Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter

Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter

Rødovre Kommune har en forskrift der regulerer visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften har til formål at begrænse gener for borgerne i form af støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejde.

Bygge- og anlægsarbejde er fx: 

  • Bygge boliger eller institutioner
  • Renovering af bygninger og facader
  • Etablering eller renovering af vejarealer

Det er tilladt at udføre støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejde i tidsrummet:

Hverdage: Kl. 07.00-18.00
Lørdag, søndag og helligdage: Ikke tilladt at udføre støjende aktiviteter

Ved særligt støjende arbejde fx etablering af spunsvægge, etablering af jordankre, betonnedbrydning og betonskæring er det tilladte tidsrum: 

Hverdage: Kl. 08.00-16.00
Lørdag, søndag og helligdage: Ikke tilladt at udføre støjende aktiviteter

Definitioner på støjende og særligt støjende arbejde ses i §§ 3-4 i Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. 

Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter må ikke overstige 70 dB (A). Denne grænseværdi er det korrigerede støjniveau, dvs. at støjen skal midles over 8 timer. Dette betyder, at en måling i et kort tidsinterval på fx 80 dB ikke nødvendigvis er en overskridelse af grænseværdien. 

Vibrationer

Der kan også forekomme støj i form af vibrationer fra bygge- eller anlægsarbejdet. I § 8 angives grænseværdier for vibrationer:

  • Boliger i boligområder 75 dB 
  • Daginstitutioner 75 dB
  • Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde 80 dB
  • Kontorer, undervisningslokaler og lignende 80 dB
  • Erhvervsbebyggelse 85 dB

Dispensation

Rødovre Kommune kan dispensere fra det tilladte tidsrum i Forskriften i en begrænset periode, hvor der må udføres støjende aktiviteter. Der gives ikke dispensation grundet økonomiske forhold. Du skal ansøge om dispensation senest 14 dage før aktiviteten igangsættes ved at sende en e-mail via Digital Post. Ved dispensation skal de berørte naboer orienteres inden projektet går i gang.

Hvilke forhold regulerer vi ikke? 

Vi behandler ikke sager, hvor din nabo bruger motoriserede maskiner fx hækklippere, græsslåmaskiner eller motorsave. Her er det grundejerforeningens vedtægter, der gælder for disse aktiviteter.

Vi behandler heller ikke sager om klager over støj fra høj musik, støjende adfærd eller lignende fra privatpersoner. Her henviser vi til: 

Københavns Vestegns Politi
Kirstine Pedersens Vej 6
2610 Rødovre
Tlf. 37 70 14 48

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider