Teknik- og Miljøudvalget

12-11-2019

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Michel Berg (A), sag 80-86

Sager 80 - 86

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1)
 2. Referat fra VEKS' Kundeforum den 10. september 2019 (se bilag 2)
 3. Referat fra VEKS' Embedsmandsudvalgsmøde den 17. september 2019 (se bilag 3)
 4. Referat fra VEKS' Bestyrelsesmøde den 27. september 2019 (se bilag 4).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tine Füssel, Direktør i By- og Pendlercykel Fonden deltog i mødet under dette punkt og orienterede om driften af bycyklerne.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 19. september til 29. oktober 2019
Bilag 2: Referat af VEKS Kundeforum nr. 15 den 10. september 2019, uden bilag
Bilag 3: Referat af VEKS Embedsmandsudvalg møde nr. 174 den 17. september 2019, uden bilag
Bilag 4: Referat af VEKS Bestyrelsesmøde møde nr. 190 den 27. september 2019, uden bilag

Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340 - endelig vedtagelse
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 samt Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 8. august 2019 til og med den 3. oktober 2019. I perioden er der indkommet syv høringssvar.

Der er ikke foretaget nogen ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 vedtages samt
 2. at Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 vedtages.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 147 og tillæg 4 til Kommuneplan 2018 giver mulighed for at opføre en ny bygning med dagligvarebutik i stueplan, ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal, en hævet taghave i 1. sals højde, en tagterrasse på 4. sal samt en parkeringskælder til boligerne og parkering på terræn til dagligvarebutikken.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 og Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode indkom syv høringssvar. De indsendte høringssvar er fra borgere i Rødovre og Banedanmark.

Høringssvarene ses i Bilag 4.

Høringssvarene vedrører følgende emner: Træer og beplantning, vareindlevering, kæledyr samt åbenhed og synlighed. Generelt skriver alle, at de er positive overfor udviklingen. 

Resume af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 3.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Lokalplan 147 vedtages.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning

Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentliggørelse – december 2019. 

Bilag

Bilag 2: Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340
Bilag 3: Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Bilag 6: Personopdelt høringsskema med indsigelser - endelig vedtagelse
Bilag 7: Samlede høringssvar - uden emails - endelig vedtagelse

Gebyr for virksomheders brug af Genbrugsstationen i 2020
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding anmoder interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at vedtage gebyr for virksomheders brug af tilmeldeordningen til Genbrugsstationen i 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne, som beskrevet i sagsfremstillingen, for virksomheders adgang til Genbrugsstationen i 2020, godkendes.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med de andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne, kaldet Tilmeldeordningen. Vestforbrændings bestyrelse anmoder om, at interessentkommunerne i samarbejdet vedtager de her indstillede gebyrer.

De foreslåede gebyrer for 2020 er uændrede i forhold til gebyrerne for 2019 og er som følger ekskl. moms:

Engangsbillet - Betaling for en times besøg for brug af Genbrugsstationen. Gælder for alle virksomhedskategorier og adgang købes via sms pr. besøg ekskl. moms:

Personbil 100 kr.

Kassebil 150 kr.

Ladvogn 200 kr.

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet. Gælder for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 7.100 kr.

Kassebil 9.800 kr.

Ladvogn 16.400 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.900 kr.

Kassebil 5.400 kr.

Ladvogn 9.000 kr.

For virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0 - 2 ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 800 kr.

For øvrige virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil 3.800 kr.

Kassebil 6.200 kr.

Ladvogn 11.900 kr.

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

 • Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
 • Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

 • Dyrlæger, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

 • Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, au-toværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, med 3 eller flere ansatte
 • Liberalt erhverv og tilsvarende, som har brug for mere end 8 besøg pr. år
 • Andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere.

Farligt affald for alle virksomhedskategorier og alle biltyper:

50 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg. 

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2020.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Staten har udpeget indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, og Rødovre Kommune skal jævnfør lovgivningen vedtage en indsatsplan, som dækker de udpegede områder. Der skal tages stilling til indsatsplanen, som herefter skal sendes i offentlig høring i 12 uger før den endelige vedtagelse. Indsatsplanen er miljøscreenet, og der er truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vedtages og sendes i offentlig høring i 12 uger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af den statslige grundvandskortlægning har Naturstyrelsen udpeget indsatsområder for grundvandsbeskyttelse i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Jævnfør bekendtgørelsen skal kommunerne herefter udarbejde en indsatsplan for de udpegede områder. Formålet med indsatsplanen er at identificere de vigtigste trusler mod den fremtidige vandforsyning i kommunen, samt hvilke indsatser der skal gøres for at afværge truslerne.

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse indeholder en beskrivelse af rammerne og baggrunden for indsatsplanen samt den statslige grundvandskortlægning af Rødovre Kommune. Planforslaget indeholder desuden en beskrivelse af de vigtigste trusler mod grundvandets kvalitet. Der foreslås indsatser inden for følgende områder:

 • Forurenede grunde
 • Forebyggelse af ny forurening på virksomheder
 • Bygge- og anlægsarbejder
 • Glatførebekæmpelse
 • Pesticider
 • Nedsivning af regnvand
 • Jordvarme mv.
 • Boringer og brønde
 • Indvindingsbetinget forringelse.

En del af de foreslåede indsatser er en beskrivelse af, hvad der allerede gøres for at beskytte grundvandet. Denne eksisterende indsats skal naturligvis fortsætte og indgår derfor i planen. Der foreslås også nye indsatser herunder:

 • opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde
 • at undersøge, om anvendelsen af organiske tømidler i stedet for traditionelt vejsalt kan udvides til stier i parker og andre grønne arealer
 • øget fokus på tilsyn med byggepladser
 • kampagner for at motivere private grundejere til ikke at anvende pesticider.

Det er et krav i lovgivningen, at kommunerne skal nedsætte et koordinationsforum (Grundvandsforum) til at bistå med udarbejdelse af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. På mødet 29. september 2015 (sag nr. 165) vedtog Kommunalbestyrelsen, hvem der skulle inviteres til at deltage i Grundvandsforum, og at kompetencen til at drive Grundvandsforum blev uddelegeret til Teknisk Forvaltning. Arbejdet med indsatsplanen afventede herefter den statslige udpegning af indsatsområder, som skete 19. marts 2018.

Teknisk Forvaltning afholdt møde i Grundvandforum 27. juni 2019. På mødet deltog HOFOR, Region Hovedstaden og repræsentanter for Fællesrepræsentationen af almennyttige boligselskaber i Rødovre. De bemærkninger, der kom på mødet, og som medlemmer af Grundvandsforum efterfølgende har sendt til Teknisk Forvaltning, er indarbejdet i planforslaget. Når planforslaget har været i offentlig høring i 12 uger, skal Grundvandsforum have mulighed for igen at udtale sig om planen inklusive de ændringer, som høringen måtte give anledning til. Først herefter kan planen endeligt vedtages.

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er blevet miljøscreenet, og konklusionen er, at planen ikke skal miljøvurderes. Berørte myndigheder, herunder nabokommuner, er blevet hørt om afgørelsen og havde ingen bemærkninger hertil. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen skal offentliggøres samtidig med høringen om planen.  

Lov- og plangrundlag

Vandforsyningsloven, LBK nr. 118 af 22. februar 2018

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 681 af 2. juli 2019

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, BEK nr. 1420 af 28. november 2018

Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr. 912 af 29. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de indsatser, der skal udføres af Rødovre Kommune, afholdes som udgangspunkt inden for de eksisterende budgetter.

Tidsplan

Planen skal i offentlig høring i 12 uger i november 2019 til februar 2020. Det er et lovkrav, at Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal være vedtaget senest 2 år efter den statslige udpegning af indsatsområder, dvs. senest 19. marts 2020. Der er ingen lovbestemt frist for den endelige vedtagelse af planen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Bycykler i Rødovre 1-års evaluering
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I 2018 blev Rødovre en del af bycykelsystemet. Systemet blev taget i brug i august 2018. Teknisk Forvaltning har set på 1-års evalueringen af systemet i Rødovre og benyttelsen af bycyklerne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at sagsfremstillingen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre indgik i 2018 i samarbejdet med bycykelsystemet, som også kendes fra København og Frederiksberg. Bycyklerne blev indviet den 14. august 2018 med 9 bycykelstationer i kommunen, og de har nu været i funktion i over 1 år. Siden ibrugtagningen af bycyklerne er der blevet tilføjet endnu en bycykelstation ved Rødovregård. Den ekstra station kunne tilføjes indenfor den gældende aftale, da der var dockingspoints tilovers, efter fysiske tilpasninger af de første 9 placeringer af bycykelstationer.

Bycykelfonden har fremsendt en statusrapport, som er en 1-års evaluering i forhold til benyttelsen af systemet i Rødovre.

Bilag 1 - Bycyklens statusrapport.

Erfaringerne for det første driftsår i Rødovre, har vist positive tendenser. I Rødovre er der 95,8 % flere brugere, end ved opstartsåret i København, som benytter Bycyklen som transportmiddel. Indfasningen har dermed været kortere end ved etableringen af Bycykelsystemet i de andre kommuner. Det tyder på, at kendskabet til kommunens transporttilbud til borgere er forholdsvis højt, og at der allerede før etableringen eksisterede en efterspørgsel.

Brugsmønsteret fra Rødovre tyder på, at der blandt brugerne er villighed til at cykle langt, når bycyklerne er til rådighed. Cykelafstanden for brugerne i Rødovre understreger dette, da den gennemsnitlige længde af cykelture er 7,3 km. I Frederiksberg og København er den gennemsnitlige turlængde kun 4,3 km. De længste gennemsnitlige ture fra Rødovre, udgår henholdsvis fra Damhustorvet og Islev Torv. Brugerne af systemet fordeler sig over tre typer. Faste abonnementer på bycykler (60,5 %), minutpakker til benyttelse af bycyklerne (11,3 %) og pay-as-you-go (28,2 %). Denne fordeling er tilsvarende, hvad der ses i København og Frederiksberg. Dem med et fast abonnement er fortrinsvis pendlere, som vælger denne løsning til daglig eller ugentlig brug, som del af deres pendlingsmønster.

Denne brug af bycyklerne viser, at cyklerne kan understøtte kollektiv transport, og supplere tog, bus og Metro i det samlede netværk. Rejsemønsteret viser en sådan kobling mellem kollektiv trafik og bycyklerne, da bycyklerne på Rødovre Station er flittigt benyttet allerede, og ligger på niveau med Hellerup Station (Københavns Kommune), der er et større kollektivt trafikalt knudepunkt i forhold til Rødovre Station, da der i Hellerup er flere togforbindelser.

Hærværk

I sommeren 2019 blev Bycyklerne ramt af hærværk og tyveri i et hidtil uset omfang. Det har haft en negativ effekt på brugstallene, da omfanget har medført, at den største andel af cyklerne var ude af brug eller til reparation. Hærværket berører også tablets på cyklerne. Det er særlig uheldigt, da brugerne derved ikke kan fejlmelde cyklerne, og cyklen kan ikke lokaliseres af driftsoperatøren (Bikeshare A/S). På baggrund af erfaringerne med denne type hærværk, overgår bycyklerne til en ny app-løsning i stedet for tablets. Denne løsning minder om hvad der allerede ses hos andre lejecykelordninger.

Bycykelfonden har været i dialog med politiet omkring en række forebyggende tiltag, samt forbedringer der gør det lettere at identificere eventuelle gerningsmænd. Bycyklen har desuden startet en oplysningskampagne målrettet udvalgte skoler og kvarterer, hvor hærværket har haft et særligt omfang. I hærværksperioden har Bycyklen ikke levet op til kontrakten med Rødovre Kommune. Da situationen vurderes at falde ind under force majeure, har kommunen ingen muligheder for kompensation.

Fremtiden

Teknisk Forvaltning vurderer at erfaringerne med Bycyklerne generelt har været positive. Bycyklerne har vist et potentiale som erstatning for korte bilture i forhold til rejser til og fra København, og kan understøtte den kollektive transport. Tilbuddet om bycykler kan udvides til andre større kollektive transportknudepunker, f.eks. Rødovre Nord - Letbanestation, Jyllingevej Station og Herlev Station. En udvidelse af systemet til andre kommuner i omegnen af København, kan også være med til at udbrede brugen af bycykler. Bycykel-ordninger er i efteråret 2019 til politisk behandling i Hvidovre, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Herlev Kommuner. De tre sidstnævnte kommuner er også med i letbanesamarbejdet, hvor bycykler kan medvirke til at understøtte adgangen og dermed brugen af letbanen.

Det er ikke kun kommuner som overvejer at være en del af Bycyklen. Private virksomheder kan købe sig ind i systemet, og understøtte deres medarbejdere i andre transportvalg end bil. I Mørkhøj industrikvarter i Gladsaxe har en virksomhed købt sig ind i ordningen, og medarbejdere kan bruge bycyklerne til at pendle til og fra København, Frederiksberg og Rødovre. Fra Rødovre vil en tur på bycykel fra Islev Torv til industrikvateret tage ca. 10-12 min, hvilket svarende til en biltur i forhold til rejsetid, hvis der ikke er kø på vejnettet. En busrejse ville tage mellem 28-36 min. i rejsetid.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har indgået en 8 årig kontrakt med Bycykelfonden. Det vurderes, at den samlede samfundsøkonomiske gevinst svarer til 10,09 kr. pr. cyklet kilometer i forhold til at køre samme strækning i bil.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bycykler - Rødovre 1. års evaluering

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo september 2019
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo september 2019.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik og Miljøudvalget pr. ultimo september 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr ultimo september 2019

Diverse
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.