Valg til Europa-Parlamentet

Læs også

Fold alle ud

Om Europa-Parlamentsvalg

Danmark er medlem af EU og skal ved det kommende valg vælge 15 repræsentanter (medlemmer) til Europa-Parlamentet. Medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP) bliver valgt af den danske befolkning ved valg til Europa-Parlamentet, der afholdes hvert 5. år.

Det næste valg til Europa-Parlamentet afholdes den 9. juni 2024.

Europa-Parlamentsvalget er et direkte valg

Valget til Europa-Parlamentet er et direkte valg. Det betyder, at det alene er den danske befolkning og ikke fx Folketinget, der beslutter, hvem der skal sidde som danske repræsentanter. Valget til Europa-Parlamentet er det eneste direkte valg i den Europæiske Union.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i en af de øvrige EU-medlemsstater (kræver ansøgning)
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark (kræver ansøgning).

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Du må kun stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme ved valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

Følgende personer har ikke valgret ved valg til Europa-Parlamentet:
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Dansker bosat i andre EU-lande: Du kan stemme i Danmark, hvis du ansøger om det

Er du dansk statsborger, og bor du i et andet EU-land, kan du enten stemme til Europa-Parlamentsvalget i det land, du bor i, eller i Danmark. 

Ansøgningen skal indgives eller sendes pr. mail til Københavns Kommunes Folkeregister.

Hvornår skal du søge?

Det er ikke en tidlig frist for at ansøge om at stemme til valget i Danmark. Afgørelsen gælder dog kun i 2 år. Du skal derfor ansøge om det forud for hvert valg, du vil stemme til i Danmark.

Fristen for at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2024 er den 24. maj 2024. Du skal derfor søge i god tid, så Københavns Kommune kan nå at træffe en afgørelse senest fredag den 24. maj 2024. 

Hvis du er optaget på folketingsvalglisten som udlandsdansker, kan du også stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. I denne situation behøver du derfor ikke at ansøge særskilt om at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land - herunder om folketingsvalglisten - på Idenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. 

EU-borger bosat i Danmark: Du kan stemme, hvis du ansøger om det - og du kan stille op til valget 

Hvis du er statsborger i et andet EU-land og bor i Danmark, kan du selv vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i det land, hvor du er statsborger.

Du har også ret til at stille op til valget i Danmark. 

Du kan læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: 

Anmod om sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Hvis du er optaget på valglisten i Danmark, men hellere vil stemme i dit hjemland, skal du bede kommunen om at slette dig fra valglisten. 

Hvis du vil klage

Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Klagen skal sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men bliver afgjort af Folketinget.

Hvis du vil klage over Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024, skal klagen være modtaget i Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest søndag den 16. juni 2024. 

Lovgivning

Reglerne om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark kan findes i loven om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

EU har lavet de overordnede retningslinjer på området i et direktiv, der fastlægger regler om valgret og valgbarhed

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider