Helbred

Helbred

Fold alle ud

Fysiske eller psykiske problemer

Har du fysiske eller psykiske problemer, er der forskellige muligheder for at afhjælpe disse.

Alkoholproblemer

Hvis du har alkoholproblemer, kan du og/eller dine pårørende få hjælp et af følgende steder:

Anonyme alkoholikere (AA)

Aktiviteter: Selvhjælpsgrupper
Mødested: Sognehuset, underetagen, Kirkesvinget 3
Mandag / torsdag: kl. 19.00-20.00, 1. mandag og 3. torsdag i måneden, åbent for alle, der ønsker viden om AA.
Kontakt tlf.: 70 10 12 24, Alle ugens dage kl. 8-24
Hjemmeside: www.anonyme-alkoholikere.dk 

Alkolinjen

Aktiviteter: Rådgivning
Tlf. 80 20 05 00. Alkolinjens telefonrådgivning har åbent alle hverdage fra kl. 11.00 - 15.00.
Hjemmeside: www.alkolinjen.dk 

Rødovre Lænken

Aktiviteter: Socialt samvær, samtalegrupper, råd og vejledning samt arrangementer ud af huset
Mødested: Rødovrevej 114
Mandag / torsdag: kl. 16.00-19.00
E-mail: roedovrelaenken@remove-this.gmail.com  

Rødovre Kommune tilbyder rådgivende samtaler og alkoholbehandling til dig, der ønsker at ændre dine alkoholvaner eller kender en der drikker for meget. Læs mere om alkohol her... 

Briller

Du kan søge hjælp til anskaffelse eller udskiftning af briller. Hjælp til udskiftning udbetales kun, hvis der er sket ændring i synsstyrken, se »Helbredstillæg«. Tilskud søges digitalt via www.borger.dk eller ved henvendelse i Pensionskontoret.

Demens

Til borgere, der har hukommelsesproblemer eller andre tegn på demenssygdomme, tilbydes råd og vejledning. Tilbuddet gælder også pårørende. Henvendelse skal ske til demenskoordinatoren i Ældre- og Handicapafdelingen.

Alzheimerforeningen driver Demenslinjen, hvor du kan få råd og vejledning. 

Der kan ringes til linjen:

mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-15
torsdag kl. 9-18 på telefon 58 50 58 50.

Du kan også besøge Alzheimerforeningens hjemmeside: www.alzheimer.dk 

Enkeltudgifter

Er du pensionist og ikke berettiget til personlige tillæg, kan du søge tilskud til enkeltudgifter.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Udgiften skal være velbegrundet 
 • Der skal som hovedregel være tale om en nødvendig og uforudset udgift, som du ikke selv er i stand til at afholde.

Tilskud søges digitalt via: www.borger.dk  eller ved henvendelse til Ældre- og Handicapafdelingen.

Ernæringspræparater

Efter Sundhedsloven udbetales tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse. Henvendelse skal ske til Ældre – og Handicapafdelingen.

Fodpleje

Er du berettiget til personlige tillæg, kan du søge tilskud til fodpleje, se »Helbredstillæg«. Tilskud til fodpleje ydes til maksimum én månedlig behandling, se »Takster«.

Tilskud søges digitalt via: www.borger.dk eller ved henvendelse i Pensionskontoret.

Diabetes

Til diabetespatienter ydes der efter lægehenvisning tilskud til fodpleje via Sundhedsloven – uden hensyn til indtægts- og formueforhold. Hvis du er berettiget til helbredstillæg, kan der udbetales yderligere tilskud, se »Helbredstillæg«.

Tilskud søges digitalt via: www.borger.dk eller ved henvendelse i Pensionskontoret.

Fysiurgisk behandling

Den offentlige sygesikring yder tilskud til lægeordineret behandling hos fysioterapeuter, der har overenskomst med sygesikringen. Tilskuddet fratrækkes regningen. Pensionister, der opfylder betingelserne for at modtage helbredstillæg, kan få dækket en del af udgifterne, se »Personlige tillæg og »Helbredstillæg«. Tilskud søges digitalt via: www.borger.dk eller ved henvendelse i Pensionskontoret.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Hvis din funktionsevne er varigt nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få støtte til hjælpemidler og/eller boligændringer.

Forudsætningerne for at låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder er:

 • At du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
 • At hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper- den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller 
 • At hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan passe et job 
 • At hjælpemidlet ikke er at betragte som almindelig indbo 
 • At hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab.

Som hovedregel er hjælpemidler gratis. Tekniske hjælpemidler udlånes fra Visitationen og skal tilbageleveres, når du ikke længere har behov for det. 

Eksempler på hjælpemidler der kan søges i kommunen 

 • Ganghjælpemidler 
 • Kørestole 
 • Toiletforhøjere 
 • Nødkald 
 • Inkontinenshjælpemidler 
 • Indlæg eller ortopædisk fodtøj 
 • Stomihjælpemidler 
 • Arm- og benproteser 
 • Optiske synshjælpemidler 
 • Høreapparater 
 • Særlige informationsteknologiske hjælpemidler 
 • Handicapbil 

Eksempler på boligændringer 

 • opsætning af greb 
 • fjernelse af dørtrin 
 • opsætning af ramper 

Hvordan søger du?

Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel eller boligændring, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet kan du få udleveret i Borgerservice eller i Visitationen, eller du kan finde skemaet på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk. Ansøgningen sendes til Hjælpemiddelafdelingen.

Du skal altid søge om hjælpemidlet, før det anskaffes.

Henvendelse for yderligere information

Visitationen
Else Sørensens Vej 3
Tlf. 36 37 74 00
Sagsbehandlerne træffes kl. 8.30-09.30.

Hørerådgivning

Du kan få råd og vejledning hos Høreforeningen Rødovre lokalafdeling.

»Hørerådgivningen«

Cafebiblioteket, Nørrekær 8
Tirsdag kl. 10.45-12.00 1. tirsdag i hver måned.
Tlf. 36 37 84 30

Rødovre Frivillighedscenter, Slotsherrens Vænge 2 A
Tirsdag 11.30 - 13.25 (lige uger)

Esther Nejstgaard
Privat tlf. 44 53 83 35

Formand Knud Poulsen
Tlf. 51 15 31 26

Kiropraktisk behandling

Den offentlige sygesikring yder tilskud til behandling hos kiropraktorer, der har indgået overenskomst med sygesikringen. Er du berettiget til helbredstillæg, kan du få refunderet en del af udgiften til de tilskudsberettigede behandlinger, se »Personlige tillæg« og »Helbredstillæg«. Tilskud søges digitalt via: borger.dk eller i Pensionskontoret.

Medicin

Sygesikringen yder som hovedregel tilskud til lægeordineret medicin til alle borgere. Det eventuelle tilskud fratrækkes automatisk af apoteket. Du skal dog selv betale en andel. I særlige tilfælde er det muligt via Lægemiddelstyrelsen at få tilskud til lægemidler, der ikke er tilskudsberettigede. Nærmere oplysninger herom fås hos din læge.

Er du berettiget til helbredstillæg, kan du søge et helbredskort, der delvis dækker tilskudsberettiget medicin, se »Personlige tillæg« og »Helbredstillæg«. Du vil hvert år inden 1. januar få sendt et nyt helbredskort. Helbredskort søges digitalt via: www.borger.dk eller ved henvendelse i pensionskontoret.

Psykiske problemer

Rødovre Kommune har en række tilbud til psykisk syge og deres pårørende. Rødovre Kommune forestår den sociale del af tilbud bl.a. ved støtte- kontaktpersoner, væresteder og bofællesskaber. Regionen varetager den behandlingsmæssige del bl.a. ved Distriktspsykiatrisk Center. Har du brug for hjælp, kan du henvende dig til Social- og Borgerservice.

Socialpsykiatrien har deres egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om deres tilbud

Psykolog

Den offentlige sygesikring kan efter lægehenvisning udbetale tilskud til behandling hos psykolog. Psykologen skal have overenskomst med sygesikringen. Tilskud til behandling gives f.eks. til:

 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 
 • pårørende til alvorligt syge 
 • efterladte ved dødsfald 
 • trafik- og ulykkesofre 
 • voldsofre.

Henvisning kan normalt ikke fås senere end seks måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Er du berettiget til helbredstillæg, kan du søge tilskud til de psykologbehandlinger, hvortil sygesikringen giver tilskud, se »Helbredstillæg«. Tilskud søges digitalt via: www.borger.dk eller ved henvendelse i Borgerservice.

Tandbehandling

Uanset om du er sikret i gruppe 1 eller 2, har du ret til tilskud til tandbehandling efter sygesikringsloven. Tilskuddet fratrækkes regningen hos tandlægen. Er du berettiget til helbredstillæg, kan du søge tilskud til patientandelen.  Se »Helbredstillæg«.

Der kan også ydes tilskud til særlig tandbehandling, herunder protesearbejde der skønnes rimeligt og nødvendigt. Før behandlingen påbegyndes, skal der foreligge et behandlings- og prisoverslag.  Se »Personlige tillæg« og »Helbredstillæg«.

Tilskud søges digitalt via: borger.dk eller ved henvendelse i Pensionskontoret.

Kan du ikke benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kan du muligvis være omfattet af omsorgstandplejen. Du kan læse mere på Tandplejens hjemmeside.  Der er også mulighed for støtte til patientgrupper med særlige lidelser – bl.a. kræftbehandling og Sjøgrens Syndrom, der har medført betydelig dokumenterede tandproblemer.

Dødsfald

Til enlige pensionister ophører retten til pension dagen efter dødsfaldet.

Efterlevelsespension

Der kan udbetales efterlevelsespension til ægtefæller og samlevende. Nærmere oplysning kan fås hos Udbetaling Danmark. 

Begravelseshjælp

Ved dødsfald udbetales hjælp til begravelse i henhold til Sundhedsloven. Begravelseshjælpen afhænger af afdødes og eventuel ægtefælles indtægt og formue. Begravelseshjælp afregnes almindeligvis direkte med bedemanden. Begravelseshjælp søges digitalt via: borger.dk

Oplysninger fås på: borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark på telefon: 70 12 80 83. 

Efterlevelseshjælp

Der kan udbetales efterlevelseshjælp til alle ægtefæller og samlevende, når kun den ene har modtaget pension. Retten til pension ophører dagen efter dødsfaldet. Forudsætningen er, at ægtefællen/samleveren har haft fælles bopæl med afdøde her i landet i de sidste 3 år før dødsfaldet. Efterlevelseshjælpen er afhængig af indtægt og formue, se »Takster«. Hjælpen søges digitalt via: borger.dk. Nærmere oplysninger fås på: borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark på telefon: 70 12 80 83.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider