Plejebolig

Plejebolig

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om almene boliger ( § 5 )
Lov om almennyttige boliger § 54 - § 58
Lov om Social Service § 192 (Engskrænten og Ørbygård)

Hvilke behov dækker ydelsen?

At boligen opfylder borgerens behov for indretning og plads, således at den nødvendige hjælp kan ydes under sikre og værdige forhold.
Bolig til borgere, hvis behov for pleje og omsorg ikke kan imødekommes af hjemmeplejen. Borgeren skal ud fra en funktionsvurdering have omfattende eller totalt behov for hjælp for at kunne tildeles denne boligtype.

Hvad er formålet med ydelsen?

At sikre, at borgere med behov for bolig med særlige tilbud og indretning kan få en egnet bolig.
At borgeren på baggrund af boligskiftet får mulighed for at udvikle eller fastholde sit funktionsniveau.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Bevilling og anvisning af plejebolig.
Kommunen har anvisningsretten over en række plejeboliger beliggende på plejehjemmene Dorthe Mariehjemmet, Engskrænten, Ørbygård eller Broparken. På plejehjemmene Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Mariehjemmet findes der desuden botilbud til de borgere med demens, der har særlige behov for overskuelige rammer og personale med speciel uddannelse på området
For nærmere oplysninger om de enkelte boligtyper og geografisk placering, henvises til Kommunes hjemmeside.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere i Danmark med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk og socialt, som har behov for kontinuerlig og omfattende eller total støtte, pleje og omsorg – hele døgnet, hvor sværhedsgraden af den nedsatte funktionsevne gør, at det ikke er hensigtsmæssigt, at borgeren forbliver i nuværende bolig.

Borgere med omfattende eller totale begrænsninger i hverdagen, og som kan forbedre eller bevare deres funktionsniveau ved:

  • At indretning og placering af bolig er mere hensigtsmæssig
  • At bevare deres selvstændighed, ved at modtage kompensation for funktionstab, der sætter begrænsninger i hverdagen
  • At opnå sociale kontakter med henblik på øget livskvalitet og støtte i hverdagen
  • At blive mere tryg ved at vide, at der er personale tilknyttet boligen hele døgnet.
  • Borgeren der er afklaret om konsekvenserne af et boligskift.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere, der ikke har et pasnings- og omsorgsbehov over døgnet, hvis begrænsninger er lette eller moderate.

Ydelsens omfang

Ledige plejeboliger anvises efter trangskriterierne, dvs. boligen tildeles den borger, der vurderes at have størst behov. Der tages ved boliganvisning hensyn til, borgerens ønsker og prioritering herunder tilknytning til lokalmiljøet. Tilbydes en ikke prioriteret eller ønsket bolig, kan borgeren sige nej tak, eller acceptere mod forsat at stå på venteliste til den ønskede bolig. Borgere der opholder sig på midlertidige pladser, og venter på en plejebolig forventes at acceptere først tilbud om bolig, mod fortsat at stå på venteliste til den ønskede bolig. Tilbydes borgeren en prioriteret bolig og afslår, når den tilbydes, slettes borgeren af ventelisten. I boligerne ydes pleje og omsorg på baggrund af kommunens samlede kvalitetsstandarder og på baggrund af en individuel konkret vurdering af den enkelte borger. Borgere i plejebolig er ikke omfattet af frit leverandørvalg.

Hvem leverer ydelsen?

Visitator indstiller borgere til plejebolig. Et visitationsudvalg bevilger boligen. De enkelte boliger har forskellige ejerforhold, for nærmere oplysninger henvises til kommunens hjemmeside.

Opfølgning på ydelsen?

Der laves løbende statistik ift. Garantiordningen. Der føres ventelister opdelt på garanti og frit valg.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ydelsen varierer afhængig af hvor tilbuddet ligger. Ydelsen omfatter indskud, husleje og fællesomkostninger, derudover opkræves der for el, vand og varme.
Der er tilskudsmuligheder i form af indskudslån, boligydelse, varmetillæg, personlige tillæg med videre. Der henvises til Social- og Psykiatriafdelingen for yderligere oplysninger.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Plejeboliger er dækket af garantiordningen. Der er to former for ventelister til Plejeboliger – en garantiventeliste og en frit-valgs venteliste. Garantiordningen betyder, at kommunen inden 2 måneder fra, at ansøgningen er godkendt, skal tilbyde en plejebolig. Når der bliver en bolig ledig af den type, der er visiteret til, vil denne blive tilbudt – uanset boligens beliggenhed.
Personer, der ønsker at få tilbudt en bestemt bolig, en bolig i et bestemt byggeri eller en plejebolig i en anden kommune, er omfattet af bestemmelserne om frit valg af bolig. Det frie valg gælder for den type af bolig, personen er godkendt til, eksempelvis plejebolig, handicap- eller ældrebolig eller demensbolig.
Det tilstræbes, at der ved anvisningen af den enkelte bolig tages hensyn til, om den pågældende borger vil kunne trives blandt de eksisterende beboere og på en positiv måde indgå i miljøet.

Ved boligansøgning fra borgere, bosiddende i andre kommuner, sikrer visitator et betalingstilsagn. Borgere i Plejeboliger er ikke omfattet af frit leverandør valg.
Borgere, der er visiteret til plejebolig, og som har ønske om, at fortsat at bo med ægtefælle/samlever/registreret partner, kan ægtefælle/samlever/registreret partner også visiteres til plejebolig. Botilbuddet skal i så fald være egnet til to personer.

Kvalitetsmål

  • At opfylde garantiordningens krav om anvisning af bolig indenfor 2 måneder.
  • At sikre at borgere med størst behov først får dækket deres behov for plejebolig.
  • At borgeren kontaktes indenfor 10 hverdage, efter at ansøgningen er modtaget.

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider