Behandling af alkoholmisbrug

Behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard - Behandling af alkoholmisbrug

Lov grundlag for ydelsen

Sundhedslovens § 141.

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter henvendelse om behandling. Kommunalbestyrelsen kan etablere egne tilbud eller indgå aftale med andre institutioner. Behandlingen kan ydes anonymt. 

Mål med ydelsen

Målet er, at den enkelte borger ophører med indtagelse af alkohol eller reducerer sit alkoholforbrug, såfremt ophør ikke er muligt.

Målgruppe

Borgere, der har et problematisk forbrug af alkohol, og som ønsker behandling for at reducere eller ophøre med indtagelse af alkohol.

Alle har ret til ambulant behandling.

Ydelsens indhold

Rødovre Kommune samarbejder med Lænke-ambulatorierne og Blå Kors. Rødovre Kommune tilbyder ikke ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling for alkoholmisbrugere i eget regi.

Lænken og/eller Blå Kors tilbyder følgende:

  • Udredning
  • Psykologisk behandling
  • Dagbehandling
  • Ambulant behandling
  • Familiebehandling
  • Efterbehandling
  • Tilbagefaldsforebyggende behandling
  • Behandling til pårørende.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

- Ydelsen ydes ikke uden modtagerens deltagelse
- Ydelser, der dækkes af anden lovgivning eller af regionale behandlingstilbud.

Ydelsens omfang

Der skal ansøges om dag- og døgnbehandling. 

Ambulant behandling:

Den enkelte borger kan frit henvende sig til et godkendt alkoholambulatorium uden bevilling eller tilsagn fra kommunen. Tilbuddet skal dog figurere på tilbudsportalen. 

Dagbehandling:

Som hovedregel skal den enkelte borger have afprøvet ambulant behandling, før der kan tages stilling til mere intensivt behandling. Dagbehandling omfatter følgende: Psykoterapi individuelt eller i gruppe, parsamtaler og familieterapi, individuelle handleplaner, motion, social genopretning, psykiatrisk konsultation samt efterbehandling. 

Døgnbehandling:

I døgnbehandling indgår samme elementer i behandlingen som i et dagbehandlingsforløb. Forskellen er, at forløbet er mere intensivt og indgribende, idet den enkelte borger bor på opholdsstedet. 

Bevillingskompetence

Teamleder i Rådgivnings- og Behandlingscentret (ved dagbehandling)
Social- og psykiatrichefen (ved døgnbehandling).

Afdeling, der sagsbehandlere ansøgningen

Rådgivnings- og Behandlingscentret, Højnæsvej 73, 1., 2610 Rødovre.

Egenbetaling

Der er ingen egenbetaling.

Leverandør af ydelsen

Fortrinsvis Lænken og Blå Kors.

Opfølgning på indsatsen

Rådgivnings- og Behandlingscentret følger løbende op på indsatsen. Der tilbydes udarbejdelse af handleplan.

Sagsbehandlerfrister

I henhold til Sundhedslovens § 141, stk. 2 fremgår det, at ambulant alkoholbehandling skal iværksættes seneste 14 dage efter første henvendelse med ønske om behandling. Rådgivnings- og Behandlingscentret bestræber sig på, at behandlingen iværksættes samme dag eller dagen efter første henvendelse.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Efter Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundheds-væsenet er der ingen klageadgang for afgørelse truffet om alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141. Afgørelsen er derfor endelig, og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed.

Andre ydelser/foranstaltninger

Der kan iværksættes andre ydelser efter behov og på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider