Beboerklagenævn


Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Bolig - Beboerklagenævn

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Beboerklagenævn

Fold alle ud

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet i Rødovre Kommune kan blandt andet træffe afgørelser i følgende tvister mellem lejere og boligselskabet, når der er tale om alment boligbyggeri:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser 
 • Boligens stand ved indflytning 
 • Vedligeholdelse og istandsættelse 
 • Tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum 
 • Betaling af varme, vand og lignende 
 • Bytte og fremleje 
 • Husordensovertrædelser 
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet 

Da Beboerklagenævnet er neutralt, kan nævnet ikke rådgive eller vejlede hverken udlejer eller lejer. Vejledning kan søges hos en grundejerforening, lejerorganisation, ejendomsadministrator, advokat, retshjælp, advokatvagten på Rødovre Bibliotek (gratis) m.v.

Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt 4-5 måneder.

Hvem kan rette henvendelse til Beboerklagenævnet?

Lejere og boligselskabet inden for det almene boligbyggeri kan rette henvendelse til Beboerklagenævnet. Lejere og udlejere ved privat udlejning skal rette henvendelse til Huslejenævnet.

Fuldmagt 

Det er muligt at lade sig repræsentere ved f.eks. et familiemedlem, firma, m.v. 

I den sammenhæng skal Beboerklagenævnet modtage en af parten underskrevet fuldmagt eller en elektronisk fuldmagt fra parten via Digital Post. 

Hvordan indbringes en sag for Beboerklagenævnet?

Indbringelse af en sag for nævnet skal ske skriftligt via Digital Post (øverst på siden) eller med almindeligt brev, hvor følgende dokumenter skal vedlægges: 

 • Dine kontaktoplysninger (navn og nuværende adresse)
 • Adressen på det omtvistede lejemål i Rødovre Kommune 
 • Hvilke forhold der klages over 
 • Kopi af hele lejekontrakten
 • Kopi af andet relevant materiale f.eks. korrespondance med modparten, fraflytningsrapport, forbrugsregnskab 

Bemærk venligst at Beboerklagenævnet ikke ønsker at modtage personoplysninger om andre personers varmeforbrug m.v.  Hvis Beboerklagenævnet har behov for yderligere oplysninger, anmoder sekretariatet herom.  

Gebyr skal indbetales til Danske Bank reg. 3001 konto 13525846.

Gebyr

Gebyr for sagens behandling bliver opkrævet i forbindelse med, at sekretariatet kvitterer for sagens modtagelse. Nævnet behandler først sagen, når gebyret er indbetalt.

Gebyr for behandling af sagen er 167 kr. (2024)  

Beboerklagenævnets sammensætning

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Bolig- og Planstyrelsen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen. Vedkommende skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to øvrige medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. 

Nævnets medlemmer

Bjarne Nigaard (formand)
Bente Hylleborg (udlejerrepræsentant)
Erik Nielsen (lejerrepræsentant)  

Suppleanter: 

Stine Petersen (formand)
Jørgen Knudsen (udlejerrepræsentant)
Søren Houlby (udlejerrepræsentant)
Peter Andersen (lejerrepræsentant)
Rune Skovbjerg Krog (lejerrepræsentant)

I husordenssager suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige har ingen stemmeret i nævnet. 

Morten Kriegbaum Søgaaard Jensen (socialt sagkyndig)
Helle Nygaard Otto (suppleant)

Ovennævnte medlemmer er valgt i perioden frem til 31. december 2025. 

Henvendelse

Henvendelse til Beboerklagenævnet skal ske skriftligt via Digital Post (øverst på siden) eller almindeligt brev til:

Beboerklagenævnet i Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre 

Nævnssekretariatet kan træffes på telefon 36 37 70 11:
Mandag - torsdag 10-14 
Fredag 10-12

Der kan være ændringer i telefontiden i forbindelse med nævnsmøder og besigtigelser.

Bemærk: Råd og vejledning omkring almenboliglovgivningens bestemmelser må søges hos afdelingsbestyrelsen, boligselskabet, lejerorganisationer, advokater eller advokatvagten på Hovedbiblioteket.

Hvad siger loven

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider