Midlertidigt husly

Midlertidigt husly

Kvalitetsstandard - Midlertidigt husly

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om social service § 80.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.

Mål med ydelsen

Ydelsen skal sikre, at alle borgere, der akut har mistet sin hidtidige bolig, har et sted at opholde sig, indtil der findes en mere permanent løsning på boligproblemet.

Målgruppe

  • Borgere, som uforskyldt er blevet boligløse.
  • Borgere, hvis bolig er uegnet til beboelse, f.eks. pga. brand
  • Borgere, der ønsker at flytte og mangler bolig i tilflytningsområde
  • Borgere tilmeldt en c/o adresse

Ydelsens indhold

På baggrund af en konkret individuel vurdering anvises midlertidig ophold.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Ydelsen dækker ikke borgere, der pga. samlivsophør mangler en bolig 
  • Ydelser, der dækkes af anden lovgivning eller af regionale tilbud.

Ydelsens omfang

Ydelsen gives efter en konkret individuel socialfaglig vurdering.

Bevillingskompetence

Social- og Borgerservicechefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Rådgivnings- og Behandlingscentret, Kirstine Pedersens Vej 10, 2610 Rødovre

Egenbetaling

Der kan forekomme egenbetaling. Egenbetalingen fastsættes ud fra en økonomisk beregning af faktiske udgifter og indtægter.

Betalingen må dog ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der tilbydes, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller en familie af denne størrelse.

Leverandør af ydelsen

Fortrinsvis eget tilbud via Social- og Psykiatriafdelingen.

Opfølgning på indsatsen

Social- og Psykiatriafdelingen følger løbende op på indsatsen med henblik på, at finde en mere permanent løsning.

Sagsbehandlingsfrister

Ansøgning om hjælp til midlertidig husly behandles samme dag, som ansøgningen modtages.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Andre ydelser/foranstaltninger

Der kan iværksættes andre ydelser efter behov og på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider