Teknik- og Miljøudvalget

12-05-2020

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 46 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om COVID-19
 2. Orientering om status på affaldssortering i Rødovre Kommune 2019 (se bilag 1)
 3. Fremrykning af anlægsinvesteringer (se bilag 2).

Indstilling

Meddelselsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Status på affaldssortering i Rødovre Kommune 2019
Bilag 2: Støjreducerende belægning på kommunens gennemskærende veje

Orientering om kloakering af Sommerhuskolonien ABC
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Der har hersket tvivl om opgavefordelingen mellem grundejer og haveejere ved kloakering af kolonihaver. Som følge heraf er kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC blevet forsinket. Teknisk Forvaltning har forlænget fristen for kloakering med tre år, så den nu udløber 30. juni 2023.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2016 meddelte Rødovre Kommune påbud til NaturErhvervstyrelsen om kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC. Påbuddet er senere overgået til Naturstyrelsen som ny grundejer. Fristen var oprindeligt sat til 31. december 2018, men på Teknik og Miljøudvalgets møde 4. december 2018 (sag nr. 92) blev den forlænget til 30. juni 2020.

Der opstod herefter tvivl om opgavefordelingen mellem Naturstyrelsen som grundejer og de enkelte haveejere som lejere af jorden. Normalt er det ved kloakering sådan, at forsyningsselskabet (i Rødovre HOFOR) trækker stik frem til den enkelte matrikel, og herefter har grundejeren ret og pligt til at tilslutte sig dette.

I de fleste kolonihaveområder i Danmark er de enkelte haver imidlertid ikke udmatrikuleret, og derfor påhviler det grundejer at udføre en del af det arbejde, som forsyningsselskabet ellers ville gøre. Dette gælder også for Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC samt de øvrige kolonihaver i Rødovre.

De fleste tidligere projekter med kloakering af kolonihaver i Danmark har været gennemført af frivillighedens vej. Opgavefordelingen har normalt været sådan, at foreningen stod for at udføre det arbejde i fællesveje mv., som forsyningen normalt ville udføre. Herefter stod den enkelte haveejer selv for det arbejde, som en grundejer normalt ville udføre.

Både Teknisk Forvaltning og Naturstyrelsen gik ud fra, at projektet i Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC skulle gennemføres med den samme opgavefordeling. På opfordring af Naturstyrelsen traf Teknisk Forvaltning 2. august 2018 en afgørelse om præcisering af påbuddet om kloakering. Indholdet i afgørelsen var, at Naturstyrelsen skulle trække stik frem til hvert havelod, som haveejerne herefter selv skulle tilslutte sig, hvis de producerede spildevand på haveloddet.

Kolonihaveforbundet vurderede imidlertid, at det er en grundejerforpligtelse at stå for hele kloakeringen frem til den enkelte bygning på haveloddet. Efter at have revurderet sagen er både Teknisk Forvaltning og Naturstyrelsen enige i dette. Naturstyrelsen har i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Miljø- og Fødevareministeriets departement, som er resortmyndighed på området.

På den baggrund har Teknisk Forvaltning ophævet afgørelsen af 2. august 2018 om præcisering af påbuddet om kloakering. Ansvaret ligger dermed nu entydigt hos Naturstyrelsen, og alle parter er enige om dette.

Tvivlen om opgavefordelingen har forsinket projektet, som desuden nu bliver mere kompliceret og omfattende, fordi Naturstyrelsen skal påtage sig ansvaret helt frem til den enkelte bygning på haveloddet. Naturstyrelsen vurderer, at de har behov for tre år mere til at gennemføre projektet. Teknisk Forvaltning har på den baggrund forlænget fristen for kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC med tre år.

Lov- og plangrundlag

 • Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1218 af 25. november 2019
 • Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1317 af 4. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Rødovre Kommune. For haveejerne er der både økonomiske fordele og ulemper ved ændret opgavefordeling samt udsættelse af kloakering.

Tidsplan

Fristen for kloakering af Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni Nørrevangen afdeling ABC er forlænget til 30. juni 2023.

Orientering om SAVE-undersøgelse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

I Budget 2020 indgår gennemførelse af en (fortsat) SAVE-undersøgelse af enkeltbygninger og kulturmiljøer. Teknik- og Miljøudvalget orienteres hermed om undersøgelsens indhold og forventede proces.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orientering om SAVE-undersøgelsen tages til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

SAVE-undersøgelsen 2020 omfatter en større systematisk gennemgang af over 5.000 bygninger således, at vi kan udpege hvilke bygninger, der bør omfattes af særlig opmærksomhed i planlægningen og byggesagsbehandlingen.

Endvidere omfatter SAVE-undersøgelsen afgrænsning og beskrivelse af kulturmiljøer med henblik på at revidere og kvalificere kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer.  

SAVE-projektet i sin helhed har til formål at:

 • Skabe større forståelse og kendskab til bevaringsværdier og kulturarv i kommunen
 • Styrke administrationsgrundlaget i den fysiske planlægning og bevaringsindsatsen
 • Sætte fokus på, hvordan kulturarven og arkitekturen kan styrke byens kvaliteter og være værdiskabende.

Inddragelse og formidling til borgerne

Det indgår i konceptet for SAVE-undersøgelser, at arbejdet følges og kvalificeres af en følgegruppe med deltagelse af relevante foreninger og organisationer samt eventuelle enkeltpersoner med særlig viden. I Rødovres SAVE-undersøgelse forventes en følgegruppe at omfatte repræsentanter fra Lokalhistorisk Forening, SAGIR, Fællesrepræsentationen, Forstadsmuseet samt de relevante kommunale medarbejdere, der udgør projektgruppen.

SAVE-projektets formål er bl.a. at skabe større forståelse og kendskab til bevaringsværdier og kulturarv i Rødovre. I forlængelse heraf er en aktiv formidling til borgerne af afgørende betydning.

Inddragende og formidlende aktiviteter undervejs eller som afslutning kan være:

 • Byvandringer om lokalhistorie og vellykkede tilbygninger på bevaringsværdige huse
 • Borgermøde om kulturarv og SAVE-registreringen
 • Møder hos lokale grundejerforeninger, ejerforeninger, boligafdelinger 
 • Artikler i Rødovre Lokal Nyt
 • Artikler i Sammen om Rødovre.

SAVE projektets faser

SAVE-projektet er opdelt i tre faser:

 • Forberedelsesfasen (Fase 1)
 • Registreringsfasen (Fase 2)
 • Bearbejdnings- og formidlingsfasen (Fase 3).

Forberedelsesfasen (Fase 1)

I forberedelsesfasen drøftes udvælgelse og prioritering af, hvilke kulturmiljøer der skal registreres og der tages endelig stilling til, hvilke enkeltbygninger der skal registreres. Forberedelsesfasen resulterer i en samlet oversigt over alle enkeltbygninger og kulturmiljøer, der skal SAVE-registreres.

Registreringsfasen (Fase 2)

I registreringsfasen registreres de udpegede enkeltbygninger og kulturmiljøer. Ejere af de bygninger, der skal registreres, modtager forinden et brev med orientering om registreringen, herunder om registreringens formål, forløb og mulige konsekvenser i kommende planlægning. Registreringsfasen resulterer i, at alle udvalgte enkeltbygninger og kulturmiljøer er registreret i Slots- og Kulturstyrelsens system, FBB eller i anden digital database, der er kompatibel med den kommende digitale kommuneplan,

Bearbejdnings- og formidlingsfasen (Fase 3)

I bearbejdnings- og formidlingsfasen præsenteres det samlede resultat af registreringsarbejdet. Registreringsresultaterne kan præsenteres på digitale platforme, i trykte publikationer og/eller på møder eller byvandringer.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2018. 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. Anlægsmidler til SAVE-undersøgelsen blev bevilget af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020.

Tidsplan

SAVE-undersøgelsen udføres af en ekstern SAVE-konsulent i tæt samarbejde med Rødovre Kommune. Der skal indhentes tilbud på løsning af opgaven fra flere leverandører. Grundet den aktuelle corona-situation er det pt. uklart, hvornår der kan foreligge en aftale. Men det forventes pt., at registreringen kan foregå i efteråret 2020.

Vedtagelse af nye affaldsregulativer
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til nye affaldsregulativer har været i fire ugers høring fra den 11. februar 2020 til den 12. marts 2020. Der er modtaget fem høringssvar til regulativet for husholdningsaffald, hvoraf det ene har medført en præcisering, i forhold til tømning af beholdere placeret ved skel. Til regulativet for erhvervsaffald er der modtaget et høringssvar, som ikke har medført ændringer. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Regulativ for husholdningsaffald godkendes, med de ændringer der er beskrevet i sagsfremstillingen, herunder at ikrafttrædelsen ændres til den 30. august 2020 samt
 2. at Regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Anbefales, idet der i §§ 9.9, 10.9, 14.9 og 24.9 foretages følgende ændring:
“Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl. 05.00.” ændres til “Afhentningen af affaldet påbegyndes normalt kl. 7.00, men kan i særlig tilfælde påbegyndes kl. 5.00 (f.eks. vejarbejde, nedbrud af materiel o.lign.)”.

Sagsfremstilling

Forslag til affaldsregulativer blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2020 (sag nr. 5), hvorefter de blev sendt i fire ugers høring. Der er modtaget fem høringssvar til regulativet for husholdningsaffald og et høringssvar til regulativet for erhvervsaffald.  

En detaljeret gennemgang af alle høringssvar med oplysninger om afsender, Teknisk Forvaltnings svar og indstilling fremgår af vedlagte bilag 3 og bilag 4.

Regulativ for husholdningsaffald

De fem indkomne høringssvar vedrører emnerne starttidspunkt for indsamling af affald og placering af affaldsbeholderne ved tømning.

Med hensyn til starttidspunkt for affaldsindsamlingen mener høringssvarene, at det er for tidligt at starte indsamlingen kl. 5. De mener i stedet, at indsamlingen skal starte kl. 6 eller kl. 7. Efter Rødovre Kommune har hjemtaget indsamlingen af affald, den 1. marts 2020, er indsamlingen startet kl. 7. Teknisk Forvaltning foreslår at fastholde kl. 5 som muligt starttidspunkt. Det begrundes i, at der er behov for smidighed i tidsrummet, hvor der må indsamles affald, fx i forbindelse med vejarbejde og nedbrud på materiel.

Angående placeringen af affaldsbeholderne ved tømning foreslår Teknisk Forvaltning, at det i § 9.6, § 10.6, § 12.6, § 13.6, § 14.6 og § 24.6 præciseres, at det kun er, når borgeren selv har stillet en beholder frem til tømning, at borgeren skal køre den tilbage. Høringssvaret har desuden givet anledning til en tilføjelse i bilag 1 i regulativet, hvor der er tilføjet et afsnit om "Særlige forhold ved is og sne".

Foruden disse ændringer er der ændret i §8 Ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er rykket til 30. august 2020, da det pga. den ekstraordinære situation med Covid-19 ikke er realistisk at indføre de nye affaldsordninger før. Det skyldes bl.a. længere leveringstid på beholdere.

Ud over ændringerne ovenfor er der lavet enkelte redaktionelle ændringer. Alle ændringerne er markeret med rødt i regulativet.

Regulativ for erhvervsaffald

Høringen af Regulativet for erhvervsaffald har ikke medført ændringer. Ikrafttrædelsesdato er fortsat den 1. juni 2020, da der ikke er grund til at udskyde denne dato.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Regulativ for erhvervsaffald træder i kraft den 1. juni 2020

Regulativ for husholdningsaffald træder i kraft den 30. august 2020

Nye ordninger implementeres fra den 1. september 2020.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for husholdningsaffald august 2020 - med markeringer
Bilag 2: Regulativ for erhvervsaffald juni 2020
Bilag 3: Personopdelt høringsskema Regulativ for Husholdningsaffald
Bilag 4: Personopdelt høringsskema Regulativ for Erhvervsaffald
Bilag 5: Totalliste høringssvar husholdningsaffald
Bilag 6: Totalliste høringssvar erhvervsaffald

Budgetresolution – servicebussen buslinje 848 omlægges til el-drift
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I Budget 2020 er der vedtaget en budgetresolution om, at der skal forelægges en konkret sag med henblik på at gøre bus 848 (servicebussen) emissionsfri hurtigst muligt. Forvaltningen har på den baggrund i samarbejde med Movia undersøgt mulighederne herfor.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Servicebussen (buslinje 848) omstilles til el-drift ved førstkommende kontraktfornyelse tidligst i 2024.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Budget 2020 er der besluttet en budgetresolution - Bus 848 (servicebussen) skal gøres emissionsfri, som jf. tidligere principbeslutning betyder betjent med el-drevne busser. Movia har undersøgt mulighederne for grøn omstilling af buslinje 848.

Den gældende driftskontrakt for servicebussen løber frem til 2022 med option for busopreatøren om forlængelse af kontraktperioden frem til 2028 i 2-årige perioder. Udnyttelsen af optionen afhænger af, hvordan busoperatøren overholder det aftalte kvalitetsniveau i kontrakten. For så vidt angår 848 servicebussen har busoperatøren levet op til kontraktens indhold, og kan dermed få forlænget kontrakten frem til 2024 i første omgang. Busoperatøren har tilkendegivet interessen for en kontraktforlængelse i januar 2020 frem til 2024. Den endelige afklaring forventes at foreligge i 1. kvartal 2021.

El drevet buskørsel

Hverken Movia eller Rødovre Kommune har i henhold til kontrakten ret til at ændre krav til bussens drivlinje eller drivmiddel.

Såfremt Rødovre Kommune ønsker en forceret omstilling til elbusdrift vil det antageligt kunne ske i 2024. På det tidspunkt vil operatøren ved en kontraktforlængelse skulle ud i en større investering, som det vurderes kan være vanskeligt for denne at mobilisere. En beslutning om opsigelse på det tidspunkt, vil udløse en økonomisk kompensation over en 4-årige periode mellem 2025-2028. Hvis opsigelsen af kontrakten skal være gældende fra 2022, vil der samlet for den 7-årige periode skulle betales en kompensation.

Ved et nyt udbud af servicebussen 848 kan der stilles krav om el-drevne busser. Rødovres samlede årlige øgede tilskudsbehov for omstilling til eldrift er vurderet til 40.000 - 160.000 kr. pr. år. Det svarer til en prisstigning på 3-11%. En omkostning i dette niveau forudsætter, at busdriften udbydes sammen med andre busruter, således at operatøren kan opnå synergier ved gennemførelse af busdriften.

Forvaltningen anbefaler genudbud til elbusdrift iværksættes fra 2024. Et sådan genudbud følger tidligere beslutning om overgang til el-drift på andre linjer, og understøtter miljømæssig bæredygtighed og CO2 reduktion. 

Lov- og plangrundlag

Kontrakt A140307 indgået mellem Movia og Anchersen A/S

Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Økonomiske konsekvenser

Opsigelse af kontrakt for servicebussen med udgangspunkt i 2022 vil medføre operatørkompensation på op til 3,3 mio. kr. over den opsagte kontraktperiode på 7 år.

Såfremt kontrakten opsiges fra 2024 vil operatørkompensation være op til 2,2 mio. kr.

Tidsplan

Ingen.

Servicebus 848 - køretidstilpasninger og forlængelse
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Servicebussen har behov for ekstra køretid, hvis køreplanen skal overholdes. Teknisk Forvaltning foreslår yderligere tilpasninger af servicebussens rute, hvor den sidste tur for servicebussen fra Rødovre Station og Lillekær forlænges, for at give bedre betjening af passagerer bosiddende i kærerne, primært ældre beboere.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at den ekstra køretid til servicebussen godkendes og indarbejdes i en opdateret køreplan samt
 2. at forlængelsen af servicebussens sidste afgang til Lillekær godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Rødovre er kørslen med servicebussen 848 fastlagt i dialog med brugerne af servicebussen, Movia, busoperatøren samt Social- og Sundhedsforvaltningen. Det sker via et nedsat udvalg bestående af repræsentanter fra Seniorrådet, Danske Handicaporganisationer, faste brugere, samt Movia og Social- og Sundhedsforvaltningen. Yderligere afholder Teknisk Forvaltning også separate driftsmøder med Movia og busoperatøren.

Tilpasset køreplan

Movia og busoperatøren har på driftsmøder ønsket, at der afsættes yderligere køretid for servicebussen 848. I dag har bussen problemer med at holde den gældende køreplan. Bussen er særligt udfordret af biltrafikken pga. parkerede biler langs ruten. Særligt giver ulovlige parkeringer langs ruten udfordringer. Det er især ved Broparken, Engskrænten, Brunevang, Vestbadet og Fortvej, der er udfordringer. Samtidig opleves der hos operatøren et behov for ekstra tid, til at yde mere hjælp og service til flere brugere i forbindelse med påstigning og afstigning. Disse forhold understøtter behovet for indarbejdelse af mere køretid i køreplanen. Samlet er der vurderet behov for indarbejdelse af ca. 20-25 minutter ekstra køretid i køreplanen.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Movia vurderet mulighederne. Ved at indlægge den ekstra tid i køreplanen, svarer det til, at køreplanen samlet vil gå fra 110 minutters til 120 minutters drift. Det vil give en mere driftssikker køreplan og tilpasse køretiderne, så ankomsttiden for hver stop bliver med 2 timers mellemrum. Forslaget svarer til servicebussens nuværende køreplan for lørdage, hvor der holdes en 120 minutters drift. Forvaltningen vurderer, at ændringen vil give servicebussen en mere overskuelig og forståelig køreplan på hverdage, samt bedre muligheder for at yde passagerer med særligt behov en ekstra service.

Vedlagt som bilag er oplæg til den nye køreplan.

Tilpasningen af køreplanen med indarbejdelse af ekstra køretid har ikke været i en forudgående høring i Servicebusudvalget. Forvaltningen har ikke foretaget en høring af udvalget, da tilpasningen af køreplanen er et nødvendigt driftstiltag for at sikre, at servicebussen fortsat har en stabil drift og overholder dens køreplan.

Forlængelse af sidste tur med servicebussen

På Servicebusudvalgets møde tilbage i december 2017 fremkom der et forslag om, at lade den sidste kørsel med servicebussen have endestop ved Lillekær i stedet for ved Rødovre Station. Det forslag har forvaltningen taget afsæt i sammen med Movia, og det anbefales, at det forslag indarbejdes i den fremtidige køreplan for servicebussen.

Forslaget om forlængelsen af den sidste kørsel udspringer af, at servicebussen kører den gældende rute som et loop. På rutens sidste loop fra Rødovre Centrum-Roskildevej-Ørbygård-Damhus Boulevard ender bussens rute ved Rødovre Station. Dette betyder, at passagerer på sidste tur, bosiddende i kærerne, skal gå hjem fra Rødovre Station. Det kan være en gåtur på op til ca. 1,0 kilometer, hvilket kan være belastende, hvis det er passagerer, der er dårligt gående. Gangruten til kærerne fra Rødovre Stations er pt. udfordret af byggeaktiviteterne i Rødovre Port, en aktivitet som fortsætter flere år frem. Som midlertidig gangrute er der anlagt fællessti langs Rødovre Stationsvej, et fodgængerfelt over Tårnvej, og en trappe som fra Tårnvej leder op til Agerkær og Storekær. Denne gangrute kan være en udfordring og føles utryg for dårligt gående. Der vil derfor blive øget tryghed ved at benytte sig af servicebussens sidste omgang for disse passagerer.

Alternativt er de tvunget til at skifte buslinje og tage 161 eller 200S fra Rødovre Station. De to buslinjer indgår i den almindelige rutekørsel, og yder derfor ikke ekstra service over for borgerne. De buslinjer er derfor ikke så attraktive at benytte som servicebussen, for passagerer der er dårligt gående.

Ved at forlænge den sidste del af ruten til kærene, kan brugere af servicebussen i kærerne fuldt benytte sig af alle servicebussens afgange til at komme hjem. En forlængelse af den sidste afgang med servicebussen, vil give en bedre service af brugerne, samt bidrage til at flere borgere i kærerne kan benytte sig af alle servicebussens afgange, som et transporttilbud.

Da ændringsforslaget, med forlængelse af den sidste afgang, er i overensstemmelse med ønsket fra Servicebusudvalget, så har forvaltningen ikke foretaget en forudgående høring af Servicebusudvalget om implementeringen af ændringsforslaget.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, § 3 stk. 4 og § 5 stk. 1, Lovbekendtgørelsenr. 323 af 20. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge Movia vurderes udvidelsen af køretid og forlængelsen af busruten til Lillekær at koste samlet set 65.000 kr. årligt, hvoraf 45.000 kr. vedrører udgifter til udvidelsen af køretiden og 20.000 kr. vedrører forlængelsen til Lillekær.

Udgiften på 65.000 kr. årligt afholdes indenfor Vej og Parks driftsbudget, hovedfunktion 2.32 Kollektiv trafik.

Tidsplan

Såfremt forslaget til den nye køreplan med forlængelsen af ruten godkendes før september 2020, så kan Movia implementere den nye køreplan fra december 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny køreplan for 848 med ens tider og forlængelse af sidste tur

Fjernvarmetilslutning i Espely kvarteret
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Gennem udbygning med fjernvarme bidrager Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarme en væsentlig del af løsningen på at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Espely kvarteret blev i 2013 godkendt til kollektiv forsyning med fjernvarme, men der er p.t. ingen kunder. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ønsker derfor at undersøge interessen for fjernvarmetilslutning i Espely kvarteret inden beslutning om udbygning med fjernvarme eller evt. afvisning af udbygning. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der igangsættes en undersøgelse af kundernes interesse for fjernvarmetilslutning i Espely kvarteret.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af det godkendte projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervskvarteret Valhøj, har Espely kvarteret siden 2013 været konverteret til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. Trods intensiv indsats for at gøre opmærksom på fjernvarmeudbygningen, og en rabat på 25.000 kr. på tilslutningsbidraget i forbindelse med udbygningen i 2014-2015, lykkedes det ikke at få en eneste kunde i Espely kvarteret.

Nu har en enkelt kunde henvendt sig til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, og bedt om at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

I kraft af konverteringen i 2013, har Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forsyningspligt.

For at forsyne denne ene kunde skal der udlægges fjernvarmeledninger for minimum omkring 600.000 kr. Det kan selvsagt ikke svare sig økonomisk for selskabet.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning foreslår derfor, at der i første omgang foretages en undersøgelse af interessen og evt. barrierer herfor hos kunderne til fjernvarmetilslutning i Espely kvarteret.

Med resultatet af denne undersøgelse, kan det på et oplyst grundlag besluttes, om der fortsat skal arbejdes for at få kunder i Espely kvarteret eller der skal arbejdes på at få ophævet forsyningspligten for Rødovre Kommunale Fjernvarmeselskab.

På baggrund af Rødovre Kommunes Varmeplan 2010, Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings Udbygningsplan 2010 og den generelle landspolitiske bevågenhed på 70 % CO2-reduktion senest i 2030, ønsker Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning at strække sig langt for at få så stor en tilslutningsgrad som muligt.

Den generelle tommelfingerregel i fjernvarmebranchen før der udbygges i nye områder, er en tilslutningsprocent på ca. 50 %.

Hvidovre Fjernvame udbygger villaområder allerede ved en tilslutningsprocent på 30 %. Deres erfaring siger, at tilslutningsprocenten er steget til ca. 45 % ved afslutningen. Meget lig Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings egen erfaring ved fjernvarmekonvertering af erhvervskvarteret Islevdalvej. Ved udbygning i erhvervskvarteret Islevdalvej var tilslutningsprocenten ca. 25 % ved anlægsarbejdets begyndelse. Efter udbygningsperioden var tilslutningsprocenten ca. 40 %.

På grundlag af undersøgelsens resultat er det Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings anbefaling, at der besluttes en af nedenstående fremgangsmåder:

 • der igangsættes en kampagne for at få bindende tilslutningstilsagn fra kunderne. Som led heri skal forudsætninger som evt. særlige tilslutningsvilkår, evt. rabat, minimum tilslutningsprocent, tidsperiode for tilbuddets gyldighed m.m. besluttes, eller
 • der igangsætte udarbejdelse af projektforslag, med henblik på at konvertere Espely kvarteret til individuel varmeforsyning med naturgas (dvs. ophæve forsyningspligten for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning).

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 120 af den 6. februar 2020.

Bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). LBK nr. 1792 af den 28. december 2018.

Rødovre Kommunes Varmeplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263)

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning udbygningsplan 2010, vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 163)

Projektforslag for fjernvarmeudbygning i erhvervskvarteret Valhøj, endelig godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2013 (sag nr. 19).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Juni-august: Undersøgelse blandt et udvalg af beboere i Espely kvarteret.

September: Forvaltningens behandling af undersøgelsens resultater.

Oktober: Kommunalbestyrelsen beslutter den videre vej frem på baggrund af undersøgelsens konklusion.

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Slotsherrensvej - Nordre Ringvej
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Slotsherrensvej -  Nordre Ringvej, delområde C og D beliggende i Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af delområderne C og D i Rødovre Kommune ved Slotsherrensvej og Nordre Ringvej endeligt godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 11. marts 2020 (sag nr. 8) endeligt godkendt projektforslaget for de delområder, der ligger Glostrup Kommune.

Projektforslaget har været sendt i 4 ugers høring hos alle berørte matrikelejere, samt Hovedstadens Letbane, Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), EVIDA (tidligere HMN Gasnet) og Glostrup Forsyning.

Der er modtaget høringssvar fra Hovedstadens Letbane og EVIDA.

Hovedstadens Letbane udtrykker bekymring for ledningsarbejdernes påvirkning af letbanens anlæggelse og forstyrrelse af letbanens fremtidige drift. Hovedstadens Letbane er derfor allerede i dialog med Glostrup Forsyning med hensyn til koordinering af arbejderne. Derudover har Hovedstadens Letbane ingen bemærkninger.

EVIDA har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Der er på baggrund af de modtagne høringssvar ikke ændret i projektforslaget.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan 2010.

Projektforslagets 5 delområder strækker sig over både Glostrup og Rødovre Kommuner. Projektforslaget er derfor udarbejdet i tæt samarbejde mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det forventede forbrug fra de to delområder beliggende i Rødovre Kommune er for lille til at kunne forrente en selvstændig hovedledning. Ved at forsyne fra Glostrup opnås der positiv samfundsøkonomi.

Det er aftalt mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, at Glostrup Forsyning er bygherre og står for alle anlægsinvesteringer i projektforslagets 5 delområder, i det fjernvarmeforsyningen sker fra Glostrup Forsynings fjernvarmenet. Kunderne vil derfor afregne fjernvarme direkte med Glostrup Forsyning.

Baggrunden for det samlede projektforslag er, at der skal anlægges en letbanestation og et klargøringscenter ved Slotsherrensvej samt, at området som følge heraf fortættes. Ældre bygninger nedrives og erstattes af ny bebyggelse, ligesom nye arealer kan blive inddraget til ny bebyggelse.

Projektforslaget, der er opdelt i 5 delområder A-E, heraf delområder C og D i Rødovre Kommune, har et varmebehov der kan tilsluttes på 3,5 GWh, hvoraf de 0,7 GWh er beliggende i Rødovre Kommune.

Projektforslaget belyser de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster.

Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt.

Endvidere medfører fjernvarmeforsyningen økonomiske fordele for såvel de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien) som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien).

De to områder C og D beliggende i Rødovre Kommune er ikke udlagt til naturgasforsyning. Område C omfatter tre mindre erhvervsejendomme som forsynes med naturgas, men ejendommene har ikke været udlagt til naturgasforsyning. Område D har tidligere været naturgasforsynet, men stikket er nedlagt.

Samfundsøkonomien:

Projektforslagets analyser viser, der er en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 7 og 15 mio. kr. i at forsyne alle delområder samlet, alt efter hvilken model der benyttes. Projektet som helhed er således fordelagtigt, selv med den model der giver dårligst økonomi for fjernvarmen.

Analysen af hvert delområde viser, at de 4 delområder med ny bebyggelse hver for sig er samfundsøkonomisk fordelagtige, mens et lille område (område C) i Rødovre Kommune med eksisterende gasforsyning kun er fordelagtigt med den ene model.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarme en væsentlig del af løsningen på at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien:

Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for Glostrup Forsyning over en 20-årig periode er 9 mio. kr. i faste priser med 3 % i diskonteringsrente, og den interne forrentning er 32 %.

Selskabsøkonomien er således positiv.

Brugerøkonomien:

Den samlede nutidsgevinst for de nye fjernvarmekunder i projektforslaget er anslået til 1,7 mio. kr. for en tidshorisont på 20 år, og den gennemsnitlige besparelse det første år er 14 %.

Brugerøkonomien er således positiv.

Arealafståelse og servitut:

Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010, (sag nr. 263)
 • Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning (varmeforsyningsloven). Lovbekendtgørelse nr. 120 af den 6. februar 2020
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Lovbekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018
 • Glostrup Kommunes endelige godkendelse af projektforslaget. Godkendt på Glostrup Kommunalbestyrelses møde den 11. marts 2020, (sag nr. 8).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har ingen anlægsinvesteringer i projektforslaget.

Det er aftalt mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, at Glostrup Forsyning står for alle anlægsinvesteringer i projektforslagets 5 delområder, i det fjernvarmeforsyningen sker fra Glostrup Forsynings fjernvarmenet. Kunderne vil derfor afregne fjernvarme direkte med Glostrup Forsyning.

Tidsplan

Februar 2020: Politisk behandling i Rødovre Kommune.

Marts 2020: Høringsfase på 4 uger.

April 2020: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling.

Maj 2020: Endelig politisk behandling i Rødovre Kommune.

2020 - : Anlægsperiode hvor ledningsanlæg etableres af Glostrup Forsyning i takt med den nye bebyggelse i det samlede projektområde.  

Bilag

Bilag 1: Projektforslag Slotsherrensvej - Ring 3

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2020
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2020 tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2020".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2020

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2019-2020 har de overordnede fokusområder været "Vores Sunde hverdag", "Tobak", "Sundhedsfællesskabet i psykiatrien", "Mental Sundhed", "Overvægt" og "Kræftrehabilitering".

Kendetegnende for fokusområderne i 2019-2020 er, at ulighed i sundhed fortsat er et centralt element i alle indsatser. Der har i den forbindelse været fokus på at styrke samarbejdet på tværs af forvaltningerne i kommunen samt på at skabe sunde rammer og indsatser for særligt sårbare grupper. Herudover har der på tobaksområdet været særligt fokus på de unge.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, og resultaterne af den første del af processen indgik i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020. I 2019-2020 er der gennemført en lokalsamfundsanalyse af bydelen Islev, og en samskabelsesproces med aktører i Islev er under planlægning.

På tobaksområdet har der i 2019-2020 været fokus på unge og rygning med udarbejdelse af handleplan for implementering af Røgfri Fremtid i Rødovre på tværs af forvaltningerne i kommunen. Derudover har der været gennemført rygestoptilbud både individuelt, klassiske gruppeforløb og en cafémodel med flere hold, der mødes på én gang.

I sundhedsfællesskabet i psykiatrien er der gennemført en kommunikationsindsats i forhold til at udbrede kendskabet til tilbuddene i sundhedsfællesskabet, der er igangsat varmvandstræning, og der er opnået midler til projektet "Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber".

I forhold til mental sundhed er alle de fire planlagte forløb af "Mental Balance" gennemført i 2019 . Ligesom der i samarbejde med kultur- og fritidsinstitutioner i Rødovre er udviklet en model for afprøvning af projekt "Kulturvitaminer" i Rødovre.

Vægtenheden har fortsat aktiviteterne i 2019-2020, og børn i vægtenheden mellem 6-12 år har kunnet deltage i et fysisk aktivitetstilbud som brobygning til at komme i gang med træning i en idrætsforening.

På kræftområdet er der i 2019-2020 arbejdet med en mentorordning for kræftramte familier, og der er udarbejdet action card med vejledning til medarbejdere, der møder børn fra familier med kræft.

Mange af indsatserne vil fortsætte i 2020-2021. Tilgangen og metoderne fra "Sammen med Borgeren" vil blive brugt i den videre udvikling af indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020

Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2019 (sag nr. 109) er beskrevet, at der skal udarbejdes en handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for implementering af Røgfri fremtid 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid".

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for "Røgfri Fremtid" sætter Rødovre Kommune fokus på at forebygge rygestart hos børn og unge, at fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes og at fremme rygestop blandt unge.

Den sundhedsadfærd, der grundlægges i barndommen og ungdommen, videreføres med stor sandsynlighed i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større sandsynlighed er der for, at de bliver storrygere og har svært ved at stoppe senere i livet. Det er derfor vigtigt med en flerstrenget indsats for at forebygge rygning hos børn og unge.

Rødovre Kommune igangsætter initiativer på mange fronter og tager ansvar for at opnå "Røgfri Generation 2030". Forskning viser, at indsatser på flere niveauer er det, der giver resultater på længere sigt. Det kræver derfor et langt sejt træk med involvering af flere parter for at opnå resultater. Med denne handleplan tages nye vigtige og ambitiøse skridt til, at vi når målet om, at vi har røgfri børn og unge i Rødovre.

Handleplanen indeholder en vifte af konkrete forslag til indsatser både i familierne, i skoler, klubber og fritidsliv. Som en del af dette har direktionen også besluttet, at igangsætte en proces i MED-organisationen hen mod røgfri arbejdstid. Medarbejderne i Rødovre Kommune og familierne har en fælles opgave om at sikre det bedst mulige fundament for børn og unge og være rollemodeller for dem.

Rødovre Kommune indgik allerede i 2018 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid og forpligtede sig dermed til at være med til at arbejde med Røgfri Fremtids hovedbudskaber. Hovedbudskaberne i partnerskabsaftalen er, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og at vi skal arbejde for at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv og samtidig sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg. 

Sidst i 2019 indgik et flertal i Folketinget en aftale om en national handleplan "Røgfri Generation 2030" i forhold til børn og unges rygning. Den omfatter tiltag som indførelse af røgfri skoletid i grundskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelserne. Røgfri skoletid i grundskolen forventes indført fra august 2020 og på ungdomsuddannelserne fra august 2021.

Partnerskabet om Røgfri Fremtid og de nationale mål om "Røgfri Generation 2030" ligger til grund for handleplanen for "Røgfri Fremtid" i Rødovre Kommune. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt Ressource- og Serviceforvaltningen.

Udvikling og implementering af handleplanen vil ske i tæt samarbejde med projekt ”Vores Sunde Hverdag”, som også har fokus på tobaksforebyggelse. ”Vores Sunde Hverdag” vil bidrage med forskningsmæssig støtte og bistand til de samskabende processer i udviklingen af nye tiltag på tobaksområdet.

Alle indsatser planlægges, udvikles og implementeres i et samarbejde på tværs af flere forvaltningsområder. Der vil blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de relevante områder, som skal være med til at sikre involvering og forankring af indsatserne. Styregruppens repræsentanter udpeges af de relevante forvaltninger samt projekt ”Vores Sunde Hverdag” og mødes tre gange om året. Formandskabet vil ligge i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Handleplanen gælder for perioden 2020-2023.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Røgfri Fremtid Rødovre 2020-2023

Diverse
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.