Midlertidigt botilbud

Midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - Midlertidigt botilbud

Lov grundlag for ydelsen

Lov om social service § 107.

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold til ovennævnte målgruppe, der har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller behov for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Mål med ydelsen

Ydelsen er et tilbud til om et midlertidigt ophold, der tilgodeser borgerens behov for botræning og personlig udvikling med sigte på, at borgeren i videst muligt omfang bliver i stand til at tage ansvar for egen tilværelse i egen bolig.

Målgruppe

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Ydelsens indhold

Indholdet i ydelsen tilrettelægges på baggrund af borgerens konkrete individuelle behov.

Ydelsen kan indeholde:
  • Pædagogisk, psykisk og/eller social støtte¨
  • Rådgivning og vejledning.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Ydelser, der kan dækkes af § 83 (praktisk støtte), § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (samværs- og aktivitetstilbud)
  • Behandling.

Ydelsens omfang

Midlertidig boform, der opfylder den enkeltes behov efter konkret individuel vurdering.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Social- og Psykiatriafdelingen.

Egenbetaling

Egenbetaling varierer i de forskellige boformer.

Leverandør af ydelsen

- Som udgangspunkt Rødovre Kommunes egne tilbud
- Tilbud skal fremgå af Tilbudsportalen
- Borgeren inddrages i valg af boform.

Opfølgning på indsatsen

Der følges op på ydelsen minimum en gang årligt.

Sagsbehandlingsfrister

Den forventende tid, fra ansøgningen er modtaget, til der foreligger en afgørelse, er op til otte uger.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Andre ydelser/foranstaltninger

Andre ydelser og foranstaltninger beror på en konkret individuel vurdering.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider