Teknik- og Miljøudvalget

10-09-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Michel Berg (A), sag 64-71
Formand Jan Kongebro (A), sag 64-71

Sager 64 - 71

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
  2. Orientering om politianmeldelse af grundejere (se bilag 2)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 26. juli til 30. august 2019
Bilag 2: Orientering om politianmeldelse af grundejere

Tillæg 1 til Lokalplan 145 Udvidelse af delområde F og G - endelig vedtagelse
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019.  Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde. I høringsperioden er der indkommet to høringssvar. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 145 vedtages. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 145 - Udvidelse af delområde F og G skal give mulighed for at lokalplanområdet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer inden for Lokalplan 145 - Karrèbyen. Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019. I perioden er der kommet to høringssvar.

Banedanmark har ingen bemærkninger til planforslaget.

Cyklistforbundet i Rødovre henviser til, at de tidligere har gjort opmærksom på, at de ønsker stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær bibeholdt som gang- og cykelsti.

De henviser til, at stien bliver flittigt benyttet som en sikker og hurtig rute til bl.a. Rådhuset, Viften og Rødovre Centret. De mener, at Hovedstrøget formentlig vil blive til en gennemkørende cykelrute, med høj fart ved eventuel nedlæggelse af stien.

Rødovre Kommune mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at stiarealet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer. Der er dog ikke nogen planer om at nedlægge stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i det endelige Tillæg 1 til Lokalplan 145.  

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplanen har været i høring i 4 uger - fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019

Endelig vedtagelse - september 2019

Offentliggørelse - oktober 2019.  

Bilag

Bilag 1: Tillæg 1 til Lokalplan 145
Bilag 2: Personopdelt høringsskema
Bilag 3: Høringssvar samlet

Miljøgodkendelse - Stena Recycling A/S
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Stena Recycling A/S har ansøgt om revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til miljøgodkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Stena Recycling A/S meddeles miljøgodkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Stena Recycling A/S Islevdalvej 153-155 har på Rødovre Kommunes anmodning ansøgt om revurdering af virksomhedens gældende miljøgodkendelse.

Virksomhedens primære aktiviteter har været håndtering, herunder sortering og oplag, af jern- og metalaffald på ejendommen siden 1968. De væsentligste fraktioner, der i dag håndteres på virksomheden, er jern- og metalaffald, blyakkumulatorer, elektronikskrot, transformatorer, dæk og udtjente biler. Virksomheden modtager affaldsfraktioner fra kommuner, virksomheder, håndværkere og private borgere med henblik på senere oparbejdning og genanvendelse.

Med den nye miljøgodkendelse vil Stena Recycling A/S' hovedaktivitet fortsat være omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212 "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³. Rekonditionering, herunder omlastning omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse og bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller mere end 4 containere med et samlet volumen 30 m³".

Virksomheden er beliggende i Islevdal Erhvervskvarter, hvor de nærmeste boliger ligger på Bjerringbrovej 300 m i østlig retning, og 20 m nordøst for matriklen ligger Parcelforeningen 1. Maj. Ligeledes ligger der ca. 200 m mod nordvest kolonihaveforeningen Islevdal Haveforening i Glostrup Kommune.

Virksomheden har i forbindelse med miljøgodkendelsen fået udarbejdet en støjkortlægningsrapport. Rapporten viser, at der skal etableres en støjskærm på 4,2 m højde ud mod Islevdalvej og til dels ud mod Markstykkevej for at kunne overholde miljøgodkendelsens vilkår for støj. Der er derfor sat en frist til 10. marts 2020 til etablering af den omtalte støjskærm i den nye miljøgodkendelse.

Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om byggetilladelse fra virksomheden til opførelse af støjskærmen. Teknisk Forvaltning er påbegyndt behandlingen af ansøgningen og forventer efterfølgende at give byggetilladelse til støjskrærmen. Støjskærmen udføres med betonklodser og placeres 6 meter fra Islevdalvej og 4 meter fra Markstykkevej. Støjskærmens placering respekterer byggelinjerne i Lokalplan 142 Islevdalvej Erhvervskvarter, som ejendommen er omfattet af.

Virksomheden er omfattet af standardvilkår i godkendelsesbekendtgørelsen. Standardvilkårene omhandler virksomhedens indretning og drift, luftforurening, affald, beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand samt egenkontrol.

Herudover er der i miljøgodkendelsen stillet vilkår til belægning, håndtering af udtjente køretøjer samt støj og vibrationer.

Endelig er der stillet vilkår om, at Stena skal etablere en sikkerhedsstillelse overfor Rødovre Kommune til dækning af kommunens udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald.

Teknisk Forvaltning vurderer, at Stena Recycling A/S kan overholde vilkårene i miljøgodkendelsen.

Ansøgningen er omfattet af bilag 2 "Anlæg til bortskaffelse af affald" i miljøvurderingsbekendtgørelsen (VVM). Teknisk Forvaltning har foretaget en screening, og vurderet, at den revurderede miljøgodkendelse ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er krav om miljøvurdering.

Udkast til miljøgodkendelsen har været i høring hos virksomheden, og virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i miljøgodkendelsen. 

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 681 af 2. juli 2019

Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1317 af 20. november 2018

Standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1474 af 12. december 2017

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 1225 af 25. oktober 2019

Bilskrotbekendtgørelsen, BEK. nr. 1312 af 19. december 2012

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1475 af 12. december 2017.   

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Miljøgodkendelsen er gældende fra den dato, hvor den meddeles. Miljøgodkendelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens digitale miljøadministration (DMA) og Rødovre Kommunes hjemmeside på www.rk.dk.  

Bilag

Bilag 1: Revurderet miljøgodkendelse-Stena-Udkast

Forhøjelse af låneramme til nedgravede affaldsbeholdere
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Rammen for den eksisterende leasingaftale til indkøb af nedgravede affaldsbeholdere ønskes forhøjet med 8 mio. kr. Forhøjelsen skyldes et øget behov for indkøb af nye beholdere, i takt med at Rødovre udbygges, samt et behov for udskiftning af eksisterende toppe, som er gået itu.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rammen for den nuværende leasingaftale med Kommuneleasing øges med 8 mio. kr. fra 21 mio. kr. til i alt 29 mio. kr. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nedgravede affaldsbeholdere finansieres via en leasingaftale med KommuneLeasing. På Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014 (sag nr. 261) er det besluttet at lease nedgravede affaldsbeholdere gennem KommuneLeasing med en låneramme på 9 mio. kr. Rammen er efterfølgende forhøjet to gange til i alt 21 mio. kr., og den ønskes nu forhøjet igen med yderligere 8 mio. kr. til i alt 29 mio. kr.

Rammen ønskes forhøjet, da udviklingen i de nye byudviklingsområder som Irmabyen, Rødovre Port, Jens Nielsens Gård og Roskildevej 340 har betydet, at efterspørgslen på nedgravede affaldsbeholdere stadig stiger. Samtidig skal rammen dække udgifter vedrørende udskiftning af de ødelagte toppe, som er købt gennem aftale med I/S Vestforbrænding, med de nye toppe, som Teknisk Forvaltning har valgt på baggrund af et EU-udbud (sag nr. 55 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018).

For at kunne opfylde de nye boligområders ønsker om nedgravede affaldsbeholdere og løbende vedligeholde og udskifte toppene, er det derfor nødvendigt at forhøje leasingrammen med 8 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Indsamlingsordningen for nedgravede affaldsbeholdere er en del af Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

I henhold til Rødovre Kommunes indkøbspolitik skal leasingaftaler på over 5 år, eller mere end 100.000 kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget og underskrives efterfølgende af borgmester/kommunaldirektør.

Økonomiske konsekvenser

De nedgravede affaldsbeholdere koster pt. i gennemsnit ca. 57.000 kr. pr. stk.

Teknisk Forvaltning foreslår, at den eksisterende aftale med KommuneLeasing med en ramme på 21 mio. kr., forhøjes til 29 mio. kr. Det vil sikre indkøb af beholdere til byudvikling og udskiftning af toppe, som er gået itu.

I forhold til det nuværende niveau kan forhøjelsen af rammen medføre, at den årlige ydelse, som Rødovre Kommune betaler for leasingsaftalen stiger med op til 0,9 mio. kr, når rammen er fuldt udnyttet.

Ydelsen finansieres via affaldsgebyrerne og indarbejdes i driftsbudgettet for affaldsområdet. Ydelsen vil øge de samlede udgifter på affaldsområdet, i takt med at lånerammen udnyttes. Den øgede udgift vil primært blive finansieret af tilgangen af nye boliger. Det sker via beholdergebyret for nedgravede affaldsbeholdere og via grundgebyret. 

Tidsplan

Ingen.

Frigivelse af anlægsmidler til hjemtagning af affaldsindsamlingen
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. til etablering af omklædningsfaciliteter inkl. baderum til medarbejdere, etablering af elforsyning til elbilerne og den nødvendige pladsindretning, som følge af beslutning om at hjemtage affaldsindsamlingen.

Teknisk Forvaltning indstiller, at rådighedsbeløb frigives.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 3.900.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. i 2019 til indretning af faciliteter i forbindelse med hjemtagningen af affaldsindsamlingen. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2018 (sag nr. 13) besluttet at hjemtage affaldsindsamlingen. I forlængelse heraf blev der i budget 2019 afsat midler til ombygning af den eksisterende genbrugsplads med strøm og ladestandere, bade- og omklædningsfaciliteter, samt de nødvendige omlægninger af de eksisterende arealer ved genbrugspladsen.

Som følge af planerne for Bykernen har Rødovre Kommune erhvervet en ny plads på Sandbækvej, hvor der fremadrettet skal indrettes både materielplads og genbrugsstation. Da faciliteterne til de kommende medarbejdere og elbiler skal stå klar inden den 1. marts 2020, er det nødvendigt nu at etablere parkering for renovationsbiler og anlægge strøm til opladning af renovationsbiler, samt etablere de nødvendige personalefaciliteter til affaldsområdets personale på Sandbækvej.

Indretningen koordineres med indretning af den øvrige materielplads.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement i forhold til indretning af bade- og omklædningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Faciliteter til mandskab og skraldebilder inkl. ladestandere er klar til ibrugtagning den 1. marts 2020.

Optagelse af ny privat fællesvej - Islevdalvej
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Grundejeren af arealet, der tidligere fungerede som afkørselsrampe fra Motorring 3, har udlagt vejstykket til private fællesvej, og kommunen skal efter privat-vejsloven tage stilling til vejudlægget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vejudlægget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ombygningen af Motorring 3, blev afkørselsrampen til Islevdalvej nedlagt som statsvej og som vejareal. Arealet blev efterfølgende afhændet til en privat ejer (matrikel nr. 102), og funktionen, som adgangsvej til et af Vejdirektoratets afvandingsbassiner for Motorring 3, opretholdt.

Ejeren har efter § 26 i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje foretaget et vejudlæg for matrikel nr. 102, hvor hele matriklens areal udlægges og registreres som vejareal. Formålet med vejudlægget er, at vejen kan fungere som potentiel adgangsvej for de tilstødende matrikler, som kan opnå adgang og vejret til vejen.

Kommunen skal efter Bekendtgørelse af lov om private fællesveje vurdere, om den udlagte vej indgår hensigtsmæssigt i det øvrige vejnet, og er tilstrækkelig i forhold til den forventede færdsel, samt i øvrigt i overensstemmelse med foreliggende planmæssige dispositioner.

Vejen er anlagt og i praksis allerede fungerende, som privat fællesvej til Vejdirektoratet opsamlingsbassin for vejvand fra Motorring 3. Forvaltningen har i sagens anledning foretaget en vurdering efter de eksisterende anlagte vejforhold.

Se bilag 1 for oversigtskort for lokale forhold og vejudlægget.

Forvaltningen vurderer, at det nye vejudlæg og anlæggelse af en ny stikvej til Islevdalvej ikke strider mod Lokalplan 142. Stikvejen vil få adgang til Islevdalvej via det signalregulerede vejkryds Islevdalvej/Sandbækvej. Ibrugtagningen af vejen vil derfor ikke tilføje et nyt potentielt konfliktpunkt for trafikanter langs Islevdalvej, og vurderes ikke at få negativ indflydelse på trafiksikkerheden.

Vejen er anlagt med et kørebaneareal i 6,5 meters bredde som er udlagt med asfalt. I begge vejsider er der græsrabat på ca. 2 m. Det vurderes, at det er tilstrækkeligt i forhold til vejens trafikbelastning til og fra erhvervsejendommene nord og syd for vejen. Det er også muligt at opgradere forholdene med yderligere afmærkning eller skiltning, såfremt der viser sig behov for det. Ligeledes er der indenfor vejudlægget mulighed for, at anlægge fortov på et senere tidspunkt. Vejvandet på kørebanen ledes til yderrabatterne, hvor vandet nedsiver i de grønne rabatter. Langs vejens nordlige side er der opsat vejbelysning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje nr. 1234 af 4. november 2015, § 26-31

Lokalplan 142.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort vejudlæg privat fællesvej Islevdalvej

Godkendelse af anbefalet hastighedzone for Damhusdalen
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Grundejerforeningen Bjørnsholm har ansøgt Rødovre Kommune om tilladelse til indførelse af en anbefalet max 30 km/t hastighedszone for deres private fællesveje; Bjørnevej, Leopardvej, Løvevej og Damhusdalen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Grundejerforeningen Bjørnsholm's ansøgning godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Bjørnsholm har ansøgt om indførelse af en anbefalet max 30 km/t hastighedszone for deres private fællesveje; Bjørnevej, Leopardvej, Løvevej og Damhusdalen.

Se bilag 1 oversigtskort for området zonen omfatter.

Vejene i zonen er smalle boligveje, der består af private fællesveje i et lukket vejsystem. Trafikken i området er derfor kun lokaltrafik til boligerne. Trafiksaneringen og hastighedsnedsættelsen vurderes derfor ikke at ville påvirke trafikmønsteret på de tilstødende veje i vejnettet.

Vejene ønskes trafiksaneret med hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af plastikbump som er typegodkendt til max 30 km/t.

Bumpene opsættes i midten af kørebanearealet jf. vejreglerne, og med friareal på hver side af bumpene, hvor cyklister kan cykle udenom langs kantstenen. Forvaltningen vurderer, at bumpene er udformet på en måde, så de ikke vil være til fare eller gene for cyklisterne. Dette er særlig relevant, da Bjørnevej og Leopardvej har stiforbindelser til Vigerslevparken. Disse to veje og deres stiforbindelser bruges dagligt af cyklister både til pendling til arbejde og til fritidsformål. 

Zonen skiltes med max 30 km/t (E53/E54), opsat i høje skiltegalger, som placeres i bagkanten af fortovet. Placeringen af skiltningen vurderes ikke at påvirke fodgængerne. 

Den nye zone kommer til at ligge i forlængelse af en eksisterende max 30 km/t hastighedszone, som omfatter Grundejerforeningen Damhusdalen. Denne zone går fra Kongeslusen til Damhusdalen 64.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen er der ikke foretaget en partshøring af vejejer og vejberettigede, da grundejerforeningen er vejejeren, og det vurderes ikke, at grundejerne boende langs vejen har partsstatus i forhold til det ansøgte.

Det er forvaltningens vurdering, at der til det ansøgte, ikke er nogen almene offentligretlige hensyn, som taler imod, at der gives tilladelse til, at Bjørnevej, Leopardvej, Løvevej og Damhusdalen får anlagt bump, og indgår i en anbefalet max 30 km/t hastighedszone. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives tilladelse til oprettelse af hastighedszonen.

Lov- og plangrundlag

Privatvejslovens § 56 og § 57, stk. 1  

Færdselsloven § 92, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Zonen kan anlægges, efter der gives en tilladelse fra kommunen.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort hastighedszone GF Bjørneholm

Diverse
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.