Økonomiudvalget

21-09-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Niels Spittau(O)
Peter Mikkelsen(Ø)

Fraværende

Britt Jensen(A)

Sager 163 - 177

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 163

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering:

 • Orientering om sociale klausuler anvendt i udbud i TF i 2015
 • Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2016 for Rødovre jobcenter

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Orientering om sociale klausuler anvendt i udbud for TF i 2015
Bilag 2: Kvartalsredegørelse for 2 kvartal 2016 for Rødovre Jobcenter

Fortvej - ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
Sag nr. 164

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 6.700.000 kr.

Som følge af uforudsete udgifter vil anlægsudgiften blive 700.000 kr. større, hvis strækningen mellem Juelsmindevej/Kærbyvej og Rødovrevej også skal udføres.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet på 700.000 kr. der finansieres af kassen, samt
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Fortvej på strækningen fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej.

Teknik- og Miljøudvalget 13-09-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I indstillingen til Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2016 (sag nr. 71), blev nævnt at strækningen mellem Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej ville blive udbudt som en option, da der var tvivl om det afsatte rådighedsbeløb kunne dække omkostningerne for renoveringen af hele strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej. Ud fra en vurdering af de uforudsete udgifter for den første delstrækning, er det vurderet, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, hvis den sidste strækning af projektet fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej skal udføres.
En del af de uforudsete udgifter grunder i, at de eksisterende overkørsler er sat i kraftige betonfundamenter, som ikke har været en del af det udbudte projekt, da opbygningen ikke var kendt på daværende tidspunkt. Der har bl.a. været uforudsete udgifter til opbrydning og bortkørsel af beton. Derudover har der været uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af ledningsgrav til kabler til torontoanlægget og skolepatruljetavlerne samt ekstra asfaltarbejde for at kunne opretholde fremkommeligheden i anlægsperioden.

Ud fra en vurdering af de ekstra omkostninger der har været i projektet indtil videre, vil en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. gøre, at hele den sidste strækningen af projektet fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej kan gennemføres.

Gives der ikke en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, vil strækningen fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej ikke kunne udføres. Vejprofilet på denne strækning vil derved have samme profil som i dag, med 1,9 m fortov i begge vejsider og 7,5 m kørebane. Cyklister skal således opholde sig på kørebanen, hvor parkering er forbudt i begge vejsider.

Lov- og plangrundlag

Godkendelse af skitseprojekt for renovering af Fortvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015 (sag nr. 8).

Godkendelse af detailprojekt for renovering af Fortvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2016 (sag nr. 71).

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. medfører, at den sidste strækning fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej på Fortvej kan udføres. Gives tillægsbevilling vil den samlede anlægsbevilling udgøre 7.400.000 kr.

Tidsplan

Det forventes, at renoveringen af Fortvej vil stå færdig inden udgangen af november 2016.

Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering 2017, Hovedstadens Beredskab
Sag nr. 165

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. I den forbindelse skal kommunens risikoprofil m.m., beskrives i en såkaldt risikobaseret dimensionering. Planen beskriver også den udvikling beredskabet vil gennemgå i de kommende år for at leve op til det aftalte serviceniveau.

Forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+ (RBD 2017+), forelægges hermed Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Forslaget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Herefter skal den endeligt vedtages i de 8 ejerkommuner.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den Risikobaserede Dimensionering 2017+.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Fastlæggelse af serviceniveau

Alle kommuner skal mindst en gang i hver kommunal valgperiode vedtage en Risikobaseret Dimensionering af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen fastlægger med deres vedtagelse serviceniveauet for beredskabet i kommunerne på baggrund af risikoprofilen i ejerkommunerne.

Med etableringen af Hovedstadens Beredskab er opgaven med at udarbejde en Risikobaseret Dimensionering - gældende for det samlede beredskabsområde - overdraget til Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskab har således udarbejdet en risikoprofil for alle ejerkommunerne, der indeholder en identifikation og analyse af kommunernes lokale risici f.eks. farlige virksomheder, hospitaler og infrastruktur. Redningsberedskabets dimensionering, dvs. størrelsen af beredskabet, herunder bl.a. antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og uddannelsesniveau, er fastsat på baggrund af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.

Af § 1 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab fremgår det, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger i forhold til de lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Serviceniveauet i Hovedstadens Beredskab er defineret i 3 dimensionerende parametre:

 • Tryghed, første køretøj er fremme og kan begynde indsatsen.
 • Kapacitet, der beskriver det nødvendige mandskab og materiel til indsatsen.
 • Robusthed, der er evnen til at kunne håndtere flere og/eller komplekse hændelser.

Godkendelsesproces

Forslaget til den Risikobaserede Dimensionering blev godkendt på Hovedstadens Beredskabs bestyrelsesmøde den 17. august 2016. Planen er indsendt til Beredskabsstyrelsen med henblik på, at indhente en udtalelse herfra. Beredskabsstyrelsen har afgivet sin udtalelse den 22. juli 2016, jf. bilag 2.

Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil vedlægges som bilag 3.

Planen fremsendes nu til vedtagelse i de 8 ejerkommuner med henblik på, at kunne træde i kraft den 1. januar 2017. Det følger af § 8 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at planen skal godkendes af samtlige ejerkommuner, for at kunne træde i kraft.

Afsættet for RBD 2017+ er fastholdelse af nuværende serviceniveau, herunder alle stationer.

Med RBD 2017+ opnås følgende mål:

 • Sikrer at beredskabets indsats til stadighed er tilpasset og optimereret i forhold til relevante risici i hovedstadsområdet.
 • Fastholder og styrker muligheden for at håndtere flere samtidige terrorhændelser.
 • Øger fokus på Community Risk Reduction (CRR) og Fortsat Drift (Business Continuity), således at der gennem et stærkt fokus på forebyggelse og fortsat drift, skabes kapacitet til, at beredskabet kan håndtere flere komplekse hændelser.
 • Sikrer samspil mellem det forebyggende arbejde, myndighedsopgaver (f.eks. brandsyn og byggesagsbehandling) og det operative arbejde for at forhindre eller begrænse omfang af hændelser ved koordineret forberedelse og planlægning, samt sikrer en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. Herunder kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder og derved sikre en effektiv forebyggende og operativ indsats.
 • Optimering af organisationen til løsning af nye udfordringer og opgaver, bl.a. ved at sikre og udnytte større fleksibilitet i udrykningssammensætning, køretøjer og planlægning af uddannelse, opgaver, mv.
 • Styrker og systematiserer arbejdet med kvalitet, evaluering og læring, bl.a. i form af brandstedsevaluering, således at kvaliteten i kerneydelserne kan forbedres, herunder sikre at de mest effektive tekniske og taktiske metoder anvendes.
 • Forbedret operativ IT-understøttelse, bl.a. til understøttelse af fleksibilitet og effektiv ressourceudnyttelse, herunder også de lovgivningsmæssige krav til fri disponering. Datawarehouse til understøttelse af arbejdet med kvalitet, evaluering, læring og effektiv drift.
 • Understøtter kommunernes robusthed gennem risikoovervågning og krisestyring.

Nye ansvarsområder på stationerne

I forbindelse med den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ får flere stationer nye kapacitetsområder. Frederiksberg skal fremover varetage røgdykning og overfladeredning. Dragør skal varetage overfladeredning og vandforsyning. Østerbro skal fremover også varetage overfladeredningsopgaven. Desuden vil CBRNE-beredskabet (kemi) blive flyttet fra Østerbro til Glostrup. Herudover vil kapacitet til at håndtere indsatser ved politiaktioner (SIKS) også blive en kompetence på Christianhavn, station H og Frederiksberg.

Større fleksibilitet

Den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ medfører, at Hovedstadens Beredskab vil arbejde for at skabe en større grad af fleksibilitet inden for det eksisterende serviceniveau, der kan anvendes til længerevarende uddannelse, øvelser, forebyggende arbejde (Community Risk Reduction), myndighedsopgaver i form af brandsyn, mv. Fleksibiliteten hentes ved at enkelte stationer får en forlænget responstid dvs. mere end 30 minutter, fordi de er optaget af uddannelse, øvelser eller forebyggende arbejde. For at sikre samme serviceniveau og responstid i kommunerne i Hovedstadens Beredskab, vil operationscheferne foretage en løbende risikovurdering og i nødvendigt omfang omplacere ressourcer i forhold til risikobilledet, således at robustheden i forbindelse med indsatser bevares.

Under afdækning

Der er to særlige beredskabsmæssige opgaver, der fortsat er under afdækning. Den ene vedrører håndteringen af brand i depottankanlægget på Prøvestenen. Den anden vedrører håndteringen af olieforurening i havn og på strand.

Derudover iværksætter Hovedstadens Beredskab, som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa, i efteråret 2016 analyser af konsekvenserne for beredskabet, herunder fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bruxelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opgaverne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved årsskiftet.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 60 og Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt vil forslagene i RBD 2017+ være selvfinansierede inden for det eksisterende serviceniveau og økonomi. Dette sikres gennem øget fleksibilitet og omstillinger i beredskabet, der ikke påvirker serviceniveauet. Hvis der opstå yderligere investeringsbehov, som følge af nye operative udfordringer eller ændringer i risikoprofilen, der ikke kan løses inden for det eksisterende serviceniveau, kan det blive nødvendigt at tilføre ekstra økonomi.

Tidsplan

Efter godkendelse i de 8 ejerkommuner kan Risikobaseret Dimensionering 2017+ træde i kraft 1. januar 2017.

Bilag

Bilag 1: Dimensioneringsplan inkl. bilag
Bilag 2: Beredskabsstyrelsens udtalelse
Bilag 3: HBRs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Islev Skole, renovering af tagetage - projektforslag, anlægsbevilling
Sag nr. 166

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet august 2016 vedrørende renovering af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til renovering af taget, herunder bedre udnyttelse af arealet.

Der er den 26. april 2016 givet en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 10.800.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.000.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som hovedentreprise i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Skoleudvalget 13-09-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Tagkonstruktionen på hovedbygningen på Islev Skole er i ringe forfatning med omfattende skader i tagetagen fra fugt og skimmelsvamp. Endvidere er tagetagen ringe udnyttet på grund af den lave taghældning.

Teknisk Forvaltning har forestået udarbejdelse af vedlagte projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Islev Skole.

Forslaget omfatter totaludskiftning af tagetagen med nye vinduer, således at det nuværende udnyttede areal udvides fra ca. 800 m2 til ca. 1.200 m2.

Arealet i tagetagen indrettes til udskoling med ni tidssvarende klasselokaler med plads til 28 elever i hver klasse samt opholdsområder i gangarealet med arbejdsborde mv.

Endvidere etableres der grupperum og arbejdsnicher samt depot, kopirum og kontor/møderum til studievejleder mv.

Herudover renoveres de eksisterende toiletter, og der etableres nyt handicaptoilet på etagen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften er renoveringen af tagetagen er anslået til 12.000.000 kr., hvoraf 1.206.000 kr. er disponeret til projektering og tilsyn.

Tidsplan

Projektering og udbud: september - november 2016
Udførelse: november 2016 - juli 2017
Ibrugtagning: primo august 2017

Bilag

Bilag 1: Projektforslag af 30. august 2016
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 15. august 2016

Godkendelse af rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Sag nr. 167

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig for Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget 13-09-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning herunder udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender rammeaftalen for 2017 samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

I Rammeaftale 2017 arbejdes der med flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet fælles målsætninger – der besluttes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside: rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Som særligt tema i 2017 er valgt: "Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde".Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud.

Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene. I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: "Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis". Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt af indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

Styringsaftalen

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

 • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
 • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

Styringsaftalens forudsætter, at kommuner, der driver tilbud under styringsaftalen, sikrer et fald i taksten pr. dag på to procent i faste priser fra 2014-18. Dette er en opfølgning på de aftaler om takstreduktion, der er indgået i tidligere års styringsaftaler, og lægger derfor ikke op til yderligere reduktioner frem mod 2018.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

Udkast til Rammeaftale 2017 for KKR Hovedstaden samt afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156, 29/10/2014).

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014).

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt Rødovre Kommune lever op til Styringsaftalens forudsætning om fald i taksterne på to procent i faste priser fra 2014-18.

Vurderingen er, at taksten på Skovmoseskolen skal sænkes med ca. 14.000 kr. pr. elev fra 2017 til 2018, for at vi samlet set overholder Styringsaftalen. Baggrunden er, at Skovmoseskolen har oplevet et fald i elevtallet, der overstiger de budgetreduktioner, der er foretaget. Forventningen er, at elevtallet vil stige frem mod 2018, hvorfor der som udgangspunkt ikke er behov for yderligere reduktioner for at overholde aftalen.

Tidsplan

Kommunernes frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 1. oktober 2016.

Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.
Bilag 2: Hovedstadsregionens afrapportering for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
Sag nr. 168

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere til efterretning. Her ud over forelægges forvaltningens handlingsplan til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at redegørelsen for Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.
 2. at handlingsplanen godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 13-09-2016

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.

Beslutning

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retssikkerhedslovens § 79a skal Kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis.

Det fremgår af 'Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job', at Ankestyrelsen fra 2014 til 2016 skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i kommunerne. Baggrunden for denne del af aftalen er, at kommunernes sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere varierer kraftigt. Rødovre Kommune anvender sanktioner i form af fradrag i ydelser, hvis borgeren udebliver fra samtaler, aktiverings- eller jobtilbud eller ved manglende rådighed (typisk ved manglende jobsøgning).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse for 2015 skal omhandle:

 1. Kommunernes anvendelse af reglerne for aktivitetsparate ydelsesmodtageres udeblivelse fra samtaler, jf. § 37 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).
 2. Kommunernes anvendelse af reglerne for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ydelsesmodtagere i forhold til at overholde aftaler om jobsøgning og anvendelse af joblog, jf. aktivlovens § 39, stk. 1, nr. 7 og 8.
 3. En generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af reglerne i forhold til jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere i sager, hvor kommunen har givet en skærpet sanktion efter aktivlovens § 40 a i lov om aktiv socialpolitik.

Den samlede opgørelse for alle kommuner viser, at 25 procent af afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. 58 procent af sagerne ville blive ændret på det foreliggende grundlag. De resterende 17 procent af sagerne var ikke tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere, om kommunens afgørelse var i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Ankestyrelsen bemærker, at vurdering af kommunernes behandling af sagerne, herunder afgørelsernes rigtighed, alene er truffet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af de indsendte akter. En fremsendelse af flere akter eller en mere fuldstændig oplysning af sagen ville i nogle sager have ført til en anden vurdering.

Rødovre Kommune indsendte 16 sager. Heraf udgik fem, fordi de ikke var tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere dem. Ud af resterende 11 sager er ni sager behæftet med fejl. Ankestyrelsen har dog oplyst, at yderligere en sag ville have været i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis, hvis eftersendt dokumentation havde indgået i praksisundersøgelsen. Forvaltningen finder resultatet utilfredsstillende og iværksætter derfor de nødvendige initiativer, så fremtidig praksis er i fuld overensstemmelse med lovgivningen. Forvaltningen gennemgår desuden undersøgelsens resultater for eventuelle retsvirkninger for borgere i Rødovre.

Jobcentret finder, at det har været gavnligt at deltage i undersøgelsen, da det har givet yderligere viden om et lovområde, der er blevet mere og mere komplekst. De seneste år har Jobcentret arbejdet med at ensarte arbejdsgange, men undersøgelsen viser blandt andet, at der skal sættes øget fokus på, at enkelte områder er så komplekse, at de kræver en mere individuel tilgang.

I bilaget (bilag 2) gennemgås de enkelte sager nærmere, og handlingsplan og regelsæt beskrives.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79a.
Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
Bilag 2: Notat om sager, handlingsplan og regelsæt

Ansættelse af ny teknisk direktør
Sag nr. 169

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Ansættelse af ny teknisk direktør.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at sammensætning af indstillingsudvalget og ansættelsesprocedure godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk direktør Hans Chr. Olsen fratræder stillingen den 31. december 2016 efter eget ønske for at gå på pension.

 Stillingen som teknisk direktør annonceres derfor til tiltrædelse pr. 1. januar 2017.

Der er indhentet tilbud fra konsulent Søren Thorup, Thorups kontor. Konsulentfirmaet Thorups kontor har erfaring med bistand til rekruttering af ledere og chefer til kommuner, regioner, centraladministration og i grænselandet mellem offentlig og privat. Rødovre Kommune anvendte Konsulentfirmaet Thorups kontor i forbindelse med rekruttering af ny Social- og Sundhedsdirektør.

På baggrund af en række interview udarbejder konsulenten en job- og personprofil samt en annoncetekst. Disse forelægges indstillingsudvalget til godkendelse.

Udvælgelse og gennemførelse af samtaler sker med indstillingsudvalget.

Indstillingsudvalget består af Økonomiudvalgets medlemmer: Erik Nielsen, Britt Jensen, Niels Spittau, Peter Mikkelsen og Claus Gisselmann Olsen. Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Svend Erik Pedersen. To ledelsesrepræsentanter, herunder kommunaldirektør Per Ullerichs samt to medarbejderrepræsentanter: En repræsentant fra Hovedudvalget og en repræsentant fra Teknisk Forvaltnings MED-udvalg.

Derudover deltager Søren Thorup som konsulent og personale- og udviklingschef Bettina Zinckernagel som sekretariat.

Lov- og plangrundlag

Kompetencereglerne på personaleområdet ved ansættelse af forvaltningsdirektør:

”Økonomiudvalget har ansvaret for nedsættelse og sammensætning af indstillingsudvalg og fastsætter ansættelsesproceduren. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvem der skal ansættes som forvaltningschef. Kommunaldirektøren og det stående udvalg skal forinden indstillingen høres. Personaleafdelingen er sagsbehandlende myndighed.”

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til rekrutteringsproceduren og eventuel konsulentbistand afholdes af forvaltningens budget.

Tidsplan

21.09.2016 Økonomiudvalget beslutter nedsættelse og sammensætning af indstillingsudvalg samt fastsættelse af ansættelsesproceduren

22.09.2016 Interview med henblik på input til job- og personprofilen samt annoncetekst/appetizer (kl. 12.00 – 16.00)

29.09.2016 Indstillingsudvalget drøfter job- og personprofilen samt annoncetekst/appetizer (kl. 9.00 – 10.30)

26.10.2016 Ansøgningsfrist kl. 12.00

29.10.2016 Indstillingsudvalget modtager ansøgninger samt konsulentens skriftlige vurdering af alle ansøgere (senest kl. 15.00)

01.11.2016 Indstillingsudvalget udvælger ansøgere til samtale (kl. 10.00 - 12.00)

08.11.2016 1. samtalerunde (kl. 9.00 – 17.00)

Test og referencer gennemføres herefter

18.11.2016 Resultatet af test og referencer fremsendes til indstillingsudvalget (senest kl. 12.00)

22.11.2016 2. samtalerunde (kl. 9.30 -13.00)

Løn- og ansættelsesvilkår aftales

23.11.2016 Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen

29.11.2016 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning

01.01.2017 Tiltrædelse

 

Ansættelse af ny kommunaldirektør
Sag nr. 170

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Ansættelse af ny kommunaldirektør

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at sammensætning af indstillingsudvalg og ansættelsesprocedure godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Per Ullerichs fratræder stillingen den 31. januar 2017, hvor hans åremål udløber, da han ønsker nye udfordringer.

Stillingen som Kommunaldirektør annonceres derfor til tiltrædelse pr. 1. februar 2017.

Der er indhentet tilbud fra konsulent Søren Thorup, Thorups kontor og Mercuri Urval. Der er en prisforskel på 55.000 kr., hvilket bl.a. gør, at valget falder på konsulentfirmaet Thorups kontor. Rødovre Kommune anvendte konsulentfirmaet Thorups kontor i forbindelse med rekruttering af ny Social- og Sundhedsdirektør.

På baggrund af en række interview udarbejder konsulenten en job- og personprofil samt en annoncetekst. Disse forelægges indstillingsudvalget til godkendelse.

Udvælgelse og gennemførelse af samtaler sker med indstillingsudvalget.

Indstillingsudvalget består af Økonomiudvalgets medlemmer: Erik Nielsen, Britt Jensen, Niels Spittau, Peter Mikkelsen og Claus Gisselmann Olsen. To ledelsesrepræsentanter: Jette Egholm og Michael Trøjborg Thomsen samt to medarbejderrepræsentanter: En repræsentant udpeget af Hovedudvalget og en repræsentant udpeget af staben for Politik og Kommunikation.

Derudover deltager Søren Thorup som konsulent og personale- og udviklingschef Bettina Zinckernagel som sekretariat.

Lov- og plangrundlag

Kompetencereglerne på personaleområdet ved ansættelse af kommunaldirektør:

”Personaleafdelingen varetager forberedelse af sagen og Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget har ansvaret for nedsættelse og sammensætning af indstillingsudvalg, samt fastsættelse af ansættelsesproceduren.”

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til rekrutteringsproceduren og eventuel konsulentbistand afholdes af forvaltningens budget.

Tidsplan

21.09.2016 Økonomiudvalget beslutter nedsættelse og sammensætning af indstillingsudvalg samt fastsættelse af ansættelsesproceduren

26.10.2016 Interview med henblik på input til job- og personprofilen samt annoncetekst/appetizer (kl. 12.00 – 16.00)

01.11.2016 Indstillingsudvalget drøfter job- og personprofilen samt annoncetekst/appetizer (kl. 8.30 – 10.00)

23.11.2016 Ansøgningsfrist kl. 12.00

28.11.2016 Indstillingsudvalget modtager ansøgninger samt konsulentens skriftlige vurdering af alle ansøgere (senest kl. 15.00)

30.11.2016 Indstillingsudvalget udvælger ansøgere til samtale (kl. 13.00 - 14.30)

05.12.2016 1. samtalerunde (kl. 8.45 – 17.00)

Test og referencer gennemføres herefter

09.12.2016 Resultatet af test og referencer fremsendes til indstillingsudvalget (senest kl. 12.00)

13.12.2016 2. samtalerunde (kl. 9.30 -13.00)

Løn- og ansættelsesvilkår aftales

14.12.2016 Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen

20.12.2016 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning

01.02.2017 Tiltrædelse

Bevilling af statstilskud til ældrepleje 2016
Sag nr. 171

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede i juni 2016 (sag nr. 108) forslag til Rødovre Kommunes værdighedspolitik. I forlængelse heraf har Staten givet tilsagn om bevilling til aktiviteter, der understøtter værdighedspolitikken.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der til Social- og Sundhedsudvalget gives en indtægtsbevilling på -7.272.000 kr. vedrørende tilskuddet fra Staten samt en udgiftsbevilling på 7.272.000 kr. til aktiviteter, der understøtter værdighedspolitikken

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har 15. august meddelt tilsagn om tilskud i forlængelse af Rødovre Kommunes værdighedspolitik samt redegørelse for anvendelsen af det statslige tilskud i 2016.

På den baggrund søges om henholdsvis indtægts- og udgiftsbevillinger til gennemførelse af redegørelsens aktiviteter.

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2016.
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at bevillingen anvendes i 2016.

Tidsplan

Bevillingerne gælder for regnskabsåret 2016.

Samarbejde om mellemkommunal udligning
Sag nr. 172

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

En gruppe kommuner har foreslået et samarbejde blandt kommunerne i hovedstadsområdet om en indsats om udligningen. Indsatsen skal ses i sammenhæng med at der inden udgangen af 2016 kan forventes et udspil til en reform af udligningssystemet fra Social- og Indenrigsministeriet.

Udgiften til deltagelse i samarbejdet på 60.000 kr. søges afholdt af puljen til strategi og udvikling på 950.000 kr., der blev afsat i forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskabet for Byudvikling i Syd og Nord (sag nr. 185, 2015).

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommune deltager i samarbejdet om udligningen, og
 2. at deltagelse i samarbejdet på 60.000 kr. finansieres af puljen til strategi og udvikling

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvad er rammerne for udligningsreformen
Social- og Indenrigsministeriets arbejde med en udligningsreform har først og fremmest fokus på beskæftigelsesområdet. Formålet med arbejdet er bl.a. at minimere utilsigtede konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, og undersøge mulighederne for at indarbejde beskæftigelsestilskuddet i det generelle tilskuds- og udligningssystem.

Selv om det ikke er en del af ministeriets opdrag for reformen, må det forventes, at forholdet mellem hovedstadsområdet og resten af landet bliver et tema i udligningsdebatten. Flere kommuner udenfor hovedstadsområdet har således argumenteret for, at hovedstadsudligningen bør afskaffes, og at de sociale udligningskriterier tilgodeser hovedstadskommuner på bekostning af landkommuner. Derfor er det relevant, at Rødovre samarbejder med andre kommuner i hovedstadsområdet om at få kommunens synspunkter og argumenter frem i udligningsdebatten.

Hvilken indsats er planlagt
Albertslund og en række andre hovedstadskommuner har forberedt en strategi for en indsats under overskriften "Stop forskelsbehandlingen.nu".

Overordnet er indsatsen rettet mod følgende mål:

 • Landsudligningen skal sænkes. Beslutningstagere og opinionsdanner skal påvirkes med argumenter for at sænke landsudligningen, der i dag betyder, at hovedstadskommunerne overfører over 11 mia. kr. til resten af landet
 • Debatten om udligning ændres. Fremfor et fokus på kommunerne skal debatten i højere grad fokusere på den enkelte borgers økonomiske råderum
 • Som sekundært mål for indsatsen skal der skabes en forståelse for hovedstadens rolle som motor for vækst og udvikling i hele Danmark

Indsatsen vil bestå af en række initiativer frem mod januar 2017, herunder udarbejdelse af dokumentation, etablering af hjemmeside, kontakt til centrale interessenter og pressekampagne. Indsatsen gennemføres med støtte fra kommunikationsbureauet Operate.

Hvordan fungerer udligningen
Der er to generelle udligningsordninger for kommunerne – landsudligningen og hovedstadsudligningen. Begge ordninger er baseret på at der for hver kommune beregnes et udgiftsbehov, der afhænger af borgernes aldersfordeling og sociale sammensætning. Forholdet mellem kommunens udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter afgør, om kommunen har et strukturelt underskud eller overskud – og dermed skal aflevere eller modtage penge via udligningsordningerne.

 • Landsudligningen udligner 61 procent af forskellen mellem kommunens beregnede skatteindtægter og det beregnede udgiftsbehov
 • Hovedstadsudligningen udligner 27 procent af forskellen mellem kommunens beregnede skatteindtægter og det beregnede udgiftsbehov

Kommuner udenfor hovedstadsudligningen får desuden et tilskud, hvis de har et højt strukturelt underskud – dette tilskud udgør 6,2 mia. kr. i 2017. Langt de fleste kommuner udenfor hovedstadsudligningen får del i dette tilskud.

Kommunerne modtager samlet set 51,4 mia. kr. via landsudligningen i 2017, mens hovedstadsudligningen går i nul. Det betyder, at hovedstadsudligningen er en rent intern omfordeling mellem kommunerne i ordningen, og der hverken tages eller gives fra resten af landet i forbindelse med ordningen.

Rødovre Kommune modtager i 2017 420,6 mio. kr. via landsudligningen og 120,3 mio. kr. via hovedstadsudligningen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Albertslund Kommune har på vegne af kommunerne i samarbejdet bedt om at hver kommune bidrager med op til 60.000 kr. til indsatsen om udligning.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 173

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomisk Oversigt - september 2016
Sag nr. 174

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Islev Skole, renovering af tagetage - entreprenørliste og økonomi
Sag nr. 175

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Indstilles godkendt.

Uansøgt afsked (3. kvartal 2016)
Sag nr. 176

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 177

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 8.40.