Aflastning uden for hjemmet

Aflastning uden for hjemmet (døgn og dag)

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Social Service § 84 stk. 1

Hvilke behov dækker ydelsen?

Et særligt behov for omsorg og pleje uden for hjemmet i en tidsafgrænset periode, som kan være i dagtiden eller over flere døgn.

Hvad er formålet med ydelsen?

At bevare nuværende boligform ved, at pårørende i en periode aflastes.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med omfattende og totale begrænsninger.

Borgere, hvis ægtefælle eller samboende, som passer borgeren i det daglige, har behov for aflastning i dagligdagen. 

Borgere, der har en akut boligrelateret situation.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Elementer, der efter behov, kan indgå i indsatsen.

Borgere med omfattende begrænsninger kategoriseres som borgere, der har få ressourcer, hvor borgeren deltager og under forudsætning af omfattende personassistance. Der kan være behov for: 

  • Pleje, omsorg og sygepleje
  • Styrke og støtte i hverdagsaktiviteter
  • Samvær og aktivering
  • Opsyn 

Borgere med totale begrænsninger kategoriseres som borgere, der ikke kan deltage aktivt, hvor borgeren er ude af stand til at udfør aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Der kan være behov for:

  • Pleje, omsorg og sygepleje
  • Styrke og støtte i hverdagsaktiviteter
  • Samvær og aktivering
  • Opsyn

Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen. Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Borgeren skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen.

Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgeren.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Overvågning

Ydelsens omfang

Omfanget vurderes fagligt og individuelt. Som udgangspunkt bevilges dag aflastning højst 2 gange ugentligt og døgnaflastningsplads bevilges højst i 3 uger pr gang.

Hvem leverer ydelsen?

Indsatsen aflastning leveres på enten en dag eller døgnaflastningsplads. Indsatsen leveres af tværfaglige medarbejdere fra Rødovre Kommunes. Der er ikke ret til frit-valg af leverandør.

Kompetencekrav til udføreren

Personalet har relevant sundhedsfagligt og pædagogisk uddannelse. Derudover kan aktiviteten udføres af personale under uddannelse.

Opfølgning på ydelsen?
Løbende opfølgning af plejepersonalet og visitator.

Kvalitetsmål

  • Visitationen kontakter borger inden for 5 hverdage fra ansøgning
  • Borger har fået en afgørelse inden for 6 uger efter ansøgning

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Der betales for døgnopholdet efter gældende regler. Prisen fastsættes en gang årligt. Der er egenbetaling på nogle aktiviteter. Kørsel mellem hjemmet og aflastningsopholdet både dag- og døgnophold betales af borger.

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider