Anbringelse af børn og unge

Hvis I som forældre i en kortere eller længere periode oplever, at I har svært ved at klare at være forældre for jeres barn, kan det være en mulighed at bede om at få jeres barn anbragt i en plejefamilie. Læs her om muligheder og forudsætninger

Selvbetjening

Fold alle ud

Erklæring om helbredsforhold for plejefamilie

Husk at have MitID klar.

Blanketten bruges i kommunens vurdering af din ansøgning om tilladelse til døgnpleje/plejetilladelse, jf. servicelovens § 142. Hvis du er under behandling, bedes du oplyse din behandler og give samtykke til, at kommunen eventuelt indhenter yderligere oplysninger. 

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Underretning om udsatte børn/unge (Anonym)

Ved en anonym anmeldelse skal du ikke anvende MitID.

Her kan du melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdrageres. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.'

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Underretning om udsatte børn/unge (Ikke-anonym)

Husk at have MitID klar.

Her kan du melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdrageres. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.'

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Plejefamilier og aflastningsfamilier

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Læs også

Fold alle ud

Anbringelse uden for hjemmet

Et barn kan anbringes uden for hjemmet af flere forskellige årsager. Hvis I som forældre i en kortere eller længere periode oplever, at I har svært ved at klare at være forældre for jeres barn, kan I kontakte kommunen og bede om at få jeres barn anbragt uden for hjemmet. Der vil i en sådan situation være tale om en frivillig anbringelse.

Når et barn anbringes uden for hjemmet, skal kommunen vurdere, hvor barnets eller den unges behov bedst imødekommes.

Anbringelse uden for hjemmet kan ske på flere måder:

  • i en plejefamilie
  • hos en netværksplejefamilie - anbringelse hos familie eller netværk
  • på en institution
  • privat døgnpleje, hvor venner eller familie tager sig af jeres barn i en kortere eller længere periode.

Den afgørelse, som kommunen træffer, skal så vidt muligt ske i samarbejde med jer som forældre og med barnet/den unge selv.

Kommunen kan dog træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, selvom I som forældre ikke ønsker dette, herunder også hvor jeres barn skal anbringes.

På borger.dk kan du læse mere om støtte til børn med særlige behov. Social- og Indenrigsministeriet har yderligere information om anbringelse uden for hjemmet. Børneportalen giver information til børn og unge om anbringelse.

Barnets samvær med sine biologiske forældre

Barnet har som udgangspunkt ret til samvær og kontakt med familie og netværk i den periode, det er anbragt uden for hjemmet.

Det er kommunen, der skal sørge for, at forbindelsen holdes ved lige. Kommunen kan træffe afgørelse om, hvordan og hvor ofte barn og biologiske forældre, søskende og andre dele af barnets eller den unges netværk skal se hinanden.

Kontakt kommunen og få mere at vide om samvær med dit barn i pleje.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Læs også

Fold alle ud

Rådgivning og vejledning

Vordende forældre samt børn, unge og deres forældre kan få rådgivning hos kommunen. Både enkeltmedlemmer og hele familien kan få familieorienteret rådgivning, også uden at der er iværksat eller skal iværksættes andre former for støtte.

Rådgivningen kan bestå i, at barnet, den unge og familien bliver henvist til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder, som kan give den relevante rådgivning og vejledning.

Rådgivningen kan være anonym.

Børnefaglig undersøgelse

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse.

Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til den børnefaglige undersøgelse.

Kommunen holder en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan dog udelades, hvis barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod det. Hvis der ikke kan gennemføres en samtale, skal kommunen forsøge at tilvejebringe oplysninger om barnets eller den unges synspunkter på anden vis.

Samtalen kan gennemføres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og uden at forældremyndighedsindehaveren er til stede, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

Du kan læse mere om den børnefaglige undersøgelse på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Handleplan

Som opfølgning på den børnefaglige undersøgelse, skal kommunen altid udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om særlig støtte eller efterværn til børn og unge.

Handleplanen skal forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på og angive, hvad målene er for denne indsats.

Hvordan kan kommunen give særlig støtte?

Kommunen skal hjælpe et barn eller ung med behov for særlig støtte. Formålet med støtten er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for barnet eller den unge.

Hjælp efter servicelovens regler om særlig støtte forudsætter normalt, at der er foretaget en børnefaglig undersøgelse, og at der på baggrund af undersøgelsen er udarbejdet en handleplan. Hvis det er nødvendigt, kan kommunen give akut eller foreløbig støtte, mens der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, og inden handleplanen foreligger.

Den særlige støtte til børn og unge kan fx være i form af konsulentbistand, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for anbringelse uden for hjemmet.

Støtten skal gives tidligt og sammenhængende og på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages, og barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien.

Du kan læse mere om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på borger.dk og om foranstaltninger om særlig støtte på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.

Udveksling af oplysninger

Du kan læse, hvilke oplysninger myndighederne må udveksle i pjecen fra Ankestyrelsen: "Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet m. fl."

Børn og unge skal høres

Som udgangspunkt skal børn - uanset alder eller psykisk-/fysisk funktionsevne - høres i sager, hvor kommunen iværksætter foranstaltninger - fx om anbringelse uden for hjemmet.

Barnet eller den unge skal indkaldes til en børnesamtale, inden kommunen træffer en afgørelse.

Der kan dog være særlige omstændigheder, som taler imod at gennemføre en børnesamtale. Det kan fx være sagens karakter eller barnets modenhed.

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om børnesamtalen. Børneportalen giver information til børn og unge om anbringelse.

Bekymret for et barn eller en ung

I artiklen 'Børn i mistrivsel' kan du læse om dine muligheder for gøre noget for et barn eller en ung, herunder hvordan du kan underrette kommunen.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Klage over tvangsanbringelse besluttet af børn- og ungeudvalget

Forældremyndighedens indehaver og et barn eller en ung, der er fyldt 10 år, kan klage over børn og unge-udvalgets afgørelse om tvangsanbringelse til Ankestyrelsen.

Lovgivning

Se Servicelovens. kapitel 11 og 12 om særlig støtte til børn og unge. Vejledningen uddyber loven.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider