Social- og Sundhedsudvalget

05-02-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Marianne Christensen (Ø), sag 5-10

Sager 5 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedslisten for social i perioden 05.01.2019 - 24.01.2019
 2. Årlig dokumentation af Headspace Rødovre
 3. Orientering om socialt frikort
 4. Orientering om Regeringens sundhedsudspil ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05012019 24012019
Bilag 2: Årlig dokumentation af headspace Rødovre
Bilag 3: Orientering om socialt frikort

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2018 og 2019 pr. januar 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 13. november 2018 til 14. januar 2019 har visitationsudvalget modtaget 22 ansøgninger. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 13 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. En borger har takket nej til plejebolig, men er fortsat på den generelle venteliste til plejebolig.

Pr. 14. januar 2019 er der en ledig plejebolig, der er under klargørelse.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 31 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger er specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 24 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. 22 borgere er noteret på den specifikke venteliste. Heraf ønsker syv borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere Plejehjemmet Engskrænten, fem borgere Dorthe Mariehjemmet og fire borgere Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre Rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Seks borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

20 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 12 af de 20 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 9 af de 20 borgere er plejeboliggarantien overskredet. 6 af de 9 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese Rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. januar 2019" i vedlagte bilag.

Desuden er vedlagt oversigten "Antal ansøgninger til plejebolig, visiteret og indflytninger i 2018" i bilaget til mødefremstillingen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §54.

Lov om social service §192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Antal ansøgninger til plejebolig, visiteret og indflytninger 2018
Bilag 2: Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. januar 2019

Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Inden den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019 til 2023. Udkast til sundhedsaftalen er sendt i høring. Rødovre Kommunes høringssvar forelægges til orientering. Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende sundhedsaftalen i perioden fra den 24. april til den 30. juni 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de kommuner, der ligger i regionen. Sundhedsaftalen skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af regionens sygehuse, kommuner og almen praksis. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt udkast til ny sundhedsaftale 2019 til 2023 og sendt det til høring i perioden fra den 20. december til den 28. februar. Der har været gennemført dialogmøder med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger og fagfolk i kommuner og regioner forud for godkendelsen.

Udkast til sundhedsaftale 2019 til 2023 er præget af et ønske om at lave en enkel og fokuseret sundhedsaftale med fokus på de områder, hvor der er særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

I aftaleudkastet indgår derfor tre fokusområder og i alt fem mål. Fokusområderne og målene er udvalgt med afsæt i den brede dialog, der har været i processen med at udarbejde udkast til sundhedsaftale.

De tre fokusområder og de fem mål er:

Sammen om ældre borgere og borgere med kronisk sygdom

Målet er at:

 1. Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker
 2. Alle ældre borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst

 

Sammen om borgere med psykisk sygdom

Målet er at:

 1. Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med anden sygdom

 

Sammen om børn og unges sygdom

Målet er at:

 1. Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer
 2. Alle børn og unge der udviser tegn på mental mistrivsel får den rette hjælp i tide

Den fælles vision i sundhedsaftalen er at skabe mere sammenhæng i borgernes forløb, mere lighed i sundhed, mere samspil med borgerne og mere sundhed for pengene. Når visionerne skal omsættes til handlinger, er der enighed om, at der skal tages udgangspunkt i følgende principper:

 • Borgerne skal være med fra start og inviteres med ind i, når fokusområder og aftaler skal konkretiseres.
 • Indsatsen skal være helhedsorienteret, og der skal udvikles modeller for samarbejde, særligt i forhold til de sårbare borgere.
 • Der skal være en ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene gennem en aftale om fælles kvalitetsmål og standarder.
 • Der sikres en effektiv ressourceudnyttelse, så opgaverne placeres efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau.

Organiseringen skal afspejle de ovennævnte principper, og det er i sundhedsaftalen beskrevet, at samordningsudvalget får en ny rolle i forhold til både udvikling og drift af de indsatser, der implementeres.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer overordnet, at det er positivt med en enkel og fokuseret sundhedsaftale. Fokusområderne og principperne for arbejdet med at implementere disse er meget relevante og stemmer godt overens med indsatserne i kommunen. Høringssvaret er vedlagt som bilag. 

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Marts 2019: udkastet til sundhedsaftale 2019 til 2023 tilrettes med afsæt i de indkomne høringssvar.

23. april 2019: Sundhedskoordinationsudvalget forventes at godkende forslag til sundhedsaftale.

24. april til 30. juni: Sundhedsaftalen sendes til godkendelse  i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i regionen.

1. juli 2019: Sundhedsaftalen sendes til godkendelse i Sundhedsministeriet.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar sundhedsaftale 2019-2023
Bilag 2: Høringsudkast Sundhedsaftale 2019 - 2023

Frivillige fokusområder 2019
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til frivillige fokusområder i 2019.

I tråd med Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege frivillige fokusområder, hvor en frivillig social indsats ønskes iværksat.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til frivillige fokusområder i 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i følge Servicelovens § 18 samarbejde med frivillige sociale foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det er op til en lokal politisk afgørelse at prioritere hvilke frivillige sociale aktiviteter, der skal tildeles støtte.

Formålet med at udpege frivillige fokusområder er at fremme det frivillige sociale arbejde på særlige områder og dermed målrette den økonomiske støtte til Rødovre Kommunes overordnede strategier og politikker. Fokusområderne tjener også som inspiration til de årlige arrangementer for de frivillige sociale foreninger som forårskonference, netværksaften og dialogmøder.

Foreningerne kan ansøge bredt som hidtil, men blandt de foreninger, der søger inden for fokusområderne, udvælges der to foreninger, som får medieomtale i borgermagasinet 'Sammen om Rødovre'.

De nye fokusområder gælder for de to ansøgningsrunder i 2019: Den 1. april og den 1. oktober.

Som en del af handleplanen for frivilligt socialt arbejde 2016-17 blev det besluttet at styrke de særlige fokusområder med en kommunikationsstrategi 'Frivilligt fokus', godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2016 (sag nr. 73). Formålet var at øge antallet af ansøgninger, så flere frivillige sociale foreninger opretter aktiviteter inden for fokusområderne. Evalueringen af strategien viser, at der er forskel på, hvor mange ansøgninger der er kommet, alt efter hvad fokusområdet har handlet om, samt hvor bredt eller smalt fokusområdet har været formuleret.

Dette selvom, Social- og Sundhedsforvaltningen har udviklet nye informationsmaterialer i form af plakater og flyers, der er brugt i lokalområdet, hvor målgruppen har deres daglige gang. I samarbejde med Rødovre Frivilligcenter er der gjort opmærksom på fokusområderne bl.a. gennem Frivilligcentrets hjemmeside og Facebook. Ligesom at fokusområderne er beskrevet i Social- og Sundhedsudvalgsformandens nyhedsbreve til de frivillige sociale foreninger.

Frivilligt Fokus har fået omtale i Lokal Nyt, og endelig er Frivilligt Fokus også blevet formidlet gennem Rødovre Kommunes kanaler - rk.dk, Facebook og magasinet 'Sammen om Rødovre', hvor der har været to portrætartikler af foreninger, der har fået bevilget midler inden for fokusområderne. Forvaltningen vil fortsat have fokus på kommunikationsindsatsen.

Ansøgninger inden for frivillige fokusområder i 2018

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. februar 2018 (sag nr. 11) følgende fokusområder for 2018:

 • Plads til alle i foreningerne.
 • Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed.

Der er kommet 10 ansøgninger inden for fokusområdet 'Plads til alle i foreningerne', og fire ansøgniner til 'Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed'. Selvom der er få ansøgninger inden for det sidste fokusområde, bidrager alle foreninger gennem deres frivillige sociale arbejde til at fremme den fysiske og mentale sundhed gennem deres aktiviteter.

Et studie fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at frivillighed ikke kun er godt for brugerne, men også for de frivillige selv: Mennesker, der er frivillige på ugentlig basis, har dobbelt så stor sandsynlighed for at trives godt mentalt som ikke-frivillige. Ifølge forskerne bag undersøgelsen er det netop kombinationen af de tre faktorer; meningsfuldheden, udviklingen af kompetencer og selvtillid samt fællesskabet, der skaber den gode mentale trivsel.

Forslag til frivillige fokusområder i 2019

 • Ensomhed
 • Tilflyttere i foreningslivet

Fokusområdet "Ensomhed" er knyttet til Frivilligpolitikken og Udsattepolitikkens strategimål. Ifølge den seneste sundhedsprofil har hver femte borger i Rødovre svage sociale relationer. Ensomhed er et vigtigt fokusområde, da det kan være lige så farligt for helbredet som rygning og overvægt.

Rødovre Kommune meldte sig i 2017 ind i Folkebevægelsen mod Ensomhed, som sammen med flere end 80 organisationer i fællesskab arbejder for at bryde ensomheden. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der er potentiale for at arbejde grundigere med fokusområdet. Formålet er, at foreningerne gennem deres aktiviteter er med til at forebygge og bekæmpe ensomhed. Mange foreninger har allerede bevist, at de kan samle borgerne i Rødovre gennem fællesspisninger, fysiske aktiviteter og kreative hobbyer, og derfor opfordrer Social- og Sundhedsforvaltningen flere foreninger til at være med til at bryde ensomheden.

Derudover foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen fokusområdet "Tilflyttere i foreningslivet". Der flytter flere og flere borgere til Rødovre i forbindelse med de nye boligområder f.eks. IrmaByen. Pr. 1. januar 2019 bor der ca. 40.100 borgere i Rødovre, og befolkningsprognosen viser, at antallet af borgere vil stige med ca. 800 borgere frem til 2020.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at mange nye borgere skal inviteres ind i foreningslivet. Når tilflyttere i et nyt område slår rødder, er det ofte foreningslivet og frivilligt arbejde, der har gødet jorden. Det er vigtigt for tilflyttere at få et netværk, når de er i en ny by, så de kan føle, at de hører til. Gode sociale fællesskaber gennem frivilligt arbejde vil være med til at styrke tilflytternes tilknytning til Rødovre og forebygge ensomhed.

Tilflytterne skal opleve, at de frivilliges aktive indsats bidrager til det stærke fællesskab i Rødovre. Frivilligt arbejde er med til at sikre, at alle har mulighed for at få en meningsfyldt tilværelse, hvor vi er sammen med andre. Det være sig som frivillig eller som deltager i nogle af de mange frivillige aktiviteter. Den frivillige indsats er kittet i Rødovre og binder borgerne sammen på tværs af køn, alder, nationalitet, kulturel eller social baggrund.

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der er brug for fokus på at invitere tilflyttere ind i Rødovres foreningsliv. Formålet med indsatsen er, at tilflyttere skal oplyses om Rødovres muligheder for frivilligt socialt arbejde, og hvordan tilflyttere kan blive en del af det eksisterende foreningsliv, hvad enten det er som frivillig eller som deltager i en aktivitet.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 18.

Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter godkendelse meldes de frivillige fokusområder for 2019 ud til de frivillige sociale foreninger.

Første gang der kan søges til de nye fokusområder er 1. april 2019.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo december 2018".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.00.