Lokale parkeringsregler i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune har vedtaget en lokal parkeringsbekendtgørelse som fastsætter lokale regler for parkeringen af køretøjer i Rødovre.

Lokale parkeringsregler i Rødovre Kommune

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Rødovre Kommune 

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c, stk. 4 har Rødovre Kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed:

§1

Køretøjer med et tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§2

Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

§3

Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.

§4

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 01.04-2014. Samtidigt ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.


Erik Nielsen, Borgmester
Per Ullerichs, Kommunaldirektør

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider