Krisecenter

Krisecenter

Kvalitetsstandard - Krisecenter

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om social service § 109.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Hvis kvinden er ledsaget af børn, modtager disse omsorg og støtte under opholdet.

Mål med ydelsen

Ydelsens formål er at give omsorg og støtte til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Børn af voldsramte kvinder kan ligeledes få ophold på krisecenteret.

Målgruppe

Kvinder, der er volds- eller kriseramte. Har kvinden børn, er de ligeledes omfattet målgruppen.

Ydelsens indhold

Ophold på et krisecenter er et midlertidigt ophold, der skal sikre, at den volds- eller kriseramte kvinde igen bliver i stand til at håndtere sin dagligdag.
Der tilbydes udarbejdelse af handleplan i samarbejde med Rådgivnings- og Behandlingscentret.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Ydelsen gives ikke uden modtagerens deltagelse
  • Ydelser, der dækkes efter anden lovgivning eller af regionale tilbud.

Ydelsens omfang

Ophold på krisecenter er et midlertidig tilbud.
Rådgivnings- og Behandlingscentret indgår i et samarbejde med krisecentret. Har kvinden børn tilbydes en familierådgiver fra Rådgivnings- og Behandlingscentret. Rådgivningen gives i forhold til økonomi, bolig, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.m. og skal understøtte eventuelle øvrige tiltag. Kommunen skal desuden tilbyde psykologbehandling til alle børn, som medfølger moderen under opholdet.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Rådgivnings- og Behandlingscentret, Højnæsvej 73, 1., 2610 Rødovre.

Egenbetaling

Der kan forekomme egenbetaling.
Egenbetalingen fastsættes ud fra en økonomisk beregning af faktiske udgifter og indtægter.

Leverandør af ydelsen

Social- og Psykiatriafdelingens egne tilbud og udbydere af godkendte private tilbud.
Den voldsramte eller kriseramte kvinde kan selv henvende sig til et krisecenter. Henvendelsen kan ske anonymt.

Opfølgning på indsatsen

Rådgivnings- og Behandlingscentret følger løbende op på indsatsen. Der tilbydes udarbejdelse af handleplan.

Sagsbehandlingsfrister

Ansøgning om hjælp til midlertidig husly behandles samme dag, som ansøgningen er modtaget.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Andre ydelser/foranstaltninger

Der kan iværksættes andre ydelser efter behov og på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider