Ejendomsskat

Ejer du en ejendom, har du som pensionist mulighed for, at ansøge om lån til betaling af ejendomsskat.

Selvbetjening

Fold alle ud

Hent din ejendomsskattebillet

Husk at have MitID klar.

Tilslutning af 'Hent din ejendomsskattebillet' til Rødovre Kommune

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv kan trække en kopi af sin ejendomsskattebillet via denne selvbetjeningsløsning.

Du skal bruge: 

 • Ejendomsskattebilletten (Matrikelbetegnelse samt ejendomsnummer og ejendomsregisternummer)
 • Cpr-nummer (din egen samt evt. ægtefælle) 
Start selvbetjening

Yderligere information om ejendomsværdiskatten

Husk at have MitID klar.

Du skal bruge:

 • Ejendomsskattebilletten (Matrikelbetegnelse samt ejendomsnummer og ejendomsregisternummer)
 • Cpr-nummer (din egen samt evt. ægtefælle)
Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Bolig - Ejendomsskat

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Ejendomsskat

Fold alle ud

Hvad er ejendomsskat?

Når man ejer fast ejendom skal man betale to former for skat – ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og kan ikke variere fra kommune til kommune. Skatten indgår i ejerens beregnede forskudsskat. Yderligere information om ejendomsværdiskatten fås på www.skat.dk  

Ejendomsskat til kommunen (også kaldet grundskyld) beregnes som en promille af ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter ejendomsskatten (grundskyldspromillen) en gang om året samtidigt med, at budgettet for næste år vedtages. 

Grundskyldspromillen for 2023 er 30,800 promille.

Nye ejendomsvurderinger – efterregulering af grundskyld

Vurderingsstyrelsen udsender løbende nye ejendomsvurderinger. Disse vurderinger vil for nogle ejendomme betyde en ny beregning af ejendomsskatten for 2021, 2022 og 2023.

Ejendomme med ny beregning af ejendomsskat får tilsendt nye ejendomsskattebilletter for henholdsvis 2021, 2022 og 2023, hvor opkrævningsbeløbet ændres.

De kan desværre ikke sige præcist hvornår din nye vurdering kommer, da vurderingerne bliver sendt ud i etaper, og omfatter hele landet.

Hvis du ikke har fået brev fra Vurderingsstyrelsen og en ny ejendomsskattebillet, har du ikke fået ny vurdering endnu.

Vurderingsstyrelsen oplyser, at de starter med enfamiliehuse, og herefter vurderer de andre forskellige typer ejerboliger som fx sommerhuse og lejligheder. Derefter erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger. På Vurderingsportalen får du viden og svar på spørgsmål om de nye vurderinger www.vurderingsportalen.dk

Har du tjekket din BBR-meddelelse og opdaget fejl i oplysningerne, kan du rette dem på Ret BBR www.bbr.dk/ret 

Hvis du har spørgsmål til det vurderingsfaglige kan vi henvise til vurderingsstyrelsen på telefon 72 22 16 26.

Jeg er ikke enig i vurderingen af min ejendom?

Det er Vurderingsstyrelsen, der er vurderingsmyndighed. Spørgsmål omhandlende vurderingen af din ejendom skal derfor rettes til Vurderingsstyrelsen.

Ejendomsskatternes beregning

Grundlaget for ejendomsskatteberegningen er den aktuelle vurdering. Ejendomsskatten er omfattet af et grundskatteloft: Grundskatteloftet begrænser hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige fra år til år. Beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi – kan som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten er i 2023 fastsat til 2,8 for alle ejendomme. Det er folketinget der hvert år vedtager stigningsprocenten for det kommende år.

Dækningsafgift erhvervsejendomme – ny lov gældende fra 2022

Folketinget vedtog i december måned 2021 en ny lov, som betyder følgende for beregning af dækningsafgiften:

Dækningsafgiften 2022 1. rate blev opkrævet særskilt med forfald 1. marts 2022. Ny ejendomsskattebillet blev udsendt primo februar måned 2022.

Dækningsafgiften opkræves fremadrettet på grundlag af grundværdien i stedet for af forskelsværdien. 
På grund af den nye beregningsmodel, er det fastlagt lovgivningsmæssigt, at der som minimum opkræves det samme som i 2021 samt at dækningsafgiften max kan stige 30%.
Dækningsafgiften for erhvervsejendomme i Rødovre Kommune udgør i 2023 6,4. Taksten er fastsat ved lov.

Indefrysning af stigning i grundskyld

Regeringen har i 2018 vedtaget en ny lov, som betyder, at en eventuel stigning i grundskylden gældende fra 2018 og fremover ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig.

Det betyder, at nominelle stigninger i forhold til 2017 automatisk indefryses. Ordningen gælder stigninger over 200 kr. pr. ejer. Alle boligejere som betaler ejendomsværdiskat er omfattet af ordningen.

Det er ikke et frivilligt lån i perioden 2018-2020. Lånet er rente- og gebyrfrit. Der udsendes hvert år i januar måned en årsopgørelse til alle ejere.

Når du sælger din bolig, skal hele lånet indfries til kommunen. Ændrer en ejendom anvendelse og der ikke opkræves ejendomsværdiskat mere, skal lånet også indfries. Opkrævning udsendes automatisk til alle ejere, når der er sket ejerskifte på ejendommen.

Fra 2021 bliver det muligt at fravælge indefrysningsordningen.

Den nye lov står beskrevet i Lov nr. 278 Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

I 2024 vil nye boligskatteregler træde i kraft.

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021.

Indefrysningsordningen for stigning i grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit NemID. OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borger.dk fra 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives ikke renter og gebyrer frem til 2024.

Framelder du ordningen på Borger.dk, vil du modtage et indbetalingskort som kan betales med kort/MobilePay via "MitBetalingsoverblik" på rk.dk eller borger.dk.

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten?

 • Ejendomsskat til kommunen.
 • Dækningsafgift af erhvervsejendomme. 
 • Afgift vedr. rottebekæmpelse.
 • Dagrenovationsafgift etageejendomme. 
 • Dagrenovation villaer. 
 • Skorstensfejerafgift.

Hvor finder jeg min ejendomsskattebillet?

Ejendomsskattebilletten for det kommende år udsendes til alle ejere i december måned.
Ejendomsskattebilletten udsendes via digital post. Du vil dermed altid kunne finde din ejendomsskattebillet.
Mangler du ejendomsskattebilletten kan du hente den via www.rk.dk eller på www.borger.dk 

Hvornår opkræves ejendomsskatten?

Kommunen opkræver ejendomsskat 2 gange om året.

1. rate forfalder 01.01.2023 med sidste rettidige betalingsdag 05.01.2023.
2. rate forfalder 01.07.2023 med sidste rettidige betalingsdag 05.07.2023. 

Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes renter. Ubetalte renter og gebyrer bliver opkrævet på indbetalingskortet og vil ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Renten for 2023 beregnes med 0,4 % for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen til og med den måned, hvor betalingen sker.

Hvordan indbetales ejendomsskatten?

Regning med læselinje udsendes særskilt ca.10 dage før hver rates forfaldstid via digital post. Hvis du tilmelder til betalingsservice (Nets) er du sikker på, at regningen bliver betalt til tiden. Husk dog altid at kontrollere, om betalingen står på betalingsoversigten.

Der udsendes ikke regning med læselinje, når betalingen sker via Betalingsservice, det kan du se på din betalingsoversigt.

Du har selv pligt til at sikre, at der sker betaling til tiden.

Er du ny ejer eller skal du sælge, så husk?

 • at der er 2 rater, og raterne betales forud. 
 • at der herfra sendes en skattebillet til orientering til alle nye ejere.
 • at køber/sælger selv skal ordne mellemværendet på refusionsopgørelsen.
 • at det er ejendommens tinglyste ejer som hæfter for ejendomsskatten. Er der restance ved overtagelsen sendes indbetalingskort til ny ejer.
 • at kommunen sender rykkerskrivelse ud hvis ejendomsskatten ikke er betalt
 • at renter og gebyrer ved for sen betaling bliver opkrævet på indbetalingskortet og ikke på ejendomsskattebilletten.   
 • at afmelde betalingsservice i god tid
 • at tilmelde ejendomsskattebilletten til betalingsservice

Lån til betaling af ejendomsskat - ændringer pr. 01-01-2024

I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne.

Fra november 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte kommunen.

Yderligere oplysninger om lån fra 01-01-2024 findes her Pensionistlån (vurderingsportalen.dk)

Har du spørgsmål vedrørende:

 • ejendomsskat, grundskyld og dækningsafgift så kontakt Ejendomsbeskatningen på tlf. 36 37 73 41 
 • betaling og eventuelle restancer så kontakt Opkrævningen på tlf. 36 37 73 32, 36 37 73 31 eller 36 37 73 30 
 • dagrenovation så kontakt Teknisk Forvaltning på tlf. 36 37 72 23 eller 36 37 71 89 
 • vand så kontakt HOFOR på tlf. 33 95 33 95
 • lån til betaling af ejendomsskatter så kontakt Ejendomsbeskatningen på tlf. 36 37 73 41

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider