøder og personalelørdage til at evaluere og tilpasse pædagogikken i det nye samlede dagtilbud med henblik på at sikre og udvikle kvaliteten.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven samt Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning fra august 2003 om sammenlægning af geografiske tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Der skal udarbejdes en ny budgetfordeling mellem dagtilbuddene. Der er i dag afsat 150.000 kr. i budgettet til ekstra ledelsestid, jf. Dagtilbudsområdets tildelingsmodel, da Børnehuset Solen og Vuggestuen Carlsro er beliggende på to matrikler med større afstand. Disse midler vil blive flyttet med over i en sammenlagt Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave, som også er placeret på to matrikler.

Ligeledes skal der foretages en genberegning af fordelingen af minimumsnormering. Vuggestuen Carlsro har i dag flere end 15 % børn i udsatte positioner. Fordelingen skal kortlægges efter en eventuel ny organisering.

Tidsplan

15. september – 5. oktober 2023: Høringsperiode og mulighed for afholdelse af forældremøder og personalemøder mv.

14. november 2023: Sagen genoptagelse efter høring i Børne- og Skoleudvalget med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen d. 28. november 2023.

1. januar 2024: Sammenlægningen træder i kraft.

Diverse
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.