Behandling af stofmisbrug for voksne borgere

Behandling af stofmisbrug for voksne borgere

Lovgrundlag for ydelsen - Serviceloven § 101:

 • Enhver borger har ret til ambulant social behandling for stofmisbrug indenfor en frist på 14 dage efter henvendelse.
 • Stofmisbrugere tilbydes behandling i Rødovre Kommunes Rådgivnings- og Behandlingscentret eller visiteres til anden relevant ambulant misbrugsbehandling. Borgeren har mulighed for frit at vælge mellem offentlige og private ambulante behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet skal dog have tilsvarende karakter som det tilbud kommunen har tilbudt eller visiteret til. Det er en betingelse at behandlingsstedet figurere på www.tilbudsportalen.dk
 • Hvis borgeren ønsker et andet behandlingstilbud, end det der er givet af kommunen, gælder behandlingsgarantien på 14 dage ikke.
 • Hvis borgeren har brug for lægelig behandling efter § 142 i Sundhedsloven samarbejder Rådgivnings- og behandlingscentret med KABS.
 • Inden behandlingen startes tilbydes borgeren en lægesamtale.

Mål med ydelsen

Rådgivnings- og Behandlingscentret tilbyder rådgivning og behandling til alle stofbrugere, der ønsker at ophøre alternativt at reducere deres forbrug samt rådgivning til deres pårørende.

Det overordnede mål for indsatsen er, at alle borgere i kommunen med behov for stofmisbrugsbehandling løbende motiveres til at indgå i et behandlingstilbud af en kvalitet og i et omfang, der tilfredsstiller den enkelte borgeres behov.

De specifikke mål for arbejdet i eget regi ved Rådgivnings- og behandlingscentret er følgende:

 • At motivere og visitere til stoffri behandling
 • At tilbyde sociale behandlingstilbud til borgere i substitutionsbehandling
 • At tilbyde ambulante behandlingstilbud, der sigter mod stoffrihed
 • At støtte og fastholde borgeren i sit ønske om stoffrihed
 • At støtte borgeren, der har opnået stoffrihed
 • At støtte borgeren i at reducere stofforbrug, hvis ophør ikke er muligt
 • At yde løbende rådgivning og vejledning

Borgere, der har behov for sundhedsfaglig behandling herunder substitutionsmedicin, henvises til KABS Hvidovre afdeling, som Rådgivnings- og Behandlingscentret samarbejder med.

Borgere der ikke har behov for sundhedsfaglig behandling herunder substitutionsmedicin, tilbydes en lægesamtale i Rådgivnings- og Behandlingscentret.

Målgruppe

Borgere der har et problematisk forbrug af stoffer og som ønsker behandling tillige med deres familie og andre pårørende.

Ydelsens indhold

De opgaver, der udføres på stofmisbrugsområdet er følgende:

 • Op til 3 uforpligtende/anonyme samtaler
 • Udredende samtaler med henblik på at afklare stofmisbrugets karakter og omfang og formuleret i en behandlingsplan
 • Ambulant behandling med henblik på at opnå stoffrihed
 • Indstilling til dag- og døgnbehandling
 • Efterbehandling til borgere, der har opnået stoffrihed, med henblik på at forebygge tilbagefald. Borgeren har krav på opfølgning efter henholdsvis 1 og 6 måneder.
 • Pårørendesamtaler
 • Afklaring af unge 16-17 årige
 • Råd og vejledning om behandlingsmuligheder
 • Social behandling til borgere, der modtager sundhedsfaglig behandling i KABS
 • Samarbejde med kommunens børnefamilieafdeling, når borgeren er under 18 år, med jobcenter for alle borgere og med eksterne aktører i forbindelse med borgere i dag- eller døgnbehandling
 • Samarbejde med KABS Hvidovre afdeling omkring borgere, der har behov sundhedsfaglig behandling herunder substitutionsmedicin. Det er KABS Hvidovre afdeling, der står for den lægefaglige behandling og sikrer udlevering af metadon

I Rådgivnings- og Behandlingscentret er kontakten til borgeren åben og respektfuld. Det tilstræbes, at behandling bliver iværksat samme dag som borgeren henvender sig med ønske om behandling, og vi prioriterer ”at bane vejen”, så opstart af behandling sker så lempeligt og hurtigt som muligt.

Metode

I Rådgivningscentret gør vi brug af evidensbaserede metoder, det vil sige metoder der er videnskabeligt dokumenterede, eller hvor anden god viden om værdien af metoden foreligger.

At frigøre sig fra stofafhængighed forstår vi som en proces, hvor borgeren med støtte til udvikling af motivation og selvkompetence bevæger sig gennem forskellige stadier for at nå og fastholde stoffrihed. I et løsningsfokuseret behandlingsarbejde gør vi brug af teknikker fra motivationssamtalen og fra kognitiv behandling.

Behandlingsarbejdet i Rådgivnings- og Behandlingscentret foregår primært i gruppe baseret på den antagelse, at denne form tilbyder visse fordele i forhold til den individuelle behandling. Der vil her være basis for problemløsning i fællesskab, gensidig støtte og erfaringsudveksling samt spejling og genkendelse af egen situation hos gruppens øvrige deltagere.

Særligt sårbare borgere, der ikke kan indgå i gruppebehandlingen, tilbydes individuel eller anden behandling.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Der ydes ikke støtte som allerede dækkes efter anden lovgivning eller af Regionale tilbud.

Ydelsens omfang

Borgere der ønsker om at komme i behandling for stofmisbrug kan telefonisk eller ved personlig henvendelse kontakte Rådgivnings- og Behandlingscentret uden forudgående aftale. På baggrund af en kortere afklarende samtale gives borgeren tid til en udredende visitationssamtale den efterfølgende dag, eller snarest derefter. Som udgangspunkt vil denne samtale foregå med den rådgiver, der bliver den primære rådgiver/behandler for den pågældende borger.  På baggrund af disse første samtaler gives et behandlingstilbud, og der udarbejdes en behandlingsplan senest 14 dage efter den første henvendelse og umiddelbart efter lægesamtale har fundet sted, hvis borgeren har ønsket dette.

Borgere, der udover den sociale behandling også har brug for sundhedsfaglig behandling, henviser Rådgivnings- og Behandlingscentret til KABS med henblik på lægefaglig udredning og behandling.

Borgere, der ansøger om andre ambulante behandlingstilbud eller døgnbehandling skal også deltage i en udredning i Rådgivnings- og behandlingscentret.

Borgere der henvender sig direkte til KABS vil som udgangspunkt blive bedt om at møde i Rådgivnings- og Behandlingscentret med henblik på udredning. 

Ambulant behandling:

Når en borger henvender sig til Rådgivnings- og Behandlingscentret med ønske om ambulant misbrugsbehandling, orienteres pågældende om behandlingsmulighederne. Dette gælder både centrets egne tilbud samt eksterne tilbud.  Borgeren tilbydes en udredende visitationssamtale med henblik på afgivelse af et konkret behandlingstilbud inden for 14 dage jvf. behandlingsgarantien.

Rådgivnings- og Behandlingscentrets primære tilbud er gruppebehandling, der indledes med et kort individuelt introduktionsforløb. I særlige tilfælde kan der efter konkret vurdering tilbydes individuel behandling. Som udgangspunkt er man tilknyttet gruppebehandling i et fire måneders forløb. Når borgeren er indskrevet i gruppebehandling tilbydes relevant socialrådgivning for at sikre en helhedsorienteret social behandling med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, herunder bolig, beskæftigelse og økonomi. Sideløbende med gruppebehandling kan borgeren få tilbud om en støttekontaktperson samt individuelle samtaler med centrets psykolog såfremt det skønnes relevant.

Dag- og døgnbehandling:

Behandlingsgarantien er ikke gældende i forhold til dag- og døgnbehandling. Som udgangspunkt foretages udredning og afklaring af borgerens behov for dag- eller døgnbehandling i et samarbejde mellem borgeren og Rådgivnings- og Behandlingscentret. Såfremt borgeren er indskrevet i KABS på ansøgnings tidspunktet deltager KABS også i udredningen.

Følgende elementer indgår i udredningen:

 • Personoplysninger
 • Beskrivelse af misbruget omfang og historik
 • Behandlingsbehov
 • Borgerens målsætninger og motivation
 • Livssituation før og efter en eventuel døgnbehandling
 • Helbredsmæssig tilstand, herunder psykisk tilstand
 • Tidligere behandlingstilbud

Døgnbehandling er et intensivt behandlingsforløb, hvor målet med behandlingen er stoffrihed. Varigheden af døgnbehandling er individuel og bevilges som en samlet behandlingsplan med døgnbehandling samt efterbehandling fra tre til seks måneder. Døgnbehandling finder sted på private, godkendte behandlingssteder der figurerer på www.tilbudsportalen.dk

Forberedelse til døgnbehandling

Borgere, der er visiteret til døgnbehandling, deltage i forberedelse til døgnbehandling.

Formålet er:

 • At sikre borgerens parathed til intensiv behandling bedst muligt
 • At sikre borgerens situation efter afsluttet døgnbehandling
 • At afdække borgerens eventuelle uafklarende forhold f.eks. bolig, økonomi.

Forberedelsen indeholder:

 • Præsentation af og forbesøg på døgnbehandlingsinstitution. Introduktion til behandlingsmetode, ugeskema, pligter og afstemning af gensidige forventninger.
 • Afklaring af økonomiske forhold, herunder afklaring af en eventuel egenbetaling.
 • Udarbejdelse af handleplan med fokus på, hvad der skal ske inden behandling, i behandlingsperioden og efter afsluttet behandling herunder varetagelse af evt. særlige behov fx for psykologisk undersøgelse, psykiatrisk udredning samt afklaring af økonomi, bolig og beskæftigelsessituation efter afsluttet behandling
 • Udarbejdelse af kriseplan med aftale om håndtering af evt. konflikter herunder om at kontakte behandler ved evt. overvejelser om at forlade behandlingen.

Rådgivnings- og behandlingscentret foretager opfølgning på bevilget døgnbehandling, også hvis denne er bevilget på baggrund af indstilling fra KABS.

Dagbehandling foregår i ambulant form og er mere intensiv end ambulant behandling. Der kan kun bevilges dagbehandling til godkendte tilbud der figurere på www.tilbudsportalen.dk.

Det er Rådgivnings- og Behandlingscentret der træffer afgørelse i ansøgninger om dag- eller døgnbehandling. 

Unge under 16 år

Når unge under 16 år eller pårørende til unge under 16 år ønsker hhv. behandling eller rådgivning kan der tilbydes råd og vejledning i Rådgivnings- og Behandlingscentret, mens der rettes henvendelse til kommunens Børne- og familieafdeling, der har kompetencen til at bevilge behandling. Rådgivnings- og Behandlingscentret tilbyder ikke behandling til unge under 16 år.

Unge i alderen 16-17 år

Når unge i alderen 16-17 eller deres pårørende ønsker behandling eller rådgivning kan Rådgivnings- og Behandlingscentret tilbyde én anonym samtale.

Rådgivnings- og Behandlingscentret tilbyder behandling til 16-17 årige. Det er kommunens børne- og familieafdeling, der har kompetencen til at bevilge behandlingen enten i Rådgivnings- og Behandlingscentret eller hos en anden aktør.

Behandlingstilbud til unge 16-17 årige:

 • Rådgivnings- og Behandlingscentret samarbejder tæt med kommunens børne- og familieafdeling, som udarbejder handleplan herunder indhenter forældresamtykke
 • Den unges hele situation udredes.
 • Individuelt behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i den unges hele situation, evt. med inddragelse af dennes netværk, tilbydes
 • På baggrund af konkret vurdering kan dagbehandling hos anden aktør anbefales.
Behandlingsgaranti

Servicelovens § 101, stk. 1 og 2 fastsætter, at behandling for stofbrugere skal tilbydes indenfor 14 dage efter borgerens første henvendelse. Det betyder at der indenfor 14 dage efter første henvendelse til Rådgivnings- og Behandlingscentret tilbydes: 

 • Udredning af misbruget omfang
 • Afdækning af behandlingsbehov og behandlingsmuligheder
 • Visitationssamtale
 • Udarbejdelse af foreløbig behandlingsplan
 • Iværksættelse af behandlingstilbud

Behandlingsgarantien træder i kraft når borgeren møder op i Rådgivnings- og Behandlingscentret og indvilger i at udredningen påbegyndes og et foreløbigt behandlingstilbud etableres.

I særlige tilfælde kan der være behov for en særlig udredning som kan betyde at behandlingsgarantien ikke kan overholdes indenfor 14 dage.

Bevillingskompetence

Teamleder og sagsbehandlere i Social- og Psykiatriafdelingen ved Rådgivnings- og Behandlingscentret.

Afdeling der behandler ansøgningen

Social- og Psykiatriafdelingen via Rådgivnings- og Behandlingscentret.

Rådgivnings- og Behandlingscentret har følgende ansatte:

 • 1 teamleder, der varetager den daglige ledelse
 • 1 læge (1 gang ugentlig)
 • 6 socialrådgivere, der varetager misbrugsbehandling og løbende har kontakten til de stofmisbrugere, der benytter KABS
 • 1 psykolog, der varetager misbrugsbehandling og psykologisk behandling
 • 1 sekretær til diverse administrative opgaver og telefonpasning
 • 4 støtte-kontaktpersoner

Opfølgning på indsatsen

Rådgivnings- og Behandlingscentret følger løbende op på indsatsen via handleplaner og/eller behandlingsplaner.

I henhold til Servicelovens § 141, stk. 2 skal kommunen tilbyde, at der i samarbejde med borgeren udarbejdes en handleplan.

Handleplanen skal angive:
 • Formålet med indsatsen
 • Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet
 • Den forventede varighed af indsatsen
 • Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling mv. 
Behandlingsplaner

Rådgivnings- og Behandlingscentret udarbejder behandlingsplaner for alle borgere der er indskrevet i behandling. Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med borgeren og revideres løbende. Behandlingsplaner indeholder beskrivelse af den konkrete indsats, mål for behandlingen, ydelser, behandlingsmetoder og eventuel inddragelse af samarbejdspartnere.

Det er KABS der udarbejder behandlingsplan for de borgere der er indskrevet i behandling i KABS afdelinger. Disse revideres løbende i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen underskrives af borgeren og sendes til kommunen, der følger op på indsatsen og effekten. 

Ved behandling i andre ambulante tilbud, dag- eller døgnbehandling udarbejdes behandlingsplanen i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen underskrives af borgeren og sendes til kommunen, der følger op på indsatsen og effekten. 

Sagsbehandlingsfrister

Senest 14 dage efter borgerens første henvendelse ved ansøgning om ambulant behandling for stoffrihed.
Rådgivnings- og Behandlingscentret bestræber sig på, at borgeren samme dag eller senest den efterfølgende dag tilbydes et ambulant behandlingsforløb fortrinsvis i eget regi.

Sagsbehandling og klageadgang

Rådgivnings- og Behandlingscentret er ansvarlig for udarbejdelse af alle afgørelser vedrørende bevilling og afslag på tilbud om misbrugsbehandling. Alle afgørelser vedrørende den sociale behandling fremsendes med en klagevejledning. Rådgivnings- og behandlingscentret sørger for at borgeren får råd og vejledning i forbindelse med afgørelser.

Det er kun den borger der er part i sagen, der kan klage over en afgørelse.

Klager over afgørelse om social behandling kan fremsættes mundtligt eller skriftligt.
Skriftlig klage over en afgørelse skal sendes til Rådgivnings- og Behandlingscentret, der vil revurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes sendes klagen til videre sagsbehandling til Det Sociale Nævn.

Klager over den sundhedsfaglige behandling der tilbydes af f.eks. KABS, herunder medicindosis, valg af medicin eller udlevering af medicin, skal fremsendes til KABS. KABS vil revurdere afgørelsen og såfremt den fastholdes fremsender KABS klagen til Patientklagenævnet. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan fremsendes direkte til Patientklagenævnet.

Klager over Rådgivnings- og Behandlingscentrets sagsbehandling, herunder mangelfuld oplysninger, råd og vejledning kan fremsættes til afdelingslederen i Social og psykiatriafdelingen.

Andre ydelser/foranstaltninger

Tilbud til pårørende

Rådgivnings- og Behandlingscentret tilbyder 1-2 samtaler med pårørende til stofbrugere. Pårørende henvises desuden til Rødovre Frivillig Centers pårørendegruppe elle andre relevante pårørendeforeninger.

Særlige bemærkninger

Rådgivnings- og Behandlingscentret er omfattet af Servicelovens regler om underretningspligt efter §§ 153 og 154.
Underretning efter § 153 indtræder, hvis personen der udfører en opgave bliver opmærksom på at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningsforpligtelsen efter § 154 gælder alle borgere og indtræder hvis barnet udsættes for alvorlig fare eller omsorgssvigt.

Ved indskrivning i Rådgivnings- og Behandlingscentret er der opmærksomhed på eventuelle hjemmeboende børn og Børne- og familieafdelingen inddrages hvis det skønnes relevant.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider