Vandværket

”Vandværket” er et brugerstyret værksted for alle Rødovre Kommunes borgere, dog primært for pensionister og efterlønsmodtagere.

Det åbne værksted "Vandværket" Vandværksvej 17, 2610 Rødovre

Der kræves ikke medlemskab for at gøre brug af værkstedet og dets faciliteter. 

”Vandværket” er Rødovre vandværks tidligere værksteds bygning, der er beliggende for enden af Vandværksvej i nr. 17. Vandværksvej er en sidevej til Rødovrevej, ca. 100 meter nord for Jyllingevej.

Kontaktoplysninger:
Det åbne værksted Vandværket
Vandværksvej 17, 2610 Rødovre
Kontortid: Man-tors-fredag kl. 10-12
Telefon: 36 41 59 59
E-mail: brugerraadetvv@remove-this.gmail.com 
Du er altid velkommen til at komme forbi og besøge os.

Det åbne værksted ”Vandværket”

Fold alle ud

Om Vandværket

”Vandværket” er et brugerstyret værksted for alle Rødovre Kommunes borgere, dog primært for pensionister og efterlønsmodtagere.

Der kræves ikke medlemskab for at gøre brug af værkstedet og dets faciliteter. 

”Vandværket” er Rødovre vandværks tidligere værksteds bygning, der er beliggende for enden af Vandværksvej i nr. 17. Vandværksvej er en sidevej til Rødovrevej, ca. 100 meter nord for Jyllingevej. Der er åbent alle dage fra kl. 8.00 til kl. 21.00.

For at komme ind skal du blot møde op, men du kan ikke forvente, at der på alle tidspunkter vil være en bruger til stede, der kan lukke dig ind. Derfor vil det være en god idé at du anskaffer dig et elektronisk nøglekort, som du kan købe af Brugerrådet. Man kan så selv lukke sig ind i åbningstiden. Når man bruger kortet bliver det registreret på computeren, hvem der kommer ind med dato og klokkeslæt, så kan vi også se hvor mange der kommer hver dag.

Nøglekort der giver adgang alle ugens dage året rundt koster i øjeblikket kr. 100,00.

Formålet med værkstedet er at brugerne kan arbejde med deres hobby eller reparere og vedligeholde ting, som enten er for store eller for snavsede til at lave hjemme på spisebordet eller køkkenbordet.

Der foregår ikke undervisning, men vi hjælper hinanden med gode råd og dem har vi mange af.

Husets brugere har valgt et Brugerråd, som er med til at sikre at huset kan fungere, samt planlægger aktiviteterne.

Brugerrådet 2023-2024

Formand
Lennart Bothe
E-mail: bothe56@remove-this.gmail.com
Tlf.: 30 23 90 14

Næstformand 
Lars Korsholm Clausen
E-mail: lars.kate@remove-this.anarki.dk
Tlf.: 31 71 79 20

Kasserer 
Uffe Lammerts Jensen
E-mail: lammerts@remove-this.privat.dk
Tlf.: 50 60 59 77

Brugerrådsmedlem 
Hanne Andersen
E-mail: Hanneandersen381@remove-this.gmail.com
Tlf.: 27 28 67 53

Brugerrådsmedlem
Jytte Holmberg
E-mail: Jytteholmberg@remove-this.knus.dk
Tlf.: 29 93 41 95

Suppleant
Vinnie Henriksen
E-mail: vinniehenriksen@remove-this.hotmail.dk
Tlf.: 22 13 76 62

Suppleant
Kirsten Rathleff
E-mail: rathff@remove-this.mail.dk
Tlf.: 26 79 61 98

Ordensregler

Al færdsel, ophold, evt. opbevaring af materialer og brug af maskiner sker på eget ansvar.

Ejendele som ikke er under bearbejdning, må højst opbevares en måned. Personer under 18 år må ikke arbejde i værkstederne.

Brug af værktøjsmaskiner må kun ske, når der er mere end én bruger til stede i det aktuelle lokale.

Ved brug af maskinerne er det vigtigt at der kun anvendes materialer, der ikke kan skade de skærende dele. 

Alt støjende arbejde, samt ophold i værkstedet og det tilhørende areal, skal ske med rimeligt hensyn til naboerne.

Øl og spiritus må ikke medbringes i de lokaler, hvor maskiner og andre risikofyldte apparater er placeret.

Efter brug skal maskiner og lokaler rengøres og anvendt værktøj skal placeres på rette plads, hvis der konstateres defekter på udstyret, skal det meddeles til Brugerrådet. Intet må fjernes fra lokalerne.

Det er ikke tilladt at låne eller fjerne værktøj eller andet udstyr fra lokalerne.

Rygning må kun foregå udenfor.

Kasser til personlige ejendele skal være forsynet med navn og der er kun plads til én kasse pr. bruger.

Det er ikke tilladt at reparere motorkøretøjer på området.

Parkering skal i videst muligt omfang ske på Vandværkets område og på Rødovrevej. Parkering på Vandværksvej bør undgås.

!! Sidste person sikrer, at der er slukket og lukket.

Vedtægter for det åbne værksted

§1 Det åbne værksted ”Vandværket” og medlemmer:

Det åbne værksted "Vandværket” (herefter blot kaldet ”Vandværket”) er et åbent brugerstyret værksted for Rødovre Kommunes borgere, primært folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. 

Nøglekort, der er personligt, giver adgang til huset og dets faciliteter. Nøglekort købes hos Brugerrådet. Personer under 18 år og personer uden nøglekort har ikke adgang til værkstederne.

§2 ”Vandværkets” formål:

Brugerne af "Vandværket" vælger på Generalforsamling et Brugerråd, hvis formål er:

 • At medvirke til et venligt og engageret miljø, hvor alle brugere kan udfolde sig aktivt og kreativt og styrke socialt samvær.
 • At deltage i planlægningen og den praktiske udførelse af "Vandværkets" drift.
 • At inddrage flest mulige borgere i "Vandværkets" aktiviteter.
 • At sikre information om "Vandværkets" virke.
 • At medvirke til igangsætning af nye aktiviteter.

Der er p.t. mulighed for følgende aktiviteter: Metalarbejde, Træarbejde, Trædrejning, Syning herunder Patchwork, Strikning, Smykkefremstilling, Møbelpolstring, Decoupage, Tegning og Akvarelmaling, Litteraturklub, Brug af computere o.m.a.

§3 Støtte til ”Vandværket”:

Brugerrådet har mulighed for at ansøge om økonomisk støtte fra Rødovre Kommune gennem 

§ 18-ansøgninger til opstart af nye aktiviteter, hvorefter aktiviteterne skal hvile i sig selv.

§4 Ordensregler:

Ordensregler for "Vandværket" udarbejdes af Brugerrådet og hænger på opslagstavlen.

Brud på ordensregler forelægges Brugerrådet, og kort kan eventuelt fratages brugeren af Brugerrådet.

§5 Sammensætning af Brugerråd:

Brugerrådet består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle vælges på Generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år.

 • 2 medlemmer vælges i lige årstal
 • 3 medlemmer vælges i ulige årstal
 • Suppleanter vælges hvert år.

Genvalg kan finde sted for samtlige medlemmer i Brugerrådet.

§6 Valgbar og stemmeret:

Valgbare til Brugerrådet er personer over 18 år bosiddende i Rødovre Kommune. Stemmeret til valg har alle tilstedeværende brugere af "Vandværket" med gyldigt nøglekort. Der stemmes skriftligt på udleverede stemmesedler. Kandidaterne vælges i forhold til deres antal opnåede stemmer.

§7 Indkaldelse til Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år i oktober måned og indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Rødovres lokalavis samt ved opslag på "Vandværket".

3 uger før Generalforsamlingen ophænges en opstillingsliste på opslagstavlen i "Vandværket", hvor kandidater kan skrive sig op, såfremt de ønsker at stille op til valg. Eventuel ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

Sidste frist for opstilling af kandidater er 8 dage før Generalforsamlingen. Suppleanter kan opstilles på Generalforsamlingen. Valget afholdes af to omgange, først for kandidater og derefter for suppleanter.

§8 Generalforsamling:

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Budget/økonomi.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af brugerrådsmedlemmer samt suppleanter.
 6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være Brugerrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

§9 Konstituering af Brugerråd:

Brugerrådet konstituerer sig selv med formand m.v. Møder i Brugerrådet afholdes efter behov, dog mindst 1 gang hver anden måned. Suppleanterne kan deltage i møderne, dog uden stemmeret. For særlige tiltag kan Brugerrådet nedsætte udvalg, hvor rådet ikke behøver at være repræsenteret.

Udvalgene refererer til Brugerrådet. Henvendelse fra bruger til Brugerråd bør ske skriftligt.

§ 10 Økonomi, regnskab og revision:

”Vandværkets” regnskab er opdelt i et driftsregnskab for bygninger, varme, el etc., der alene bestyres af Rødovre Kommune, som Brugerrådet ingen indflydelse har på andet end ved indstillinger til Rødovre Kommune. Dette regnskab følger kalenderåret.

Brugerrådet er alene ansvarlig for regnskabet i forbindelse med driften af frokoststuen på Vandværket – dette regnskab er herefter kaldet ”Kaffekassen”. Regnskabsåret for ”Kaffekassen” er fra 1/10-xx til 30/9-xx, og regnskabet føres af den i Brugerrådet udpegede kasserer. Brugerrådet er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab for ”Kaffekassen”. 

§ 11 Tegningsregler og hæftelse for ”Kaffekassen”:

”Vandværket” tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i Brugerrådet, der er valgt som kasserer. Kassereren står for varetagelse af ”Vandværkets” formue gennem salg af adgangskort, kaffe, øl og vand samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over ”Vandværkets” konti, herunder betalingskort og netbank til ”Vandværkets” konti, samt indgå aftale herom. Der påhviler ikke ”Vandværkets” medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler ”Vandværket”. 

§ 12 Vedtægtsændringer: 

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 13 Opløsning: 

Opløsning af ”Vandværket” kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsam- linger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

”Vandværkets” formue (”Kaffekassen”) skal i tilfælde af opløsning anvendes til andre almennyttige formål i Rødovre Kommune. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2001
Gennemgået på stiftende generalforsamling den 30. januar 2002
Ændret på den ordinære generalforsamling den 1. oktober 2002
Ændret på den ordinære generalforsamling den 15. oktober 2003
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 6. oktober 2004
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 4. oktober 2006,
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 26. oktober 2017.

Aktiviteter

Fold alle ud

Aktiviteter

Der findes et jern- og metalværksted, med to drejebænke, en fræsemaskine, en søjle- og en bænkboremaskine.

Der er mulighed for gas og el-svejsning og der findes en bukkemaskine til tynde plader og der er også en hel del håndværktøj.

I træværkstedet er der to lange arbejdsborde og to høvlebænke, der er en båndsav, en rundsav og en afretter og tykkelseshøvl, der er to trædrejebænke, hvor man kan dreje skåle og lysestager, m.m.

I træværkstedet er der også mulighed for at reparerer møbler, reparere løse samlinger, oppudsning og ombetrækning (møbelpolstring).

Udover de omtalte maskiner findes der en del elektrisk håndværktøj og det nødvendige værktøj til træbearbejdning.

Til de lettere hobbyarbejder, er der mulighed for syning af beklædning o.l., patchwork, tegning og maling (akvarel eller akryl), papirklip, decoupage og smykkefremstilling.

Der er kort sagt masser af muligheder, kun fantasien sætter grænser.

De fleste brugere er fulde af gode ideer og vi hjælper hinanden med råd og inspiration.

Mange brugere slår sig sammen i grupper, hvor man arbejder sammen og dyrker en fælles hobby.

Indimellem finder vi penge til en underviser, der kommer en enkelt dag og lærer os hvordan vi selv kan arbejde videre med et speciale. (f.eks. akrylmaling, patchwork, eller andre aktiviteter vi godt vil lære noget mere om). 

Hvor og hvornår finder aktiviteterne sted

Her er en oversigt over forskellige aktiviteter på Vandværket med angivelse af hvornår og kontaktpersoner. Her kan du møde andre med samme interesse og der er rigtig gode hjælpere på alle hold.

Aktivitet - Hvornår - Kontaktperson/mobil

Fremstilling af smykker

Mandag og fredag kl. 11-15
Lars Korsholm Clausen
Tlf.: 31 71 79 20

Patchwork og andet håndarbejde

Tirsdag kl. 10-15
Lissi Schneider
Tlf.: 26 68 67 15  

Patchwork og andet håndarbejde

Onsdag kl. 10-13
Jette Rasmussen
Tlf.: 20 71 00 32 

Billedkunst onsdag

Onsdag kl. 13-15.30
Kimie Bønding
Tlf.: 22 99 31 73

Billedkunst torsdag

Torsdag kl. 10-14
Vimonrat Olesen
Tlf.: 23 42 04 12

Strikkecafé

Alle fredage i måneden kl. 13-15
Kate Clausen
Tlf.: 25 37 42 77

Møbelpolstring

Torsdag kl. 10-12
Esther Haugaard
Tlf.: 60 85 21 57

Krolf-banen

Torsdag kl. 11
Vinnie Henriksen
Tlf.: 22 13 76 62

Læsekreds

2. fredag i måneden kl. 13-15
Birgit Linneboe
Tlf.: 20 30 67 79   

Værkstederne – Forespørgsler/forslag

Lennart Bothe
Tlf.: 30 23 90 14 

Datastuen

Man-tors-fredag kl. 10-12
Lennart Bothe
Tlf.: 30 23 90 14

Forskellige kurser

Se opslagstavlen

Kontortid

Man-tors-fredag kl. 10-12
Lennart Bothe
Tlf.: 30 23 90 14

Datastuen

Her kan du få gratis  hjælp til din

 • PC
 • iPad
 • Tablet
 • Smartphone

Vil du gerne lære noget mere om

 • MitID
 • borger.dk
 • e-boks
 • e-mail
 • gå i banken
 • skriveprogrammer (regneark)
 • Skype
 • finde ting på nettet, osv.?

Skal du have printet noget ud, scannet et billede eller nogle dokumenter, måske gemme dem i e-boks?

Kom hen i en af vores datastuer, hvor der er åbent hus mandag til fredag.

Datastuen på Vandværket 
Vandværksvej 17
tlf.: 36 41 59 59
Mandag, torsdag og fredag 10 - 12

Foto: Datastuen på Vandværket

Fremstilling af smykker

Vi er en lille gruppe pensionister der hjælper hinanden med at lave smykker af sølv, f.eks. af en gammel sølvske, som kan laves om til en ring, andre ting f.eks. flette armbånd af tråd hvor man sætter perler imellem.

Kom og se om det er noget for dig.Foto: Dekorativt

Foto: Dekorativt

Læsekreds

Vi mødes 1 gang om mdr. - får udleveret en bog til læsning - og næste mdr. diskuteres bogen for/-og imod.

Foto: Dekorativt

Møbelpolstring

Der er mulighed for, at få hjælp til at polstre en stol. Har du en stol der trænger til nyt betræk eller andet – så tag den med ned på værkstedet og vi kikker på den og hjælpes af med at give den et nyt liv. Det rette værktøj har vi som kan lånes.

Foto: Dekorativt

Patchwork og håndarbejde

Direkte oversat "Lappe-arbejde" - forskellige stoffer klippes i trekanter og firkanter, og så kan man få dem til at danne nye mønstre.

Foto: Dekorativt

Strikkecafe

Vi strikker/hækler hvad vi har lyst til - eller strikker til enten "de hjemløse" - halstørklæder, huer, vanter eller sokker - eller til "mødrehjælpen" - børnetøj.

Foto: Dekorativt

Tegne og male

Vi tegner, maler, inspirerer og hjælper hinanden i en hyggelig atmosfære.

Kun akrylmaling

Tegning, akvarel- og akrylmaling

Foto: Dekorativt

Krolf

Vi spiller krolf på vores græsplæne

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider