Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Afdækning af behov for støtte for ældre borgere.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at øge borgerens tryghed og at støtte borgeren i fortsat at klare hverdagen selv.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg til borgere, der bor alene, er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed, eksempelvis som følge af overgangen fra arbejde til pension. Derudover er formålet at styrke opsporingen af ældre, som er i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, og som ikke har en nærtstående i dagligdagen, som kan bistå dem.

Hvem kan modtage ydelsen?

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg gives fast til alle borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen, eller kun modtager praktisk hjælp:

  • det år borgere, der bor alene, fylder 70 år
  • det år borger fylder 75 år
  • det år borger fylder 80 år
  • hvert år fra det år borger fylder 82 år

Udover de faste besøg tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 til 81 år, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne eller efter ægtefælle eller samlevers dødsfald. Tilbud i tilknytning til dødsfald gives ca. seks uger efter dødsfaldet. 

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Ydelsen består af besøg af og samtale med forebyggende sygeplejerske. Samtalen drejer sig om det, der optager den enkelte i hverdagen. Det kan f.eks. være trivsel, sundhed, boligsituation, økonomi og tanker om fremtiden. Under besøget kan sygeplejersken give råd og vejledning bl.a. om aktiviteter og støttemuligheder.

Sygeplejersken vil tilbyde ekstra besøg ved behov, f.eks. i forbindelse med dødsfald i familien.

På baggrund af besøget kan sygeplejersken visitere til andre ydelser inden for Social- og Serviceloven.

Ydelsens omfang

Ydelsen er tidsafgrænset og varer som udgangspunkt 60-90 minutter.

Enlige mænd er typisk mindre tilbøjelige til at opsøge sundhedsfremmende tilbud, hvor enlige kvinder typisk er mere aktivt opsøgende. 

Ydelsen gives med udgangspunkt i borgers alder og nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne. Der tilbydes ekstra besøg efter behov, f.eks. i forbindelse med dødsfald i familien.

Der skelnes mellem aktivt tilbud, hvor borger selv skal framelde sig eller passivt tilbud, hvor borger selv skal tilmelde sig. 

Hvem leverer ydelsen?

Ydelsen leveres af medarbejdere fra Rødovre Kommunes visitationsafdeling. Der er ikke ret til frit-valg af leverandør på ydelsen.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ydelsen er omkostningsfri for borgeren.

Hvilken klage muligheder er der?

Ydelsen er et frivilligt tilbud og dermed ikke omfattet af klagemulighed.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider