Økonomiudvalget

22-01-2014

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Peter Mikkelsen(Ø)
Claus Gisselmann Olsen (V)

Sager 1 - 13

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 • Orientering om sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser.
 • Sygefraværsstatistik for 4. kvartal 2012 og 1. - 4. kvartal 2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser
Bilag 2: Sygefraværsstatistik for 4. kvartal 2012 og 1. - 4

Generelt orientering om Økonomiudvalgets område
Sag nr. 2

Sagens kerne

Økonomi- og Personaleforvaltningen og Fællesforvaltningen vil på mødet give en introduktion til Økonomiudvalgets ansvarsområder og opgaver mv.

Indstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen og Fællesforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Økonomiudvalget fungerer i perioden 01.01.2014-31.12.2017.

Bygningsvedligeholdelse 2012 - anlægsregnskab
Sag nr. 3

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovenstående sag.

Bevilling 20.12.2011

20.318.000 kr.

Bevilling 29.03.2012

242.847 kr.

Bevilling 29.03.2012

793.722 kr.

Bevilling i alt

21.354.569 kr.

Forbrug

21.326.547 kr.

Mindreforbrug

28.022 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Der var i investeringsoversigten i 2012 afsat 20.318.000 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger.

Dertil er puljen tilført i alt 1.036.569 kr. ved overførsel af overskud fra driftsbevillinger, primært med det formål at tilpasse og istandsætte de rengøringsrum, som Rødovre kommunale Rengøring råder over i de kommunale bygninger. Dette er gennemført inden for rammerne af den samlede bevilling.

Af det samlede forbrug er 16 % er anvendt til egentlig planlagt vedligeholdelse, 10 % er anvendt til faste serviceaftaler mv, 54 % er anvendt til reparationer og akutarbejder, mens 5 % er anvendt til hærværk/glasskader/graffiti. Dertil er 15 % anvendt til større afhjælpende aktiviteter som skimmelsvampsager og afsluttende udbedringer efter skybruddet i 2011.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Opgaverne er udført i 2012.

Bygningsvedligeholdelse 2014 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 4

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2014 afsat 12.372.000 kr. til vedligeholdelse af de kommunale bygningsarealer.

Der søges om anlægsbevilling på 12.372.000 kr. til gennemførelse af vedligeholdelsesaktiviteter i 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 12.372.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 2014,
 2. at den foreslåede plan for gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i 2014 godkendes, samt
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved Bygningsafdelingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten i 2014 afsat en generel pulje til bygningsvedligeholdelsesprojekter på i alt 12.372.000 kr.

Der er i driftsbudgettet tillige afsat 8.000.000 kr til samme formål, således at der samlet er afsat 20.372.000 kr. til bygningsvedligeholdelse i 2014.

Bygningsafdelingen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne for de kommunale bygninger og lejemål og har på denne baggrund udarbejdet forslag til disponering af de afsatte midler. Grundlaget er tekniske vurderinger med henblik på at opretholde bygningernes funktion og begrænse skader på bygningerne. Opgaverne prioriteres efter de gældende retningslinjer.

Forslaget indebærer følgende overordnede fordeling:

Planlagte vedligeholdsaktiviteter 9.750.000 kr.
Løbende serviceaftaler mv 3.622.000 kr.
Afhjælpende vedligehold og akutarbejder 7.000.000 kr.

I alt

20.372.000 kr.

Beløbet til akutarbejder og afhjælpende vedligehold skal dække de nødvendige afhjælpningsbehov, der opstår i løbet af året, herunder reparationer af bygningsdele og installationer, glasskader/hærværk/graffiti, kloakrenoveringer ved rotteproblemer og andre uforudseelige hændelser. Såfremt behovet bliver mindre, vil det overskydende beløb blive disponeret til egentlige vedligeholdelsesaktiviteter i overensstemmelse med prioriteringsreglerne. Såfremt behovet viser sig større, vil en del af de planlagte aktiviteter blive nedprioriteret.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 12.372.000 kr. til bygningsvedligeholdelse vil blive forbrugt i regnskabsåret 2014.

Tidsplan

De planlagte aktiviteter gennemføres løbende over året efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Bilag fysisk til sagen:

Aktivitetsoversigt for bygningsvedligeholdelse 2014 er fremlagt i Kommunalbestyrelsens dueslag.

Bilag

Bilag 1: Stedoversigt Bygningsvedligehold 2014
Bilag 2: Prioriteringssystem

Forundersøgelser Damhustorvet
Sag nr. 5

Sagens kerne

Den 27.08.2013 (sag nr. 125) frigav Kommunalbestyrelsen 1.000.000 kr. til forundersøgelser og skitseprojekt på Roskildevej og Damhustorvet.

Teknisk Forvaltning har i efteråret fået udarbejdet følgende undersøgelser:

 1. Trafikken omkring Damhustorvet – Trafikale påvirkninger af vejlukninger og ændret trafikmønster.
 2. Erhvervsundersøgelse af erhverv langs Roskildevej og på Damhustorvet.
 3. Etablering af parkeringskælder.

Undersøgelserne giver en række resultater og vurderinger, som der redegøres for i sagsfremstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der udarbejdes skitseforslag ud fra scenarie 1 og 2 i trafikundersøgelsen, under hensyntagen til erhvervsundersøgelsen, samt
 2. at parkeringsundersøgelsen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Trafikken omkring Damhustorvet

Teknisk Forvaltning igangsatte i september 2013 en undersøgelse for, hvilke konsekvenser en lukning af enkelte veje omkring Damhustorvet vil betyde for trafikken i og omkring området.

Teknisk Forvaltning havde opstillet 4 scenarier, som kunne være relevante i den videre projektering af Damhustorvet. Se bilag for angivelse af vejlukninger.?

 1. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1)
 2. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1) og Damhustorvet (2)
 3. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1), samt Hvidovrevej (3+4), men ud/indkørsel til fremtidig parkering fra Damhustorvet (2).
 4. Lukning for trafik fra Damhus Boulevard (1), Damhustorvet (2) og Hvidovrevej (3). Hvidovrevej (4) bibeholdes til ind- og udkørsel til parkeringspladsen.

For hvert af de fire scenarier er der gennemført en overordnet trafikal analyse, samt en konsekvensanalyse af forholdene for den kollektive trafik, hvor der gives et bud på mulige alternative linjeføringer, ændret stoppestedsmønster og eventuelle bussluser.

Der er i undersøgelsen belyst 4 forskellige scenarier for fredeliggørelse af Damhustorvet. Alle 4 scenarier har forskellige fordele og ulemper for torvet og den trafikale afvikling i nærområdet.

Scenarie 1

Damhus Boulevard lukkes, hvilket vil medføre en fredeliggørelse af torvets sydlige side. De bløde trafikanter som cyklister og fodgængere vil opleve at tilgængeligheden til torvet vil øges, men der vil stadig være en del gennemkørende trafik syd om torvet. Lukningen medfører flere biler i krydset Roskildevej – Randrupvej i morgenspidstimen, og i krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen.
Buslinje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej, men stoppestedet på Damhus Boulevard skal flyttes til hjørnet på Randrupvej istedet.

Scenarie 2

Damhus Boulevard og Damhustorvet lukkes, hvilket vil medføre en betydelig fredeliggørelse af torvets sydlige side. De bløde trafikanter vil opleve, at tilgængeligheden til torvet vil øges. For cykler vil lukningerne ikke nødvendigvis ændre køremønstrene. Lukningen medfører en større belastning i krydset Roskildevej – Randrupvej om morgenen og krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen. Ændringer vil ikke give anledning til større kødannelse i krydsene, end der er i dag.
Buslinje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej, og linje 132 kan omdirigeres til Randrupvej, eller der kan etableres bussluse på Damhustorvet (nord-vest).

Trafikken ved Scenarie 1 og 2

En vejlukning af Damhus Boulevard vil øge trafikmængden på de øvrige veje i Rødovre. Her gælder det specielt Roskildevej og Randrupvej. Antallet af køretøjer øges med 5% på Roskildevej og 20% på Randrupvej. Til gengæld sænkes antallet af køretøjer på Damhus Boulevard med 30%.

Scenarie 3

Damhus Boulevard og Hvidovrevej lukkes, hvilket vil medføre en betydelig fredeliggørelse af torvets øst-, vest- og sydlige sider. De bløde trafikanter vil opleve, at tilgængeligheden til torvet vil øges markant. For cykler vil lukningen af Hvidovrevej ændre køremønstret, således at cykelruten langs Damhussøen forlægges til krydset Roskildevej – Damhustorvet.
Lukningen medfører en meget større trafikbelastning i krydset Roskildevej – Randrupvej om morgenen og i krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen.
Undersøgelsen viser, at kødannelsen i 5% af tiden vil være over 100 m og en fordobling af ventetiden i krydset.
Linje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej. Linje 132 kan omdirigeres til Randrupvej, eller der kan etableres bussluse på Hvidovrevej. Linje 22 skal passere to bussluser, hvis linjeføringen skal opretholdes. Alternativet er en større omlægning af bustrafikken.

Scenarie 4

Damhus Boulevard, Damhustorvet og Hvidovrevej lukkes, hvilket vil medføre en betydelig fredeliggørelse af torvets øst-, vest- og sydlige sider. De bløde trafikanter vil opleve, at tilgængeligheden til torvet vil øges markant. Afhængigt af om krydset Roskildevej – Hvidovrevej lukkes, vil cyklernes køremønster ændres, således at cykelruten langs Damhussøen forlægges til krydset Roskildevej – Damhustorvet.
Lukningerne medfører en meget større belastning på krydset Roskildevej – Randrupvej om morgenen og i krydset Roskildevej mod Avedøre Havnevej om eftermiddagen.
Undersøgelserne viser, at kødannelsen i 5% af tiden vil være over 100 m og en fordobling af ventetiden i krydset.
Linje 21 kan uden større problemer omdirigeres til Randrupvej. Linje 132 kan omdirigeres til Randrupvej, eller der kan etableres bussluse på Hvidovrevej og Damhustorvet. Linje 22 skal passere en bussluse på Hvidovrevej, hvis linjeføringen skal opretholdes. Alternativet er en større omlægning af bustrafikken.

Trafikken ved scenarie 3 og 4

Når Hvidovrevej lukkes vil trafikken søge andre steder hen. I Rødovre Kommune drejer det sig om Avedøre Havnevej, Roskildevej og Randrupvej. I Hvidovre kommune drejer det sig om Landlystvej og Vigerslev Alle, samt Ring 2 I Københavns Kommune. Den øgede trafikmængde vil ligge på omkring 10-15 % på de pågældende vejstrækninger, dog øges trafikmængde på Randrupvej med ca. 30%.
Lukning af Hvidovrevej fjerner køretøjer fra den nordlige del af Hvidovrevej. Fra Randrupvej til Roskildevej, samt sænker antallet af køretøjer med ca 40% på den sydlige del af Hvidovrevej.

Teknisk Forvaltnings vurdering af scenarier:

Undersøgelsen viser, at en lukning af Damhus Boulevard, både ind på torvet og imod Roskildevej (Scenarie 1 og 2), ikke vil give anledning til trafikale problemer fremadrettet. Hvorimod en lukning af Hvidovrevej (Scenarie 3 og 4) vil give anledning til kødannelse i krydset ved Roskildevej/Randrupvej om morgenen, og i krydset Roskildevej/Tårnvej om eftermiddagen.

Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt, at lukke for trafik via Hvidovrevej, da det vil medføre problemer andre steder på vejnettet i Rødovre Kommune.

Erhvervsundersøgelse

Rambøll Management Consulting har udarbejdet en erhvervsanalyse med fokus på, at klarlægge de fremtidige perspektiver for handel på og omkring Damhustorvet. De har endvidere undersøgt, hvordan en trafikomlægning af Roskildevej, samt en nyindretning af Damhustorvet vil kunne bidrage til et forbedret handelsliv, tiltrække flere handlende og gøre torvet mere attraktivt.

Analysen har fokuseret på, at afdække den nuværende situation, samt den ønskede fremtidige situation.
Både udbud og efterspørgsel har været i fokus gennem dialog med henholdsvis erhvervslivet og borgerne.
Analysen er foretaget på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt borgere, interviews med de 15 udvalgte erhvervsaktører i området, samt et arbejdsmøde for erhvervsaktører i området.

Spørgeskemaundersøgelse blandt borgere

Spørgeskemaundersøgelsen indeholdt svar fra 304 respondenter i Rødovre Kommune, 28,6% bor indenfor 1 km af torvet, samlet giver dette et validt grundlag for at udtale sig omkring generelle tendenser omkring de berørte emner i spørgeskemaundersøgelsen.

Arbejdsmøde med erhvervsaktører og interviews

Ud af 120 inviterede deltog 12 erhvervsdrivende fra området i arbejdsmødet. På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, interviews og funktionsinspirationsmateriale blev holdningen til funktioner og scenarier diskuteret og evalueret. Der er gennemført 15 interviews med erhvervsaktører fra området.

Resultatet af undersøgelsen

Der er potentiale for at øge detailhandlen på og omkring Damhustorvet. En stor andel borgere ville anvende området mere, hvis området samt butiks- og vareudvalget blev mere attraktivt og de erhvervsdrivende ser ikke flere butikker og aktiviteter i området som negativ konkurrence, men som en magnet for flere handlende.
Området har behov for et løft for, at tiltrække flere handlende og dermed udvikle områdets detailhandelsliv.
Fra de handlende efterspørges flere butikker, bedre udvalg i butikkerne, samt et bedre miljø at færdes i mht. trafikale forhold og byrumsfaciliteter, som fx torvemiljø.
Fra de erhvervsdrivende fremhæves særligt udviklingen af Damhustorvet til et torv, der kan benyttes til torvehandel og cafédrift, som ønskværdigt.
Det fremhæves, at udviklingen ikke må resultere i færre parkeringsmuligheder, særligt ifht. korttidsparkering.
Både borgere og erhvervsdrivende har udvist et meget stort engagement i forløbet og har bidraget positivt i alle delanalyser. For at forbedre torvemiljøet, anbefales det at opstille en støjafskærmning mellem torvet og Roskildevej for at øge ”afstanden” til trafikken.
Desuden anbefales det, at arbejde med en udvidelse og omlægning af Damhustorvet, i det omfang dette konkluderes muligt og hensigtsmæssigt i trafikanalysen.

Skitseforslagene skal yderligere ses i sammenhæng med udarbejdelsen af den samlede loklaplan for Damhus Have, Damhuskroen og Damhustorvet.

På Roskildevej anbefales det, at løfte områdets attraktivitet i det omfang det er muligt, uden at begrænse parkeringsmulighederne nævneværdigt.

Det anbefales ikke, at afskære trafikken på Roskildevej fra butikslivet langs vejen, da dette forventeligt vil have en negativ effekt på antallet af handlende i området.

Det var et stort ønske fra de erhversdrivende, at antallet af parkeringspladser blev bibeholdt på torvet og helst i niveau med Roskildevej, da det medfører den letteste adgang til en parkeringsplads for billister.

Rambøll Management Consulting har følgende anbefalinger ud fra analyserne:
Det anbefales, at understøtte udviklingen af et torvemiljø for at gøre det muligt, at afvikle torvehandel og andre events i området. Dette vil skabe en ekstra trafik af handlende, samt et miljø, som differentierer sig fra butikscentre i området.

Parkeringskælder

Mulighederne for etablering af parkeringskælder under Damhustorvet er undersøgt.

Der er flere udfordringer forbundet med etablering af en parkeringskælder. Bl.a. ligger der en fjernvarmeledning som forsyner Storkøbenhavn.
Derfor er der i undersøgelsen behandlet 3 løsninger

 1. Parkeringskælder under halvdelen af Damhustorvet.
 2. Parkeringskælder under den nuværende parkeringsplads
 3. Parkeringskælder under den nuværende parkeringsplads og Roskildevej.

Løsning 1:

Parkeringskælderen laves imellem de nuværende bygninger, og fjernvarmeledningen, som ligger henover parkeringspladsen. Ledningen vil derfor ikke skulle flyttes.
Denne løsning vil kun give mulighed for ca. 19 parkeringspladser i kælderen. Da parkeringskælderen skal ligge tæt på bygningerne, vil op og nedkørsel skulle ligge langs facade til butikkerne. Dette vil give en barriereffekt imellem pladsen og de nuværende butikker der ligger på torvet.

Overslag: Anlægsomkostninger. 32 mill. kr., hvilket giver 1,9 mill. pr. parkeringsplads. Hertil skal lægges udgifter til projektering og yderligere undersøgelser.

Løsning 2:

Der laves parkeringskælder under hele det nuværende torv. Indkørsel til parkeringskælderen kommer til at foregå fra Hvidovrevej og udkørsel via krydset Roskildevej/Auroravej.
Løsningen giver mulighed for ca. 60 parkeringspladser. Ind- og udkørselsforholdene vil ikke være nogen barriereffekt til butikkerne, og hele pladsen vil være fri.
Denne løsning kræver dog, at fjernvarmeledningen fjernes, og derfor øges omkostninger også.

Overslag: 46 mill. kr hvilket giver 0,7 mill. pr. parkeringsplads. Hertil skal lægges udgifter til projektering og yderligere undersøgelser.

Løsning 3:

I denne løsning laves der parkeringsplads under hele Damhustorvet, og på tværs af Roskildevej. Dette giver mulighed for at både cyklister og fodgængere kan krydse under Roskildevej. Løsningen giver mulighed for ca. 150 parkeringspladser. Ind- og udkørsel kommer til at foregå til Roskildevej. Under udførelsen vil det kræve store trafikomlægninger, som fordyrer processen yderligere. Løsningen giver dog mulighed for en bedre indretning af parkeringspladser i kælderen, og eventuel mulighed for etablering af mindre butikker.

Overslag: 83 mill. kr, hvilket giver 0,55 mill. pr. parkeringsplads. Hertil skal lægges udgifter til projektering og yderligere undersøgelser.

OPP-undersøgelse

På baggrund af de forskellige løsningsforslag, har Rambøll Management Consulting lavet en vurdering af muligheden for en OPP løsning på en parkeringskælder. Som udgangspunkt er det ikke rentabelt, at lave parkeringskælder som OPP løsningen. Grunden er, hvis der skal være økonomisk grundlag for finansering af kælder, at det vil kræve at noget af kælderarealet vil skulle laves til udlejning, enten til biludlejning eller mindre butikker. Alternativt vil det skulle laves som betalingsparkering i kælderen. Det vil give dårlig konkurrencemuligheder med Rødovre Centrum, hvor der er gratis parkering.

Teknisk Forvaltnings vurdering af etablering af parkeringskælder:

Etablering af parkeringskælder under Damhustorvet vil kræve en meget stor omkostning, og vil derfor ikke være rentabelt i forbindelse med en OPP løsning. Der anbefales på den baggrund, at parkeringspladser lægges direkte på torvet i niveau med Roskildevej, således at de handlende har direkte adgang til parkeringsarealet fra Roskildevej.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skitseprojekt for Damhustorvet og Roskildevej vil foreligge i løbet af 2014, herefter arbejdes der videre med det vedtagne forslag, med henblik på en udarbejdelse af samlet lokalplan for Damhus Have, Damhuskroen og Damhustorvet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over lukninger
Bilag 2: Notat om trafikanalyser ved Damhustorvet
Bilag 3: Samlet rapportering erhvervsanalyse
Bilag 4: Notat om Damhustorvet P-kælder

Pilemosevej, afslag på ansøgning om vejlukning ved Hammelvej
Sag nr. 6

Sagens kerne

Pilemosevejens vejlaug har ansøgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning for motorkøretøjer mellem de private fællesveje Pilemosevej og Hammelvej. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2013 (sag nr. 149), og sendt i partshøring med henblik på en godkendelse. Teknisk Forvaltning har i forlængelse heraf foretaget den endelige sagsbehandling og faglige skøn og vurderer, at der ikke er mulighed for at foretage den ansøgte vejlukning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Pilemosevejens vejlaugs ansøgning om vejlukning af Hammelvej ved Rævebakkens grundejerforening afvises i sin helhed.

Teknik- og Miljøudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Pilemosevejens vejlaug har søgt om tilladelse til, at foretage en vejlukning for motorkøretøjer mellem de private fællesveje Pilemosevej og Hammelvej. Teknisk Forvaltning har i den forbindelse foretaget en indledende vurdering af sagen, som ligger til grund for Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2013 (sag nr. 149), hvorigennem en påtænkt godkendelse blev sendt i høring.

I høringsperioden har Teknisk Forvaltning modtaget i alt 7 indsigelser, hvoraf den ene er en underskriftsindsamling - alle fra medlemmer af Rævebakkens grundejerforening.

I forlængelse heraf har Teknisk Forvaltning foretaget den endelige vurdering og faglige skøn. På trods af, at den indledende vurdering lagde op til en godkendelse, har den videre sagsbehandling klarlagt, at der ved en vejlukning mellem Hammelvej og Pilemosevej ikke kan sikres tilstrækkeligt med befæstet areal til, at der kan foretages forsvarlige u-vendinger med en 12 meter lang lastbil ved den ansøgte vejlukning på Hammelvej.
Det er således Teknisk Forvaltnings endelige vurdering, at en vejlukning generelt vil forringe det trafikale miljø langs Hammelvej i og med, at lastbiler vil være nødsaget til, at bakke tilbage ad Hammelvej, hvis de har et ærinde. Det gør sig også gældende for renovationsbiler som kommer på Hammelvej flere gange ugenligt.

Når vejen ikke spærres er det heller ikke aktuelt, at foretage en vejnavneændring af den del af Hammelvej som ligger under Pilemosevejens vejlaug.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21.12.2010 (Privatvejsloven).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over høringssvar.doc
Bilag 2: Oversigtskort

Skolemøbler, indkøb af borde og stole til eleverne - Regnskab 2013
Sag nr. 7

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Bevilling 27.03.2012

3.000.000 kr.

Forbrug 2012

1.472.209 kr.

Forbrug 2013

1.498.390 kr.

Forbrug i alt

2.970.599 kr.

Mindreforbrug

29.401 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 29.401 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Børne- og Skoleudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 27.03.2012 i sag vedrørende overførsel af uforbrugte driftsmidler til anlæg givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til inventar (borde og stole) til skolerne.

Skolemøblerne har været i EU-udbud, og i forbindelse med afgivning af tilbud fra firmaerne, leverede disse et sæt møbler til test/afprøvning af et dertil nedsat testudvalg, bestående af repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, skolelederne, lærerne, eleverne, teknisk servicemedarbejdere samt fysio/ergoterapeut.

Der blev herefter indgået kontrakt med firmaet Flexform/Stolehuset A/S i Køge om levering af Step by Step borde og Panto Move Lupo stole.

Stolene er indkøbt i to forskellige størrelser med trinløs justering af højden, tilpasset elever i 0.-2. klasse samt 3.-9. klasse.
Bordene kan ligeledes reguleres i højden, og kan tilpasses elever i forskellige højder fra 0.-9. klasse.

Der er indkøbt borde og stole til alle skolerne i varieret antal, vurderet ud fra behov og ønsker.

Lov- og plangrundlag

Tilbudsreglerne.
Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 29.401 kr. der til tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Etablering af elektronisk sikring/adgangskontrol på skolerne - Regnskab 2013
Sag nr. 8

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 26.04.2011

2.000.400 kr.

Overført fra central driftkonto 2011

336.740 kr.

Anlægsbevilling 27.11.2012

1.462.500 kr.

Bevilling i alt

3.799.640 kr.

Forbrug 2011

728.210 kr.

Forbrug 2012

1.273.041 kr.

Forbrug 2013

1.795.657 kr.

Forbrug i alt

3.796.908 kr.

Mindreforbrug

2.732 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 2.732 kr. tilgår kassebeholdningen i 2013.

Børne- og Skoleudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede i april 2011 en anlægsbevilling på 2.000.400 kr. til installering af ATS-anlæg (integreret sikringsanlæg med mulighed for tyverialarm, adgangskontrol og tv-overvågning i samme central/brugerflade) på skolerne med påbegyndelse på Tinderhøj, Islev, Rødovre og Nyager Skoler.

Herudover bevilgede Kommunalbestyrelsen i november 2012 en anlægsbevilling på 1.462.500 kr. til installering af ATS-anlæg på de resterende skoler. I forbindelse med overførsler fra budget 2010 til budget 2011 blev der til anlægsbevillingen overført driftsmidler på 336.740 kr. fra central konto vedr. skoler, vagtkorps.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2.732 kr. der tilgår kassebeholdningen i 2013.

Tidsplan

Ingen.

Udpegning af valgbestyrelse i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014
Sag nr. 9

Sagens kerne

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014 udpeges en valgbestyrelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Børne- og Skoleudvalget 14-01-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2014 skal der udpeges en valgbestyrelse. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsen består valgbestyrelsen af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen vælge at udpege et medlem af kommunalbestyrelsen til at sidde i valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan tillige vælge at kommunalbestyrelsesmedlemmet er formand for valgbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 42, stk. 11, og § 43 jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skolebestyrelsesvalget skal bekendtgøres medio februar 2014. Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2014.

PAB, afdeling 2 Brunevang - Helhedsplan - Skema B
Sag nr. 10

Sagens kerne

PAB, afdeling 2 Brunevang har anmodet om kommunens godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering og opretning af afdelingens bygninger og udearealer samt opførelse af 110 nye boliger.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender skema B
 2. at kommunalbestyrelsen godkender en estimeret årlig husleje på ca. 1.087 pr. m²

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Boligorganisationen

Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) – har i august 2012 fået godkendt skema A vedrørende opførelse af 110 almene familieboliger bygget som fortætningsbyggeri og skema A for renoveringsprojekt af eksisterende boliger i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan i boligorganisationens afdeling 2, Brunevang.

Brunevang er beliggende Brunevang 32 – 70 og 25 – 97, 2610 Rødovre, matrikel nr. 2 GU Islev by, Islev.

Baggrund for ansøgningen

Skema A ansøgningen, der er godkendt af kommunalbestyrelsen 28. august 2012 (Sag. nr. 248), tog udgangspunkt i Helhedsplan Januar 2010.
Siden godkendelsen af Skema A er projektet blevet justeret i mindre omfang, hvilket indebærer, at der i fortætningsbyggeriet opføres 110 boliger med et samlet areal på 9.476 m² i stedet for 113 boliger med et areal på 9.297 m², mens der i renoveringssagen i stedet for 272 boliger med et areal på 21.214 m² bliver 276 boliger med et areal på 21.524 m².

Projektet

Byggesagen omfatter renovering /energirenovering og modernisering af boligafdelingen i forbindelse med gennemførelse af afsnit 1, 2 og 3 af Helhedsplan.

Bebyggelsen er opført i 1950’erne og består oprindeligt af 16 boligblokke med et samlet areal på i alt 20.604 m² fordelt på 284 lejligheder.

Efter gennemførelse af helhedsplanen vil bebyggelsen bestå af 386 lejligheder og have et samlet areal på 31.348 m² inkl. fælleshus og maskinhus.

Afsnit 1 omfatter renovering og modernisering af i alt 216 boliger i blok A – B og G – R, i alt 12 blokke. Der ombygges og moderniseres herudover, udvides 16 af de eksisterende boliger med en ny tagetage.

Afsnit 2 omfatter sammenbygning, overbygning, renovering og modernisering af blokkene BC, C, D, E og F som efter ombygning vil bestå af 60 eksisterende boliger, hvoraf 8 et værelses boliger sammenlægges med de øvrige boliger.

Arbejderne omfatter lejlighedsforbedringer, renovering af boliger, ombygning til større boliger, etablering af elevatorer samt tilbygning af i alt 110 nye boliger, som en fortætning af det eksisterende byggeri.

Det samlede byggeri opføres fra de nuværende 2 etager til 4 og 5 etager. Desuden opføres nyt fælleshus på ca. 250 m², samt nyt maskinhus på ca. 150 m².

Afsnit 3 er udearealer og omfatter fornyelse af eksisterende belægninger, etablering af pladsdannelser samt renovering af haveanlæg. Desuden etableres nyt parkeringsareal, carporte, miljøgård og driftsbygning.

Bebyggelsen kommer til at fremstå med et varieret udbud af moderne boliger.

Arkitektur

Hovedideen i helhedsplanen er at udvide boligmassen på en måde så den dæmper støjen fra motorvejen på udearealerne, samtidig med at boligerne lydisoleres. Dette opnås ved nye facader, samt ved at sammenbygge og forhøje de eksisterende blokke mod motorvejen til en ”boligslange” i afsnit 2. I afsnit 1 er karakteren af fornyelsen udført som mere bevarende.

Det arkitektoniske udtryk er røde murede facader i kombination med hvide pudsede partier. På de eksisterende boligblokke (Afsnit 1) vil de røde facader og røde tegltage være dominerende. På boligslangen (Afsnit 2) vil den hvide pudsede facade være det dominerende. Boligslangen får mindre partier med røde mursten og et fladt tag der kører op og ned. Der opnås på denne måde variation og kontraster i bebyggelsen og et spil mellem nyt og gammelt.

Altaner, karnapper og altangange udføres i fiberbeton og glas.

Der anlægges 110 p-pladser udløst af de nye boliger og 16 p-pladser udløst af de sammenlagte boliger, i alt 118 nye p-pladser. Desuden påregnes at udføre undergrundscontainere ved adgangsvejene til bebyggelsen.

Myndighedsforhold

Der er indsendt byggeandragender på alle 3 afsnit. Lokalplan 125 er gældende og udarbejdet til projektet.

Byggeriet opføres efter energiramme 2015 med opvarmning via fjernvarmeanlæg som et traditionelt radiatoranlæg suppleret med mekanisk ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning med varmegenvinding. Desuden etableres solceller på ejendommens tagflader for at efterleve energikravene i BR 2015.

Udbud

Der er afholdt udbud i hovedentreprise ved begrænset udbud efter EU reglerne. Projektet er opdelt i tre hovedentrepriser pga. sagens størrelse og for at sikre en egentlig konkurrence. Resultat fremgår af skema B.

Efter den første licitation, viste det sig nødvendigt, at lade licitationen på afsnit 2 gå om, da der kun var 1 ud af 5 bydende der viste sig at være konditionsmæssig og at boligselskabet på den baggrund ikke mente at der var stor nok konkurrence. Dette har desværre forsinket udbudsprocessen med ca. 3 måneder.

Totaløkonomiske betragtninger

Det ansøgte skema B- projekt overholder kravet til god totaløkonomi. Beregninger fremgår af skema B. Projektet opføres efter energiramme 2015, med rumopvarmning og opvarmning af brugsvand med fjernvarme, ligesom opvarmning af ventilationsluft sker via modstrømsvarmevekslere, suppleret med centralvarme baseret på fjernvarme.

På tagfladerne på boligslangen opstilles solceller til forsyning af fællesområder (elevatorer, ventilationsanlæg, trappelys m.m. med strøm).

I projektet som helhed er lagt vægt på traditionelle og afprøvede konstruktionsløsninger samt materialer med høj kvalitet og holdbarhed for at optimere vedligeholdelsesomkostningerne.

Anlægsøkonomi

Efter licitationens afholdelse må det konstateres, at tilbud fra de udpegede vindere og billigst bydende entreprenører, samlet set ligger over den udmeldte ramme for skema A.

Renoveringsstøttesag

De samlede udgifter til renoveringsdelen i helhedsplanen var i skema A opgjort til kr. 239.548.000, mens skema B ansøgningen beløber sig til kr. 281.416.667. Dette skyldes indeksering, miljøarbejder og arbejder som følge af nye bygningsregler og lovgivning.

Besparelser

Det er i forbindelse med licitationen som følge af den forøgede anskaffelsessum blevet vurderet, hvilke umiddelbare besparelsesmuligheder, der kan gennemføres.

Besparelsesmulighederne er følgende:

Altanlukninger blok A, B, G, H, I, K, L, M, N og O

6.873.975 kr.

Ændring af farve på belægninger fra siena til grå

400.000 kr.

Carporte (24 stk.)

2.250.000 kr.

Besparelser i alt inkl. moms

9.523.975 kr.

De forøgede udgifter i renoveringsdelen har været forelagt Landsbyggefonden til godkendelse, jf. mødesagens bilag 2

Nybyggeri

De samlede udgifter til nybyggeriet i helhedsplanen var i skema A opgjort til kr. 211.085.000, mens skema B ansøgningen beløber sig til kr. 220.980.320, hvilket skyldes, at rammeløbet er hævet i 2013 og 2014.

Genhusning

Samtlige beboere i boligslangen fra opgang 44 - 70 skal genhuses i 10 - 11 måneder. Genhusningen sker succesivt.

Beboerne bliver genhuset enten i Brunevang eller i en af PAB's øvrige afdelinger. PAB's organisationsbestyrelse har besluttet at give fortrinsret til beboere fra Brunevang i samtlige afdelinger. Rødovre Kommune har i den sammenhæng tilkendegivet ikke at ville benytte sin anvisningsret i PAB, Hvidovrevej afdeling 5 frem til august 2015.

Beboerne i opgang 32 - 42 og 25 - 97 skal som udgangspunkt ikke genhuses, men det har vist sig nødvendigt at miljøsanere alle badeværelser i disse opgange. Foreløbig sættes arbejderne igang i opgang 32 - 36 uden genhusning, men hvis det viser sig, at beboerne ikke kan bo i lejlighederne, vil det være nødvendigt at genhuse alle beboerne i omkring 3 måneder.

PAB har til genhusning ca. 80 midlertidige boliger og forventer, at der bliver flere lejemål til rådighed, når byggesagen igangsættes. Boligforeningen forventer således at kunne genhuse samtlige beboere i eget regi.

Finansiering og husleje

Renoverede boliger:

Renoveringsarbejderne vil gennemsnitlig udgøre ca. kr. 950 pr. m² inklusiv altan, køkken og bad, hvilket er indenfor den af afdelingsmødets godkendte ramme.

Nybyggede boliger:

Huslejen forventes at udgøre ca. kr.1.087 pr. m².

Kommunal grundkapital

22.098.032 kr.

Beboerindskud

4.419.606 kr.

Realkreditlån

194.462.680 kr.

I alt

220.980.320 kr.Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. nr. 1040 af 1. september 2010 §§ 91,. stk. 1, 118 og 127.

Bekendtgørelse af lov om støtte til almene boliger m.v. nr. 1288 af 11. december 2009.

Lokalplan 125.

Økonomiske konsekvenser

Indbetaling af grundkapitallån på kr. 22.098.032 i 2015. Grundkapitallånet er forøget fra kr. 21.108.500 til kr. 22.098.032 eller med i alt kr. 989.532. Forøgelsen af grundkapitallånet indarbejdes i budget 2015.

Kapitaltilførsel i alt kr. 3.000.000, hvoraf Rødovre Kommune forudsættes at bidrage med 1/5 eller i alt kr. 600.000.

Tidsplan

Skema B fremsendt til godkendelse ultimo december 2013.

Genhusning af beboerne er påbegyndt og de 80 midlertidige lejemål vil løbende blive opsagt.

Byggeriet forventes opstartet 1. marts 2014 og afsluttet 1. marts 2017.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af skema B
Bilag 2: Forelæggelse af merudgifter i renoveringssagen for LBF - Forhåndsgodkendelse

Renovering af Slotsherrens Have
Sag nr. 11

Sagens kerne

DAB har på vegne RAB, Slotsherrens Have anmodet om låneoptagelse til finansiering af renovering og fremtidssikring af Slotsherrens Have. Projektet omfatter en udskiftning af tagene til nye tage med undertag og ny isolering samt nye veluxvinduer både på rækkehusene og etagehusene.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at økonomiudvalget godkender projekt, lejestigning og låneoptagelse samt tinglysning af pantebreve.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af tagene til nye tage med undertag og ny isolering samt nye veluxvinduer både på rækkehusene og etagehusene.

I rækkehusene skal der desuden etableres ventilation i badeværelsermne, nye hoveddøre og træpartier samt isolation over hoveddøren. For at mindske problemerme med opstigende grundfugt skal der samtidig etableres omfangsdræn og isolering af kælder.

På etagehusene etableres ny facadeisolering, ventilationsanlæg samt nedgang til have foran stuelejlighederne og opsætning af altaner på 3. sals boligerne.

Projektet opdeles i to faser. 1. fase er rækkehusene med en samlet pris på 41.770.000 kr. og 2. fase er etagehusene med en samlet pris på 29.430.000 kr.

Projektets samlede udgifter er beregnet til 71.200.000 kr., som finansieres således:

LBF Trækmidler

7.930.000 kr.

30-årigt realkreditlån (nettoprovenue), 1. fase, rækkehusene

33.840.000 kr.

30-årigt realkreditlån (nettoprovenue), 2. fase, etagehusene

29.430.000 kr.

I alt

71.200.000 kr.


Realkreditlån optages som 30-årigt realkreditlån med nettoprovenue på 63.270 kr. Lånetilbud er vedlagt som bilag.

Projektet vil medføre en samlet lejestigning på 2.728.000 kr./år, hvilket svarer til en samlet stigning på 24 % og mellem 1.170 til 1.420 kr./lejemål/måned.

Dellånet til dækning af udgifterne i fase 1, renovering af rækkehusene på 33.840.000 kr. forventes hjemtaget pr. 1. maj 2015, hvilket vil medføre en huslejestigning på 11 %, da LBF Trækningsmidlerne på 7.930.000 kr. hjemtages samtidig. Lejestigningen gennemføres pr. 1. maj 2015 og medfører, at den gennemsnitlige leje ændrer sig fra 709 kr./m²/år til 786 kr./m²/år.

Dellånet til dækning af udgifterne i fase 2, renovering af etagehusene på 29.430.000 kr. forventes hjemtaget pr. 1. oktober 2016, hvilket vil medføre en huslejestigning på 13 %. Lejestigningen gennemføres pr. 1. oktober 2016 og medfører, at den gennemsnitlige leje ændrer sig fra 786 kr./m²/år til 897 kr./m²/år.

Projektet og den deraf følgende lejestigning er godkendt af afdelingsmødet den 4. marts 2013. Afdelingsmødet besluttede at sende projektet til urafstemning. Ud af i alt 189 lejemål blev der afgivet stemmer fra i alt 98 lejemål svarende til 178 stemmer. Urafstemningen godkendte projektet med 130 stemmer for og 48 imod. Selskabets bestyrelse har godkendt projektet på sit møde den 27. februar 2013. Referater fra disse møder er vedlagt som bilag. Projektet forventes gennemført primo 2014 - ultimo 2016.

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 30. november 1999 bemyndiget økonomiudvalget til at afgøre sager i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 114, stk. 1 nr. 4 og 10 nu § 777, stk. 5 med efterfølgende orientering til kommunalbestyrelsen, hvis den gennemsnitlige lejestigning udgør mere end 15 %. På mødet blev endvidere besluttet, at hvis den gennemsnitlige lejestigning udgør 15 % eller derunder, kan Fællesforvaltningen afgøre sagerne administrativt.

Udstedelse og tinglysning af pantebrev, jf. Lov om almene boliger m.v. § 29, stk. 1 godkendes tilsvarende.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 28, stk. 1
Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3
Lov om almene boliger m.v. § 29, stk. 1

Økonomiske konsekvenser

Som anført.

Tidsplan

Som anført

Bilag

Bilag 1: Referat - Ekstraordinært afdelingsmøde 04.03.2013
Bilag 2: Renovering og fremtidssikring - Oplæg til afdelingsmøde
Bilag 3: Referat af selskabsbestyrelsesmøde 27.02.2013
Bilag 4: Anmodning om godkendelse af renovering og fremtidssikring 08.01.2014

Kanalstrategi 2014-17
Sag nr. 12

Sagens kerne

Kanalstrategien redegør for prioritering af kommunikationskanaler overfor borgere og virksomheder 2014-17. Kanalstrategien bliver fulgt op af konkrete initiativer.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at Kanalstrategi 2014-2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kanalstrategi 2014-2017 er den overordnede ramme for kommunens prioritering af henvendelseskanaler i kommunikationen mellem kommunen og borgere og virksomheder.

Anvendelsen af den digitale kanal er den billigste at anvende, mens den personlige henvendelse er den dyreste kanal at anvende i kommunikationen med borgere og virksomheder. Endvidere er den digitale henvendelseskanal tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage.
Det overordnede i kanalstrategien er derfor, at kommunen vil fremme den digitale kommunikationsform. Dette element i kanalstrategien støttes af den aftalte bølgeplan, hvor stadig flere selvbetjeningsløsninger bliver obligatoriske at bruge for borgere og virksomheder. Obligatoriske selvbetjeningsløsninger implementeres over 4 år, kaldet bølgeplanen.
Med bølgeplanens fase 2, der gælder fra 1. december 2013, er der nu 18 kommunale selvbetjeningsløsninger, der er obligatoriske at bruge for borgere og virksomheder. Hertil kommer at det den 1. november 2013 blev obligatorisk for virksomheder at modtage post fra det offentlige digitalt. Fra 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgere at anvende digital post.

Udmøntningen af kanalstrategiens ramme vil især handle om, hvordan kommunen bedst muligt fremmer borgernes og virksomhedernes anvendelse af den digitale kanal.

På det digitale område var det en væsentlig del af Rødovre Kommunes virksomhedskonference i maj 2013 at drøfte, hvilke tiltag der skal til for at udbrede anvendelsen af digitale løsninger.
Der arbejdes videre med virkomhedskonferencens forslag til tiltag, med henblik på forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Der er ingen lovgivning der kræver en kanalstrategi, men der er gennem lovgivningen om obligatoriske selvbetjeningsløsninger og obligatorisk post, stillet krav om digital kommunikation. Kommunernes Landsforening anbefaler alle kommuner at have en kanalstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kanalstrategien implementeres efter godkendelsen i ØU.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kanalstrategi

Diverse
Sag nr. 13

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.