Forsorgshjem og herberg

Forsorgshjem og herberg

Kvalitetsstandard - Forsorgshjem og herberg

Lov grundlag for ydelsen

Lov om social service § 110.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og hjælp.

Mål med ydelsen

Ydelsen gives som støtte til udvikling af sociale færdigheder således, at den enkelte igen bliver i stand til at strukturere og varetage praktiske gøremål i hverdagen. Formålet er at hjælpe den enkelte til på sigt at klare sig selv i egen bolig.

Målgruppe

Borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Ydelsens indhold

Støtten gives på baggrund af en konkret individuel vurdering. Støtten planlægges i samarbejde med den enkelte.
Støtten skal tilrettelægges således, at den enkelte på sigt bliver i stand til at klare sig selv i egen bolig, eller alternativt kan klare sig med støtte fra en støtte-kontaktperson i henhold til Servicelovens § 85.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Det er en forudsætning, at andre foranstaltninger og hjælpemuligheder er udtømte forud for et egentlig ophold i midlertidig botilbud.

Ydelsens omfang

Midlertidig botilbud er som hovedregel et døgntilbud. Det kan dog vurderes, at der som led i en udslusning kan oprettes en tilknytning til botilbuddet i dagtimerne.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Rådgivnings- og Behandlingscentret, Højnæsvej 73, 1., 2610 Rødovre.

Egenbetaling

Der kan forekomme egenbetaling.
Egenbetalingen fastsættes ud fra en beregning af faktiske udgifter og indtægter.

Leverandør af ydelsen

Eget tilbud via Social- og Psykiatriafdelingen og udbydere af godkendte private botilbud.

Opfølgning på indsatsen

Rådgivnings- og Behandlingscentret følger løbende op på indsatsen. Der tilbydes udarbejdelse af handleplan.

Sagsbehandlingsfrister

Ansøgning om ophold i midlertidig botilbud behandles samme dag, som ansøgningen modtages. Det er lederen af botilbuddet, der træffer afgørelse om optagelse.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Andre ydelser/foranstaltninger

Der kan iværksættes andre ydelser efter behov og på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider