Børne- og Skoleudvalget

16-01-2024

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 1 - 6

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering:

  1. Rundvisning på Valhøj Skole v. skoleleder Niels Jepsen.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Justering af skolernes planlægningstal for tilflyttere og skoleskiftere
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået godkendt at lave fælles skoledistrikt fra skoleåret 2024/2025. Med godkendelsen er der behov for at revidere skolernes planlægningstal, når det handler om at tilbyde plads til nye elever i den kommende periode, hvor det fælles skoledistrikt for de seks almene skoler er gældende.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de nye planlægningstal godkendes fra skoleåret 2024/2025 og fremadrettet i perioden, hvor Rødovre Kommunes skoler har fælles skoledistrikt.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2024/2025 overgår de seks almene folkeskoler til et fælles skoledistrikt. Det fælles skoledistrikt er i første omgang gældende for en fire-årig periode. I den forbindelse er der udarbejdet nye fordelingskriterier for indskrivning til børnehaveklasse, hvor der bl.a. er indført søskendegaranti, samt en tryghed i at alle har ret til en skole, der ligger max 2 km fra hjemmet (KB-sag nr. 163, oktober 2023).

Fra august 2024 vil der også være behov for at justere på planlægningstallene, som er gældende for de årgange, som ikke er omfattet af klasseloftet på 24 elever. Det drejer sig om de årgange, der i skoleåret 2024/2025 vil være 3.-9. årgang. Planlægningstallene har hidtil været et gennemsnit på 24 elever i klasserne. Det har betydet, at der har været plads til optag af elever uden for distriktet, hvis der var under 24 elever. Tilflyttere har altid haft ret til plads på distriktsskolen, og her har der været et loft i klasserne på 28 elever.

Ifølge prognoserne skal skolerne tage imod op til 1000 nye elever de kommende 10 år. For at sikre plads til alle foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at planlægningstallet justeres for de ovenstående årgange, der ikke er omfattet af klasseloftet på 24 elever.

Justeringen af planlægningstallene skal dermed sikre, at der er plads til alle tilflyttere, samtidig med at klasserne ikke bliver for store. Derudover er der som før nævnt en skelnen mellem børn i og uden for en skoles distrikt i det nuværende planlægningstal - et scenarie, som ikke længere er aktuelt med et fælles skoledistrikt. De justerede planlægningstal sikrer desuden en ensartet procedure på alle skolerne. Børne- og Kulturforvaltningen kunne have indstillet et planlægningstal med et højere rammetal på op til 28 elever pr. klasse, men forvaltningen har vurderet, at et tal på 26 elever kan bidrage til, at klasserne ikke bliver for store. Klassestørrelserne afhænger i høj grad af antallet af tilflyttere, og det er dermed vanskeligt at forudse med sikkerhed, hvor stort et pres, der kommer på de enkelte årgange. Udviklingen i klassernes størrelser vil blive evalueret i skolebestyrelsernes følgegruppe, som etableres ved overgangen til fælles skoledistrikt.

Konkret indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at skolerne fremover kan tilbyde plads til elever, når der i gennemsnit er mindre end 26 elever i klasserne på en årgang på de klassetrin, der i skoleåret 2024/2025 er 3.-9. årgang. Det betyder, at alle – både tilflyttere og børn og unge, som ønsker et skoleskift - fremover har ret til plads på en skole, hvis den ønskede skole i gennemsnit har mindre end 26 elever pr. klasse på den pågældende årgang. I dag har skolelederne mulighed for at etablere klasser på op til 28 elever pr. klasse. Det vil de fortsat have mulighed for, idet skolelederne kan dispensere for optag op til i gennemsnit 28 elever pr. klasse på en årgang. Planlægningstallet på 26 elever pr. klasse foreslås med henblik på at sikre, at klasser, der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af klasseloftet, ikke bliver for store.

Det samlede billede vil dermed se ud på følgende måde:

  • Der sker ikke ændringer for de årgange, der i skoleåret 2024/2025 er børnehaveklasse - 2. klassetrin og alle kommende årgange. Klasseloftet på 24 er fortsat gældende, og ved indskrivning til børnehaveklasse indskrives fortsat 23 elever pr. klasse, så der er plads til tilflyttere.
  • De årgange, der i skoleåret 2024/2025 er 3.-9. årgang, skal i perioden med fælles skoledistrikt tilbyde plads til tilflyttere og elever, der ønsker skoleskift, når der er under 26 elever pr. klasse i gennemsnit på en årgang. Skolelederne har mulighed for at dispensere for optag op til 28 elever i klassen.

Samlet set forventes det, at ovenstående model kan bidrage til en styrkelse af det frie skolevalg, samtidig med at der er en opmærksomhed på, at klasserne ikke skal blive for store. Hvis indstillingen godkendes, justerer Børne- og Kulturforvaltningen afsnittet i bilag 4 i ’Styrelsesvedtægten for Rødovre Kommunes skoler’, som handler om frit skolevalg. Bilaget er vedlagt i den pt. gældende version.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen samt styrelsesvedtægten for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De nye planlægningstal vil være gældende fra 2024/2025 og så længe skolerne i Rødovre har fælles skoledistrikt.

Bilag

Bilag 1: Uddrag af Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler

Frokostordning for vuggestuebørn i dagtilbuddene for perioden 1. august 2024 - 31. december 2024
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I Budget 2024 blev det besluttet, at der fra august 2024 opkræves takst for frokostmåltidet for vuggestuebørn. Derfor er der i henhold til dagtilbudsloven foretaget afstemning i forældrebestyrelserne om fravalg af forældrefinansieret frokostordning for vuggestuebørn i kommunens dagtilbud for perioden 1. august 2024 – 31. december 2024.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven fremgår det, at frokostordning i dagtilbud er obligatorisk. Forældre skal minimum hvert andet år have mulighed for at fravælge frokostordningen, hvis taksten overstiger 25 % af udgiften til frokost. I Rødovre Kommune godkendte Kommunalbestyrelsen i november 2010 retningslinjer for henholdsvis fravalg og etablering af frokostordning. Ordningen trådte i kraft 1. august 2011.

Indtil i dag har frokostordningen været en del af pasningstaksten for vuggestuebørn. Det betyder, at forældrene betaler 25 % af udgiften til frokosten via taksten og dermed ikke kan fravælge frokost, mens forældrene til børnehavebørn betaler 100 % af udgiften til frokost, og dermed kan fravælge frokosten.

I Budget 2024 blev det besluttet at hæve taksten for frokostordning for vuggestuebørn fra august 2024. Det blev besluttet, at forældrene skal betale 65% af udgiften til frokostordningen. Derfor skal forældrebestyrelserne nu beslutte, om de ønsker at fravælge frokostordningen for vuggestuebørn. Alle vuggestuebørn får i dag frokost, som produceres i dagtilbuddenes egne køkkener. Disse køkkener er enten blevet etableret i forbindelse med opførelsen af dagtilbuddet, eller de er blevet omdannet til produktionskøkkener løbende.

Afstemningen om frokostordning for vuggestuebørn er foretaget i oktober-november 2023 og er gældende for perioden august til december 2024. Herefter stemmer forældrebestyrelserne samtidig for vuggestue- og børnehavebørnenes frokostordninger.

Alle dagtilbuddenes bestyrelser har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte den nuværende frokostordning i perioden august til december 2024. Det er derfor ikke nødvendigt med personalemæssige tilretninger på området.

Den ændrede takst for frokostordningen vil blive igangsat den 1. august 2024 for alle forældre med børn i aldersgruppen 0-2 år. Der ydes søskende- og økonomisk fripladstilskud i lighed med pasningstaksten.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Frokostordningen er 65% forældrefinansieret og de resterende 35% er finansieret af Rødovre Kommune.

Tidsplan

Frokostordning 1. august 2024 – 31. december 2024.

Anlægsregnskab - tilbygning Rødovre Skole
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 23,7 mio. kr. til en tilbygning af Rødovre Skole. Anlægsregnskabet for den samlede bevilling forelægges hermed til godkendelse. Projektregnskabets samlede resultat er et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes samt
  2. at merforbruget på 2,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af elevprognoserne blev der i budgetårene 2019-2022 samlet set bevilget 23.734.000 kr. til opførelse af en tilbygning til indskolingseleverne på Rødovre Skole.

Der blev i 2019 nedsat en projektgruppe bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget, repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Skole og skolebestyrelsen samt Teknisk Forvaltning, som udarbejdede forslag til en udvidelse af skolen.

Udvidelsen af skolen består af en tilbygning på ca. 510 m2 mod vest ved Ny Vestfløj med fire klasselokaler, toiletter, fællesområde samt rum til rengøring. Bygningen har en fleksibel planløsning mellem klasselokalerne og er indrettet til indskolingselever. I forbindelse med udbygningen er der desuden etableret forbindelse mellem vestfløjene (Ny- og Gammel Vestfløj) for at optimere sammenhæng og fleksibilitet mellem indskoling og mellemtrin.

Udearealer:

På arealet vest for bygningen er der etableret en ny legeplads som erstatning for de legeredskaber, som blev fjernet i forbindelse med byggeriet. Der er bl.a. opsat redskaber som snurretop, redegynge, hængekøje og balancestubbe. På arealet langs mellemtrinsbygningen er der opsat legeredskaber, som bl.a. kan bruges til forhindringsbane.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 23.734.000 kr.

Forbrug i alt: 25.835.000 kr.

Merforbrug: 2.101.000 kr.

De tiltagende prisstigninger i byggebranchen samt en del håndværksmæssige udfordringer har medført, at tilbygningen er blevet en del dyrere end først antaget. De generelle prisstigninger har for Havehuset betydet at m2-prisen for bygningen er steget fra 27.000 kr. til 35.000 kr.

Dertil har der været særligt store omkostninger forbundet med især ventilationsprojektet, ABA-anlæg, el-installationer, brandvej og udearealer. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om ovenstående på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. september 2022, hvor der også blev godkendt en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr.

Det samlede anlægsregnskab udviser et merforbrug på ca. 2 mio. kr., som blandt andet skyldes ekstra udgifter til udbedring af kloakken under boldbanen på grund af oversvømmelse på det område, hvor der var byggeplads. Dertil er der blevet lavet om på håndvaske i klasselokalerne og på gangen samt ændret på skabe og garderober i fællesarealet, da disse viste sig ikke at være robuste nok. Der har desuden været flere uforudsete udgifter end forventet til ventilation.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften på 2.101.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab Teknisk Forvaltning

Anlægsbevilling - tilbageflytning af dagtilbuddet Solen
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til tilbageflytning af Børneinstitutionen Solen. Der ansøges om en anlægsbevilling, samt at projektforslag og tidsplan godkendes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget i 2024, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2024 til tilbageflytning af Solen samt
  2. at tidsplan og projektforslag godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børneinstitutionen Solen skal flytte tilbage til sin oprindelige adresse på Kirstine Pedersens vej nr. 29 efter at have været genhuset på Kirstine Pedersens vej nr. 10 siden marts 2022. Der er samtidig foretaget et mindre mageskifte, der har betydning for udearealerne på Solens gamle grund. I denne forbindelse skal udearealerne reetableres, og der skal foretages mindre arbejder indvendig.

For den bygningsmæssige del skal der repareres gulve og males indendørs de steder, hvor gulve og vægge har taget skade i forbindelse med udflytningen af inventar. Dertil skal skuret reetableres, da dele af det blev fjernet i forbindelse med mageskiftet. Pusleborde, vaskemaskine og opvaskemaskine skal afmonteres på nuværende adresse og genmonteres. Toiletter og armaturer skal gennemgås og evt. repareres ovenpå en periode med uregelmæssig brug. Udetoilettet skal istandsættes, da der har været en uopdaget vandskade under fraflytningen, som har medført skimmel og råd. Desuden skal en del af midlerne bruges på flyttefolk og hjælp til at få institutionen hurtigt på plads igen (udpakning, opsætning af møbler, elarbejder mv).

Udearealer:

I forbindelse med genhusningen blev en del af legeredskaberne fra Solen flyttet med over til den nye adresse. De større fastmonterede redskaber kan ikke flyttes med tilbage igen, da de ikke forsvarligt kan flyttes tilbage. Derfor skal de legeredskaber og -muligheder, som er fjernet i forbindelse med flytningen, genskabes. De eksisterende tidligere redskaber ved sydskel skal omprojekteres, da der er foretaget ændringer i skellet. Der skal desuden findes arealer til cykel- og barnevognsparkering, da disse er blevet fjernet i forbindelse med mageskiftet. Der skal generelt ses på beplantning både træer og buske langs de nye hegn mod syd og øst.

Der har løbende været dialog med forældrebestyrelsen i Solen, og tilbageflytningen vil i forlængelse heraf ske i et samarbejde med Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen, ekstern landskabsrådgiver, forældrebestyrelsen og ledelsen i Solen. Efter aftale med brugerne bliver der etableret ca. tre optegnede parkeringsbåse med tidsbegrænsning på Kirstine Pedersens vej tæt på indgangen til institutionen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Lokalplan 58.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i Budget 2024 afsat 4,7 mio. kr. til tilbageflytning af Børneinstitutionen Solen.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Forvaltningen tilstræber i lyset af kommunens samlede økonomi at være opmærksomme på kun at udføre need-to-arbejder på projektet og forventer derfor ikke at bruge hele bevillingen på de 4,7 mio. kr.

Tidsplan

Efterår 2023 - januar 2024: Inddragelse af brugerne

Januar 2024: Politisk sag behandles

Februar 2024: Projektering og beskrivelse af projektet (udearealer). Udvælgelse af entreprenør (udbud).

Marts – maj/juni 2024: Udførelse udeanlæg og bygning

Maj/juni 2024: Forventet afslutning af anlæg, udearealer og bygning

Juni/juli 2024: Forventet tilbageflytning.

Diverse
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.