Bæredygtighedsindsats 2021

For at følge op på Rødovre Kommunes indsats for at fremme en bæredygtig udvikling udarbejdes der årligt en bæredygtighedsplan.

Bæredygtighedsindsats 2021

Fold alle ud

Forord

En bæredygtig strategi

Ifølge planloven skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt Agenda 21-strategi. Rødovrestrategien, som blev politisk vedtaget november 2020, er en kombineret planstrategi og Agenda 21-strategi. 

I Rødovrestrategien beskrives hvilke udvalgte indsatsområder inden for de fem bæredygtighedsområder, kommunens forvaltninger vil have i den kommende planperiode. Samtidig er strategien Rødovre Kommunes første spadestik i arbejdet med at realisere FN’s verdensmål inden for bæredygtig udvikling i en kommunal kontekst.

Rødovre Kommune har som en del af Agenda 21-strategien udarbejdet den årlige plan for kommunes bæredygtighedsindsats. Planen indeholder en oversigt over de projekter og aktiviteter, kommunen har planlagt det pågældende år, og status på det foregående års projekter. Projekterne og aktiviteterne spænder vidt fra gennemtænkning af bæredygtighed i lokalplaner til energirenovering af de kommunale bygninger og fokus på klimatilpasning i alle nye anlægsprojekter. 

Projekterne og aktiviteterne i bæredygtighedsindsats er inddelt i fem overordnede indsatsområder. De fem indsatsområder er de områder, som kommunerne skal have fokus på inden for bæredygtighed, jf. planloven. 

De fem områder er: 

 • Mindre miljøbelastning 
 • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 
 • Fremme af biologisk mangfoldighed 
 • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet 
 • Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. 

Bæredygtighed - hvad er det? 

Bæredygtighed handler om os alle sammen, og de ting vi gør i vores hverdag. En bæredygtig udvikling defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Det er derfor vigtigt, at de valg vi træffer, ikke har konsekvenser for den næste generation. I den store sammenhæng har alle valg betydning, også de små valg. Vælger vi for eksempel at købe mange ting, cykle eller køre i bil, sortere vores affald eller ej?

En bæredygtighed udvikling i Rødovre 

I Rødovre ønsker vi at gå forrest med sunde og holdbare løsninger, der kan give mere livskvalitet og en bedre hverdag for rødovreborgerne. Kommunalbestyrelsen i Rødovre ønsker, at vi arbejder med bæredygtighed inden for alle områder. Derfor arbejder Rødovre Kommune inden for fem områder: det miljømæssige, det økonomiske, det demokratiske, det kulturelle og det sociale område. Det er hensigten, at kommunen i fællesskab med borgere, virksomheder og foreninger vil arbejde for at skabe et sundt og levedygtigt lokalsamfund for alle. Udviklingen af et bæredygtigt samfund kræver, at vi arbejder helhedsorienteret, på tværs af politikområder om de indsatsområdervog mål, vi har fælles.

Klimakommune 

En Klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2 % hvert år og minimum i 5 år. Aftalen gælder for kommunen som virksomhed. 

Rødovre Kommune har siden 2013 været Klimakommune og den 25. november 2020 blev aftalen med Danmarks Naturfredningsforening yderligere forlænget i 3 år. Siden 2013 har Rødovre Kommune i gennemsnit reduceret kommunens CO2-udledning med 5 % hvert år.

Aftalen indebærer at kommunen skal: 

 • Lave en årlig opgørelse over CO2-udledningen 
 • Udarbejde en CO2-handlingsplan 
 • Implementere planen og overvåge udviklingen 

I Bæredygtighedsindsatsen beskrives hvilke bæredygtighedsprojekter og aktiviteter, Rødovre Kommune har planlagt i 2021, og hvad der blev gjort i 2020. Den årlige opgørelse over CO2-udledningen kan ses i kom-munens grønne regnskab.

Hvad gør vi i Rødovre? 

Rødovre Kommune har indarbejdet FN´s verdensmål i Rødovrestrategien og arbejder i 2021 videre med verdensmålene inden for alle kommunens områder. Særligt vil der i 2021 være fokus på inddragelse, partnerskaber og grøn omstilling i samarbejde med borgere, organisationer og erhvervslivet i tråd med verdensmål 17, partnerskaber. I det nye projekt Bæredygtighedslab har borgere og erhvervsdrivende mulighed for få hjælp og sparring af kommunen til at afprøve bæredygtige ideer. I projektet er der fokus på at skabe mulighed for samskabelse og udvikle partnerskaber om bæredygtige løsninger i Rødovre.

I 2021 vil der også blive nedsat et §17, stk.4 udvalg, der skal have til opgave at fremkomme med anbefalinger til, hvorledes Rødovre Kommune i samarbejde med borgere og virksomheder skal arbejde med opfyldelse af Rødovre Strategien ift. miljømæssig bæredygtighed. Udvalget skal være bredt sammensat med repræsentation fra bl.a. erhvervsliv, relevante foreninger og borgere med interesse for opgaven.

I tråd med verdensmål 3, sundhed og trivsel og verdensmål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund har Rødovre Kommune fokus på at få flere borgere, pendlere og medarbejdere i kommunen op på cyklen. I 2020 blev arbejdet med udvikle Rødovre Kommunes første cykelstrategi derfor startet op. I strategien understøttes cyklen som et primært transportmiddel og forslag til forskellige handlinger blandt andet flere cykelfremkommeligstiltag og udbygning af cykelinfrastrukturen. Cykelstrategien forventes at blive politisk vedtaget i efteråret 2021.

Klimahandlingsplan 

Rødovre Kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’. Projektet er støttet af Realdania, KL og landets fem regioner. Dermed sætter Rødovre fokus på den lokale klimaindsats og skal i 2021 i gang med at udarbejde en klimahandlingsplan for kommunen, der lever op til den internationale Parisaftale. Klimaplanen skal være færdig i 2022. Målet er, at reducere 70 % af drivhus-gasudledningerne i Rødovre inden 2030 og være netto nul-udledende af drivhusgasser i 2050.

Klimahandlingsplanen skal være med til at skabe et overblik over kommunens indsatser inden for CO2-reduktion og klimatilpasning, og sætte rammen for fremtidige projekter og indsatser i hele kommunen.

Klimahandlingsplanen dækker kommune som geografisk enhed og ikke kun over kommunens egne initiativer og indsatser. Derfor vil vi som kommune gå forrest og inspirere borgere og erhvervsdrivende til at vælge bæredygtige løsninger i hverdagen, så vi sammen kan nå målet i 2050.

Bæredygtighedsindsats i 2021 - Mindre miljøbelastning

I Rødovre lægger vi stor vægt på, at miljøbelastningen mindskes, så de valg vi træffer i dag, ikke får konsekvenser for den næste generation. 

Affald

Rødovre Kommune vil i 2021 fortsætte sit fokus på at fremme sorteringen af affald i etageejendomme. Undersøgelse af restaffaldet i nogle etageejendomme viser, at op til 40 % af restaffaldet består af madaffald, og denne del vi gerne vil flytte fra forbrænding til genanvendelse. Vi vil derfor igangsætte forskellige forsøg og initiativer, som skal hjælpe beboerne med at sortere mere madaffald fra til genanvendelse. Målet er, at finde lokale løsninger, som passer til den enkelte ejendom, idet der er stor forskel på både beboersammensætning og de fysiske rammer i de forskellige boligforeninger i Rødovre.

Regeringen har med deres Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi strømlinet affaldsindsamlingen i Danmark, så alle danske husstande skal sortere deres husholdningsaffald efter samme sorteringskriterier i 10 forskellige affaldstyper. I Rødovre indsamler vi allerede 9 af de 10 affaldstyper, og mangler kun drikkevarekartoner. Vi vil arbejde på, at indsamlingen af drikkevarekartoner vil blive implementeret senest i 2022. Det forventes ikke at medføre flere beholdere hos villaer, da drikkevarekartoner kan sorteres fra andre affaldstyper, eksempelvis plast.

Som kommune skal vi skabe rammerne for optimale affaldsløsninger, så vores borgere og virksomheder har gode affaldsløsninger, der understøtter en bæredygtig affaldshåndtering og fremmer cirkulær økonomi. Det vil vi arbejde på at implementere i den kommende affaldsplan, som udarbejdes i 2021. Det vil blandt andet omfatte undersøgelse af muligheder for direkte genbrug på genbrugsstationen, og initiativer for mere genbrug og genanvendelse af byggeaffald.

Plaststrategi 

Rødovre Kommune planlægger i 2021 at udarbejde en plaststrategi med fokus på reduktion af engangsplast. Strategien forventes politisk vedtaget i efteråret 2021. Plaststrategien skal kunne bruges som et dynamisk værktøj til at følge op på fastsatte mål og indsatser. Indsatsen er startskuddet på Rødovre Kommunes grønne omstilling inden for udfasning af plast, som forhåbentligt kan inspirere vores borgere, virksomheder og andre kommuner til at kigge på deres eget forbrug af engangsplast.

Indsats for begrænsning af partikelforurening fra brændeovne

Rødovre Kommune iværksætter en informationskampagne i sommeren 2021, hvor husstande med brændeovne vejledes i korrekt fyring og optændingsmetode. Brugen af brændeovn, valg af brændsel og optændingsmetode har betydning for mængden af partikelforurening fra brændeovne. Hvis der optændes korrekt og kun anvendes tørt og rent brænde, vil det minimere lugtgener og mængden af skadelige partikler i røgen.

Rengøringsområdet

Rødovre Kommune prioriterer bæredygtighed højt på rengøringsområdet – det er godt for både klimaet, arbejdsmiljøet, sundheden og økonomien. I tråd med FN’s verdensmål nr. 12, som blandt andet omhandler ansvarligt forbrug samt miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus. 

Med systematisk tilrettelæggelse bliver rengøringen mere effektiv - og dermed også mere bæredygtig - ved for eksempel at spare på forbruget af vand, energi, kemikalier og arbejdstimer. Konkret udarbejdes der en rengøringsplan for hver enkel institution. Rengøringsplanen viser, hvordan de forskellige områder skal rengøres. I en periode med en pandemi som covid-19, er det af afgørende betydning at vælge den rigtige kemiske sammensætning i rengøringsmidlerne, for effektivt at forhindre smittespredning.

Rengøringsniveauet er en central beslutning i forbindelse med udarbejdelsen af en rengøringsplan med fokus på bæredygtighed. Ved et korrekt valg af rengøringsniveau sikres det, at omkostningerne ikke bliver høje. Samtidig sikres et korrekt valg af rengøringsmetode og rengøringsmidler.

I Rødovre Kommune købes alle rengøringsmidler primært via en SKI aftale (Staten og Kommunernes Indkøbsservice). I SKI aftalen skal leverandøren tilbyde rengøringsmidler, der belaster arbejdsmiljø, indeklima og det ydre miljø mindst muligt. De produkter, som kan købes på aftalen, skal leve op til kriterierne for EU’s miljømærke Blomsten, det nordiske miljømærke Svanen eller lignende. Kriterierne tager udgangspunkt i produkternes livscyklus. Det vil sige, at man vurderer, hvordan produkterne påvirker miljøet fra råstof til affald. Mærket stiller således ikke kun krav til produkternes indhold, men også blandt andet til brugen af miljøbelastende og sundhedsskadelige stoffer i produktionsprocessen og emballagen.

Alle medarbejdere bliver løbende undervist i at vælge det rigtige rengøringsmiddel, og i at dosere rengøringsmidlet korrekt, i forhold til den overflade, som skal gøres rent. Alle vaskemaskiner er forsynet med et doseringsanlæg, som sikrer, at doseringen er korrekt hver gang, således påvirkningerne af miljøet begrænses.

De plastfrie universalklude, som vi anvender i Rødovre Kommune, er et miljøvenligt alternativ til konventionelle klude i syntetiske fibre. Kludene er 100% frie for mikroplast, og udleder derfor ingen mikroplast partikler til vandmiljøet.

Tilsynskampagner

Rødovre Kommune udfører hvert år to forskellige typer af tilsynskampagner på virksomheder, som er tilsynspligtige. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. I 2021 udføres ikke kampagner på grund af covid-19.

Grundvandsbeskyttelse

I 2020 vedtog Rødovre Kommune en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. I planen beskrives de eksisterende indsatser for grundvandsbeskyttelse, som skal fortsætte i de kommende år samt en række nye indsatser. Blandt indsatserne kan nævnes, at Rødovre Kommune siden 2001 har bekæmpet ukrudt uden anvendelse af sprøjtemidler, og vil samarbejde med boligselskaber om at stoppe brugen af sprøjtemidler på deres arealer. Rødovre Kommune arbejder også for at begrænse anvendelsen af vejsalt, og vil arbejde på at lokalisere ubenyttede boringer og brønde, så de kan blive sløjfet. Grundvandsbeskyttelse medvirker til at opfylde FN’s verdensmål nr. 6.6 om at beskytte og gendanne vandrelaterede økosystemer.

Klimatilpasning 

Kommuneplan 2018 for Rødovre Kommune indeholder kommunens mål og vision, status, risikokortlægning samt retningslinjer og rammer for klimatilpasning. Rødovre Kommunes indsats for klimatilpasning er i tråd med FN´s verdensmål nr. 13, som omhandler klimaindsats. I Rødovre Kommunes arbejde med klimatilpasning er der særligt fokus på delmål 13.2 ”Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning”.

I Kommuneplan 2018 er det blandt andet beskrevet, at regnvandet skal anvendes som en ressource, og klimatilpasning skal tænkes ind i den videre udvikling af byen. Ved håndtering af regnvand i forbindelse med byudviklingsprojekter og anlægsprojekter kan der opnås en omkostningseffektiv klimatilpasning. Samtidig kan den lokale håndtering af regnvand fremme grønnere og mere attraktive byrum.

Endvidere indtænkes klimatilpasning i anlægs- og driftsopgaver. Mulighederne for klimatilpasning i forhold til ekstrem nedbør vurderes i forbindelse med løsning af de enkelte opgaver. Det vurderes således, om der i forbindelse med projekterne kan nedsives, forsinkes, bortledes eller opmagasineres mere vand de enkelte steder. Rødovre Kommune samarbejder med private grundejere om regnvandshåndtering og klimatilpasning i forbindelse med byudvikling og nybyggeri.

I 2021 arbejdes videre med klimatilpasning i byudviklingsområdet Bykernen, og muligheden for genanvendelse af regnvand undersøges i forbindelse med planlægning af den nye bygning til rådhusfunktioner.

Derudover vil der i 2021 være orienteringsmøde og workshops for borgere og andre interesserede i forbindelse med opstart af klimatilpasningsprojekt på det grønne parkstrøg på Rødovre Parkvej.

I samarbejde med forsyningsselskabet er Rødovre Kommune i gang med at udarbejde masterplaner for klimatilpasning og skybrudssikring. Masterplaner beskriver anlægsprojekter, som tilsammen kan sikre, at servicemål for hverdagsregn og skybrud overholdes i Rødovre. Klimatilpasningstiltagene skal indgå som en naturlig del af bybilledet, og regnvandet skal anvendes som en ressource til at fremme grønne og blå elementer i byen. I 2021 har HOFOR i samarbejde med Rødovre Kommune planer om, at udarbejde masterplaner for Rødovre Øst og Rødovre Syd. Rødovre Kommune indgår fortsat i et samarbejde med de øvrige kommuner og forsyninger i oplandet til Harrestrup Å, om at udnytte kapaciteten i åen bedst muligt til håndtering af skybrudsvand. I 2021 fortsættes arbejdet med flere delprojekter herunder Kagsmosen, som ligger i København, Herlev og Rødovre. Delprojekterne skal sikre åens omgivelser mod oversvømmelse de næste 30 år. 

Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 

Hvert år bliver der afsat midler til at energieffektivisere de kommunale bygninger. Indsatsen for energieffektivisering af bygningerne bidrager til FN’s verdensmål nr. 7, som omhandler bæredygtig energi. De afsatte midler prioriteres med fokus på at udnytte energien på en bæredygtig måde i fremtiden.

De årlige tiltag indebærer alt fra tilføjelse af vedvarende energi til at supplere energiforsyningen og adfærden ved brugen af den tilførte energi til bygningerne. Ud over at gøre en stor indsats for at fremme energibesparelser, bliver der i Rødovre Kommune løbende arbejdet med nye teknologier og løsninger for at fremme bæredygtigheden. Rødovre Kommune opdaterer løbende opvarmningsanlæg, og andelen af vedvarende energi i forbruget. Tiltagene som udføres i 2021, forventes at reducere Rødovre Kommunes CO2-udledning med 81 tons, svarende til 2 % af den totale CO2-udledning.

Den centrale pulje for energitiltag i kommunale bygninger 

I 2021 er der afsat 6 mio. kr. til energioptimeringer af de kommunale bygninger. Det er en fordobling af den investering, der har været afsat de forgangne år. De afsatte midler vil blive prioriteret på bedre styring, belysningsprojekter, udskiftning af ventilationsanlæg og klimaskærmsforbedringer.

Udvidelse af den centrale styring 

Central Styring (CTS) gør det muligt at styre og overvåge centralt, og dermed behovsstyre tekniske anlæg. Rødovre Kommune har de seneste par år lagt vægt på bedre styring, hvilket sikrer et bedre indeklima for brugerne og et lavere energiforbrug.

I 2021 prioriteres tiltag som central styring på Skovmoseskolen i forbindelse med udskiftning af ventilationsaggregater, i Rødovre Skøjtearena og på diverse børneinstitutioner.

Udskiftning af ventilationsaggregater 

Ventilationsanlæg kan udgøre en stor del af energiforbruget i en bygning. Ældre ventilationsanlæg planlægges derfor at blive udskiftet med effektive anlæg, som både udnytter el og varme bedre end traditionelle anlæg. De afsatte midler planlægges i løbet af året, efter egne målinger og analyser som udføres løbende.

Belysningsprojekter 

LED armaturer udnytter energien bedre, og bruger derfor mindre strøm end traditionel belysning. Derudover er den tekniske levetid væsentlig længere, og skal derfor ikke udskiftes lige så ofte som fx et lysstofrør. Tiltagene prioriteres hovedsageligt på kommunens skoler og børneinstitutioner.

Klimaskærmsforbedringer 

Klimaskærmsforbedringer kan være alt fra isolering af lofter, vægge, terrændæk samt udskiftning af vinduer. Ældre bygninger kan være dårligt isolerede fra opførelsestiden, hvilket medfører energispild og kan give komfort gener for brugerne. I 2021 vil der blive prioriteret midler til forbedringer af Espevang i forbindelse med udskiftning af varmeanlægget, og en gennemgang af glaspartier ved Rødovre Hovedbibliotek.

Arkitektkonkurrence til ny bygning til rådhusfunktioner 

Rødovre Kommune ønsker at inddrage FN’s 17 verdensmål i byggeriet af den nye bygning til rådhusfunktioner, for at sikre en bæredygtig udvikling.

Verdensmålene skal, som en fælles ramme, sikre byggeri med de bedst mulige bæredygtige løsninger. I forbindelse med konkurrencen for den nye bygning til rådhusfunktioner, skal deltagerne aflevere et udfyldt verdensbarometer, der er udviklet af bygherreforeningen og Akademisk Arkitektforening, hvor der tages stilling til de 17 verdensmål.

Solcelleanlæg ved større byggerier 

Rødovre Kommune har generelt stor interesse i at opføre solcelleanlæg på bygningerne med den hensigt at supplere forsyningen.

Lovgivningen vanskeliggør dog processen, da kommuner skal udskille aktiviteten i et separat selskab, hvis der skal gøres brug af den producerede strøm, som bliver leveret af et solcelleanlæg. Dette besværliggør at drive et solcelleanlæg økonomisk. Kommuner kan dog få dispensation fra denne regel, hvis et anlæg bliver opført i forbindelse med et nybyggeri eller ved en energirenovering. Teknisk Forvaltning arbejder derfor med målsætning om at opføre solcelleanlæg, når der bliver opført nye bygninger. 

Grønt regnskab

Rødovre Kommune udarbejder hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab sætter fokus på kommunens el-, varme-, og vandforbrug samt kørsel. I regnskabet afrapporteres energiforbrug og CO2-belastningen fra kommunens virksomhed. Regnskabet indeholder prognoser for CO2-udledningen, der blandt andet skal dokumenteres som en del af klimakommune aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. 

Fjernvarme 

I 2021 satses der kraftigt på udbygning af fjernvarme i Espely kvarteret med enfamiliesboliger. Kvarteret har været konverteret til fjernvarmeforsyning som en del af erhvervskvarteret Valhøj siden 2013, men hidtil har ingen kunder ønsket at blive tilsluttet. Kunderne i Espely og det øvrige Valhøj kvarter tilbydes gratis tilslutning i 2021 og 2022, så de kun skal bekoste egne installationer. Den gratis tilslutning er et forsøg, som skal vise om det giver så stor tilslutning, at modellen skal udbredes til andre områder.

I sommeren 2020 vedtog Folketinget en klimahandlingsplan for energi og industri. Den har givet så megen omtale, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har fået væsentlig flere forespørgsler på muligheden for tilslutning til fjernvarme end tidligere. I januar 2021 udsender Energistyrelsen nye forudsætninger for konverteringer til fjernvarme. Forudsætninger som forventes at gøre det nemmere at opnå den fornødne positive samfunds- og selskabsøkonomi. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning vil derfor i 2021 beregne nye projektforslag for større dele af kommunen i forventning om, at det nu bliver muligt at komme væsentligt nærmere målene i Rødovre Kommunes Varmeforsyningsplan 2010 og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings Udbygningsplan 2010 om udbredelse af fjernvarme til hele kommunen inden 2030.

Byggeprojekter i Bykernen begynder at tage form og byggerierne tilsluttes fjernvarme. Selvom de nye byggerier er større boligbyggerier end de tidligere mindre erhvervsbyggerier, forventes der ikke brugt mere fjernvarme, fordi kravene til isolering i nybyggeri er kraftigt forøget de senere år.

Trafik 

Rødovre Kommune ønsker at forbedre fremkommelighed for kollektiv trafik, gående og cyklister. Dette er i tråd med FN’s verdensmål nr. 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, herunder trafiksikkerhed, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer. Bedre forhold på stierne forventes at kunne motivere flere borgere til at cykle eller gå, frem for at benytte bilen på særligt de korte ture i kommunen.

Kollektiv transport skal sikres, så det kan være et brugbart alternativ til bilture på alle rejselængder. En øget cykeltrafik medvirker til at nedbringe biltrafikken og dermed den lokale udledning i form af NOx og partikelforurening. Samlet set er den samfundsmæssige gevinst ved investeringer i forbedrede cykleforhold meget stor, da der ved aktiv transport kan opnås en ekstra gevinst i forhold til cyklisternes egen sundhed og nedbringelse af sygefraværet. 

Cykelstrategi

I sommeren 2020 blev arbejdet med at udvikle Rødovres første cykelstrategi startet op. I cykelstrategien er der fokus på at få flere borgere, pendlere og medarbejdere i kommunen op på cyklen. Desuden skal strategien understøtte cyklen som et primært transportmiddel og komme med forslag til forskellige handlinger blandt andet flere cykelfremkommeligstiltag og udbygning af cykelinfrastrukturen. Cykelstrategien forventes politisk vedtaget i efteråret 2021. 

Ny cykelgangbro over Jyllingevej 

Rødovre Kommune samarbejder med Naturstyrelsen, som står for anlæggelsen af en ny stibro over Jyllingevej i forlængelse af Vestvoldens stiforløb. Broen vil forbinde Vestvoldens forløb over Jyllingevej, som i dag danner en barriere for de bløde trafikanter, som færdes langs Vestvolden. Broen forventes færdig i sommeren 2021.

Elbusser 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der stilles krav om eldrift i alle fremtidige udbud. I 2020 blev det besluttet, at buslinje 142 skal køres med emissionsfrie busser (el-busser), som del af udbuddet gennemført i 2019. Buslinje 142 med elbusser har driftsstart i juni 2021.

Fremkommelighed for busser 

Arbejdet med busfremkommelighed er i 2020 fokuseret på Tårnvej i forhold til den nordlige del af vejen fra Københavns Kommune til Jyllingevej. Her er fokus på forbedringer af busfremkommeligheden for Region Hovedstadens buslinje 200S. Regionen finansierer tiltaget med støtte fra Trafikstyrelsen. De signaltekniske løsninger blev afsluttet i oktober 2020 og de sidste fysiske tiltag i december 2020. I 2021 evaluerer Movia på effekten af tiltagene.

Anlæg og vedligehold 

I Rødovre Kommune er der fortsat fokus på genanvendelse af materialer, både upcycling hvor materialer bliver genanvendt ved at anvende dem til andre formål end tidligere, og recycling der er direkte genbrug. Fx kan vejgrus genanvendes ved etablering af nye veje og fortove. 

Derudover arbejder Rødovre Kommune aktivt og helhedsorienteret med at foregribe effekterne af klimaforandringer både i drift og anlægsprojekter på veje, stier og rekreative, grønne områder. Det vil for eksempel være i forhold til valg af plantearter og anlægsmetoder, så generne ved ekstremregn og hedebølger minimeres.

Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse

Rødovre Kommune vil fortsat have fokus på en bæredygtig byudvikling og -omdannelse i tråd med FN’s verdensmål nr. 11.

Kommuneplan 2022 

I den kommende planperiode skal der udarbejdes en ny Kommuneplan 2022 (som fuld revision) og for første gang i en digital version. Den nye kommuneplan skal udarbejdes med forankring i Rødovrestrategiens bæredygtigstemaer, og vi vil i tilblivelsesprocessen have fokus på planlægningen der kan fremme kommunens overordnede bæredygtighedsprofil.

Bæredygtighedslab 

I forbindelse med vedtagelse af Rødovrestrategien etablerer Rødovre Kommune et nyt Bæredygtighedslab. Her kan alle borgere, foreninger og virksomheder få hjælp og sparring til at udvikle en idé, der kan støtte den grønne omstilling eller et af FN’s verdensmål. Formålet med Bæredygtighedslab er at skabe et rum for samskabelse om bæredygtige løsninger i Rødovre. Bæredygtighedslab handler om at samskabe og står på skuldrene af visionen ”Sammen om Rødovre” - særligt nedenstående tre veje: 

 1. 1) Vi skal styrke den offentlige samtale 
 2. 2) Borgerne skal være med til at samskabe velfærden 
 3. 3) Vi vil løse opgaverne i fællesskab 

Det er hensigten, at nogle af idéerne skal udvikle sig til lokale partnerskaber, hvor borgere, virksomheder, foreninger og kommunen samarbejder tæt.

Lokalplaner 

Når der skal udarbejdes lokalplaner, vil Rødovre Kommune fortsat indtænke bæredygtighedshensyn. Ved nye lokalplaner vurderer vi blandt andet de eksisterende værdier i lokalplanområdet, herunder landskab, kulturarv, natur og træer, og der tages stilling til, hvordan lokalområdet bedst kan tilpasses konsekvenserne af klimaforandringer.

Derudover stiller Rødovre Kommune blandt andet krav om affaldssortering, kloakeringsforhold, udvikling med fokus på den menneskelige skala, grønne og attraktive friarealer, biodiversitet, støjgener, materialevalg og arkitektonisk kvalitet. Samskabelse med borgerne er et vigtigt parameter, som i stigende grad indgår som en fast del af vores planarbejde. Hvordan vi arbejder med bæredygtighedsblomsten, varierer fra plan til plan og bliver vurderet konkret i det enkelte tilfælde. 

Igangværende lokalplaner

Lokalplan 146 Parkbyen 

I overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen er lokalplanens overordnede formål at danne grundlag for, at området kan udvikles til et grønt og sammenhængende beboelseskvarter. Parkbyen skal rumme et alsidigt boligudbud som omfatter både private og almene boliger og et eller flere seniorbofællesskaber.

Det er tanken, at Lokalplan 146 skal danne grundlag for det grønneste kvarter i Bykernen. Træer og øvrig beplantning skal bruges til at skabe og markere områdets struktur, som dermed bliver mindre sårbar over for de enkelte bygninger. Bedre sammenhæng handler i denne lokalplan om at skabe grønne parklignende forbindelser mellem bygningerne. Disse parkrum og forbindelser skal binde området sammen og sikre en bedre tilgængelighed, som er synlig, inviterende og funktionel. Der skal blandt andet sikres en god og tryg forbindelse fra Tæbyvej mod Rødovre Skole samt Rådhuset, Viften og Hovedbiblioteket (kaldet Kulturmidten) og fra Damhusengen til Sibeliusparken og Gartnerbyen. I den forbindelse vil den eksisterende vejstruktur samt placeringen af vigtige funktioner i nærområdet være nogle af de forhold, der skal arbejdes med og ud fra i lokalplanen.

For at fremme en grøn udvikling vil det i lokalplanprocessen blive undersøgt, hvilke grønne tiltag, der skal stilles krav til. Det kan eksempelvis være krav om, at beplantning skal fortsætte op ad facader til tagfladerne, at der skal plantes et bestemt antal træer i forhold til udviklet m2 eller at tage skal udføres som taghaver, tagterrasser eller grønne tage med et markant grønt udtryk.

Opholdsarealsprocenten i Parkbyen forventes fastsat til 60 % for at sikre det grønnes dominans i området. Jo højere opholdsarealprocent, der fastlægges, jo mindre vil bygningens fodaftryk som regel være.

Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer for ophold, leg, motion og køkkenhaver samt et fælles parkeringsanlæg på terræn.

Bæredygtighed er et gennemgående element i udarbejdelsen af lokalplanen og dens afsnit. I planens bestemmelser stilles der en række krav med henblik på at fremme projektets bæredygtighed i overensstemmelse med visionerne i Rødovrestrategien. Der er blandt andet fokus på fastholdelse og krav om styrkelse af grundens grønne udtryk med grønne tage, øget beplantning mod Tårnvej og et stort grønt haveanlæg, der inviterer til fællesskab. En stor del af boligerne er planlagt som senioregnede boliger for at imødekomme den demografiske udvikling i kommunen. Tryghed og tilgængelighed er i den forbindelse to vigtige parametre i lokalplanen.

Lokalplan 151 Valhøj Skole 

Formålet med lokalplanen er at skabe det planmæssige grundlag for en udvidelse af Valhøj Skole, som samtidig styrker skolens idrætsprofil, sikrer bevaringen af skolens hovedbygning og området som udpeget kulturmiljø. Lokalplanforslaget har derfor haft fokus på arkitektur, kulturarv og bevaringsværdier, som også udgør fokusområder i Rødovrestrategi 2020’s indsatsområder.

Skolens hovedbygning samt skolens område som kulturmiljø, sikres bevaret gennem lokalplanen, gennem bestemmelser om arkitektur og udformning, bevaring af beplantningsstrukturer og vigtige fysiske og visuelle forbindelser. Lokalplanforslaget giver også mulighed for at genanvende mursten fra de gamle skolebygninger som planlægges nedrevet. Murstenene kan bruges enten i nyt byggeri eller i form af siddeopholdsfunktioner eller lign. som integreres landskabeligt, eller som små pavilloner der har en funktion som fx udekøkken, håndvask, depot osv. 

Lokalplan 152 Islev Torv 

Formålet med lokalplanen er at skabe plangrundlag for en fortsat udvikling af Islev Torv, med tiltag der styrker bylivet og bidrager til at bevare Islev, som et attraktivt sted at bo og drive forretning.

Der skal sikres mulighed for at etablere serviceerhverv og tidssvarende boliger i overliggende etager. Boligerne kan eksempelvis være senioregnede boliger eller bofællesskaber med fælleslokaler i stueetagen. 

Funktionerne skal kunne bidrage til en mangfoldighed i beboersammensætningen, samt styrke kundegrundlaget og bylivet på Islev Torv. 

Lokalplanen skal desuden sikre, at nye tiltag materiale- og beplantningsmæssigt sker med forankring i ID-linjens allerede etablerede røde fortov, beplantning og byrumsinventar. 

Islev Torv skal udvikles i dialog mellem kommunen, borgere, erhvervsdrivende, beboere og private bygherrer. 

Ovenstående er fokusområder, der med de rette løsninger, kan understøtte visionerne inden for blandt andet demokratisk-, miljømæssig-, kulturel- og social bæredygtighed. 

Lokalplan 153 Ungdomsboliger ved Rødovrehallen 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en ny ungeboligbebyggelse, som en kombination af bofællesskab og delte lejligheder. Dertil etableres fælles tagterrasser, et fælles torv samt fælleslokale, der skal understøtte fællesskabet og være anvendeligt til ophold og andre rekreative aktiviteter.

Formålet med projektet er at skabe sociale boliger, der kan give de unge en tryg tilværelse og start på voksenlivet. Her er fællesskabet i boligerne centralt for at give de unge bedre forudsætninger for at forebygge udsathed. Dette er i tråd med indsatsområdet i Rødovrestrategi 2020 om at styrke sociale fællesskaber med fx boliger og boformer til socialt udsatte borgere, og strategimål 3 i udsattepolitikken, om at alle har en tryg base og bolig, og et af temaerne i Rødovre Kommunes boligpolitik om boliger til alle. 

Det kan derudover nævnes, at der i de indledende projektskitser fokuseres på en effektiv og rationaliseret byggeproces, hvor en stor del af konstruktionsarbejdet foregår på en fabrik med et dertilhørende effektiviseret ressourceforbrug og forkortet byggeproces på grunden og dermed mindskede gener for naboerne. 

Udvikling af de gennemskærende veje

I dag fremtræder Rødovres gennemskærende veje mange steder som bagsider til byen. 

Jyllingevej, Slotsherrensvej, Roskildevej og Tårnvej er præget af støj og forurening, bilerne kører med relativt høj hastighed, og husene langs vejene vender ofte bagsiden til med få vinduer og skærmende hegn, der lukker støj og forurening ude af de private haver og forarealer. 

Derudover udgør indfaldsvejene - der alle har to spor i hver køreretning og dermed er uforholdsmæssigt brede - fysiske og visuelle barrierer for bevægelse på tværs af byen. Det er flere steder svært at færdes på tværs af de store veje. Visionen er, at vejenes barriereeffekt reduceres, og at vejrummene i stedet for kommer til at indgå i helhedsorienterede og bæredygtige byrumsløsninger, der hhv. binder byen sammen i stedet for at dele den op og i højere grad skaber sammenhæng til omegnskommunerne. 

Rødovre Kommune ønsker i de kommende år at undersøge, hvordan byrummene omkring vejene kan forbedres, så der kan skabes forbindelser på langs og på tværs af byen over de store gennemskærende veje. Samtidig ønsker vi at undersøge, hvordan vi kan højne byrummenes kvalitet, så de bliver mere attraktive at færdes i. I den forbindelse skal emner som trafiksikkerhed, fremkommelighed, tryghed, klimasikring, biodiversitet og arealanvendelsen omkring vejene belyses. 

Kulturarv 

Det er både af national og lokal interesse, at de kulturhistoriske og bygningsmæssige bevaringsværdier med deres særlige karakter og betydning opretholdes. Rødovre Kommune vil derfor i forbindelse med planlægningen tage hensyn til bevaringsværdierne, så disse kan opretholde deres særlige karakter og betydning og dermed fortsat sikre dem en hensigtsmæssig rolle i fremtiden. Som udgangspunkt skal det sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier, der afspejler forskellige dele af den lokalsamfundsmæssige udvikling som fx bolig-, arbejds- og produktionsvilkår. 

I 2021 vil vi med en fortsættelse af SAVE-undersøgelsen sikre en registrering som omfatter hele Rødovre og dermed opnå et overblik, så de væsentligste kulturværdier kan udpeges og sikres gennem kommune-planlægningen enten som kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger eller som bygninger der er omfattet af byggefredningsloven. Kulturel bæredygtighed handler om identitet og sammenhold i byen og balancen mellem bevaring af det eksisterende og udvikling af nyt. Kulturel bæredygtighed rummer det menneskelige aspekt og rummer kunst og arkitektur. Det er kvaliteter, som er med til at give byen sjæl og identitet og skabe trivsel for den enkelte og fællesskabet i lokalsamfundet. 

Fremme af biologisk mangfoldighed

I Rødovre ønsker vi at styrke den biologiske mangfoldighed ved at forbedre levevilkårene for planter, svampe og dyr.

Plant et træ 

Rødovre Kommune fortsætter i 2021 med at plante et træ i Rødovre for hvert nyfødt barn. Det er 8. år, hvor de nyfødte børn tilbydes at få et ”børnetræ”. Rødovres børn vil vide, at de i mange år frem – uanset hvor de ender i verden – har en helt konkret tilknytning til Rødovre. Træerne bliver et symbol på, at børnene er en del af vores fælles fremtid.

Bekæmpelse af invasive arter 

Invasive arter er ikke-hjemmehørende arter, som ingen naturlige fjender har og derfor kan fortrænge andre arter og sprede sig voldsomt. I Danmark har bjørneklo været et problem i mange år. Der skal kun frø fra én plante til at danne nye store kolonier, og derfor er det vigtigt at bekæmpe planten for at sikre, at øvrige planter ikke fortrænges. Hvis planten ikke bekæmpes, medfører det tab af biodiversitet. Bjørnebanden fortsætter med at bekæmpe bjørneklo i samarbejde med kommunen. Lokal bekæmpelse af bjørneklo startede op i 2002 ved et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen, Agenda 21-gruppen og Rødovre Kommune.

I Rødovre Kommune bekæmpes der ud over bjørneklo også japansk pileurt og lundgylden, som begge er invasive arter og begge udgør et stigende problem. Bekæmpelse af lundgylden omkring Ejbybunkeren er desuden en af de tilbagevendende naturture på Vestvolden. 

Naturformidling 

I 2021 fortsætter samarbejdet mellem Rødovre Kommune og frivillige fra Agenda 21-gruppen, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. om at arrangere forskellige naturture på Vestvolden i Rødovre. Igen i år vil der være ture, hvor der fortælles om blandt andet flagermus, fugle, får, spiselige og invasive planter. Formålet med turene er gennem formidling at skabe mere interesse blandt borgere for naturen i deres egen kommune.

Således skabes der mere respekt og ønske om bevaring af eksisterende naturværdier. 

Biodiversitet og fødevareproduktion

I Rødovre har vi fokus på biodiversitet i tråd med FN’s delmål 15.5. Vi arbejder målrettet for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelse af truede arter. Antallet af vilde bestøvere som vilde bier, sommerfugle og generelt insekter er på tilbagegang. Rødovre Kommune vil derfor fortsat sætte fokus på at skabe bedre vilkår for de vilde bestøvere gennem drift og anlægsprojekter på veje, stier og rekreative grønne områder. I videst muligt omfang forsøger vi at bevare gamle træer, som er livsgrundlag for mange forskellige arter, og arter der kun er knyttet til gamle træer. Dele af Vestvolden lader vi være urørt af hensyn til udvikling og bevaring af biodiversiteten. 

Derudover vil der fortsat være fokus på at plante træer, buske og urter, som blomstrer tidligt eller sent på året. De vilde bestøvere er vigtige for at sikre en stabil fødevareproduktion. Dertil arbejdes der løbende på at reducere spildevandsoverløb fra Kagsåen til Kagsmosen således at de eksisterende § 3-naturtyper i Kagsmosen bevares bedst muligt.

Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet

Bistand til Agenda 21-gruppen

Agenda 21-gruppen består af frivillige, aktive borger i kommunen og har eksisteret siden år 2000. Gruppen arbejder med lokale miljøinitiativer i lyset af at fremme en bæredygtig udvikling. Bæredygtighed opnås ved at planlægge, iværksætte og motivere til og gennemføre lokale tiltag. Gruppen har de seneste år via forskellige projekter blandt andet opsætning af insekthoteller i kommunens institutioner bidraget med at fremme biodiversitet og bæredygtighed i tråd med FN´s verdensmål. 

I forbindelse med Foreningsdagen opsætter Agenda 21-gruppen hvert år en bod i Rødovre Centrum sammen med de mange andre frivillige organisationer i Rødovre. Kommunen yder faglig, økonomisk og sekretærbistand til Agenda 21 - gruppens arbejde. 

Fremme af et samspil mellem beslutninger

Videndeling

I Rødovre Kommune forsøger vi altid at få så mange fagligheder i spil som muligt. Gennem et tæt samarbejde mellem afdelinger og fagligheder deles der viden om bæredygtighedsudfordringer og mulige løsninger. Dette gøres blandt andet i vores stjernehøringer, hvor planer og politikker m.fl. sendes rundt til intern kommentering og rettelse. 

Til større projekter forsøger vi via interne opstartsmøder på tværs af afdelingerne at inddrage den tværfaglige viden så tidligt som muligt i opgaveløsningen, så der kan tages de bedst mulige hensyn til alle bæredygtighedsparametre.

Resultater i 2020 - Mindre miljøbelastning

Affald 

I 2020 har Rødovre Kommune udskiftet vores gamle dieselskraldebiler med syv nye elskraldebiler. De nye elskraldebiler anvendes til indsamlingen af papir, plast, metal, glas, mad- og restaffald.

Indførelsen af elskraldebiler følger FN’s verdensmål nr. 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, og om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger - med særlig vægt på luftkvalitet og på den kommunale affaldsforvaltning. Elskraldebilerne er CO2-neutrale og udsender ikke udstødningsgasser og partikelforurening til nærmiljøet.

Udover nye elskraldebiler er der indført nye indsamlingsordninger hos de private husstande: Tøj og sko samt rød miljøboks til farligt affald indsamles nu sammen med storskrald, og pap indsamles i særskilt ordning i en ny beholder.

Fremstilling af tekstiler er en meget ressourcekrævende proces, hvor der anvendes store mængder af både energi, vand og kemikalier. Da forbruget af tekstiler er stigende, øges belastningen på miljøet. Ved at indsamle tøj og sko til genanvendelse kan vi være med til at forlænge produkternes levetid, og dermed mindske ressourceforbruget i fremstillingen af nye.

Den røde miljøboks til farligt affald anvendes til indsamling af batterier, sparepærer (lyskilder) og småt elektronik. Det er affaldstyper, som indeholder en række sjældne og værdifulde metaller, der ud fra et ressourcemæssigt synspunkt skal genanvendes i forbindelse med fremstilling af nyt udstyr. 

Tilsynskampagner 

Grundet covid-19 nedlukningen i foråret 2020, har Miljøministeriet dispenseret for kravet om, at den enkelte tilsynsmyndighed skal gennemføre to tilsynskampagner i 2020. Rødovre Kommune har derfor i tilsynsperioden fra 1. januar 2020 til 1. november 2020 kun udført få af de planlagte kampagnetilsyn.

I 2020 har Rødovre Kommune delvist gennemført to kampagner: ”FN’s verdensmål” og ”Opsporing af nye virksomheder”. Kampagnerne er primært udført på virksomheder, som kommunen i forvejen fører regelmæssigt tilsyn med. Formålet med kampagnen FN’s verdensmål var at gøre virksomhederne opmærksomme på, at FN’s verdensmål også henvender sig til mindre-og mellestore virksomheder. Kampagnen var målrettet alle virksomheder, som Rødovre Kommune i forvejen fører tilsyn med. Derudover var tilsynskampagnen Opsporing af nye virksomheder planlagt udført i foråret 2020, men måtte udskydes grundet covid-19. Formålet med kampagnen var at sikre at alle tilsynspligtige virksomheder i området er registreret. Kampagnen bliver i stedet udført i 2021.

Klimatilpasning

Rødovre Kommune har i samarbejde med HOFOR i 2020 udarbejdet en masterplan for Rødovre Nord. Masterplanen skal give et samlet overblik over de kommende investeringer inden for afløb og klimatilpasning for den nordlige del af Rødovre.

I 2020 har Rødovre Kommune også arbejdet med klimatilpasning i byudviklingsområdet, Bykernen. Her er fokus på, at den lokale håndtering af regnvand skal indgå som et integreret del af bybilledet og skabe blå- og grønne forbindelser gennem byen og mere attraktive byrum.

Endvidere blev det i 2020 politisk vedtaget at der igangsættes en borgerinddragelsesproces med henblik på at gennemføre et klimatilpasningsprojekt på det grønne parkstrøg på Rødovre Parkvej. Processen for borgerinddragelse er rykket til foråret 2021 pga. covid-19.

Pulje til energirenoveringer 

I 2020 var der afsat 3 mio. kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger. Hovedsageligt blev midlerne prioriteret til bedre styring af tekniske anlæg, belysningsprojekter, solcelleanlæg samt indregulering af ventilationsanlæg. Puljen til energiforbedringer i bygninger bidrager derfor med en stor del til målsætningen om en CO2besparelse på 2 % årligt.

Grønt regnskab 2020 

Generelt har 2020 været et anderledes år end hvad det plejer at være pga. covid-19. Flere kommunale bygninger har været lukket helt eller delvist ned i en periode, hvilket har medført et lavere energiforbrug. Et lavere energiforbrug har været tilfældet generelt ved alle kommunale bygninger, med undtagelse af bygninger med henblik på pleje. Rødovre Kommune har derfor opnået målsætningen om en årlig CO2 besparelse på 2 % i 2020.

Fjernvarme 

Det store boligbyggeri Rødovre Port er i 2020 blevet tilsluttet fjernvarme og udbygges over de kommende år. Herudover er der kun tilsluttet enkelte mindre kunder i de allerede fjernvarmeforsynede områder. IrmaByen udbygges fortsat og området ved Slotsherrensvej 400/Letbanestation Rødovre Nord er i 2020 blevet konverteret fra kollektiv forsyning med naturgas til fjernvarmeforsyning. Det er sket i samarbejde med Glostrup Forsyning, som af tekniske årsager også står for den fremtidige fjernvarmeforsyning til kunderne.

Gasbrænder udskiftet til vanddamp 

I 2020 har vejdriften udskiftet to køretøjer med gasbrændere, som benyttes til fjernelse af ukrudt i belægninger på kommunens veje og stier. Disse er erstattet af ét nyt køretøj, som benytter sig af vanddamp i stedet for åben ild. Denne ændring har halveret vejdriftens gasforbrug.

Hastighedszoner på boligveje

I 2018-2020 arbejdede Teknisk Forvaltning med udvidelse af hastighedszonerne for boligveje, hvor den generelle hastighedsgrænse sættes ned til 40 km/t. Umiddelbart har dette ikke stor effekt på biltrafik i forhold til bæredygtighed, men kan bidrage til øget tryghed langs vejene. Den øgede tryghed i trafikken kan medvirke til at øge lysten til at gå eller tage cyklen lokalt på de kortere ærindeture i stedet for bilen. 

Fortsættelse af ID-linjen 

Arbejdet med anlæggelse af ID-linjen fortsatte i 2020 med anlæggelse af Aktivitetspladsen, hvor Islevbrovej møder Slotsherrensvej. Her blev anlagt en ny plads som binder cykelstien langs Islevbrovej sammen med Slotsherrensvej.

Elbusser 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der stilles krav om eldrift i alle fremtidige udbud. I 2020 blev det besluttet, at buslinje 142 skal køres med emissionsfrie busser (elbusser), som del af udbuddet gennemført i 2019. Buslinje 142 med elbusser har driftsstart i juni 2021.

Som en del af en budgetresolution, er muligheden for at opsige driftskontrakten for servicebussen og genudbyde den som elbus undersøgt. Dette er ind til videre fravalgt, da de kontraktmæssige forhold ville medføre en stor ekstra omkostning ved at opsige driftskontrakten. 

Resultater i 2020 - Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse

Rødovrestrategi 2020 

I november 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovrestrategi 2020 Sammen om en bæredygtig udvikling, som er udarbejdet i tråd med FNs verdensmål nr. 11. Vi har i overensstemmelse med en demokratisk bæredygtig udvikling inddraget borgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd. Det har gjort det muligt at kvalificere emnerne i planstrategien, så strategien repræsenterer de aktuelle problematikker i byen.

Bykernen 

Som en del af udviklingen af Bykernen er Rødovre Kommune i gang med at realisere mulighederne i Lokalplan 145 for Karrébyen, hovedstrøget og ny bygning for rådhusfunktioner.

En stor del af lokalplanens område er kommunalt ejede matrikler med kommunale arbejdspladser. For at muliggøre den planlagte udvikling er Rødovre Kommune ved at skabe rammerne for en ny bygning til de kommunale arbejdspladser i Bykernen uden for Rådhuset.

I november 2020 har vi derfor udskrevet en arkitektkonkurrence for en ny bygning til rådhusfunktioner.

Fem prækvalificerede rådgiverteams deltager i konkurrencen. Bygningen skal rumme godt 500 medarbejdere og en række borgerettede funktioner. Det er afgørende at der i byggeriet indtænkes bæredygtige løsninger blandt andet med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Vi forventer at kunne offentliggøre en vinder af konkurrencen inden sommer 2021. 

Temalokalplan 

Lokalplan 148 er en temalokalplan for åbenlav boligområder. Lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort i 2020 og har til formål at sikre, at områderne inden for lokalplanens afgrænsning forbliver grønne og åbne boligområder. Herunder at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent på 25 for ejendommene i lokalplanområdet. Der er desuden særlige bestemmelser for hække/ grønne hegn og bevaring af markante træer, der skal være med til at støtte den grønne karakter og fremme biodiversiteten i Rødovres boligområderne.

Skole- og institutionsudbygning 

I Rødovre er der i de seneste år kommet flere borgere, hvilket betyder et stigende behov for flere pladser til børn i skoler og daginstitutioner. Derfor har der i 2019 og 2020 været et særligt fokus på en bæredygtig planlægning for skole- og institutionsudbygning. Der er i 2020 udarbejdet et planforslag for udvidelse af Valhøj Skole og en lokalplan for udvidelse af daginstitutionen; Skibetstyrbord.

Lokalplan 149 Daginstitutionen på Vårfluevej er vedtaget og offentliggjort i 2020. Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af den eksisterende daginstitution Skibetstyrbord på Vårfluevej 15B med tilhørende opholds-og legeplads samt parkeringsareal på terræn.

Lokalplanens formål er desuden at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk, samt at daginstitutionen integreres i hhv. haveforeningens og villakvarterernes skala og grønne profil.

Bygninger skal opføres i bæredygtige materialer i overensstemmelse med Nordic Built Charter og nye småhuse skal etableres med grønt tag (som sedum). Efter realiseringen af udvidelsen skal det vurderes, om det er hensigtsmæssigt at etablere støjdæmpende foranstaltninger, som vil reducere støjen fra Motorring 3 ved daginstitutionen. 

Solenergianlæg 

I 2020 og frem vil der være fokus på, at alle lokalplaner som muliggør at der kan anvendes solenergi, skal indeholde konkrete bestemmelser om solceller/solfanger samt en generel henvisning til kommunens hjemmeside, hvor der ligger en vejledning med retningslinjer for opsætning af solenergianlæg i Rødovre.

Rødovrestrategi 2020 

Rødovrestrategi 2020 er vedtaget og offentliggjort i 2020. Rødovrestrategi 2020 er en plan- og agenda 21 strategi, og er samtidig Rødovre Kommunes strategi for, hvordan Rødovre kan blive en mere bæredygtig kommune inden for FN’s verdensmål. Strategien omhandler ikke kun indsatsområderne inden for miljø og klima, den handler også om demokrati, økonomi, kultur og det sociale område. Strategien beskriver arbejdet med bæredygtighed inden for alle områderne, og det er tænkt sammen med FN’s verdensmål.

3D bymodel 

I 2020 startede Rødovre Kommune på udarbejdelsen af en 3D bymodel. Formålet med at etablere en 3D bymodel over Rødovre er at skabe et bedre grundlag for løsningen af en lang række af kommunens opgaver og projekter. Fx til byplanlægning, byggeprojekter og vejprojekter. En 3D bymodel er også et vigtigt redskab i forhold til inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter.

Vi oplever stadig mere komplekse bygge- og udviklingsprojekter, som både kan være svære for os som fagpersoner at overskue og arbejde med – ligesom de kan være svære for politikere, den øvrige administration, rådgivere og ikke mindst borgere at overskue. Med en 3D bymodel kan kommende projekter i kommunen lægges ind i modellen, så politikere, administration, rådgivere og ikke mindst borgere kan få et optimalt grundlag at vurdere fremtidige tiltag på, inden at de etableres.

En 3D bymodel vil altså både som værktøj skabe et bedre grundlag for løsningen af en lang række af kommunens opgaver og projekter, samtidig med at den vil være med til at fremme samskabelsen med og servicen for borgerne, erhvervslivet og øvrige interessenter – et vigtigt politisk mål. I 2021 arbejdes der videre på 3D bymodellen af Rødovre. 

Resultater i 2020 - Fremme af biologisk mangfoldighed

Plant et træ 

I 2020 blev der plantet 284 træer fordelt på 26 arter i Plant et træprojektet. Der er stadig stor interesse for projektet, og samlet set er der nu blevet plantet over 1600 træer. Tilbuddet sendes til alle forældre, som bor i kommunen.

Biodiversitet 

Rødovre Kommune har haft fokus på at skabe en større biologisk mangfoldighed i 2020. Flere områder er blevet omlagt til langt græs, der er blevet lagt tidligt blomstrende løg i Stadionparken og sået vilde blomster langs Slotsherrensvej. Der er fortsat blevet arbejdet med varierede driftsformer, herunder fåregræsningen på Vestvolden og områder med efterladte døde træer.

Bekæmpelse af invasive arter 

I samarbejde med Bjørnebanden, som er en gruppe af frivillige borgere, blev der i 2020 fjernet 2726 bjørneklo i alt herunder 1166 i Rødovre. I Danmark har bjørneklo ingen naturlige fjender, og den kan fortrænge al anden vegetation.

Japansk pileurt er ved at blive et større problem rundt omkring i landet – også her i byen. Rødovre Kommune har igangsat bekæmpelse på en strækning langs Harrestrup å i koordinering med de tilstødende naboejendomme, hvor kolonier af japansk pileurt skal ligge tildækket i mange år frem. 

Naturformidling 

Igen i 2020 samarbejdede Rødovre Kommune med frivillige fra Agenda 21-gruppen, Danmarks Natur fredningsforening m.fl. om at arrangere forskellige naturture på Vestvolden i Rødovre. Kun enkelte ture måtte aflyses pga. covid-19, og på de øvrige ture var der et fint fremmøde. Som noget nyt har vi i 2020 afholdt en biodiversitetstur og en gammel genganger om dyrelivet i vandet. Turene gik godt, og der var stor interesse for begge ture og deres formidling af naturen på hver sin måde.

Vilde bestøvere 

Igennem 2020 har der været fokus på valg af plantearter, som har kunnet understøtte de vilde bestøvere. Det har især slået igennem i Plant et træ, hvor der bliver plantet mange træer. I 2020 er der blandt andet plantet arter som kirsebærkornel, som blomstrer tidligt på året.

Resultater i 2020 - Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet

Bistand til Agenda 21-gruppen 

Rødovre Kommune yder faglig, økonomisk og sekretærbistand til Agenda 21-gruppens arbejde. Der afholdes to møder årligt mellem Agenda 21-gruppen og Teknik- og Miljøudvalget, hvor der drøftes emner af fælles interesse, afklares spørgsmål og udveksles information om nye tiltag og ideer, ligesom der fremlægges forslag til fremme af miljø og bæredygtighed. Det ene møde foregår i Rødovre, mens det andet møde ofte foregår uden for Rødovre med et besøg på et sted eller institution, som kan give inspiration til nye tiltag med fokus på bæredygtighed i Rødovre. I 2020 har møderne desværre været aflyst pga. covid-19.

Resultater i 2020 - Fremme af et samspil mellem beslutninger

Videndeling 

I Rødovre Kommune forsøger vi altid at få så mange fagligheder i spil som muligt. Gennem et tæt samarbejde mellem afdelinger og fagligheder deles der viden om bæredygtighedsudfordringer og mulige løsninger. Dette gøres blandt andet i vores stjernehøringer, hvor planer og politikker m.fl. sendes rundt til intern kommentering og rettelse. Til større projekter forsøger vi via interne opstartsmøder på tværs af afdelingerne, at inddrage den tværfaglige viden så tidligt som muligt i opgaveløsningen, så der kan tages de bedst mulige hensyn til alle bæredygtighedsparametre.

Bæredygtighedsindsats 2021

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider