Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Famileafdelingen yder råd, vejledning og støtte til børn, unge og familier, der lever i problemer.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Plejefamilier og aflastningsfamilier

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Børne- og Familieafdelingen

Fold alle ud

Hvem er vi?

Børne- og Familieafdelingen består af to rådgivergrupper, en handicapgruppe, administrative medarbejdere samt ledelsen.

I afdelingen indgår desuden familieplejekonsulenter, psykologer og familiebehandlere, samt støttekontaktpersoner for unge og småbørnsfamilier, Børnehuset og Rødovre Parkvej Skole. Herudover Akutten, som er et boligtilbud med støtte for unge.

Hvad laver vi?

Rådgivergruppen:

Socialrådgivere/formidlere med erfaring inden for børne– og familieområdet udfører undersøgelsesarbejde i forhold til børn og unge, som har særlige behov, iværksætter foranstaltninger og følger op herpå. Deltager endvidere i det tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge i Rødovre Kommune. Udgangspunktet for arbejdet er inddragelse af forældre og børn i løsning af problemerne.

Handicapgruppen:

Handicapgruppen yder støtte til familier med børn/unge under 18 år, der har fået konstateret en indgribende-/kronisk- eller langvarig lidelse/handicap.

Forældrene har mulighed for at søge hjælp til at få dækket evt. merudgifter, hvis barnet/den unge forsørges i hjemmet. F.eks. til medicin, kurser, transport, m.m..

Ligeledes er der mulighed for at få delvist dækket sit løntab, hvis barnet/den unge bliver indlagt på hospital, skal passes hjemme, eller der er brug for nedsat arbejdstid grundet barnets lidelse.

Familieplejen:

Familieplejekonsulenternes overordnede opgave er at finde, matche og støtte pleje- og aflastningsfamilier. Konsulenterne indgår i et tæt samarbejde med rådgiverne om etablering af aflastning- og døgnplejeforhold og yder plejefamilierne støtte i deres arbejde.

Psykolog– og familiebehandlergruppen:

Er en tværfaglig gruppe sammensat af psykologer, socialrådgiver og socialpædagoger med bred erfaring indenfor børne- og familieområdet. Psykologerne og familiekonsulenterne yder behandling i form af terapi, støtte, råd og vejledning til børnefamilier i Rødovre Kommune.

Henvisning sker gennem rådgiver i Børne– og Familieafdelingen.

Støttekontaktpersoner:

Hvis rådgiveren vurderer, at barnet/den unge har brug for omsorg, støtte og vejledning udover det barnet/ den unge får af forældrene, kan barnet/ den unge få tilknyttet en kontaktperson. Kontaktpersonen kan tillige yde støtte til hele familien.

Kontaktpersoner for børn/unge arbejder meget fleksibelt, når der er behov for det. De udfører arbejdet i tæt samarbejde med rådgiver i Børne- og Familieafdelingen, under hensyntagen til den samlede behandlingsplan for barnet/den unge og forældrene.

Rødovre Parkvej Skole:

Rødovre Parkvej Skole er et skolesocialtilbud til børn i alderen 6 - 16 år, som i en periode har brug for mere støtte end folkeskolen kan yde. Forældrene indgår i et tæt behandlingssamarbejde. Henvisning sker i samarbejde mellem PPR og Børne– og Familieafdelingen. Målet er, at barnet kan vende tilbage til almen undervisning i folkeskolen

Børnehuset:

Rødovre Børnehus er en forebyggende foranstaltning, der med udgangspunkt i Servicelovens formålsparagraf yder støtte til børn, unge og familier i udsatte positioner. Vi støtter op omkring børnenes opvækst, familiemæssige relationer, skolegang, fritidsliv, sundhed, per-sonlig udvikling og sociale relationer. Børnene der kommer i børnehuset er hjemmeboende og Rødovre Børnehus er dermed et alternativ til en anbringelse.

I Rødovre Børnehus arbejder vi helhedsorienteret, og vores pædagogiske værdigrundlag udspringer af et menneskesyn, hvor hvert enkelt barn med deres familie, bliver hørt og set. Vi udfører altid vores arbejde ud fra en mentaliserende, anerkendende og inkluderende tilgang til vores familier og børn, hvor vi inddrager familiens ressourcer. Børnehuset har derved en helhedsorienteret tilgang, der gerne skulle understøttet udvikling på alle barnet arenaer.

Visitation sker igennem børne familieafdelingen.

  •  Alternativ til anbringelse for børn i alderen 6-12 år
  • Åbent hverdage fra kl. 12-19
  • Familiebehandling i hjemmet
  • Kontaktperson til forældre
  • Åbnet i ferier 9-16

Børn mellem 6-12 år kan visiteres til Børnehuset, der har åbent efter skoletid og frem til kl. 19.00. Tilbuddet som skal sikre, at barnet fortsat kan bo hos forældrene med den fornødne støtte fra Børnehuset. Henvisning sker gennem Rådgivergruppen.

Akutten:

Er et botilbud til unge mellem 15-18 år. Der er 7 værelser, fælles køkken og bad, og der ydes støtte af støttekontaktpersoner under opholdet og ved udslusning til egen bolig. Visitation sker som led i en foranstaltning, gennem Rådgivergruppen.

Fødselssamarbejde:

Fødselssamarbejdet er et tilbud til gravide og til forældre med børn op til 18 måneder.

Du kan henvende dig direkte ved at kontakte den psykolog faglige leder i Børne– og Familieafdelingen.

Åben anonym rådgivning:

Erfaring viser, at det kan være svært at henvende sig til en offentlig myndighed, hvis man har problemer i familien eller omkring ens børn. Ligeledes kan det være svært for børn/unge at snakke om de problemer, de måtte have. 

Men al erfaring viser også, at jo tidligere man får talt om tingene, jo nemmere løser det sig. 

Målet er at tilbyde professionel rådgivning uden at skulle opgive data eller blive registreret. Rådgivningen er således anonym, og det er gratis at benytte den.

Rådgiverne består af uddannede medarbejdere, som alle har erfaring og indsigt i børn og unges udvikling og de problemer, der kan opstå i en familie. 

Børne- og Familieafdelingen tilbyder åben anonym rådgivning på adressen:

Else Sørensens Vej 31-33
2610 Rødovre.

Der er åbent i tidsrummet:
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-18
Fredag kl. 10-13

Det er også muligt at rette telefonisk henvendelse i samme tidsrum på telefon 36 37 74 11.

Hvordan kontakter du os?

Her bor vi: 

Else Sørensens Vej 31 - 33

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider