Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Afdækning af behov for støtte og vejledning for ældre borgere.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at øge borgerens tryghed og at støtte borgeren i fortsat at klare hverdagen selv.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg til borgere, der bor alene, er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed, eksempelvis som følge af overgangen fra arbejde til pension. Derudover er formålet at styrke opsporingen af ældre, som er i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, og som ikke har en nærtstående i dagligdagen, som kan bistå dem.

Hvem kan modtage ydelsen?

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg gives fast til alle borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen, eller kun modtager praktisk hjælp:

  • det år borgere, der bor alene, fylder 70 år
  • det år borger fylder 75 år
  • det år borger fylder 80 år
  • hvert år fra det år borger fylder 82 år

Ud over de faste besøg tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 år og op efter, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne eller efter ægtefælle eller samlevers dødsfald. Tilbud i tilknytning til dødsfald gives ca. seks uger efter dødsfaldet. 

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Ydelsen består af besøg af og samtale med forebyggende sygeplejerske. Samtalen drejer sig om det, der optager den enkelte i hverdagen. Det kan f.eks. være trivsel, sundhed, socialt netværk boligsituation, og tanker om fremtiden. Under besøget kan sygeplejersken give råd og vejledning bl.a. om aktiviteter og støttemuligheder.

De forebyggende sygeplejersker vil tilbyde ekstra besøg ved behov, ud fra en faglig vurdering.

Ydelsens omfang

Ydelsen er tidsafgrænset og varer som udgangspunkt 60-90 minutter.

Ydelsen gives ud fra Lov om Social Service § 79.A  og desuden ud fra en faglig individuelle vurdering i forhold  til fysisk , psykisk og social funktionsniveau.

Tilbud om besøg kan udmønte sig i enten et brev med en fastlagt besøgsdato eller et brev hvor borger selv skal kontakte den pågældende forebyggende sygeplejerske for et besøg.
Brevet sendes til E-boks.dk eller med posten.

Hvem leverer ydelsen?

Ydelsen leveres af forebyggende sygeplejersker fra visitationsafdeling, hvis borger ikke har personlig og praktisk hjælp.

Hvis borger har praktisk hjælp, er det forebyggende sygeplejerske fra hjemmeplejen, der udfører besøget.

De forebyggende sygeplejersker har tavshedspligt.

Der er ikke ret til frit-valg af leverandør på ydelsen.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.

Hvilken klage muligheder er der?

Ydelsen er et frivilligt tilbud og dermed ikke omfattet af klagemulighed.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider