Teknik- og Miljøudvalget

11-08-2020

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Fraværende

Formand Jan Kongebro (A), sag 75-81

Sager 75 - 81

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid 19
 2. Nye affaldspiktogrammer (se bilag 1-3)
 3. Forhåndsinvitation Ejerdag 4. november 2020 BIOFOS og HOFOR (se bilag 4)
 4. Status på biodiversitet (se bilag 5).
 5. Opfølgning på møde med By- og Pendlercykelfonden (se bilag 6)
  Inden sommerferien blev der afholdt møde med By- og Pendlercykelfonden om driftssituationen i Rødovre, herunder om serviceniveauet og fremadrettet tiltag.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nye affaldspiktogrammer
Bilag 2: KL piktogrammer
Bilag 3: VF piktogrammer
Bilag 4: Ejerdag 2020 - biofos og hofor
Bilag 5: Notat om biodiversitet juni 2020
Bilag 6: Brev Rødovre 26. juni 2020

Startredegørelse for Lokalplan 150 Tårnvej 97
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

En ny lokalplan for Tårnvej 97 (tidligere Headspace) skal give mulighed for, at der kan opføres en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer.

 

Startredegørelsen for Lokalplan 150 Tårnvej 97 beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Lokalplan 150 Tårnvej 97 vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til Lokalplan 150.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejeren af Tårnvej 97 ønsker at opføre en ny boligbebyggelse med ca. 22 boliger dels i etagehuse og dels i rækkehuse.

 

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en lokalplan for området.

 

Da den planlagte udvikling er lokalplanpligtig, skal der igangsættes en lokalplanproces.

 

Kommuneplan 2018
I Kommuneplan 2018 er anvendelsen fastlagt til etagehuse i maks. 4 etager. Den ønskede anvendelse til rækkehuse samt etagehuse i 5 etager vil dermed fordre et kommuneplantillæg.

 

Startredegørelse for lokalplan
Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • En bebyggelse med ca. 22 boliger fordelt i to etagehuse på 5 hhv. 3 etager samt rækkehuse
 • Placering af bebyggelsen således, at opholdsarealerne skærmes mod støjen fra Tårnvej
 • Etagehusene mod Tårnvej vinkles så de afspejler Tårnvejs forløb.
 • Den nordlige bygningskrop i 3 etager tilpasser sig nabobebyggelsen ved Smedetoften, mens den sydlige i 5 etager spiller op mod vandtårnet på den anden side af Tårnvej
 • Bebyggelsesprocent 60
 • Vejadgang fra Tårnvej via E/F Tårngårdens areal
 • Arkitektonisk kvalitet og biodiversitet.

 

Inddragelse af borgere
Grundejer og udvikler har i forbindelse med den indledende skitsering være i dialog med naboerne nord og syd for bebyggelsen. Begge synes optimistiske i forhold til udviklingen.

 

Grundejer og udvikler har ligeledes indgået en overenskomst med ejerforeningen Tårngården (nabo mod syd) om, at de kan anlægge vejadgang over deres grund.

 

Lokalplanen foreslås lagt ud i offentlig høring i 8 uger uden afholdelse af borgermøde.

Lov- og plangrundlag

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af Startredegørelse: august 2020
Vedtagelse af forslag til lokalplan: december 2020
Høring i 8 uger: januar og februar 2021
Endelig vedtagelse af lokalplanen: maj 2021
Offentliggørelse: juni 2021.

Bilag

Bilag 2: Startredegørelse - Lokalplan 150 boliger på Tårnvej 97

Startredegørelse for Lokalplan 152 Islev Torv
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

En ny lokalplan for Islev Torv skal danne grundlag for en udvikling af Islev Torv med ny bebyggelse, der styrker områdets identitet og attraktion og danner gode rammer omkring et rart og indbydende byrum.

 

Startredegørelsen for Lokalplan 152 Islev Torv beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Lokalplan 152 - Islev Torv vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til Lokalplan 152.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Inden for det seneste år er der sket forandringer på Islev Torv, der er åbnet en ny Netto og Coops dagligvarebutik er lukket og har fået ny ejer. Ligeledes er der i Islev generelt i de seneste år sket en udvikling af bydelen med flere nye boliger af forskellig art. Udviklingen i Islev gør det relevant at sætte fokus på Islev Torv og undersøge mulighederne for en samlende planlægning, der kan styrke og fremhæve torvet som bydelens centrale samlingspunkt.

 

FJ Invest Ejendomme ApS har købt og overtaget Coops tidligere dagligvarebutik på Islevbrovej 24 og har fået dispensation til, at ejendommen midlertidigt kan anvendes til andre formål - bl.a. til en Blå Kors genbrugsbutik.

 

På længere sigt ønsker FJ Invest, at der udarbejdes lokalplan, som giver mulighed for at etablere en ny bebyggelse i 2 til 3 etager på Islevbrovej 24, med butikker, erhverv eller fælleslokaler i stueetagen ud til torvet og boliger i overliggende etager.

 

Kommuneplan 2018
Islev Torv er i Kommuneplan 2018 udpeget som bydelscenter med mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 60 og maks. 2 etager. En lokalplan med mulighed for 3 etager og/eller en øget bebyggelsesprocent vil dermed fordre et kommuneplantillæg.

 

Startredegørelse for lokalplan
Der foreligger på nuværende tidspunkt en lokalplan for området - Lokalplan 4 af 1979 og et Tillæg til Lokalplan 4 af 2012. Lokalplan 4 omfatter ejendommene på sydsiden og på nordsiden af Islev Torv, de bagvedliggende parkeringsarealer samt tre ejendomme vest for torvet. Lokalplan 4 og tillægget blev udarbejdet som svar på tidligere planligningsmæssige udfordringer, men er for en stor dels vedkommende ikke længere relevant.

 

En ny lokalplan foreslås at omfatte samme område som Lokalplan 4.

 

Islev er en vigtig del af Rødovre, og derfor har Rødovre Kommune de sidste mange år taget en lang række initiativer for at give området et løft. Der er f.eks. blevet etableret en ID-linje langs Islevbrovej, og torvet er blevet omdannet. Om nogle år kommer letbanen til Islev.

 

Islev Torv er et naturligt, lokalt samlingspunkt i Islev. Målet med en ny lokalplan er at gøre Islev Torv til et endnu mere attraktivt sted. Det kræver, at der bliver skabt bedre forudsætninger for mere liv og aktiviteter på torvet. Det er vigtigt, at dem, der bor og færdes i nærområdet i det daglige, er med til at udvikle torvet, og at de får indflydelse på den endelige løsning.

 

Lokalplanen skaber grundlag for at opføre at ny bebyggelse, som markerer Islev Torv som bydelscenter. Dels ved en bebyggelse, der varierer i højden mellem 2 og 3 etager og dermed danner kontrast til de omkringliggende villaområder. Dels ved en øget koncentration af boliger og erhverv, som genererer mere liv og aktivitet på torvet.

 

Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • Ny etagebebyggelse i 2 til 3 etager på Islevbrovej 24 og eventuelt øvrige ejendomme på torvet.
 • Tryg og hensigtsmæssig trafikafvikling (på baggrund af trafikanalyse)
 • Parkering afpasset til den aktuelle og kommende situation
 • Arkitektonisk kvalitet i bygninger og byrum
 • Klima og biodiversitet.

 

Inddragelse af borgere og erhvervsdrivende

En samlende planlægning for Islev Torv udfoldes i dialog med grundejerne ved torvet og med borgerne i Islev. Dialog med grundejere og erhvervsdrivende forventes indledt i efteråret 2020, og et åbent borgermøde om de ovenfor nævnte punkter vil blive afholdt i løbet af 2021.

 

Naboer og andre interesserede vil desuden blive inddraget i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Lov- og plangrundlag

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag til lokalplan - september 2021

Offentlig høring i 8 uger – oktober/november 2021

Endelig vedtagelse af lokalplan - februar 2022

Offentliggørelse - marts 2022.

 

Bilag

Bilag 1: Startredegørelse

Roskildevej 340 - godkendelse af ny privat fællesvej til Lidl parkeringsplads
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

På Roskildevej 340 foretages mageskifte mellem Lidl og et nærliggende boligselskab. Mageskiftet medfører, at dele af Lidl's tilhørende parkeringsplads udlægges som privat fællesvej jf. privatvejsloven. Rødovre Kommune skal som vejmyndighed tage stilling til, om vejudlægget kan godkendes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vejudlægget til parkeringspladsen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Roskildevej 340 foretages, som del af en privat aftale vedrørende et areal på 433 m2, et mageskifte mellem Lidl og et nærliggende boligselskab.

Mageskiftet medfører, at dele af Lidl's parkeringsplads kommer til at ligge på et areal, som tilhører boligselskabet. Se bilag for oversigtstegning af udearealerne og nye matrikelskel.

 

Da parkeringsarealet tæller som færdselsareal, skal den del af parkeringspladsen udlægges som privat fællesvej jf. privatvejslovens bestemmelser, grundet forskellige ejerforhold. Rødovre Kommune skal som vejmyndighed tage stilling til, om vejudlægget kan godkendes.

 

Det primære formål med den nye private fællesvej (parkeringsplads) er, at sikre tilstrækkeligt med parkeringsareal til Lidl. Parkeringspladsen indgår ikke yderligere i vejnettet, og udlægges kun af hensyn til forskellige ejerforhold for den del af parkeringspladsen.

 

Selve parkeringspladsen anlægges med en asfaltkørebane, mens parkeringspladserne anlægges i græsarmeringssten jf. Lokalplan 147. Mellem parkeringsrækkerne anlægges plantebede, hvor der placeres træer.

 

Vejvandet ledes til vejbrønde, der leder vejvandet videre til spildevandsledninger.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr. 1234 af 4. november 2015 § 26-43. (Privatvejsloven)
Lokalplan 147.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Parkeringspladsen anlægges i forbindelse med byggeriet på grunden.

Bilag

Bilag 1: Roskildevej 340 nyt matikelskel

Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2020
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo juni 2020".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr ultimo juni 2020

Budgetforslag 2021 - 2024
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2021 - 2024, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

 

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

 

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag TMU Grå bokse
Bilag 2: Bilag TMU Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.