Ejendomsskat

Ejer du en ejendom, har du som pensionist mulighed for, at ansøge om lån til betaling af ejendomsskat.

Selvbetjening

Fold alle ud

Hent din ejendomsskattebillet

Tilslutning af 'Hent din ejendomsskattebillet' til Rødovre Kommune

Med denne løsning kan borgere og virksomheder selv kan trække en kopi af sin ejendomsskattebillet via denne selvbetjeningsløsning.

Du skal bruge: 

 • NemID
 • Ejendomsskattebilletten (Matrikelbetegnelse samt ejendomsnummer og ejendomsregisternummer)
 • Cpr-nummer (din egen samt evt. ægtefælle) 
Start selvbetjening

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter

Blanketten anvendes af boligejere, som ønsker at søge om at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og region.

Start selvbetjening

Yderligere information om ejendomsværdiskatten

Du skal bruge:

 • NemID
 • Ejendomsskattebilletten (Matrikelbetegnelse samt ejendomsnummer og ejendomsregisternummer)
 • Cpr-nummer (din egen samt evt. ægtefælle)
Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Ejendomsskat

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Ejendomsskat

Fold alle ud

Hvad er ejendomsskat?

Når man ejer fast ejendom skal man betale to former for skat – ejendomsværdiskat og ejendomsskat.

Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og kan ikke variere fra kommune til kommune. Skatten indgår i ejerens beregnede forskudsskat. Yderligere information om ejendomsværdiskatten fås på www.skat.dk 

Ejendomsskat til kommunen (også kaldet grundskyld) beregnes som en promille af ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter ejendomsskatten (grundskyldspromillen) en gang om året samtidigt med, at budgettet for næste år vedtages. 

Grundskyldspromillen for 2018 er 30,800 promille.

Jeg er ikke enig i vurderingen af min ejendom?Det er SKAT, der er vurderingsmyndighed. Spørgsmål omhandlende vurderingen af din ejendom skal derfor rettes til SKAT.

Ejendomsskatternes beregning

Grundlaget for ejendomsskatteberegningen er den aktuelle vurdering. Ejendomsskatten er omfattet af et grundskatteloft: Grundskatteloftet begrænser hvor meget den enkelte grundejers grundskyld ved uændret grundskyldspromille kan stige fra år til år. Beregningsgrundlaget - den afgiftspligtige grundværdi – kan som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten er i 2018 fastsat til 6,5 %. Det er folketinget der hvert år vedtager stigningsprocenten for det kommende år.

Information om ny indefrysningsordning

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk  opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside tryk her

Ny boligskat

Som en del af fremtidig boligbeskatning er der indført en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020.  Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses. Stiger en boligejers grundskyld i nævnte periode, vil stigningen først skulle betales, når ejendommen sælges. I 2018 vil boligejerne først opleve selve indefrysningen i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat(grundskyld) for 2. halvår 2018. Det skyldes, at lovgivningen samt den systemmæssige understøttelse ikke er faldet på plads. 

Dækningsafgiften for erhvervsejendomme beregnes med 10 ‰ af den del af ejendommens dækningspligtige forskelsværdi (ejendomsværdi minus grundværdi), der overstiger 50.000 kr.

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten?

 • Ejendomsskat til kommunen.
 • Dækningsafgift af erhvervsejendomme. 
 • Afgift vedr. rottebekæmpelse.
 • Dagrenovationsafgift etageejendomme. 
 • Dagrenovation villaer. 
 • Skorstensfejerafgift

Hvor finder jeg min ejendomsskattebillet?

Ejendomsskattebilletten for det kommende år udsendes til alle ejere i december måned. Ejendomsskattebilletten udsendes via digital post. Du vil dermed altid kunne finde din ejendomsskattebillet. Mangler du ejendomsskattebilletten kan du hente den via www.rk.dk 

Hvornår opkræves ejendomsskatten?

Kommunen opkræver ejendomsskat 2 gange om året.

1. rate forfalder 01.01.2018 med sidste rettidige betalingsdag 05.01.2018.
2. rate forfalder 01.07.2018 med sidste rettidige betalingsdag 05.07.2018. 

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag beregnes renter. Ubetalte renter og gebyrer bliver opkrævet på indbetalingskortet og vil ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Renten for 2018 beregnes med 0,4 % for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen til og med den måned, hvor betalingen sker. 

Hvordan indbetales ejendomsskatten?

Indbetalingskort udsendes særskilt ca.10 dage før hver rates forfaldstid via digital post. Hvis du tilmelder til betalingsservice (Nets) er du sikker på, at regningen bliver betalt til tiden. Husk dog altid at kontrollere, om betalingen står på betalingsoversigten.

Der udsendes ikke indbetalingskort, når betalingen sker via Betalingsservice, det kan du se på din betalingsoversigt.

Du har selv pligt til at sikre, at der sker betaling til tiden.

Er du ny ejer eller skal du sælge, så husk?

 • at der er 2 rater, og raterne betales forud. 
 • at der herfra sendes en skattebillet til orientering til alle nye ejere.
 • at køber/sælger selv skal ordne mellemværendet på refusionsopgørelsen.
 • at det er ejendommens tinglyste ejer som hæfter for ejendomsskatten. Er der restance ved overtagelsen sendes indbetalingskort til ny ejer.
 • at kommunen sender rykkerskrivelse ud hvis ejendomsskatten ikke er betalt
 • at renter og gebyrer ved for sen betaling bliver opkrævet på indbetalingskortet og ikke på ejendomsskattebilletten.   
 • at afmelde betalingsservice i god tid
 • at tilmelde ejendomsskattebilletten til betalingsservice

       Lån til betaling af ejendomsskat

       Ejer du eller din ægtefælle parcelhus, rækkehus, ejerlejlighed eller fritidshus til eget brug, kan du få lån til betaling af ejendomsskatten. Der kan kun ydes lån til én ejendom. 

       Ansøgning skal foretages digitalt via selvbetjeningsløsning.

       Lånet udbetales af den kommune, hvor ejendommen er beliggende. Der kan ikke både udbetales lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelse til samme bolig. 

       Du eller din ægtefælle skal:

       • have nået folkepensionsalderen eller
       • modtage social pension, delpension eller efterløn.

       Lånet udbetales uden hensyntagen til dine indtægtsforhold og bevilges kun, hvis der er friværdi i ejendommen inden for den offentlige vurdering.

       Lånet skal tinglyses på ejendommen og forfalder ved ejerskifte. Bemærk, at renteudgifter i forbindelse med lånet ikke er fradragsberettigede. 

       Årlig rentetilskrivning: 2016 2017 2018
       Lån til betaling af ejendomsskatter 1,41 1,24 1,00

       Har du spørgsmål vedrørende:

       • ejendomsskat, grundskyld og dækningsafgift så kontakt Ejendomsbeskatningen på tlf. 3637 7341
       • betaling og eventuelle restancer så kontakt Opkrævningen på tlf. 3637 7332, 7331 eller 7330
       • dagrenovation så kontakt Teknisk Forvaltning på tlf. 3637 7223 eller 7189
       • vand så kontakt HOFOR på tlf. 3395 2303
       • lån til betaling af ejendomsskatter så kontakt Ejendomsbeskatningen på tlf. 3637 7341

       Kontaktinformation

       Rødovre Kommune
       Ressource- og Serviceforvaltningen
       Rødovre Parkvej 150
       2610 Rødovre

       Telefon
       36 37 70 00

       Email

       Kontakt og åbningstider