Den kommunale boliganvisning

Her kan du finde information om den kommunale boliganvisning, samt en liste over almene boligselskaber med boliger i Rødovre. Dog er der nogle specifikke henvendelser der kræver at du bestiller en tid, så vi kan sikre at der er en der kan hjælpe dig. Book din tid her.

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

Der er obligatorisk tidsbestilling hvis du ønsker følgende:

 • Hjælp til opskrivning til bolig
 • Hjælp til opskrivning til ældre/visitations bolig
 • Hjælp til Ældrebolig
 • Spørgsmål til opskrivning
 • Spørgsmål til den boligsociale anvisning
 • Hjælp til beboerindskudslån

Når du bestiller tid, kan du blive betjent på et bestemt tidspunkt, og vi undgår langt hen ad vejen ventetid. Hvis der ikke er flere ledige tider, eller du blot ønsker at møde op i Borgerservice, når det passer ind i din hverdag, så kigger du blot forbi i vores åbningstid.

Du kan bestille tid i Borgerservice her eller ved at ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på telefon 36 37 70 00. Du finder kontaktcentrets telefontider her. Ved at bestille tid undgår vi så vidt muligt, at der opstår ventetid. 

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om bolig

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Ansøgning om optagelse i plejebolig

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Bolig - Boliganvisning

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Den kommunale boliganvisning

Fold alle ud

Almene boliger i Rødovre

Den almene boligmasse i Rødovre Kommune udgør ca. 8.300 almene boliger bestående af 57 boligafdelinger fordelt på 12 boligorganisationer.

Den primære anvisning af almene lejeboliger foregår hovedsagelig gennem de almene boligselskaber. Her har man mulighed for at blive skrevet op, når man er fyldt 15 år. Et medlemskab til boligselskabernes venteliste koster typisk 150 kroner om året. Man skal forny sit medlemsbevis en gang årligt. Betaler man ikke ventelistegebyret, slettes man af boligselskabets venteliste. 

De almene boligselskaber tildeler boliger efter venteliste, set ud fra ansøgerens bolignummer og anciennitet. Hos boligselskaberne har man mulighed for at være hvilende/ passivt medlem. Det vil altså sige, at man godt kan være ansøger dér, selvom man ikke har behov for en bolig her og nu.

Det er derfor vigtigt, at være skrevet op i ét eller flere af de almene boligselskaber, også selvom behovet for en bolig ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt.

Opskrivning via kommunen

Opskrivning og anvisning til kommunens andel af de ledige almene boliger sker ud fra reglerne i almenboliglovens § 59.

Heraf fremgår, at boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

Rødovre Kommune har efter reglerne i § 59 i lov om almene boliger m.v. indgået aftale med de almene boligorganisationer i Rødovre om at stille hvert 3. ledige lejemål til disposition for Rødovre Kommune. Dog gælder dette ikke for Vibo’s boligafdeling, hvortil kommunen råder over hver 4 ledige lejebolig til boligsocial anvisning.

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune har med udgangspunkt i reglerne i § 59 i lov om almene boliger m.v., og i samråd med de almene boligorganisationer i Rødovre Kommune vedtaget kriterier for opskrivning til bolig. Kriterierne for opskrivning og anvisning af ledige boliger sker på grundlag af vejledning nr. 4120 af 27. december 1996 om udlejning af almene boliger.

Opskrevne ansøgere i den kommunale boliganvisning, er for kommunen at betragte som aktuelt boligsøgende. Det betyder, at man som ansøger skal være parat til at tage imod et boligtilbud. Anvisning sker ud fra ansøgerens oplysninger om ønsket størrelse og huslejeniveau for en fremtidig bolig, samt eventuel tilladelse til husdyr. Opskrivning på kommunens liste for boligsøgende kan derfor ikke betinges af, at nuværende bolig først skal være solgt.

Når man søger bolig via kommunens boliganvisning, skal man derfor være parat til at tage imod et boligtilbud, hvis muligheden opstår. Anvisning af ledige boliger sker ud fra en konkret behovsvurdering af alle kommunens ansøgere. Det er på den baggrund ikke muligt at få oplyst fremtidsudsigterne for anvisning af en bolig, og ej heller få oplyst, hvorledes man er prioriteret til et boligtilbud blandt kommunens mange ansøgere.

Som ansøger hos kommunen søger man generelt om en bolig, med mindre der er forhold der tydeligt taler for en bestemt boligtype. Dette gælder bl.a. personer med handikap, hvor ikke alle boligtyper kan være egnet.

Kan man takke nej til et boligtilbud fra kommunen?

Hvis man som ansøger siger nej tak til et boligtilbud, der svarer til det på ansøgningsskemaet oplyste, med hensyn til boligstørrelse og huslejeniveau, kan man ikke forvente at få yderligere tilbud. I det tilfælde at en ansøger takker nej tak til tilbud nummer to fra kommunen, slettes ansøgeren fra kommunens liste for boligsøgende.

Er man som ansøger hos kommunen garanteret en bolig ?

Ved opskrivning til bolig via kommunen er man som ansøger ikke garanteret et boligtilbud. Rødovre Kommune opfordrer derfor til, at man også søger gennem boligselskaberne, der står for den primære anvisning af boliger.

Den kommunale boliganvisning

Den kommunale boliganvisning varetages til daglig af kommunens Boligservice. Boligservice står for opskrivning samt anvisning af de boliger, som kommunen får stillet til rådighed fra de almene boligselskaber.

Kommunens Boligservice forsøger i videst muligt omfang, at tage de nødvendige hensyn, som er påkrævet ved sagsbehandlingen og vurderingen af hver enkelt ansøgning. Herunder vejledning og henvisning til andre forvaltninger i kommunen samt relevante myndigheder.

Kommunens boliganvisning er opdelt i: 

 • Anvisning via afstemt beboersammensætning, 
 • Ansøgning om bolig via boligsocial visitation,
 • Ældre- og handikap egnede boliger.

Tildeling af ledige boliger

Tildeling af ledige boliger foregår efter en individuel vurdering af ansøgerens personlige forhold og økonomi, set i forhold til de typer og størrelser af boliger, som kommunen får stillet til rådighed fra de almene boligselskaber. Tildeling af ledige boliger foregår derfor ikke efter det traditionelle ventelisteprincip.

Formålet med anvisning via afstemt beboersammensætning

Den kommunale anvisning har til hensigt, at skabe en mere blandet beboersammensætning i boligområderne. Rødovre Kommune og de involverede boligorganisationer ønsker med dette, at skabe en fleksibel anvisning, der tager udgangspunkt i den enkelte ansøgers boligbehov og samtidigt medvirker til at skabe varierede og afbalancerede beboersammensætninger i de enkelte boligafdelinger. 

Det er derfor ikke kun den enkelte ansøgers boligbehov, der ligger til grund for en anvisning, men i lige så høj grad, hvad der er formålstjenligt for den enkelte boligafdeling.

Anvisning via afstemt beboersammensætning

50 % af de boliger, som kommunen får stillet til rådighed i hver enkelt boligafdeling anvises via afstemt beboer-sammensætning opdelt i kriterier for Rødovreborgere og udenbys borgere bosat uden for København og Københavns omegn. Kriterierne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i samråd med Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer i Rødovre. Kriterierne er sideordnede.

Kriterier for Rødovre borgere

 • Unge over 18 år i kommunen, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse, ønsker at flytte hjemmefra. For at opfylde kriteriet skal den unge være selvforsørgende. Kriteriet gælder ikke unge, der er flyttet hjem til forældrene igen, efter at have været udeboende, men kun i forbindelse med 1. gangs fraflytning fra forældrene.
 • Personer/familier over 60 år, i Rødovre Kommune bosat i egen leje-, eje– eller andelsbolig, der i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som seniorbolig. Dette kriterie henvender sig til personer/familier over 60 år, der ønsker at afvikle deres ejer/- eller lejebolig til fordel for en mindre eller mere overskuelig bolig indenfor en overskuelig fremtid, og som er parat til at flytte.
 • Personer/ familier i arbejde, bosat i Rødovre Kommune i egen bolig, og som følge af et økonomisk tab eller samlivsophør, ikke længere kan bibeholde nuværende bolig. Dette kriterie relaterer sig til personer/ familier i arbejde, der grundet skilsmisse eller ophør af længerevarende samliv er nødsaget til at fraflytte nuværende bolig i Rødovre.
 • Hvad angår økonomisk tab for personer/ familie skal dette forstås som en pludselig økonomisk og uforudsigelig opstået situation, hvorved man ikke længere kan bibeholde nuværende bolig i Rødovre.
 • Idrætsudøvere i Rødovre der kan omfattes af kommunens eliteidrætspolitik, sidestilles tillige med ansøgere, der har beskæftigelse i kommunen, og er tillige omfattet af anvisning via afstemt beboersammensætning.

Kriterier for udenbys borgere 

Udenbys borgere bosat uden for København og Københavns omegn har mulighed for at søge Rødovre Kommune om en bolig, hvis et af de to nedenstående kriterier opfyldes.

 • Udenbys borgere med fast arbejde i Rødovre minimum 25 timer ugentligt, og bosat uden for København og Københavns omegn.
 • Udenbys borgere over 18 år under uddannelse på et SU berettiget studie i Region Hovedstaden, bosat uden for København og Københavns omegn, og som ønsker at flytte tættere på uddannelsesstedet. (kriteriet gælder kun til søgning på ungdomsbolig, og ikke alm. familieboliger)

København og Københavns omegn omfatter følgende kommuner:

København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk og Vallensbæk

Ansøgning om bolig via Boligsocial Visitation

For at komme i betragtning efter de boligsociale kriterier, skal ansøgeren have en folkeregister adresse i Rødovre Kommune, samt have et akut boligsocialt problem.

Det Boligsociale Visitationsudvalg råder over 50 % af de ledige almene boliger, som kommunen får stillet til rådighed i hver enkelt boligafdeling, og opskrivning foregår efter en individuel og konkret vurdering af ansøgerens personlige forhold. Ansøgeren indstilles til bolig via sin sagsbehandler i Social- og Sundhedsforvaltningen. Indstilling til en bolig sker via en skriftlig redegørelse der skal beskrive:

 • ansøgerens personlige forhold
 • den nuværende boligsituation
 • hvordan det boligsociale behov er opstået

På baggrund af indstillingen til bolig foretages herefter en samlet faglig og konkret individuel vurdering i kommunens Boligsociale Visitations Udvalg. Udvalget tager herefter stilling til, hvorvidt ansøgeren kan skrives på kommunens liste for boligsociale ansøgere. Udvalget holder møde en gang om måneden, hver den 1. mandag i måneden.

Tildeling af boliger via Det Boligsociale Visitationsudvalg

Tildelingen af boliger sker ikke efter det traditionelle ventelisteprincip. Det er det Boligsociale Visitations Udvalg der tildeler boligerne ud fra en faglig prioritering af nedenstående kriterier:

 • Personer/familier uden fast bolig, eller med meget ringe boligforhold.
 • Personer/familier, hvor hensynet til børnene nødvendiggør boligskifte.
 • Gravide uden selvstændig bolig.
 • Personer/familier med børn, hvor børnene midlertidigt er anbragt udenfor hjemmet, og hvor en fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse. 

Ældre- og handicapegnede boliger

I Rødovre Kommune findes 6 forskellige boligafdelinger, der alle egner sig til ældre borgere med større eller mindre handicaps. Disse boligafdelinger er Tømmergrunden, Damhus Torvegård, Doktorhaven, Broparken, Søparken samt Ørbygård.

Tømmergrunden og Damhus Torvegård

For at komme i betragtning til en bolig i disse afdelinger, skal man bo i Rødovre Kommune og opfylde mindst 2 af nedenstående 3 kriterier:

 1. Man skal være over 60 år 
 2. Man skal have et handicap der nødvendiggør et boligskifte.
 3. Man skal have et boligproblem ud fra, at enten nuværende bolig er for stor eller lille

Visitationsboliger for ældre

Til visitationsboligerne i Doktorhaven, Broparken og Søparken anvises primært ældre/ personer med handicap, og for at komme i betragtning til en bolig, skal man indstilles og godkendes af et visitationsudvalg på baggrund af indstilling fra en visitationssygeplejerske. Enkelte boliger i Højhuset Ørbygård anvises tillige som visitationsboliger, og til personer over 60 år.

Visitationsboliger for udenbys borgere

Udenbys borgere, der ønsker at komme i betragtning til en ældrebolig i Rødovre Kommune, skal henvende sig i deres hjemkommune, med henblik på visitering derfra. Hjemkommunen skal overfor Rødovre Kommune afgive et betalingstilsagn.

Ansøgning om ældrebolig i en anden kommune

Det er muligt at søge om en ældrebolig i en anden kommune. Forinden skal man godkendes på kommunens visitationsudvalg til ældreboliger. Dette sker ved en indstilling fra en af kommunens visitations sygeplejersker. Det skal over for tilflytterkommunen præciseres hvilke ældreboliger det er, man søger.

Ungdomsboliger i Rødovre

I Rødovre Kommune findes i alt 82 ungdomsboliger.

DAB

 • Bybjerget - antal: 21, fordelt på 1 og 2 rums ungdomsboliger
 • Sibeliusparken - antal: 35,  1 rums ungdomsboliger
 • Slotsherrens Have II - antal: 6, 1 rums ungdomsboliger
 • Søparken - antal: 8, 2 rums boliger

KAB

 • Ørbyvang - antal: 12, 2 rums ungdomsboliger

For at komme i betragtning til en ungdomsbolig skal man være under uddannelse i minimum 20 timer ugentligt. Når man flytter ind i en ungdomsbolig, skal man overfor boligselskabet gøre opmærksom på, hvor lang en periode uddannelsen forventes at strække sig over. Boligselskabet foretager minimum 1 gang årligt dokumentationskontrol, hvor det skriftligt skal dokumenteres, at man stadig er under uddannelse. Når man har afsluttet sin uddannelse, eller hvis uddannelsen afbrydes, skal boligen fraflyttes umiddelbart efter. 

Yderligere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til DAB og KAB, der hver administrere de ungdomsboliger, der er nævnt i oversigten ovenfor.

Liste over boligselskaber med boliger i Rødovre

AAB  - Arbejdernes Andels Boligforening ( www.aab.dk )  
Svend Aukens Plads 9
2300  København S
Tlf.  33 76 01 00  

LEJERBO ( www.lejerbo.dk )
Gl. Køge Landevej 26
2500  Valby
Tlf. 70 12 13 10

VIBO ( www.vibo.dk )    
Skt. Pedersstræde 49 A
1018  København  K
Tlf. 33 42 00 00

Boligkontoret Danmark  ( www.boligkontoret.dk )    
Røjelskær 15, 2. sal
2840  Holte
Tlf. 39 25 10 00

FSB - Foreningen Socialt Boligbyggeri  (www.fsb.dk
Rådhuspladsen 59
1550  København V.
Tlf. 33 13 21 44 

PAB - Postfunktionærenes Andels-Boligforening  (www.pab.dk
Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup
Tlf. 43  42  02 22

DAB – Dansk Almennyttigt Boligselskab ( www.dabbolig.dk ) 
Finsensvej 33
2000  Frederiksberg  
Tlf. 77 32 00 00 

Rødovre Boligselskab (www.dabbolig.dk) (tidligere rbbolig.dk)
Brandholms Alle 11
2610  Rødovre
Tlf. 36 70 31 31

KAB - Københavns Almennyttige Boligselskab ( www.kab-bolig.dk )
Vester Voldgade 17,
1552  København V  
Tlf. 33 63 10 00

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider