Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværstilbud

Lov grundlag for ydelsen

Lov om social service § 104.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Mål med ydelsen

Ydelsen skal vedligeholde og udvikle borgerens fysiske og psykiske funktioner og medvirke til at styrke borgerens kompetencer, ressourcer, interesser og sociale netværk styrkes.

Målgruppe

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Ydelsens indhold

Aktiviteter og samvær er tilrettelagt for at kompensere for nedsat funktionsevne. Den enkelte støttes til at kunne træffe valg og til at få en øget indflydelse.

Indhold i ydelsen kan være:
 • socialt samvær
 • madlavning
 • værkstedsaktiviteter
 • støttende samtaler og social træning.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

 • Ydelser, der dækkes af § 103 (beskyttet beskæftigelse)
 • Behandling.

Ydelsens omfang

Tilbuddet bevilges på baggrund af en konkret individuel vurdering. Tilbuddet kan være:

 • Fra 1-5 dage ugentligt
 • Som et hel- eller halvdagstilbud
 • Samt aftenklub maksimalt to gange ugentligt.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Social- og Psykiatriafdelingen.

Egenbetaling

Der er ingen egenbetaling.
Der kan forekomme et mindre kontingent samt egenbetaling til aktiviteter, bespisning m.m.

Leverandør af ydelsen

 • Der anvendes relevante tilbud, i privat eller offentlig regi. Borgeren inddrages i valg af aktivitets- og samværstilbud
 • Borgere med vidtgående psykisk handicap henvises til Rødovre handicapklub, Klub 9, som aftenklub
 • Sindslidende benytter Rødovre Kommunes egne væresteder.

Opfølgning på indsatsen

Ved tilbud udover Klub 9 og kommunens socialpsykiatriske væresteder sker der opfølgning min. en gang årligt.

Sagsbehandlingsfrister

Den forventende tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er op til 8 uger.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Andre ydelser/foranstaltninger

Kørsel til tilbud vurderes individuelt med vægt på muligheden for selv at transportere sig samt ud fra en vurdering af den enkeltes økonomiske forhold. Kørsel bevilges efter reglerne om personlige tillæg i Lov om social pension.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider