Ældre- og handicapegnet visitationsbolig

Ældre- og handicapegnet visitationsbolig

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om almene boliger ( § 5 )
Lov om almennyttige boliger § 54 - § 58

Hvilke behov dækker ydelsen?

Bevilling af en visitationsbolig, der kan opfylde borgerens behov for indretning og plads, således at den eventuelle hjælp kan ydes under sikre forhold.
At borgeren ved et boligskift vil kunne fastholde eller bedre sit funktionsniveau.

Hvad er formålet med ydelsen?

At tilbyde borgere, med behov for en særlig bolig, en visiterede ældre- og handicapegnet bolig med optimale fysiske rammer.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Bevilling og anvisning af Ældre - og handicapegnet visitationsbolig.
Kommunen har anvisningsretten over en række Ældre - og handicapegnet boliger. Ældre- og handicapegnet visitationsboliger forefindes i Doktorhaven, Broparken og Søparken samt enkelte boliger i Højhuset Ørbygård. Disse anvises primært til ældre eller personer med handicap.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, i Danmark, med lette, moderate, svære eller totale funktionsnedsættelser fysisk, psykisk og socialt, vurderet på baggrund af en helhedsvurdering af borgerens samlede situation.
Det skal vurderes, at den tildelte bolig vil være mere hensigtsmæssig for borger i forhold til f.eks.:

  • At borger selv ønsker at flytte og være afklaret med konsekvenserne af et boligskift
  • At borgeren har en væsentlig funktionsnedsættelse, som gør de nuværende boligforhold uhensigtsmæssige, herunder badeforhold, plads til hjælpemidler og hjælpernes arbejdsforhold
  • At borgeren vil kunne profitere af nærmiljøets tilbud f.eks. cafeteria, cafe, arrangementer og sociale aktiviteter.
  • At boligens indretning kan forbedre/øge borgers evne til at klare sig i eget hjem, med mindre hjælp 

Borgere med aktuelt behov for en ældre- og handicapegnet bolig kan visiteres til ældre- og handicapegnet visitationsbolig.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere, der kan bo i Ældre- og handicapegnet bolig, hvortil der ikke er visitation.

Ydelsens omfang

Tilbud om egen bolig, hvor borgerens behov kan dækkes. Ledige boliger anvises efter trangskriterierne, dvs. boligen tildeles den borger der vurderes at have størst behov. Der tages ved boliganvisning hensyn til, borgerens ønsker og prioritering herunder tilknytning til lokalmiljøet.
Tilbydes en ikke prioriteret eller ønsket bolig, kan borgeren sige nej tak, eller acceptere mod forsat at stå på venteliste til den ønskede bolig.
Tilbydes borgeren en prioriteret og ønsket bolig og afslår, kan borger fortsat stå opskrevet, men kan dog ikke oplyses om, hvornår de kan få et nyt tilbud. Tilbydes en udenbys borger en prioriteret og ønsket bolig og afslår slettes borger af ventelisten. 
Tildeling af hjælpeindsatser i boligen visiteres i henhold til kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp, træning og sygepleje.

Hvem leverer ydelsen?

Visitator i Visitationen indstiller til Ældre - og handicapegnet visitationsboliger, såfremt ansøger har hjemmehjælps ydelser. 

Visitator indstiller til Ældre- og handicapegnet visitationsboliger, såfremt ansøger ikke har hjemmehjælps ydelser.

Visitationsudvalget herunder boliganvisningen har bevillingskompetencen til ældre- og handicapegnede visitationsboliger.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ydelsen varierer afhængig af, hvor tilbuddet ligger. Ydelsen omfatter indskud, husleje og fællesomkostninger, derudover opkræves der for el, vand og varme.
Der er tilskudsmuligheder i form af indskudslån, boligydelse, varmetillæg, personlige tillæg med videre. Boliganvisningen og Social- og Psykiatriafdelingen kan kontaktes for yderligere oplysninger.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Det tilstræbes, at der ved anvisning af den enkelte bolig tages hensyn til, om den pågældende borger vil kunne trives blandt de eksisterende beboere og på en positiv måde indgå i miljøet.
Borgeren fra andre kommuner, som ønsker en visitationsbolig i Rødovre Kommune skal henvende sig i deres hjemkommune med henblik på visitering herfra. Rødovre Kommune sikrer et betalingstilsagn fra den aktuelle kommune. Rødovre borgere, der ønsker at ansøge om en ældrebolig i en anden kommune, skal forinden godkendes i Rødovre Kommune.

Kvalitetsmål

  • Sikre, at borgere med størst behov får dækket deres behov for en Ældre - og handicapegnet bolig.
  • At borger kontaktes indenfor 10 hverdage, efter ansøgning er modtaget 

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider