Personlige tillæg

Personlige tillæg

Fold alle ud

Personlige tillæg

Personlige tillæg kan udbetales til alle folkepensionister og førtidspensionister, der modtager pension efter regler gældende før 1.1.2003 dog alt efter forbrugets størrelse. Fra 1.12.2015 er det som hovedregel lovpligtigt at søge dette digitalt via borger.dk Kan du ikke søge digitalt, kan du kontakte pensionskontoret.

I visse tilfælde kan du få personlige tillæg, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. Personlige tillæg bevilges altid kun efter forudgående ansøgning og skal søges, før udgiften afholdes. Kommunen afgør, hvornår man er økonomisk vanskeligt stillet i forhold til at få hjælp, og til hvilke formål hjælpen ydes. Personlige tillæg gives således kun efter en konkret vurdering af dine økonomiske og personlige forhold. Det betyder, at der skal udarbejdes et budget, hvor du skal forevise dokumentation for dine indtægter, udgifter og formue.

Har du og/eller din ægtefælle/samlever formue eller indtægter af en vis størrelse, vil du ikke være økonomisk vanskeligt stillet og dermed ikke berettiget til personlige tillæg. Der ses bort fra formue i form af fast ejendom, herunder også sommerhus. Inden 10 arbejdsdage efter ansøgningen er modtaget, vil der foreligge en afgørelse eller meddelelse om, at sagen er under behandling. Personlige tillæg er skattefrie og søges i Pensionskontoret.

Personlig tillægsprocent

Vedrører førtidspensionister, der modtager pension efter gældende regler før 1.1.2003 samt alle folkepensionister.

Den personlige tillægsprocent anvendes ved udbetaling af helbreds- og varmetillæg. Den personlige tillægsprocent nedsættes, hvis du har indtægter af en vis størrelse ud over den sociale pension. Eventuel ægtefælles/samlevers indtægt medtages også i beregningen. Fra indtægten trækkes et »fradragsbeløb«, før tillægsprocenten reduceres, se afsnittet om »Takster«. Din personlige tillægsprocent står nederst på forsiden af pensionsmeddelelsen, se »Takster«. 

Opgiv altid personnummer, navn og adresse, når du skriver til kommunen. Det letter os i arbejdet, og fremmer din sag.

Helbredstillægskort

Helbredstillæg kan udbetales til pensionister, der modtager pension efter regler gældende før 1.1.2003 samt alle folkepensionister. Helbredstillæg kan søges her.

Hvis du er berettiget, vil du modtage et helbredskort som omfatter følgende:

  • fodpleje
  • fysiurgisk behandling
  • høreapparat
  • kiropraktorbehandling
  • medicin
  • psykologbehandling
  • tandbehandling

Regninger sendes til Rødovre Kommunes Social- og Psykiatriafdeling, Pensionskontoret.

Hvis den personlige tillægsprocent er 100, vil procenten på tilskudskortet være 85% af din andel efter tilskud fra Den Offentlige Sygesikring og eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Hvis din personlige tillægsprocent er mindre end 100 %, nedsættes tillægget. 

Eksempel: Er din personlige tillægsprocent 67, vil procenten på tilskudskortet være 67% af 85% = 57 %. Din sagsbehandler kan oplyse dig nærmere om størrelsen af tilskud og eventuel egenbetaling.

Har du ikke mulighed for selv at betale din egenbetaling, kan du søge om at få denne betalt efter reglerne om personlige tillæg, se afsnittet om »Personlige tillæg«. Tilskud søges i Pensionskontoret. 

Varmetillæg

Varmetillæg kan udbetales til alle folkepensionister og førtidspensionister, der modtager pension efter regler gældende før 1.1.2003.

Varmetillæg administreres og udbetales af Udbetaling Danmark og søges digitalt via borger.dk  

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider