Børne- og Skoleudvalget

10-10-2023

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 65 - 72

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

 1. Status på STIME-samarbejdet.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat - Samarbejde med STIME

Anlægsbevilling - udearealer Rødovre Skole
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. til renovering af udearealer på Rødovre Skole. Der ansøges nu om en anlægsbevilling samt at orientering om projektet og tidsplan godkendes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2023 til Rødovre Skole, renovering af udeareal samt
 2. at orientering om projektet og tidsplan godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I budget 2023 blev der afsat 4,1 mio. kr. til renovering af udearealerne på Rødovre Skole.

Projektet er afgrænset til primært at fokusere på at forbedre og renovere den store skolegård samt 'haven' ud mod Rødovrevej.

I skolegården er der behov for at skabe opholdsmuligheder til udskolingseleverne samt aktiviteter for mellemtrinnet.

Der vil derfor blive arbejdet med at aktivere 'døde zoner' i skolegården.

Ud for Nordfløjen vil der blive etableret rum til udskolingselever, og foran Læringscenteret vil der blive aktiviteter for mellemtrinnet (se evt. bilag).

Eleverne skal inddrages i den videre proces og være med til at vælge de rigtige løsninger.

Haven bærer præg af mange års slitage og kan udnyttes langt bedre, end den bliver i dag.

Haven er primært målrettet indskoling og SFO, men i forbindelse med renoveringen vil der blive arbejdet med læringsrum, som også kan bruges af de større elever i eksempelvis madkundskab og biologi. Følgende løsninger vil blive søgt indarbejdet i projektet:

 • Udekøkken
 • Højbede
 • Bålsted
 • Insekthotel

Der har været afholdt indledende møder omkring renovering af udearealerne med skoleledelsen, udvalgte lærere og pædagoger, forældrerepræsentanter samt repræsentanter fra forvaltningen. Eleverne vil som tidligere nævnt løbende blive inddraget i processen.

Der er enighed om, at det er vigtigt, at der i renoveringsprojektet er en rød tråd og en sammenhæng til skolens eksisterende områder i dag, da skolen er karakteristisk ved sine mange forskellige og delvist bevaringsværdige bygninger midt i det gamle Rødovre. Udearealerne er, som bygningerne, karakteriseret af mange forskellige uderum, som historisk knytter sig til bygningerne.

Forvaltningen er opmærksom på de analyser, som er foretaget på både inde- og udearealerne i forbindelse med en fremtidig ud- og ombygning af skolen. Idéer og tanker omkring eksempelvis udskolingen vil blive koblet til projektet i det omfang, det kan lade sig gøre.

Arbejdet med de øvrige udearealer (ny indskolingsbygning)
Arbejderne med de øvrige udearealer i forbindelse med opførelsen af Havehuset er afsluttet. Der har imidlertid været større problemer med vand på boldbanen end hidtil i forbindelse med byggeprojektet. Det våde område har været afskærmet af byggehegn for at undgå, at der blev slæbt for meget mudder indendørs. Byggehegnet blev taget ned i uge 37, da der i sommerferien er blevet lagt ekstra dræn i området. Efter at drænene er blevet lagt, har der endnu ikke været nok regn til at teste effekten, men der er en forventning om, at boldbanen ikke vil blive oversvømmet i samme grad som tidligere. Græsset i det tidligere afspærrede område vil blive klippet i lighed med resten af banen.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 66 for Rødovre Landsby.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2023 afsat 4,1 mio. kr. til renovering af udearealerne på Rødovre Skole.
Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering, myndighedsbehandling og udbud: Fra efterår 2023 til forår 2024.
Udførelse: Forår/sommer 2024.
Ibrugtagning: Sensommer/efterår 2024.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over Rødovre Skole

Fremadrettet brug af betegnelsen 'børnehaveklasse' i stedet for '0. klasse'
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Efter politisk ønske fra SF og Enhedslisten foreslås det fremover at bruge betegnelsen 'børnehaveklasse' i stedet for '0. klasse' om det første år i kommunens skoler.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at betegnelsen 'børnehaveklasse' fremover bruges konsekvent i stedet for '0. klasse' om det første år i kommunens skoler.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er fremsat et politisk ønske om, at Rødovre Kommune fremover anvender betegnelsen 'børnehaveklasse' om det første år i skolen fremfor '0. klasse' (sag nr. 130 på Kommunalbestyrelsesmøde 29. august 2023).

I folkeskoleloven betegnes det første år efter børnehaven på landets folkeskoler som 'børnehaveklasser'. På samme måde bruger man i Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt for Rødovre Kommunes Skoler betegnelsen 'børnehaveklasse' og ikke '0. klasse' om børnenes første år i skolen. I styrelsesvedtægten betegnes lederen desuden som 'børnehaveklasseleder' og ikke '0. klasseleder'.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er børnehaveklassen et forberedende år, hvor børnene skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Børnehaveklassen fungerer som et overgangsår, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning fra 1. klasse, så barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin skolegang. Det første år i skolen er på den måde en overgangsperiode mellem børnehaven og skolen. Derfor er betegnelsen 'børnehaveklasse' mere dækkende end '0. klasse', fordi den forener elementer fra både daginstitutionen og skolen og på den måde udtrykker, at der er tale om brobygning, og at de voksne omkring barnet har ansvaret for at skabe sammenhæng.

Børne- og Kulturforvaltningen bakker op om forslaget og indstiller, at betegnelsen børnehaveklasse fremover bruges konsekvent. I samme forbindelse er forvaltningen opmærksom på, at de børn, der skal starte i skole og derfor er startet i SFO 1. maj, i nogle tilfælde omtales som '00-børn'. Den betegnelse vil blive ændret til 'skolestartere'.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024-2025 og ændring af rammerne for fremtidig ferieplanlægning
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til ferie- og fridagsplan for skoleåret 2024/2025. Forvaltningen indstiller samtidig, at de overordnede rammer for ferieplanen justeres pga. afskaffelsen af Store Bededag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der fremover planlægges med 201 skoledage i Rødovre Kommune samt
 2. at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A + F) og 1 imod (C).
C stemmer imod punkt 2, idet 1. maj og 5. juni ønskes sendt til afstemning hos forældrene.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdede som vanligt ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 til Børne- og Skoleudvalgets møde i marts 2023 (sag nr. 26). Ferie- og fridagsplanen var i høring i skolebestyrelserne i januar 2023 og tog udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning om:

 • at der skal være 200 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni er skolefridage samt
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Børne- og Skoleudvalget besluttede dog at udskyde den endelige behandling af ferie- og fridagsplanen 2024/2025, idet Folketinget i samme periode behandlede og vedtog ’Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag’. Loven medfører, at Store Bededag fra 2024 vil være en almindelig, ekstra arbejdsdag. Ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025 fremlægges derfor nu på ny sammen med en indstilling om at indføre en ekstra skoledag i Rødovre Kommune fremadrettet.

201 skoledage
På baggrund af drøftelser i skoleledergruppen og med Rødovre Lærerforening og BUPL indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at der fremover planlægges med 201 skoledage i stedet for 200 skoledage i Rødovre Kommune. På den måde vil kommunen leve op til Folketingets beslutning. Den fremtidige planlægning vil dermed tage udgangspunkt i følgende, hvor kun den første linje er ændret:

 • at der skal være 201 skoledage,
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt,
 • at 1. maj og 5. juni er skolefridage samt
 • at vinterferien afholdes i uge 8.

Den ekstra skoledag vil ikke have betydning for elevernes samlede timetal, som derfor heller ikke vil være i fare for at overstige den maksimale fastsatte grænse. Det skyldes, at timerne for den ekstra fredag fordeles henover det samlede skoleår. Dertil kommer, at skolerne har benyttet sig af muligheden for at konvertere et antal understøttende undervisningstimer til to-lærertimer på en del klassetrin. Der er derfor en stor andel af elever, som allerede har fået reduceret deres timetal og skoledag.

Hvis forslaget godkendes, vil forvaltningen foretage en justering af bilag 2 i styrelsesvedtægten for Rødovre Kommunes skoler, hvor rammen for ferieplanen er beskrevet.

Høring af ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2024/2025
Ferie- og fridagsplanen har været i høring i januar 2023, og Børne- og Kulturforvaltningen bemærker, at høringen foregik, inden ferieplanen blev justeret med en ekstra skoledag pga. afskaffelsen af Store Bededag.

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget udtalelser fra skolebestyrelserne på de seks almene folkeskoler, Ungecenter2610, Skole-MED-udvalget og Rødovre Lærerforening. Der er ikke modtaget høringssvar fra BUPL og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Skolebestyrelserne på Islev Skole, Valhøj Skole, Hendriksholm Skole, Rødovre Skole og Rødovre Lærerforening har taget ferie- og fridagsplanen til efterretning uden konkrete ændringsforslag. Dog bemærker bestyrelsen på Hendriksholm Skole, at såfremt Store Bededag afskaffes, ønsker bestyrelsen at blive inddraget i, hvordan dette implementeres på skolen. Børne- og Kulturforvaltningen henviser her til, at Folketinget overordnet har taget stilling til og valgt Store Bededag som den ekstra arbejdsdag.

Bestyrelsen på Rødovre Skole bemærker bl.a., at de fortsat er optaget af vinterferiens placering, og at bestyrelsen har drøftet muligheden for en 'flexferie', hvor forældre og personale selv kan vælge, hvornår de vil afholde vinterferie over en periode på fx tre uger. Rødovre Lærerforening argumenterer for, hvorfor de ikke ønsker, at der rykkes på feriedagene i forbindelse med sommerferien.

Skolebestyrelserne på Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Ungecenter2610 kommer med konkrete forslag til flytning af enkelte dage. Dog er de tre bestyrelser ikke enige i hvilke dage, der skal flyttes. På Nyager Skole ønskes sommerferien forlænget med to dage (den 8. og 9. august), som skal tages fra juleferien (den 2. og 3. januar). Årsagen er, at skolebestyrelsen ønsker en mere ensartet længde på sommerferien fra år til år. Skolebestyrelserne på Tinderhøj Skole og Ungecenter2610 ønsker, i modsætning til Nyager Skole, at forkorte sommerferien med en dag (den 7. august). Tinderhøj Skole foreslår, at feriedagen i stedet placeres den 2. maj, mens Ungecenter2610 foreslår, at den placeres den 6. juni.

Skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole foreslår endvidere, at Store Bededags-fridagen flyttes til den 6. juni. Her henviser forvaltningen også til ovenstående sagsfremstilling.

Skole-MED-udvalget er ikke nået til enighed om et samlet høringssvar. En del af udvalget ønsker at fastholde det udsendte forslag med bemærkningen om, at eleverne får en god og rolig start i uge 32 med to dages skolegang. En anden del af udvalget ønsker at forlænge sommerferien med to dage (den 8. og 9. august), som skal tages fra juleferien (den 2. og 3. januar). Den primære argumentation for dette er knyttet til afvikling af pædagogernes ferie.

På baggrund af høringssvarene og de konkrete forslag til ændringer, som peger i forskellige retninger, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at den vedlagte ferie- og fridagsplan godkendes uden yderligere ændringer.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i forbindelse med Store Bededag er håndteret i budget 2024.

Tidsplan

Ferie- og fridagsplanen vedrører skoleåret 2024/2025 og udsendes efter godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Ændringen vedr. 201 skoledage vedrører alle fremtidige ferie- og fridagsplaner.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over høringssvar
Bilag 2: Feriekalender 2024-2025.pdf

Anlægsregnskab - Lokaleanalyse på Skoleområdet
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i budget 2022 til Børne- og Skoleudvalget til lokaleanalyser på Skoleområdet. Analyserne indgår i den langsigtede investeringsstrategi for skoleområdet. Lokaleanalyserne er nu gennemført og projektet viser en mindreudgift på 4.000 kr. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for lokaleanalyse på skoleområdet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 4.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes demografiske udvikling betyder, at der de kommende 10 år er behov for at udvide kommunens skoler. Derudover har kommunen besluttet et klasseloft på 24 børn pr. klasse. Kommunalbestyrelsen har på budgetseminaret i 2021 derfor sat som ambition, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede anlægsinvesteringsplaner for Skoleområdet.

Der blev med budget 2022 afsat en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til en lokaleanalyse på Skoleområdet. På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2021 blev der til lokaleanalysen på Skoleområdet givet en anlægsbevilling på de 2,2 mio. kr., som var afsat på Budget 2022. Valhøj Skole er undtaget i denne sammenhæng, da skolen har gennemgået en tilsvarende proces i forbindelse med det igangværende forløb omkring udbygning og ombygning af skolen.

Børne- og Kulturforvaltningen har fået NERD Architects, som er specialiseret i uddannelsesarkitektur og læringsmiljøer, til at gennemføre lokaleanalyserne. Analyserne er nu gennemført. Resultatet af analyserne er blevet præsenteret på Kommunalbestyrelsens temadag den 28. januar og Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 27. april 2023 og er desuden beskrevet i sagen om ”Godkendelse af pejlemærker for Skoleplanen”, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2023.

I forbindelse med Budget 2024 har Børne- og Kulturforvaltningen, på baggrund af lokaleanalyserne, udarbejdet en langsigtet og fleksibel rækkefølgeplan, der omfatter Nyager Skole, Tinderhøj Skole, Hendriksholm Skole, Islev Skole og Rødovre Skole. Der henvises til sag om ''Rækkefølgeplan på Skole- og Dagtilbudsområdet” på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 2.200.000 kr.
Forbrug i alt: 2.196.000 kr.
Mindreudgift: 4.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2. Generelle retningslinjer, Budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på de afsatte og forbrugte 2,2 mio. kr. vedrører Hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.
Mindreudgiften på 4.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Konkurrenceprogram for et nyt dagtilbud på Horsevænget
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har udarbejdet en langsigtet anlægsinvesteringsplan frem til 2034 for Dagtilbudsområdet, herunder etablering af et nyt dagtilbud i 2027 på Rødovrevej 367/Horsevænget 9. Forundersøgelserne til et nyt dagtilbud er nu gennemført og der er udarbejdet et forslag til konkurrenceprogram, der er udgangspunkt for et udbud af totalrådgiveropgaven.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at konkurrenceprogrammet godkendes som udgangspunkt for et udbud af totalrådgiveropgaven med et nyt dagtilbud på Horsevænget samt
 2. at nedrivning af ejendom på Horsevænget 9 godkendes samt
 3. at tidsplanen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på budgetseminaret i 2021 sat som ambition, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede investeringsplaner for skoler og dagtilbud. På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023 blev principperne for en dagtilbudsplan godkendt. Dagtilbudsplanen skal sikre tilstrækkelig kapacitet og tidssvarende pædagogiske rammer under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Rødovre Kommune har udarbejdet en langsigtet anlægsinvesteringsplan/rækkefølgeplan for kapacitetsudvidelserne frem til 2034 for Dagtilbudsområdet, herunder om etablering af et nyt dagtilbud Horsevænget i 2027 på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9. Dagtilbuddet på Horsevænget skal være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser som følge af den generelle befolkningstilvækst samt genhusningsbehov de kommende år.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 blev der bevilget 3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til en forundersøgelse om et nyt dagtilbud Horsevænget. Forundersøgelserne er nu gennemført, og Teknisk Forvaltning har for Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et konkurrenceprogram som udgangspunkt for et udbud af totalrådgiveropgaven.

Det foreslåede konkurrenceprogram har været forelagt den nedsatte styregruppe med børne- og skoleudvalgsformand Flemming Lunde Østergaard Hansen og brugerrepræsentanter. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at konkurrenceprogrammet godkendes.

Udbud af totalrådgiveropgaven kan herefter gennemføres i efteråret og vinteren 2023-2024. Det vedlagte udkast til konkurrenceprogram vil være en del af et udbudsmateriale, som sendes til tre totalrådgiverteams, som udvælges af Teknisk Forvaltning efter prækvalifikation (EU-udbud). De udvalgte tre totalrådgiverteams skal herefter i udbuddet give deres forslag til et nyt dagtilbud, som opfylder kravene i udbudsmaterialet. En dommerkomité vurderer tilbuddene og indstiller, mens styregruppen godkender resultatet af udbuddet.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen orienterer herefter Kommunalbestyrelsen om udbudsresultatet primo 2024. Kommunalbestyrelsen får i den forbindelse forelagt forslag til frigivelse af anlægsmidler.

Det vindende totalrådgiverteam skal efterfølgende projektere og udbyde anlægsopgaven i hovedentreprise. Styregruppen og Kommunalbestyrelsen får i den forbindelse forelagt forslag til hovedprojekt, der indgår i et udbud af hovedentreprisen. En dommerkomité vurderer tilbuddene og indstiller, mens styregruppen godkender resultatet af udbuddet. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen orienterer herefter Kommunalbestyrelsen om udbudsresultatet. Dommerkomitéen består af Børne- og Skoleudvalgsformand Flemming Østergaard Hansen, sekretariatschef i Børne- og Kulturforvaltningen Nikolaj Uffo Steen Marker, Stadsarkitekt Solveig Bergmann Nielsen, projektleder i Teknisk Forvaltning Tine Larsen, arkitekt i Teknisk Forvaltning Anne-Amalie Sofia Høegh-Guldberg Fenger, dagtilbudsleder i Børnehuset Græshoppen Mette Harder samt Arbejdsmiljørepræsentant i Børnehuset Græshoppen Helene Møbjerg Boslev Kristensen. Dommerkomitéen understøttes i sit arbejde af eksterne rådgivere.

Forundersøgelserne og konkurrenceprogrammet
Det midlertidigt lukkede børnehus på matriklerne var en del af Horsevænget-bebyggelsen, som i kommuneplan 2022 er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. På baggrund af forundersøgelserne vurderes det, at et nyt dagtilbud på Horsevænget med den givne økonomiske ramme, de pædagogiske mål og med tilstrækkelig hensyn til kulturmiljøet vil kunne rumme 8-9 børnegrupper. Forundersøgelserne har afdækket den nærmere tidsplan, og det vurderes, at dagtilbuddet kan være klar til ibrugtagning primo 2027.

Der er i dag selvstændig bebyggelse på både Rødovrevej 367 og Horsevænget 9. Da der ønskes et fysisk sammenhængende dagtilbud, anbefaler Teknisk Forvaltning at nedrive bebyggelsen på Horsevænget 9. Bebyggelsen ud mod Rødovrevej bevares delvist og renoveres, så bygningen ikke ændrer facadeudtryk og dermed bevares kulturmiljøet. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler på den baggrund, at ejendommen på Horsevænget 9 nedrives.

Bæredygtighed er et af pejlemærkerne i Dagtilbudsplanen, som blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har udvalgt det nye dagtilbud Horsevænget som pilotprojekt i forbindelse med kommunens arbejde med bæredygtighed. Planen er, at der i forbindelse med projektet høstes erfaringer med hvilke bæredygtighedstiltag, der kan realiseres, og hvilke der må fravælges med de givne økonomiske rammer og øvrige pejlemærker. Det er ambitionen, at der med til- og fravalg af bæredygtighedstiltag er transparens i forhold til både miljøeffekt og økonomi. Udbudskriterierne udformes, så flest mulige bæredygtighedstiltag kan gennemføres inden for den økonomiske ramme.

Der henvises til det vedlagte bevillingsnotat og konkurrenceprogram.

Lov- og plangrundlag

Matriklerne er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, og den foreslåede nedrivning af dele af de eksisterende bygninger er ikke i sig selv lokalplanpligtige. Etablering af et nyt dagtilbud kan muligvis være lokalplanpligtigt afhængigt af omfanget af nybyggeri. Dette afklares, når totalrådgiver er udpeget.

Teknisk Forvaltning iværksætter de nødvendige forundersøgelser og eventuelle forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen med henblik på, at der skabes tilstrækkelig byggemulighed.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 blev der bevilget 3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til en forundersøgelse om et nyt dagtilbud Horsevænget. Der er i budget 2024 afsat 4,1 mio. kr. og afsat hhv. 16,5 mio. kr. og 45,1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2025 og 2026.

Børne- og Kulturforvaltningen kan primo 2024 overfor Kommunalbestyrelsen foreslå, at den i budget 2024 afsatte anlægsbevilling frigives, og at de afsatte rådighedsbeløb i budgetoverslagsårene 2025-2026 frigives som straksbevillinger.

Den samlede anlægsramme 2023-2026 er på 68,7 mio. kr. Alle udgifter vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Det anbefales, at nedenstående tidsplan godkendes:

2023-2024: Forundersøgelser, udbud af totalrådgiveropgaven mv. Behandling i kommunalbestyrelsen i oktober 2023.
2024: Totalrådgiver udpeges og behandling i kommunalbestyrelsen primo 2024.
2024-2025: Projektering og eventuel forslag til lokalplan, med tilhørende behandling i Kommunalbestyrelsen.
2025: Hovedentreprise og behandling i Kommunalbestyrelsen.
2025-2027: Opførelse af et nyt dagtilbud.
Primo 2027: Ibrugtagning.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsnotat - konkurrenceprogram Horsevænget
Bilag 2: Konkurrenceprogram Horsevænget

Rækkefølgeplan på skole- og dagtilbudsområdet
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Rødovre Kommune har på baggrund af aftalen om Budget 2024 og de vedtagne pejlemærker og principper for skole- og dagtilbudsområdet udarbejdet langsigtede og fleksible rækkefølgeplaner. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer med denne indstilling om disse rækkefølgeplaner for de kommende års anlægsinvesteringsplaner.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om rækkefølgeplaner for skole- og dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes demografiske udvikling betyder, at der de kommende 10 år er behov for at udvide kommunens skoler og dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har på budgetseminaret i 2021 derfor sat som ambition, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede anlægsinvesteringsplaner og herunder rækkefølgeplaner for skole- og dagtilbudsområdet. Der blev med budget 2022 afsat 2,2 mio. kr. til en lokaleanalyse på skoleområdet og 0,5 mio. kr. til analyser på dagtilbudsområdet.

Analyserne er nu alle gennemført og er senest blevet drøftet på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 27. april 2023. På baggrund af de økonomiske rammer afspejlet i budget 2024 har Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning nu udarbejdet langsigtede og fleksible rækkefølgeplaner.

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023 blev principperne for en rækkefølgeplan på dagtilbudsområdet godkendt og på kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 blev pejlemærkerne for en rækkefølgeplan på skoleområdet godkendt.

Fælles for begge planer er, at de er fleksible og løbende tilpasses prognoserne og at der udbygges omkostningseffektivt og bæredygtigt. Der indtænkes brugerinddragelse undervejs. Kommunalbestyrelsen orienteres løbende, når rækkefølgeplanerne justeres ligesom Kommunalbestyrelsen orienteres om de enkelte anlægsprojekter i forbindelse med sager om frigivelse af anlægsmidler og f.eks. i forbindelse med godkendelse af konkurrenceprogrammer eller udførelsesprojekter.

Rækkefølgeplanen på dagtilbudsområdet
Rækkefølgeplanen fremgår af bilaget "Rækkefølgeplan på dagtilbudsområdet". Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 26. september 2023 drøftet planerne for Gartnerbyen, herunder placering af et dagtilbud, og de konkrete planer for etablering af et dagtilbud vil blive justeret i takt med prognoserne og efterhånden som forundersøgelserne viser de konkrete byggemuligheder i Gartnerbyen.

Kommunalbestyrelsen vil løbende få forelagt forslag til supplerende initiativer til håndtering af behovet for dagtilbudspladser.

Rækkefølgeplanen på skoleområdet
Rækkefølgeplanen fremgår af bilaget "Rækkefølgeplan på skoleområdet". Foruden de langsigtede ud- og ombygninger på skolerne vil der også være behov for midlertidig kapacitetsforøgelse på kort sigt. I første omgang med etablering af pavilloner på Nyager Skole til skoleåret 2024/2025. Der er for de enkelte skoler i budget 2024 og overslagsår afsat midler til etablering og leje af pavillioner.

Fælles for alle ud- og ombygninger på skolerne er, at der etableres moderne inden- og udendørs læringsmiljøer, og forandringerne i den pædagogiske praksis og arbejdsgange indføres i takt med, at de fysiske rammer muliggør det. Der arbejdes med udvikling af læringsrum, som kombineret med inkluderende pædagogisk praksis skal højne faglighed og trivsel. Rækkefølgeplanen tager udgangspunkt i det vedtagne klasseloft på 24 elever. Der er samtidig indsendt en ansøgning til Børne- og Undervisningsminiseriet om at skabe ét samlet skoledistrikt i kommunen med virkning fra skoleåret 2024/2025, og hvis ansøgningen imødekommes, kan det få konsekvenser for rækkefølgeplanen. Børne- og Kulturforvaltningen vil i så fald vende tilbage herom.

Rækkefølgeplanen på Skoleområdet skal derudover ses i sammenhæng med det visionsoplæg for idræt i Rødovre Kommune, der blev drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2023. Herunder om, hvor der skal indtænkes næridræt ved om- og udbygninger på skolerne samt gennemføres en analyse af de tre store idrætsanlæg.

Analyser af Ungecenter2610 og Skovmoseskolen blev gennemført medio 2023 og der udestår fortsat supplerende undersøgelser af behovet for tilpasninger. Eventuelle forslag om tilpasninger forelægges Børne- og Skoleudvalget senere. Eventuelle tilpasninger kan herefter indgå i budgetforhandlinger og i rækkefølgeplanen.

Lov- og plangrundlag

Teknisk Forvaltning iværksætter de nødvendige forundersøgelser og forslag til lokalplaner og tillæg til kommuneplanen med henblik på, at der skabes tilstrækkelig kapacitet.

Økonomiske konsekvenser

De langsigtede og fleksible anlægsinvesteringsplaner er udarbejdet i overensstemmelse med de økonomiske rammer, der er givet med aftalen om Budget 2024 med overslagsår. Planerne realiseres i takt med udviklingen i befolkningsprognosen og inden for rammen af Budget 2024.

Børne- og Kulturforvaltningen vil løbende sørge for, at nye initiativer kan indgå i den årlige budgetproces i takt med det kapacitetsbehov, som prognoserne tilsiger, samt at eksisterende budgetposter i budgetprocessen revurderes og tilpasses den nyeste viden om byggeudgifter og projekternes afledte drift. Der er begrænsede muligheder for at trække på midler til risikostyring i 2024 og som hovedregel ikke økonomi til tillægsbevillinger. Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning har derfor iværksat en styrket programorganisering med henblik på at forbedre anlægsstyringen.

Tidsplan

Der henvises til bilagene "Rækkefølgeplan på dagtilbudsområdet" og "Rækkefølgeplan på skoleområdet".

Bilag

Bilag 1: Rækkefølgeplan på skoleområdet
Bilag 2: Rækkefølgeplan på dagtilbudsområdet

Diverse
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl. 16.57.