Sagsbehandlingstider på det sociale område

Vi gør opmærksom på, at der er tale om afgørelsesfrister, hvilket betyder, at der kan gå længere tid, før den bevilgede ydelse tildeles.

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Fold alle ud

Sagsbehandlingstider for beskæftigelsesområdet regnet fra ansøgningstidspunktet

Sygedagpenge

Sygedagpenge til sygemeldte ledige og lønmodtagere

Sagsbehandlingstid: Inden 10 arbejdsdage
Lovgrundlag: Sygedagpengeloven § 38

Sygedagpenge til sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende

Sagsbehandlingstid: Inden 10 arbejdsdage
Lovgrundlag: Sygedagpengeloven § 41

Sygedagpenge (behandling af ansøgning fra arbejdsgiver om refusion)

Sagsbehandlingstid: Inden 10 arbejdsdage
Lovgrundlag: Sygedagpengeloven § 54

Sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom (En §56-aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager)

Sagsbehandlingstid: Inden 20 arbejdsdage
Lovgrundlag: Sygedagpengeloven § 56


Fleksjob, revalidering og ressourceforløb

Afgørelse om at påbegynde en sag om ressourceforløb (en tværfaglig indsats, som hjælper sårbare og udsatte personer ind på arbejdsmarkedet)

Sagsbehandlingstid: Inden 60 arbejdsdage. Foreliggende sagsakter rekvireres og der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge.
Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 112-115

Afgørelse om at påbegynde en sag om fleksjob

Sagsbehandlingstid: Inden 60 arbejdsdage. Foreliggende sagsakter rekvireres og der indhentes en vurdering hos borgerens egen læge.
Lovgrundlag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 116


Seniorpension

Seniorpension til personer, der er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv

Sagsbehandlingstid: Inden 3 måneder fra sagen er modtaget fra Udbetaling Danmark
Lovgrundlag: Pensionsloven § 26a-e


Førtidspension på det foreliggende grundlag

Sagsbehandlingstid: Inden 4 uger fra ansøgning er modtaget indhentes en indstilling fra kommunens rehabiliteringsteam hvorefter pensionsudvalget træffer afgørelse om pension indenfor 3 måneder.

Inden 4 uger fra ansøgning er modtaget oversendes sagen direkte til afgørelse i pensionsudvalget hvis det ud fra det foreliggende grundlag er åbenbart at ansøger ikke opfylder betingelserne for pension.   

Lovgrundlag: Pensionsloven §§ 17 - 20


Arbejdsprøvning, mentorstøtte samt betaling af uddannelse og kurser

Afgørelse om ret til arbejdsprøvning med praktik, hvis der er en betydelig og varig nedsat arbejdsevne

Sagsbehandlingstid: Inden 60 arbejdsdage
Lovgrundlag: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 57 og 91

Mentorstøtte med det formål at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse

Sagsbehandlingstid: Inden 10 arbejdsdage
Lovgrundlag: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 167

Afgørelse om betaling af uddannelse/kurser

Sagsbehandlingstid: Inden 60 arbejdsdage. Der foretages en analyse i forhold til om borgeren opfylder kriterierne for bevillingen.
Lovgrundlag: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 91-92


Handicapkompenserende ordninger

Personlig assistance (Ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job eller skal deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11 – 14).

Sagsbehandlingstid: 4 uger
Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. §§ 4 og 4a

Genbevilling af personlig assistance

Sagsbehandlingstid: 2 uger
Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4

Personlig assistance under efter og videreuddannelse

Sagsbehandlingstid: 14 arbejdsdage
Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede er erhverv m.v. § 14

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Sagsbehandlingstid: 14 arbejdsdage
Lovgrundlag: Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 27

Bevilling af hjælpemidler, herunder tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Sagsbehandlingstid: Inden 4 uger
Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15f samt §§ 15i og 15j og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 172 samt §§ 178 og 179

Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap (Isbryderordningen)

Sagsbehandlingstid: Inden 4 uger
Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15

Opkvalificering i forbindelse med ansættelse

Sagsbehandlingstid: Inden 4 uger
Lovgrundlag: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15d

Sagsbehandlingstider på ældre- og handicapområdet

Fagområde - Personlig hjælp, omsorg og pleje

Aflastning i form af dagcenter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lovhenvisning: Lov om social service § 84.
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Hjemmevejledning til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lovhenvisning: Lov om social service § 85.
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Tilbuddet gives i form af dagcenter. 

Lovhenvisning: Lov om social service § 86, stk.1.
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Tilbuddet gives i form af dagcenter. 

Lovhenvisning: Lov om social service § 86, stk. 2.
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Lovhenvisning: Lov om social service § 96
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Ledsagelse op til 15 timer om måneden

Lovhenvisning: Lov om social service § 97
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Merudgifter 

Lovhenvisning: Lov om social service § 100
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Inkontinenshjælpemidler

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Kropsbårne hjælpemidler, herunder kompressionsstrømper, fodindlæg, ortopædisk fodtøj, parykker, arm og benproteser/bandager 

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Hjælpemidler til personlig pleje: badebænke, toiletforhøjere, strømpepåtagere

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Nødkald, tryksårsforebyggende puder og madrasser

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Hjælpemidler til børn

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 2 måneder

Kørestole, herunder manuelle kørestole, komfort kørestole, el-kørestole

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Udskiftning af hjælpemidler

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Forbrugsgoder, herunder el-scootere og specielle cykler

Lovhenvisning: Lov om social service §113
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Handicapbil

Lovhenvisning: Lov om social service § 114
Sagsbehandlingstid: 7 måneder

Valg af bil/særindretning

Lovhenvisning: Lov om social service §114
Sagsbehandlingstid: 2 måneder

Hjælp til mindre boligindretninger, herunder opsætning af greb, gelænder, fjernelse af dørtrin

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Hjælp til boligindretninger, herunder ændring af eksisterende køkken/bad, opsætning af trappe/stolelift

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Hjælp til større boligindretninger, herunder tilbygning eller ombygning af bolig

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 12 måneder

Kørsel til fritidsaktiviteter

Lovhenvisning: Lov om social service §117
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Pasning af nærtstående

Lovhenvisning: Lov om social service §118
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Plejevederlag

Lovhenvisning: Lov om social service §119
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Bevilling af sygeplejeartikler

Lovhenvisning: Lov om social service §122
Sagsbehandlingstid: 1 uge


Fagområde - Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lovhenvisning: Lov om social service § 104.
Sagsbehandlingstid: 6 uger


Fagområde - Specialundervisning for voksne

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Lovhenvisning: Lov om specialundervisning for voksne: LBK nr. 929 af 25/08/2011.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Sagsbehandlingstiden er fastlagt i rammeaftalen mellem Region H og kommunerne i Region H - KKR. Det er undervisningsstedet som får afgørelsen, der skal ikke sendes afgørelse til borgeren.

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Fagområde - Boligservice

Alm. boligansøgning

Lovhenvisning: Lov om almene boliger § 59Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kan forvente et svar på sin ansøgning inden for 14 dage.

Ældrebolig

Lovhenvisning: Lov om almene boliger § 110Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Evt. bemærkninger: Borgeren vil modtage et kvitteringsbrev inden for 14 dage fra modtagelse af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden omfatter at en visitator skal aftale et hjemmebesøg, og på den baggrund foretage en vurdering. Dernæst skal ansøgning og vurdering behandles i kommunens ældrevisitations udvalg, der holder møde en gang om måneden.

Lån til beboerindskud

Lovhenvisning: Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven) §54-71
Sagsbehandlingstid: 2 uger


Fagområde - Pladsanvisningen

Ansøgning om optagelse på venteliste

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §27
Sagsbehandlingstid: 2 dage

Behandling af fripladsansøgning

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §43 og §63
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §80
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: I sagsbehandlingen indgår, at vi skal indhente børneattest, straffeattest og hjemmet barnet skal passe i, skal godkendes. Gennemsnits sagsbehandlingstid er 4 uger.


Fagområde - Folkeregisteret

Flytteanmeldelse

Lovhenvisning: Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister §8 og 12Sagsbehandlingstid: 2 dage
Evt. bemærkninger: Ved behov for logiværterklæring eller parthøring ved børneflytning kan der gå op til 3 uger. 

Adresseforespørgsel

Lovhenvisning: Lov om Det Centrale Personregister §42
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Bestilling af sundhedskort

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 14Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Lægeskift

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 9Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Skift af sygesikringsgruppe 

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 3Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Refusion til sygesikrings gruppe 2

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 711 af 27/6 2008  § 1Sagsbehandlingstid: 7 dage
Evt. bemærkninger: -

Prøvelsesattest i forbindelse med vielse

Lovhenvisning: Ægteskabsloven § 13Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Hvis der skal fremskaffes attester eller lign. kan prøvelsesattesten udstedes når det ønskede modtages.


Fagområde - Pas

Bestilling af pas

Lovhenvisning: Pasbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1003 af 6/10 2006 § 4, 9 og 16
Sagsbehandlingstid: Pas leveres inden for 2 uger. Provisorisk pas laves med det samme.
Hastepas leveres inden for 5 arbejdsdage. Eksprespas kan leveres samme dag hvis det bestilles inden kl. 14.
Evt. bemærkninger: Ved eksprespas køres stamkort med Taxa til Gemalto i Ballerup, mod betaling, som borger betaler.


Fagområde - Kørekort

Fornyelse og ombytning af kørekort

Lovhenvisning: Kørekort bekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 12 af 10/1 2013 § 93Sagsbehandlingstid: Duplikat-kørekort og fornyelser tager 2 uger. Internationalt kørekort udstedes samme dag. Ombytning af udenlandsk kørekort kan tage længere tid end 3 måneder.

Evt. bemærkninger: Fornyelser pga. alder sendes til politi. Sagsbehandlingstid kan pt. være op til 3 måneder. Ombytning af udenlandsk kørekort sendes til politi.


Fagområde - Førtidspension

Personligt tillæg

Lovhenvisning: Lov om social pension § 14 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Helbredstillæg

Lovhenvisning: Lov om social pension § 14a
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Rejsning af sag om førtidspension på det foreliggende grundlag

Lovhenvisning: Lov om social pension § 17
Sagsbehandlingstid: 3 måneder 

Rejsning af sag om førtidspension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 18
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Afgørelse om retten til førtidspension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 20
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Administration af pension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 36
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Ansøgning om bistandstillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 16 stk. 1.
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Ansøgning om plejetillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension §16 stk. 2.
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Personligt tillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 17
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 18
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Administration af pension

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 35.
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Sagsbehandlingstider på social- og psykiatriområdet

Fagområde - Sociale serviceydelser

Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold

Lovhenvisning: Lov om social service § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger 

Socialpædagogisk bistand, fx bostøtte

Lovhenvisning: Lov om social service § 85
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Kontaktperson til døvblinde

Lovhenvisning: Lov om social service § 98
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Misbrugsbehandling

Lovhenvisning: Lov om social service § 101
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Beskyttet beskæftigelse

Lovhenvisning: Lov om social service § 103
Sagsbehandlingstid: 8 uger 

Aktivitets- og samværstilbud

Lovhenvisning: Lov om social service § 104
Sagsbehandlingstid: 8 uger 

Botilbud – midlertidige

Lovhenvisning: Lov om social service § 107
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Botilbud - længerevarende

Lovhenvisning: Lov om social service § 108
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Individuel befordring

Lovhenvisning: Lov om social service § 117
Sagsbehandlingstid: 4 uger


Fagområde - Kontanthjælp og enkeltydelser, mv.

Ansøgning om kontanthjælp

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 25
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Særlig kontanthjælp

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 27
Sagsbehandlingstid: 1 måned 

Enkeltydelser

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 81
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Hjælp til behandling

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 82
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Udgifter vedrørende samkvem

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 83
Sagsbehandlingstid: 2 uger


Fagområde - Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov

Lovhenvisning: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 3
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Sagsbehandlingstider på dagpasningsområdet

Fagområde - Dagpasning

Pasningsgaranti, optagelse og særlige hensyn i forbindelse med tildeling af pladser

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 23 stk. 1-4
Sagsbehandlingstid: ½ måned
Evt. bemærkninger: Der er pasningsgaranti for alle børn over 6 mdr., hvis de har været skrevet op til dagtilbud i mindst 3 mdr. 

Godkendelse af kommunal dagplejer 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og § 22
Sagsbehandlingstid: ½ måned

Godkendelse af privat dagplejer 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 21 stk. 3 og § 22
Sagsbehandlingstid: ½ måned

Økonomisk fripladstilskud 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 43 stk. 1 nr. 2 og § 63
Sagsbehandlingstid: 1 uge 

Socialpædagogisk fripladstilskud 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 43 stk. 1 nr. 4 og § 63
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Ansøgning om tilskud til plads i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 41
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Dispensation fra deltagelse i frokostmåltid i daginstitutioner 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 16 a, stk. 2
Sagsbehandlingstid: Ingen

Sagsbehandlingstider i Børne- og familieafdelingen

Fagområde - Servicelovens bestemmelser om særlig støtte for børn og unge og deres familier

Se sagsbehandlingstider på Børne- og Familieområdet her

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider