Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje

Fold alle ud

Hjemmesygepleje

Alle, der opholder sig i Rødovre Kommune, og som har behov herfor, kan få gratis hjemmesygepleje. Ofte vil det være lægen eller sygehuset, der beder hjemmesygeplejersken om at aflægge besøg i hjemmet, men det er også muligt selv at kontakte hjemmesygeplejersken:

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejens åbningstider

Telefon 36 37 75 13

Dag:

Mandag-fredag: 7.30-10.00 og 13.00-15.00
Lørdag-søndag: 7.30-15.00

Aften og nat:

Mandag-søndag: 15.00-07.30

I uopsættelige situationer, kan du ringe til vores sygeplejerske mellem kl 10.00 og kl 13.00, på telefonnummer 36 37 75 50.

Forebyggende hjemmebesøg

Rødovre kommune tilbyder sundhedssamtaler med en forebyggende sygeplejerske i borgerens eget hjem.

Tilbuddet gives, ud fra Lov om social service § 79 A, til borger der ikke er i kontakt med hjemmeplejen eller kun har praktisk hjælp. Desuden tilbydes besøg ud fra en faglig individuelle vurdering i forhold til fysisk, psykisk og social funktionsniveau. Formålet med besøget er at øge borgerens tryghed og trivsel og at støtte borgeren i fortsat at klare hverdagen selv. Samtalerne drejer sig om det, der optager den enkelte i hverdagen. Det kan f.eks. være trivsel, sundhed, boligsituation, social netværk og tanker om fremtiden. Under besøget kan den forebyggende sygeplejersken give råd og vejledning bl.a. om aktiviteter og støttemuligheder.

Sygeplejersken har tavshedspligt.

Tilbud om besøg kan udmønte sig i enten et brev med en fastlagt besøgsdato eller et brev hvor borger selv skal kontakte den pågældende forebyggende sygeplejerske for et besøg.
Brevet sendes til E-boks.dk eller med posten.

De forebyggende sygeplejersker kan kontaktes alle hverdage kl. 09.00-09.30 på telefon 36 37 74 00.

Udskrivning fra hospital

I Rødovre Kommune er der ansat tre udskrivningskoordinatorer, der primært har til opgave at sørge for, at indlagte Rødovreborgere får en problemfri udskrivning fra hospital.

I forbindelse med din indlæggelse kan udskrivningskoordinatorerne tilbyde dig:

  • En samtale om, hvilke hjælpeforanstaltninger du har brug for, når du udskrives. 
  • Hjælp til at planlægge udskrivning fra hospitalet, så overgangen bliver så tryg og vel tilrettelagt for dig som muligt.

Dette sker i samarbejde med dig, sygehusets personale samt kommunens hjemmepleje eller anden leverandør. Udskrivningskoordinatorerne har kompetence til at: 

  • visitere til hjemmesygeplejerske ved udskrivelse 
  • visitere til hjemmehjælp 
  • formidle diverse hjælpemidler, herunder ansøgning om nødkald 
  • visitere dig til en midlertidig døgnplads, såfremt du har behov for genoptræning eller rehabilitering i en kort periode og dette ikke er muligt i dit eget hjem

Udskrivningskoordinatorerne træffes alle hverdage kl. 9.00-12.00 på telefon 36 37 74 00. 

Ved behov for særlig koordinering eller specielle behov i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet, kan hospitalernes aftale et koordinerende besøg med udskrivningskoordinatorerne.

Pasning af døende

Efter § 119 i Serviceloven kan der gives hjælp i forbindelse med pasning af døende. Hjælpen omfatter plejevederlag og hjælp til dækning af udgifter til sygeplejeartikler og lignende.

Plejevederlag

Personer som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få plejevederlag. Det er en betingelse for at få plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering er udsigtsløs, og at patientens tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus. Det er endvidere en betingelse, at patienten er indforstået med etableringen af plejeforholdet, jfr. Servicelovens § 119. Plejeforholdet har ingen betydning for den hjemmehjælp patienten eventuelt modtager.

Plejevederlaget svarer til 1½ gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til. Plejevederlaget kan dog aldrig overstige modtagerens hidtidige indtægt, jfr. Servicelovens § 120.

Ansøgning om plejevederlag fås ved henvendelse til Visitationen, Else Sørensens Vej 3K, tlf. 36 37 74 00.

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende efter Servicelovens § 122 kan ydes til plejekrævende personer, der vælger at dø i eget hjem eller på et hospice.

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende (f.eks. sondeernæring og ernæringspræparater) samt hjælp til egenudgifter til fysioterapi og psykologbistand ydes efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde. I skønnet indgår en vurdering af, om den ansøgte hjælp ville være blevet givet under indlæggelse på sygehus.

Der kan ikke efter Servicelovens § 122 ydes hjælp til dækning af medicinudgifter. Hjælp hertil ydes efter Sundhedsloven og sker efter ansøgning fra behandlende læge til Lægemiddelstyrelsen. Bevilling efter Servicelovens § 122 sker på baggrund af anmodning fra praktiserende læge, behandlende sygehus eller hjemmesygeplejerske. Spørgsmål vedrørende ovennævnte rettes til Visitationen, Else Sørensens Vej 3 , tlf. 36 37 74 00. Hvis du ønsker at tale med en visitator skal du ringe ml. 9.00 og 12.00.

Hospice

Ophold på hospice er gratis. Indlæggelse kan ske bl.a. efter henvendelse fra dig selv, pårørende, personale fra sygehus, praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske.

Hjælp i øvrigt

Pensionister, der er berettiget til personlige tillæg, kan få tilskud til betaling af hjælp til havearbejde og snerydning. Hjemmeplejen foretager en helbredsmæssig vurdering og Pensionskontoret en økonomisk vurdering, se »Takster«. Henvendelse skal ske til Hjemmeplejen eller Pensionskontoret.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider