Længerevarende botilbud

Længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - Længerevarende botilbud

Lov grundlag for ydelsen

Lov om social service § 108.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længevarende ophold, til personer som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Mål med ydelsen

Ydelsen er et tilbud om længevarende ophold i en boform, der tilgodeser borgerens behov for omfattende hjælp til almindelige dagligdags gøremål.  Ydelsen skal støtte borgeren i at bevare, forbedre og vedligeholde sine psykiske, fysiske og sociale kompetencer samt indflydelse på eget liv.

Målgruppe

Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp i dagligdagen.

Ydelsens indhold

Støtte og hjælp til dagligdagsgøremål:

  • bolig
  • helbred/medicin
  • personlig hygiejne
  • pædagogisk ledsagelse/transport
  • økonomi
  • kost og indkøb
  • fritid/samvær/netværk

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Ydelsens omfang

Længevarende boform, der opfylder den enkeltes behov efter konkret individuel vurdering.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Social- og Psykiatriafdelingen.

Egenbetaling

Egenbetaling varierer i de forskellige boformer.

Leverandør af ydelsen

- Som udgangspunkt Rødovre Kommunes egne tilbud
- Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen
- Borgeren inddrages så vidt muligt i valg af boform.

Opfølgning på indsatsen

Der følges op på ydelsen minimum 1 gang årligt.

Sagsbehandlingsfrister

Den forventende tid fra ansøgningen er modtaget til der foreligger en afgørelse er op til otte uger.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Andre ydelser/foranstaltninger

Andre ydelser og foranstaltninger beror på en konkret individuel vurdering.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider