Vedtægter for Agenda 21-gruppen

Formål med og regler for Agenda 21-gruppen i Rødovre.

Vedtægter for Agenda 21-gruppen

§ 1  Formål.  Agenda 21 Gruppens formål er at arbejde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling i Rødovre gennem dialog, oplysning og aktiviteter.

§ 2  Medlemmer. Valgbare til Agenda 21 Gruppens bestyrelse er alle, uanset alder, som bor eller arbejder i Rødovre.

Tilmelding til gruppen kan ske af alle valgbare personer, som ønsker at arbejde aktivt for et bedre miljø og bæredygtig udvikling i Rødovre. Tilmelding sker til bestyrelsen, evt. via sekretæren, jf. § 4 stk. 2.

§ 3  Borgermøde.  Agenda 21 Gruppen indkalder hvert år til et borgermøde, hvor næste års bestyrelse for gruppen vælges. Mødet afholdes normalt i 2. kvartal og indkaldes gennem de lokale medier mindst 14 dage forinden.

Borgermødet skal som minimum omfatte:  1. Beretning om Agenda 21-arbejdet i det forløbne år og ideer for det kommende    2. Valg af bestyrelse på 7 medlemmer   3. Eventuelt

§ 4  Bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde efter borgermødet. Bestyrelsesmøder afholdes normalt 4 gange om året og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Rødovre Kommunes Agenda 21-medarbejder kan, hvis gruppen/bestyrelsen ønsker det, virke som sekretær for gruppen og deltager da i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen kan indstille til Teknisk Forvaltning, at kommunen giver et mindre økonomisk tilskud til lovende lokale Agenda 21 tiltag. Kommunen kan endvidere yde bistand i form af porto, mødelokaler og lignende.

§5  Agenda 21-gruppen. Medlemmer af Agenda 21 Gruppen, jf. § 2 stk. 2 deltager normalt i arbejdsgrupper, efter eget valg.

Medlemmer vil få tilsendt materiale og dagsordener til bestyrelsesmøder. Agenda 21-gruppens medlemmer indkaldes 2 gange årligt til møder om gruppens aktiviteter.

§ 6  Arbejdsgrupper.  Bestyrelsen opretter arbejdsgrupper på baggrund af medlemsønsker. Grupperne kan også rumme personer, der ikke indgår i Agenda 21 Gruppen.

Arbejdsgrupperne skal så vidt muligt omhandle de centrale temaer for det lokale Agenda 21-arbejde:

a) Biodiversitet og naturforståelse   b) Klimahandling   c) Trafik og byplan   d) Forbrug og ressourcer

Arbejdsgrupper med mindst tre medlemmer, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen, kan deltage i bestyrelsesmøderne med et medlem, som ikke har stemmeret på møderne.

§ 7 Ekstraordinært borgermøde.  Et flertal i Agenda 21 Gruppen kan,  med angivelse af dagsorden,  kræve indkaldelse til et ekstraordinært borgermøde. Mødet indkaldes gennem de lokale medier, med oplysning om dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

§ 8 Vedtægtsændringer. Vedtægterne kan – bortset fra indholdet i § 4,  stk. 2 og 3 vedrørende sekretær og økonomisk bidrag fra Rødovre Kommune – ændres ved flertalsafgørelse på et bestyrelsesmøde og efterfølgende ved et flertal på førstkommende medlemsmøde.  Ændringsforslag skal fremgå af særskilte punkter på dagsordenen, der udsendes senest 14 dage før henholdsvis bestyrelsesmøde og medlemsmøde.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra medlemsmødets dato.

§ 9  Opløsning.  Agenda 21 Gruppen kan nedlægges på et borgermøde, når forslaget om nedlæggelse fremgår af særskilt punkt på dagsordenen og er offentliggjort i de lokale medier sammen med indkaldelse til borgermødet.

En nedlæggelse kan ikke hindre en anden Agenda 21-gruppe eller lignende i at etablere sig i Rødovre Kommune.

Ovenstående vedtægter (som erstatter vedtægter af 22. juni 2000) er vedtaget af Agenda 21 Gruppen på mødet den

16. maj 2024.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider