Økonomiudvalget

19-11-2014

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Peter Mikkelsen(Ø)
Niels Spittau (O)

Fraværende

Britt Jensen (A)

Sager 246 - 256

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 246

Sagens kerne

Kvartalsstatistik for 3. kvartal for Rødovre Jobcenter

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsstatistik 3. kvartal 2014

Resultat af høring om Irma Byen
Sag nr. 247

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 26.08.2014 (sag nr. 168 og 169) at gennemføre en fire ugers forhøring til det kommende forslag til kommuneplantillæg for Irma Byen, samt at indkalde idéer og forslag til det videre arbejde med VVM-redegørelsen for Irma Byen. Høringen blev foretaget som én samlet høring, og der indkom fem høringssvar i høringsperioden. De ideer og forslag, der kom frem i høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med kommuneplantillæg og VVM for Irma Byen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der sendes individuelle svarbreve til høringssvarene, hvori det fremgår, at de indkomne forslag og kommentarer har været forelagt Kommunalbestyrelsen, og vil indgå i overvejelserne i det videre arbejde med kommuneplantillæg og VVM-redegørelse.

Teknik- og Miljøudvalget 11-11-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Forhøringen blev gennemført i perioden 03.09.2014 til 01.10.2014. I forhøringen blev borgerne, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede mv. opfordret til, at komme med idéer og forslag, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen. I forhøringen blev der endvidere orienteret om, at en del af rammeområde 4D02 ønskes overført til rammeområde 4F01. Der blev ligeledes opfordret til at komme med ideer og forslag til de fremtidige anvendelser af den del af rammeområde 4D02, som ønskes overført til rammeområde 4F01.

I løbet af høringsperioden er der indkommet fem høringssvar fra borgere. Høringssvarene omhandler:

 • Tidlig indtænkning af kollektiv trafik til området efter det er udbygget
 • Boligtyper (almene boliger og ejerboliger)
 • Højere prioritering af grønne og rekreative områder
 • Indtænkning af bæredygtighed, herunder bæredygtigt byggeri og CO2-udledning i forhold til indkøb
 • Flere veje frem for stier i Irma Byen
 • Øget mængder trafik i området som følge af etablering af Irma Byen

Høringssvarene er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt en sammenfatning af indholdet i høringssvarene.

Lov- og plangrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse forelægges til politisk behandling i januar 2015.
Offentliggørelse og høring i otte uger fra februar til april.
Behandling af høringssvar og udarbejdelse af VVM-tilladelse.
Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse forelægges til politisk beslutning i juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar - samlet
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar i forhøringen

Skudtræningsanlæg til ishockey - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 248

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til etablering af nyt anlæg til teknisk træning for ishockey.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 450.000 kr. til etableringen. Der søges om en anlægsbevilling på 450.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Herudover søges om et tillæg til anlægsbevillingen på 50.000 kr., der finansieres af Rødovre Skøjte og Ishockey Klub (RSIK).

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 500.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver,
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr.,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb svarende til udgifter og indtægter på 50.000 kr.,
 6. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 50.000 kr. Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 500.000 kr., og
 7. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på -50.000 kr. (indtægt) finansieret af RSIK.

Kultur- og Fritidsudvalget 11-11-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Skudtræning har før været en del af ishockeysporten, der kun blev trænet om vinteren, men er i dag implementeret i sommertræningen, og Rødovre Skøjte og Ishockey Klub (RSIK) har derfor fremsat ønske om etablering af et anlæg, der kan benyttes hele året.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og RSIK udarbejdet vedlagte projektforslag til etablering af skudtræningsanlæg med off-ice-bane til ishockey, placeret syd for Rødovrehallen i eksisterende udgravning.

Anlægget udføres som en u-opvarmet stålhal på ca. 75 m2 med en off-ice-bane med kunststofgulv på 4 x 12 m, udført i specielle plastplader beregnet til formålet.

Banen indrettes således, at der enten kan skydes korte skud på to mål (4 x 6 m baner), eller langskud på ét mål (4 x 12 m bane).
Omkring banen etableres skudnet/sikkerhedsnet på alle fire sider samt net i loftet.

Inventar og udstyr vil blive finansieret inden for områdets driftsbudget.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen og RSIK.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 450.000 kr. til projektet. Den samlede udgift til opførelsen er anslået til i alt 500.000 kr.

RSIK har givet tilsagn om medfinansiering på 50.000 kr.

Gennemførelse af forslaget vil medføre en årlig driftsudgift til belysning på anslået 2.000 kr. samt en årlig drifts- og vedligeholdelsesudgift på anslået 6.000 kr.

Tidsplan

Det foreslås, at arbejdet udføres i foråret 2015, da gennemførelse af forslaget forudsætter en del jord- og terrænarbejder, der vil fordyre projektet, såfremt arbejdet udføres i vinterperioden.


Kultur- og Fritidsudvalget: 11.11.2014
Økonomiudvalget: 19.11.2014
Kommunalbestyrelsen: 25.11.2014
Projektering og udbud: december 2014 - februar 2015
Udførelse: april - maj 2015
Ibrugtagning: primo juni 2015

Bilag

Bilag 1: 410-022 Bevillingsoplæg (åben dagsorden)
Bilag 2: 2014.10.31 - Skudtræningsanlæg - Projektforslag oktober 2014

Orientering om indgåelse af forhåndsaftale om løn med Rødovre Lærerforening
Sag nr. 249

Sagens kerne

I henhold til Rødovre Kommunes kompetenceregler, har Forvaltningschefen og Personaleafdelingen kompetencen til at indgå forhåndsaftaler om løn. Økonomiudvalget skal orienteres om indgåede aftaler.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger hermed forhåndsaftale om løn for Rødovre Kommunens lærere indgået med Rødovre Lærerforening den 06.11.2014. Personaleafdelingen har deltaget i forhandlingerne sammen med repræsentanter fra forvaltningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af lov 409 om lærernes løn- og ansættelsesforhold skal der ske en konvertering af tillæg efter A08 til de nye regler. Forhandlingerne mellem Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har pågået siden foråret, og det har ikke været muligt at nå til enighed før nu. Uenigheden har gået på to forhold: 1. Den overordnede rammes størrelse. 2. Hvor meget af K -tillæggene efter 08 aftalen, der er opsagt ved Lov 409, og som derefter kan bruges til andet jf. de nye regler.

Forhandlingerne gik i stå ved sommerferiens start, da der ikke kunne opnås enighed. Forventningen var, at Rødovre Lærerforening ville løfte forhandlingerne til niveau 2, så der kunne komme en overordnet fortolkning af, hvad der er opsagt med Lov 409. Dette skete imidlertid ikke. For at lærerne ikke skulle imødese en større lønnedgang, på grund af at der ikke kunne opnås enighed, aftaltes et midlertidigt kompensationstillæg umiddelbart efter ferien, hvor forhandlingerne også blev genoptaget.

Den 06.11.2014 opnåedes enighed om en aftale inden for den af Kommunalbestyrelsen udmeldte økonomiske ramme. Aftalen er vedlagt til orientering.

Lov- og plangrundlag

Lov 409 om løn og tjenesteforhold for lærere og børnehaveklasseledere.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen er indgået inden for den afsatte økonomiske ramme.

Tidsplan

Lærernes løn reguleres i henhold til aftalen med tilbagevirkende kraft fra 01.08.2014.

Bilag

Bilag 1: Forhåndsaftale mellem Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune efter protokollat 2
Bilag 2: Forhåndsaftale mellem Rødovre Lærerforening og Rødovre Kommune

Opførelse af ny børneinstitution Vårfluen - Anlægsregnskab 2014
Sag nr. 250

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Projekteringsbevilling 25.01.2011

1.500.000 kr.

Anlægsbevilling 20.12.2011

14.000.000 kr.

Tillæg anlægsbevilling 20.12.2011

1.650.000 kr.

Bevillinger i alt

17.150.000 kr.

Forbrug/Regnskab

16.967.183 kr.

Mindreforbrug

182.817 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget på 182.817 kr. tilgår kassebeholdningen i 2014.

Børne- og Skoleudvalget 11-11-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Opførelsen af ny børneinstituion på Vårfluevej er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Børneinstitutionen Vårfluen er projekteret til 80 enheder og indeholder 4 fleksible grupperum, der kan fungere som både børnehavegrupper og vuggestuegrupper, og er udformet som en vinkelformet bygning, hvor alle grupperum og opholdsrum vender ud mod det grønne opholdsareal med legepladsen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 25.01.2011 givet en bevilling på 1.500.000 kr. til projektering af opførelse af en ny børneinstitution på Vårfluevej finansieret af kassebeholdningen.

Den 20.12.2011 blev der givet anlægsbevilling på 15.650.000 kr. til opførelsen, hvoraf 14.000.000 kr. var afsat i investeringsoversigten i budget 2012, og 1.650.000 kr. blev finansieret af kassebeholdningen. Den samlede anlægsbevilling udgør 17.150.000 kr.

Der er forbrugt 16.967.183 kr. og mindreforbruget på 182.817 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab/Økonomioversigt fra Teknisk Forvaltning af 23.10.2014

Forslag til procedure for afvikling af Børnehaven Barnets Hus
Sag nr. 251

Sagens kerne

Forslag til procedure for afvikling af Børnehaven Barnets Hus.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at driftsoverenskomsten mellem Rødovre Kommune og Børnehaven Barnets Hus opsiges med gældende opsigelsesvarsel, og
 2. at forslaget til procedure for afvikling af institutionen godkendes.

Børne- og Skoleudvalget 11-11-2014
Anbefales, et medlem - Kim Dreyer Nielsen (C) tog forbehold.

Beslutning

Indstilles godkendt. Claus Gisselmann Olsen (V) tog forbehold.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har den 16. september 2014 godkendt, at der blev udarbejdet forslag til afvikling af Børnehaven Barnets Hus.

I forbindelse med den videre behandling af sagen har forvaltningen indhentet en udtalelse fra bestyrelsen og forretningsføreren i Barnets Hus, som den 10. oktober 2014 meddeler, at man fortsat er interesseret i at drive et godt dagtilbud i Rødovre Kommune i tæt samarbejde med forvaltningen, og at man er villig til at investere energi i en rekonstruktion og i driften af børnehaven. Bestyrelsen anerkender samtidig, at der er ledelsesmæssige og pædagogiske udfordringer i institutionen. Børnehaven Barnets Hus stiller sig til rådighed for drøftelser, som Rødovre Kommune måtte ønske.

Forvaltningen har endvidere modtaget skriftlige henvendelser fra forældre og personale, som har ros tilovers for institutionen, og som håber, at en eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten revurderes. Forvaltningen har meddelt forældrene, at deres henvendelser vil indgå i den politiske behandling af sagen.

Børne- og Kulturforvaltningen har den 21. oktober udleveret et orienteringsbrev til forældrene i Børnehaven Barnets Hus. Det fremgår heraf, at der den 26. november - umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 25. november - vil blive afholdt et møde i institutionen, hvor repræsentanter fra forvaltningen vil skitsere fremtidige muligheder for de børn, der på nuværende tidspunkt er indmeldt i børnehaven. Forvaltningen vil i samarbejde med forældrene aftale den bedst mulige løsning for de enkelte børn. Der er i november 2014 indskrevet 39 børn i institutionen, der forventes at være 19 børn tilbage i maj 2015. Her er ikke taget hensyn til eventuelle privatskolebørn.
Rødovre Kommune har standset indskrivning af børn i institutionen pr. 1. maj 2014.

Siden udvalgets behandling af sagen i september 2014 har lederen overfor bestyrelsen opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af april 2015, ligesom souschefen fratræder sin stilling med udgangen af december 2014.

For en selvejende institution er det udelukkende bestyrelsen, som er ansættende og afskedigende myndighed.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i forbindelse med budgetforslag 2016.

Tidsplan

Institutionen udfases til lukning 31. august 2015.

Gældende opsigelsesvarsel er 9 måneder.

Bilag

Bilag 1: Diverse korrespondancer

Redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007
Sag nr. 252

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i november 2007.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen vedrørende den nugældende overordnede børne- og ungepolitik tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget 11-11-2014
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Den overordnede børne- og ungepolitik, som blev godkendt i november 2007, har fungeret som et fremadrettet og aktivt redskab til udviklingen af børne- og ungeområdet i de sidste 7 år.

6 fokusområder indgår i den overordnede børne- og ungepolitik med hver en række emneafsnit, hvor en række handlinger og i alt 34 målsætninger er beskrevet.

Fokusområderne er:

 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Inklusion og rummelighed
 • Sprog og Integration
 • Børnekultur og fritid
 • Sammenhæng og helhed

Politikken er i høj grad blevet anvendt som styringsredskab i det daglige arbejde med børn og unge i kommunen, og der er blevet arbejdet grundigt med de 6 fokusområder, handlingerne og målsætningerne.

I det følgende er der en kort beskrivelse af emneområderne og de handlinger, der er blevet iværksat under de 6 fokusområder. For en grundigere gennemgang – se bilag.

Under ”Udvikling og læring” har der været fokus på dannelse og uddannelse, børns og unges lyst til at lære og lege, samt på demokrati. Der er blevet iværksat alternative projekter for børn og unge med fokus på leg og læring på nye og udfordrende måder. Der er blevet udarbejdet forskellige handleplaner, som er med til at sikre, at børn og unge får de nødvendige kvalifikationer, der er vigtige at mestre i samfundet i dag. Dertil er der blevet arbejdet med demokratibegrebet, for at sikre at børn og unge via deltagelse i forskellige råd og udvalg, får medindflydelse på eget liv.

Under ”Sundhed og trivsel” har der været fokus på fysisk aktivitet, sund kost samt konflikthåndtering. De fysiske rammer er blevet forbedret, og dermed er der blevet bedre muligheder for fysisk udfoldelse i skolegårde, på legepladser og andre grønne områder. Der er etableret tilbud om sunde madordninger på flere institutioner, og udarbejdet overordnede kostretningslinjer. Der er blevet arbejdet med mobning og konflikthåndtering, og i den forbindelse er der iværksat forskellige former for mægling samt et vredeshåndteringsforløb.

Under ”Inklusion og rummelighed” har der været fokus på tilbud til de unge i lokalmiljøet, forældreinddragelse, samt børns og unges forskellighed. Via familieklassetilbud, en handleplan for inklusion, samt arbejdet med en LTU-Model (læsning, trivsel og udvikling), har man fået mere opmærksomhed på det enkelte barn og dets forudsætninger, samt etableret en tillidsfuld og åben dialog med forældrene.

Under ”Sprog og integration” har der været fokus på sproglige færdigheder, mangfoldighed og kulturelle miljøer, samt dialog og indflydelse. Der er blevet indført obligatorisk sprogstimulering, en to-sprogsgruppe, en mere jævn fordeling af tosprogede via skoledistriktsændringer, samt udarbejdet en handleplan for tosprogede børn og unge.

Under ”Børnekultur og fritid” har der været fokus på at inspirere børn og unge ved hjælp af professionelle kunstnere, skabe et mangfoldigt børnekulturelt miljø samt udvikle børns og unges netværk. Via et godt samarbejde mellem skoler, kulturinstitutioner, foreninger og ansatte i Børne- og Kulturforvaltningen, møder børn og unge kunst på professionelt niveau, og de har fået lettere adgang til at dyrke kulturelle aktiviteter i inspirerende og professionelle rammer. Gennem foreningslivet har børn og unge gode muligheder for at udvide og dyrke deres netværk.

Under ”Sammenhæng og helhed” har der været fokus på den kommunale indsats, på velforberedte overgange, tværfagligt samarbejde og kommunikation. Via dialogmøder, videndeling og konstruktiv dialog, bliver der arbejdet sammen på kryds og tværs af afdelinger og forvaltninger. Der bliver løbende lavet nye tiltag i forbindelse med at skabe velforberedte og sammenhængende overgange fra daginstitution til skole. Kommunikation og dialog, let tilgængelig information, samt kendskab til offentlige tilbud, bliver imødekommet ved hjælp af kommunens hjemmeside, Skole- og Børneintra, facebook og KultuNaut, samt direkte dialog på de decentrale institutioner.

Alle målene er stort set blevet imødekommet (se bilag), og en ny børne- og ungepolitik er på vej. Den nye politik tager udgangspunkt i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007, og flere af målene bliver videreudviklet i den nye politik. Den nye overordnede børne- og ungepolitik er i høring oktober/november 2014, og forventes politisk godkendt i december 2014.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for arbejdet med mål og indsatser i den overordnede børne- og ungepolitik fra 2007

Ombygning af plejehjemmet Ørbygård - dispositionsforslag
Sag nr. 253

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger dispositionsforslag for ombygningen af plejehjemmet Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at dispositionsforslaget for ombygningen af plejehjemmet Ørbygård godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 11-11-2014
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.
(Til Kommunalbestyrelsen).

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2015 og efterfølgende år, blev der udfærdiget en budgetresolution vedrørende plejehjemmet Ørbygård med følgende formulering:

"Plejehjemmet Ørbygård står foran ombygning, så det omdannes til plejecenter med almene ældreboliger. Der fremlægges en mødesag om det nye dispositionsforslag i oktober.

Den stadig bedre sundhedstilstand blandt de ældre gør, at de ældre Rødovreborgere lever længere, og antallet af ældre borgere er fortsat stigende. Parterne er enige om, at der skal være tilstrækkelige tilbud til alle grupper af ældre borgere.

Derfor ønsker parterne, at der bygges en 3. etage på bygning A på Ørbygård.

Herudover godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. juni 2014 (sag nr. 155), at plejehjemmet ikke ombygges, men at der opføres et nybyggeri.

På bagrund af resolutionen i budgetaftalen og Kommunalbestyrelsens beslutning har rådgiverne i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk Forvaltning og juridisk afdeling, udarbejdet nyt dispositionsforslag.

Det ændrede dispositionsforslag har betydet, at der sideløbende med den videre projektering af ombygningen er igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for området omkring plejehjemmet Ørbygård. Ombygningen og den ændrede bygningsstruktur kunne ikke rummes inden for den eksisterende byplansvedtægt. Dette bevirker en tidsforskydning på ca. fem måneder.

Ved det ændrede dispositionsforslag opføres der en hovedbygning i 3 plan, og en sidebygning i 2 plan. Plejehjemmet Ørbygård vil efter ombygningen i oktober 2018 rumme 82 boliger, hvor der i dag er 60 plejeboliger.

Ombygningen af plejehjemmet Ørbygård udføres i to etaper. Under første etape vil antallet af boliger blive reduceret til 31 boliger. Under anden etape vil antallet af boliger blive reduceret til 34 boliger. Social- og Sundhedsforvaltningen vil i ombygningsperioden være opmærksom på konsekvenserne af den reducerede kapacitet, og vil, hvis der bliver behov for det, forelægge forslag til løsning af et stigende plejeboligbehov.

På baggrund af budgetaftalen for 2015, har Kommunalbestyrelsen et ønske om, at gøre Roskildevej til en aktiv handelsgade, med bedre torve. Derfor er der i forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget, undersøgt mulighederne for at bygge hovedbygningen ud til Roskildevej.

De fysiske muligheder for at rykke byggeriet frem til Roskildevej begrænses af ejendommen på hjørnet af Roskildevej og Agerskovvej, og en fremrykning af bygningen i det areal, der er til rådighed vil betyde en besværlig adgang til hovedindgangen på plejehjemmet og en manglende sammenhæng i plejeboligafdelingen.

Rådgiverne har igangsat udarbejdelse af forslag til ny forplads, der skal være et aktivt torv der åbner Ørbygård ud til Roskildevej. Forslaget vil blive forelagt til politisk godkendelse når det er udarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger
Budgetaftale for 2015 og følgende år.

Økonomiske konsekvenser

De kommunaløkonomiske konsekvenser for hele ombygningen af plejehjemmet Ørbygård forelægges i forbindelse med skema A i august 2015.

Tidsplan

August 2015: Lokalplansforslag forelægges
August 2015: Projektforslag og Skema A forelægges
Februar 2016: Skema B forelægges
April 2016: Første spadestik
Oktober 2018: Afslutning af byggeriet

Bilag

Bilag 1: 2014 10 22 Ørbygård dispositionsforslag

Orientering om udbud af monopolsystemer
Sag nr. 254

Sagens kerne

I sagen gives der en orientering om status for udbud af monopolsystemer, som samtlige kommuner har tilsluttet sig.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

KOMBIT blev dannet den 20. maj 2009 og overtog i den forbindelse aktiviteter og medarbejdere fra Kommune Holding.
KOMBIT er ejet af KL, og halvdelen af KLs provenu ved salget af KMD blev anvendt som startkapital for KOMBIT, ca. 600 mio. kr.
KOMBIT koordinerer på vegne af kommunerne fælles udbud og anskaffelser af it-systemer.
Et af de større fokusområder for KOMBIT er at skabe mulighederne for konkurrence i forhold til kommunernes anvendelse af it-systemer på alle områder.

Økonomiudvalget besluttede den 12.12.2012 at tilslutte sig KOMBITs arbejde med at skabe konkurrence, kaldet 'monopolbruddet'. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig arbejdet.

KOMBIT har igangsat udbuddene på såvel støttesystemer som fagsystemer. Projektet omfatter konkurrenceudsættelse af fagsystemerne KMD-sag, KMD Aktiv og KMD Sygedagpenge samt dertil hørende støttesystemer. Det har resulteret i fælles udbud af systemerne Kommunernes Sags- og Partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) samt Støttesystemer (STS).

SAPA Sags- og Partsoverblik er et system, som vil samle overblik over en borgers eller virksomheds sag på tværs af alle kommunens fagsystemer. Kommunernes Ydelsessystem vil understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet og andre ydelser. Sygedagpengesystemet vil håndtere kommunernes behandling og udbetaling af sygedagpenge.

Støttesystemerne omfatter organisation, adgangsstyring, sags- og dokumentindeks, beskedfordeler, ydelsesindex, emnesystematik m.fl. Der er i 3. kvartal 2014 indgået kontrakt med KMD om levering af støttesystemerne, og der forventes inden årsskiftet at være truffet beslutning om indgåelse af kontrakt for fagsystemerne. Der vil med den endelig indgåelse af kontrakterne være et udgangspunkt for leverancernes indhold, hvilket vil skabe mere klarhed i forhold til den videre planlægning. Støttesystemerne udgør infrastrukturen for fagsystemerne og er grundelementet i opbygning af en ny fælles kommunal rammearkitektur. Den fælleskommunale rammearkitektur er designet af kommunerne i fællesskab (KL), så det sikres, at den kommunale it besidder de egenskaber, kommunerne har behov for, for at opfylde målsætningerne om en effektiv og attraktiv kommunal sektor.

KOMBIT har udarbejdet plan for arbejdet (drejebog), hvoraf det fremgår, hvilke aktiviteter kommunerne skal have fokus på. I forlængelse heraf arbejder vi i Rødovre Kommune med en række forberedende aktiviteter. Implementering af den nye fælleskommunale rammearkitektur (støttesystemer), forudsætter at der skabes et overblik over nuværende systemer samt overblik over de mange snitflader, der er i forhold til udveksling af data mellem de forskellige systemer. Dette arbejdes der på med en lang række forberedende aktiviteter. Når systemerne er udviklet af leverandørerne og klar til leverance vil de blive implementeret. Støttesystemerne vil efter Kombits plan være klar til udrulning i kommunerne i slutningen af 2015 og de øvrige systemer i 2016 og 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er defineret 2 overordnede mål for det fælleskommunale udbud af monopolsystemer:

 • Kommunerne skal opleve et samlet prisfald på 25% (kommunernes licensudgifter). Besparelserne skal bl.a. fremkomme ved, at it løsningerne bliver konkurrenceudsat og udbudspligten bliver løftet i fælleskommunalt regi.
 • Min. 80% af sagsbehandlerne på et berørt område skal opleve lettelser i deres arbejde. det skal fx. ske ved at oplysninger hentes automatisk, så genintastninger undgås og fejlprocenten bliver mindre.

Det er endnu for tidligt at vurdere om målene indfries. En vurdering af det samlede økonomiske regnestykke indgår som en del af projektet.

Bilag

Bilag 1: Status på projektet Monopolbrud i Rødovre Kommune pr. sept. 2014

Omlægning af valgsteder
Sag nr. 255

Sagens kerne

Antallet af valgsteder i Rødovre, deres størrelse og placering har gennem mange år været uændret. Udviklingen de seneste år har bl.a. medført, at teknologi kan gøre mange procedurer smidigere og mindre ressourcekrævende. I sagen foreslås antallet af valgsteder nedbragt fra de nuværende 9 til 5 valgsteder.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at antallet af valgsteder reduceres fra 9 til 5, således at valgstederne Milestedet, Broparken, Nyager Skole og Valhøj Skole nedlægges,
 2. at distriktsgrænserne for valgstederne Islev Skole, Tinderhøj Skole, Rødovre Skole, Rødovrehallen og Ørbygård bliver som på det bilagte kort samt
 3. at mulighederne for at sætte ekstra afgange ind for servicebussen på valgdagen, undersøges nærmere og iværksættes hvis muligt.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på fremlæggelse af flere alternativer.

Sagsfremstilling

I Rødovre har der i mange år været 9 valgsteder fordelt over kommunens 12,2 km2 til de ca. 29.500 stemmeberettigede borgere. Det gør Rødovre til en lille kommune med mange valgsteder, når vi sammenligner os med de øvrige kommuner på Vestegnen. I Herlev, som er 12,1 km2 og har ca. 21.500 stemmeberettigede, har de f.eks. 3 valgsteder og i Brøndby, som er 21 km2 og har ca. 27.100 stemmeberettigede, har de 5 valgsteder.

De ca. 29.500 stemmeberettigede borgere er fordelt på kommunens 9 valgsteder med ca. følgende antal stemmeberettigede og fremmødte vælgere pr. valgsted (jf. tal fra Kommunalvalget i 2013):

Valgsted

Antal stemmeberettigede

Fremmødte vælgere

1 - Ørbygård

3.400

2.400

2 - Milestedet

1.700

1.000

3 - Rødovre Skole

4.600

3.100

4 - Valhøj Skole

4.200

2.600

5 - Rødovrehallen

2.900

1.800

6 - Nyager Skole

3.800

2.700

7 - Tinderhøj Skole

3.000

2.100

8 - Islev Skole

4.400

3.100

9 - Broparken

1.500

1.000

 

29.500

19.800

 


Omkostningerne pr. valgsted er stort set lige store om der er mange eller få vælgere tilknyttet. For størst mulig udnyttelse af fordelene ved digital valgliste, bør der fremover ikke være valgsteder med mindre end 4.000 vælgere tilknyttet. De forskellige faciliteter i kommunen taler ikke for at valgstederne skal være lige store, men for et stort valgsted i Rødovre midt, hvor Rødovrehallen er særdeles egnet som valgsted, både hvad angår kapacitet og tilgængelighed. Herudover er der gode faciliteter til yderligere 4 større valgsteder.

Forslag til 5 valgsteder
De nuværende 9 valgsteder er gennemgået for potentiale i forhold til udvidelse. Der er lagt vægt på parametre som kapacitet og tilgængelighed, men også valgstedernes placering i distrikterne har betydning. Vurderingen er, at næsten alle valgstederne godt ville kunne klare en udvidelse. Broparken, Nyager Skole og Valhøj Skole foreslås derfor hovedsageligt nedlagt, fordi de ligger mindre centralt i et af de 5 distrikter end Tinderhøj Skole og Rødovrehallen, som er de to valgsteder som foreslås videreført i de berørte distrikter.

På Rødovre Skole vil valg fremover blive afholdt i den nye idrætshal, da adgangsforholdene til denne er væsentligt bedre end til den gamle gymnastiksal, hvor borgerne skal igennem et omklædningsrum for at komme ind til salen. Den nye hal er desuden større, hvilket betyder at kapaciteten kan øges væsentligt.

Distrikt Valgsted

Stemmeberettigede

I forhold til i dag
1 - Rødovre Nord/Vest Islev Skole

4.300

-100

2 - Rødovre Nord/Øst Tinderhøj Skole

4.500

+1.500

3 - Rødovre Midt/Øst Rødovre Skole

5.900

+1.300

4 - Rødovre Midt/Vest Rødovrehallen

9.600

+6.700

5 - Rødovre Syd Ørbygård

5.100

+1.700

Med kommunens areal på kun 12,2 km2, er der ingen borgere der vil få lang vej, hvis distrikterne ændres som foreslået. Knap 40% af borgerne i Rødovre vil blive berørt af omlægningen, hvilket svarer til at 11.779 borgere skal til et nyt valgsted. Nogle vil få kortere vej og andre vil få lidt længere vej til deres valgsted.

Der planlægges gennemført en række tiltag, der kan fremme tilgængeligheden for de borgere, der måtte have behov for det:

Servicebus
Mulighederne for at sætte ekstra afgange for servicebussen ind på valgdagen undersøges nærmere. Konkret tages der kontakt til Movia for afklaring af mulighederne for udvidelse af køreplanen, økonomi, etc.

Brevstemme i eget hjem eller kørsel til valgsted
Borgere som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke selv kan komme til sit valgsted eller benytte kørselsordningen, vil som hidtil kunne søge om at afgive brevstemme i eget hjem.

Der planlægges en ekstra indsats for at gøre målgruppen af borgere, som kan bestille kørsel til et valgsted på valgdagen, opmærksomme på det. Hidtil er det blevet nævnt i annoncen i lokalavisen.I samarbejde med hjemmeplejen kunne budskabet f.eks. bringes bedre ud til målgruppen.

Skift af valgsted
Folketinget ændrede i foråret 2014 reglerne, så vælgere med handicap eller nedsat førlighed nu har mulighed for at søge om at skifte valgsted, hvis det valgsted de som udgangspunkt hører til er mindre tilgængeligt for dem end et andet valgsted i kommunen. Vælgeren skal søge om det ved hvert enkelt valg. Denne mulighed vil der også blive informeret om ved kommende valg.

Bemanding
Bemandingen af valgstederne justeres så den passer til valgstedernes kapacitet. I dag består den faste bemanding pr. valgsted af i alt 17 personer. Det anses ikke for nødvendigt at ændre væsentligt på bemandingen, da man med anvendelse af digitale valglister kan registrere op mod 4000 vælgere pr. valgbord på en valgdag. Erfaringsmæssigt ved vi dog, at vælgerne ikke kommer til valgstedet jævnt fordelt over hele valgdagen, hvilket registreringstallene fra KMD tager udgangspunkt i. Af hensyn til ”myldretiden” planlægges der opsat et ekstra bord på valgsteder med mere end ca. 6000 vælgere – og dermed også 2 personer ekstra bemanding. I den foreslåede distriktsændring vil det betyde ekstra bemanding i Rødovrehallen og på Rødovre Skole. Det er it-mæssigt nemt at åbne/lukke et bord efter behov.

Med 5 valgsteder vil der være behov for (4x17) 68 personer mindre – hvoraf de 60 er udpeget af partierne efter kommunalbestyrelsens beslutning. Partiernes arbejde med at skaffe tilforordnede vælgere lettes dermed også, idet der skal udpeges tilsvarende færre.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om afholdelse af Folketingsvalg.

Økonomiske konsekvenser

Det er svært at sætte en fast pris på hvad et valgsted koster. Til eksempel er der regnet på honorarer og forplejning til den faste bemanding på valgstederne (valgsekretærer, valgstyrere, tilforordnede vælgere, tællere, servicemedarbejdere samt forplejning til disse) ved kommunalvalget i 2013 og Folketingsvalget i 2011, og resultatet er, at et kommunalvalg koster ca. 73.700 kr. og et Folketingsvalg koster ca. 39.600 kr. De to resultater afspejler de meget forskellige betingelser for de to valg – f.eks. at der ved kommunalvalg fintælles om natten, men ved folketingsvalg fintælles dagen efter. Hertil kommer de ressourcer som valgsekretariatet, betjentene og digitaliseringsafdelingen bruger på forberedende arbejde, support og indberetning. Alt arbejdet skal naturligvis udføres uanset om der er 9 eller 5 valgsteder, men det forventes at kunne gøres hurtigere med færre valgsteder.

Udgifter til eventuel udvidelse af servicebussens køreplan forventes ikke at være større, end at de kan afholdes af valgkontoen.

Tidsplan

Distriktsændringerne forventes implementeret således, at de nye distrikter er klar til valg senest pr. 1. marts 2015.

Der vil blive planlagt en særlig informationsindsats overfor borgerne om de nye valgdistrikter.

Mulighederne for samarbejde med Movia om en valgbus iværksættes umiddelbart efter kommunalbestyrelsens stillingtagen til sagen.

Bilag

Bilag 1: Notat vedr. valgsteder og bemanding
Bilag 2: Kort over de nuværende 9 valgdistrikter
Bilag 3: Kort over de 5 nye valgdistrikter
Bilag 4: Kort med servicebussens rute i de 5 nye valgdistrikter

Diverse
Sag nr. 256

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.