Regler for tomgang

Rødovre Kommune har et regulativ, der regulerer motordrevne køretøjer i tomgang i kommunen, som du kan finde her.

Regulativ for motordrevne køretøjer i tomgang

Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang.

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982, kap. 12, punkt 7 og kap.15 punkt 2.

Regulativ for motordrevne køretøjer i tomgang –gældende i Rødovre Kommune

§ 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende specielle tilfælde.

Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor.

§ 2. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 3. Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 1990.

Ovennævnte bekendtgørelse er senere erstattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 (§ 15 vedr. tomgang) ”Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, hygiejniske forhold m.m.”

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider