Miljøtilsynsplan 2021-2024

Miljøtilsynsplan 2021-2024

Fold alle ud

Indledning

I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn1skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan hvert 4. år.

Bekendtgørelsen fastsætter krav om at miljøtilsynsplanen skal indeholde: 

  1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter 
  2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område 
  3. En fortegnelse over de virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed2 
  4. En beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for de tilsyn, som skal føres som led i et aktivt tilsyn, herunder tilsyn hurtigst muligt ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld, og når det er relevant, før en godkendelse meddeles eller revurderes 
  5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder f. eks. Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Politiet

Geografisk område

Der er tre erhvervsområder i Rødovre med en høj andel af tilsynspligtige virksomheder: et erhvervsområde omkring Islevdalvej, ét omkring Valhøjs Allé samt et mindre blandet bolig- og erhvervsområde omkring Egegårdsvej. Stort set alle de tilsynspligtige virksomheder i Rødovre er placeret inden for disse tre erhvervsområder. Derudover er der langs de store veje i kommunen enkelte tilsynspligtige virksomheder.

En geografisk angivelse af Rødovre og de tre erhvervsområder fremgår af bilag 1. 

I Rødovre produceres der drikkevand på 3 forskellige vandværker. Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk er lokale vandværker og producerer cirka 30 % af det vand, der bruges i Rødovre. Resten kommer fra HOFOR’s regionale vandværker herunder Islevbro Vandværk, som ligger i Rødovre.

Det meste af Rødovre Kommune er udpeget som indvindingsopland til almen vandforsyning og indsatsområde i den statslige grundvandskortlægning. Udpegningen dækker alle tre erhvervsområder. 

Væsentlige miljøproblemer

I Rødovre Kommune har vi gennem mange år udført tilsyn som samlede tilsyn, dvs. et tilsyn hvor alle virksomhedens miljøforhold kontrolleres. Baggrunden for dette er, at Rødovre Kommune ønsker at sikre et godt kendskab til og overholdelse af miljølovgivningen hos virksomhederne. Desuden ønsker Rødovre Kommune at forebygge klager over virksomheder og miljøuheld hos virksomhederne.

Der føres tilsyn med: støj, spildevand, affald, luftforurening, lugt, opbevaring af kemikalier, samt risiko for jord- og grundvandsforurening. Vores erfaring er, at miljøtilsyn forebygger forurening, og giver en god dialog og godt samarbejde med virksomhederne.

De væsentlige miljøproblemer som vi konstaterer ved miljøtilsyn er: 

  • Forkert affaldssortering 
  • Risiko for forurening af jord og grundvand ved forkert opbevaring af kemikalier og affald 
  • Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer til luften 
  • Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer via kloak til renseanlæg 
  • Risiko for udledning af miljø- eller sundhedsskadelige stoffer via regnvandskloak til recipienten

Tilsynsindsatsen i 2021-2024

Medio 2020 var der 145 tilsynspligtige virksomheder i Rødovre: 6 listevirksomheder1, 40 gebyrpligtige virksomheder2, 94 autoværksteder3 og 3 maskinværksteder4. Derudover var der 3 svømmebade. Af bilag 2 fremgår en oversigt med antal virksomheder i Rødovre fordelt på virksomhedstyper.

Det er planlagt at føre tilsyn med 45 virksomheder i 2020. 

Der skal føres basistilsyn med listevirksomheder 1 gang inden for en 3-årig periode, og der skal føres basistilsyn med de øvrige tilsynspligtige virksomheder 1 gang inden for en periode på 1-6 år. Basistilsyn er et samlet tilsyn hvor alle miljøforhold kontrolleres.

Alle tilsynspligtige virksomheder skal miljørisikovurderes ud fra parametre som f.eks. miljøledelse og systematik, lovoverholdelse, udledning af farlige stoffer, håndtering og oplag af olier og kemikalier samt beliggenhed i forhold til vandindvindingsinteresser og boligområder. 

Derudover føres der prioriterede tilsyn, afhængig af miljørisikovurderingen. Disse kan både udføres som et samlet tilsyn eller et deltilsyn, der som minimum omfatter de aktiviteter, der er årsagen til den hyppigere tilsynsfrekvens. I Rødovre Kommune udfører vi altid disse tilsyn som et samlet tilsyn. 

Rødovre Kommune foretager en miljørisikovurdering af kommunens virksomheder umiddelbart efter ethvert udført tilsyn.

Bekendtgørelsen fastsætter desuden, at 40 % af listevirksomhederne og 25 % af de øvrige tilsynspligtige virksomheder skal have tilsyn hvert år. 

Med udgangspunkt i antallet af tilsynspligtige virksomheder i Rødovre Kommune viser nedenstående tabel en oversigt over antal planlagte samlede tilsyn fordelt på de forskellige virksomhedstyper, der forventes udført i 2020.

Planlagte miljøtilsyn for året 2020

Virksomhedstype: Listevirksomhed
Antal virksomheder ultimo 2020: 6
Samlede tilsyn planlagt for 2020: 5

Virksomhedstype: Gebyrpligtige virksomheder
Antal virksomheder ultimo 2020: 40
Samlede tilsyn planlagt for 2020: 16

Virksomhedstype: Autoværksteder
Antal virksomheder ultimo 2020: 96
Samlede tilsyn planlagt for 2020: 23

Virksomhedstype: Maskinværksteder
Antal virksomheder ultimo 2020: 3
Samlede tilsyn planlagt for 2020: 1

I alt
Antal virksomheder ultimo 2020: 145
Samlede tilsyn planlagt for 2020: 45

Rødovre Kommune vil i de kommende år have særligt fokus på at informere virksomhederne om FN’s 17 verdensmål, og hvordan vi i fællesskab kan bidrage.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsyn

Virksomhederne udvælges på baggrund af tilsynsplanlægningen. Tilsynsarbejdet i Rødovre Kommune består både af fysiske- og administrative tilsyn. Blandt administrative tilsyn kan fx nævnes årlig opkrævning af spildevandsprøver, årlige indrapporteringer mv.

Ved de fysiske tilsyn besøger vi virksomhederne og gennemgår deres miljøforhold. Tilsynsbesøgene udføres enten varslet eller uvarslet afhængig af det aktuelle tilsyn. 

Forberedelsen inden et tilsynsbesøg går ud på at få kendskab til virksomheden ved at gennemlæse eventuelle godkendelser, tilslutningstilladelser og relevante regler samt tidligere tilsynsbreve, tilsynsnotater og kloaktegninger. 

På tilsynsbesøget tjekkes, at relevant miljølovgivning, herunder krav fastsat i regulativer eller forskrifter overholdes. For virksomheder med miljøgodkendelser og/eller tilslutningstilladelser tjekkes, at vilkårene er overholdt. Vi er under tilsynsbesøgene særligt opmærksomme på, at virksomhedernes indretning og drift ikke udgør en risiko for jord- og grundvandsforurening, for driften af det offentlige kloaksystem og renseanlæg, for vandløb og søer, eller forårsager væsentlige lugt- og støjgener for de omkringboende. 

Efter tilsynet kategoriseres virksomheden i henhold til miljørisikovurdering. Der udarbejdes et tilsynsnotat og -brev, som sendes til virksomheden. Timeforbruget anvendt på tilsynet registreres jf. brugerbetalingsbe-kendtgørelsen1. 

Rødovre Kommune har nedskrevne procedurer for blandt andet tilsyn med virksomheder. Dette giver ensartethed, højt fagligt niveau, effektiv sagsbehandling og god service for virksomhederne.

Tilsyn ved miljøklager og miljøgodkendelser

Rødovre Kommune fører tilsyn i forbindelse med miljøklager eller miljøuheld. Denne form for tilsyn udføres som et led i klagesagsbehandlingen. Eksempler på miljøklager er fx støj fra ventilationsanlæg eller røg/lugt fra produktionen.

Tilsyn tilrettelægges således at nyetablerede virksomheder hurtigst muligt får udført et opstartstilsyn. Derudover planlægges tilsyn efter meddelelse af en ny miljøgodkendelse, revurdering eller tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse. Der føres ligeledes tilsyn med tilsynspligtige virksomheders afledning af processpildevand til kloak, som ofte kræver en tilslutningstilladelse til afledning af spildevand.

Tilsynskampagner

Som en del af tilsynsarbejdet har Rødovre Kommune siden 2014 gennemført to tilsynskampagner årligt. Med en tilsynskampagne forstås en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche, et miljøtema eller et geografisk område. Kampagnerne giver mulighed for med en målrettet indsats at sætte ekstra fokus på et afgrænset emne med betydning for miljøet.

I 2020 har Rødovre Kommune gennemført kampagnerne: FN’s verdensmål og opsporing af nye virksomheder, som omhandler henholdsvis at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål hos de enkelte virksomheder og registrering af tilsynspligtige virksomheder. Kampagnerne er udført på virksomheder, som kommunen i forvejen fører regelmæssigt tilsyn med. 

Grundet covid-19 nedlukningen i foråret, har Miljøministeren dispenseret for kravet om, at den enkelte tilsynsmyndighed skal gennemføre 2 tilsynskampagner i 2020. Rødovre Kommune har derfor i tilsynsperioden fra 1. januar 2020 til 1. november 2020 kun udført en brøkdel af de planlagte tilsynskampagner.

Tidligere har Rødovre Kommune også ført kampagner, hvor der har været fokus på oplag af kemikalier og farligt affald, affaldssortering, Ren Å, opsporing af nye virksomheder samt olieudskillere. Ren Å kampagnen blev udført i Islevkvarteret, hvor der er to typer af kloaksystemer: et til spildevand og et til regnvand. Formålet med Ren Å kampagnen var at gøre virksomhederne opmærksomme på, at der ikke bliver udledt kemikalier, sæbe eller spildolie i regnvandssystemet. Formålet med olieudskiller kampagnen var at oplyse virksomhederne, om hvilke forhold de skal være opmærksomme på i forbindelse med drift og vedligeholdelse af deres sandfang og olieudskiller. 

Ud over de to årlige tilsynskampagner fører Rødovre Kommune på alle nystartede virksomheder en affaldssorteringskampagne og energibesparelseskampagne.

Samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Tilsynsarbejdet udføres når det er hensigtsmæssigt i samarbejde med andre afdelinger i kommunen f.eks. Byplanafdelingen og Byggesag- og Erhvervsafdelingen i forhold til planloven og bygningsmæssige forhold. I 2019 blev der i samarbejde med Byggesags- og Erhvervsafdelingen udført et kampagnetilsyn med fokus på opsporing af virksomheder i Nyholms Allé/Valhøjs Allé kvarteret.

Andre myndigheder inddrages i det omfang det er nødvendigt f.eks. Arbejdstilsynet, Politiet eller Beredskabet. Rødovre Kommune deltager desuden i et netværk med andre kommuner i hovedstadsområdet, hvor der erfaringsudveksles omkring tilsyn og regulering af virksomheder.

Bilag 1 - De tre erhvervskvarterer i Rødovre Kommune

Kortet viser de tre erhvervskvarterer i Rødovre Kommune, Islevdalerhverskvarteret, Valhøj/Nyholms Alle kvarteret og Egegårdskvarteret.

De tre erhvervskvarterer i Rødovre Kommune

Bilag 2 - Virksomhedstyper i Rødovre medio 2020

Virksomhedstype - Listevirksomhed

Branche – A202 Galvanisering (antal 0)

A203 Støvfrembringende overfladebehandling (kap. >10.000 Nm3/h) (antal 1)

H201 Udendørs knallertbane (antal 1) 

K211 Containerplads, omlastestationer (antal 1)

K212 Oplagring, omlastning, omemballering, sortering af affald (antal 3) 

I alt 6 

Virksomhedstype - Bilag 1 – virksomheder

A52 Overfladebehandling, lak/farveforbrug < 6 kg/h (antal 3)

A53 Maskinfabrikker, - værksteder 100-1000 m2 (antal 16) 

D57 Presning, armering, ekstrud., plast < 100 kg/d (antal 1)

D59 Fremstilling af planteprodukter < 5 tons/d (antal 2) 

E51 Trykkerier o.s.v.m. forbrug af opløsningsmidler < 6 kg/h (antal 4) 

E52 Møbelfabrik/ -snedkeri m. produktions areal > 200 m2 (antal 4)

E60 Renserier, erhvervsdrevne vaskerier (antal 2) 

E61 Fremstilling af frugtkonserves eller dybfrost < 1000 t (antal 3)

E64 Behandling af træ org. Opløsningsmiddel < 6 kg/t (antal 2) 

H51 Garageanlæg m.m. > 3 stk. kørende materiel (antal 3)

I alt 40 

Virksomhedstype – Autobranchebekendtgørelse

I alt 94 

Virksomhedstype – Maskinværkstedsbekendtgørelse

I alt 3 

Virksomhedstype – Øvrige § 42 virksomheder registreret i miljødatabasen (GeoEn-viron) 

Mindre maskinværksteder, rep. Virksomheder, tømrer/snedkere, frisører, malere, transportører, læger, tandlæger, mindre servicevirksomheder med flere (antal 844)

Virksomheder samlet i alt 987 

Miljøtilsynsplan 2021-2024

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider